ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (159)

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN * -1 XÁC ĐỊNH GIAO TỬ HOẶC KIỂU GEN DẠNG 1: BÀI TOÁN THUẬN - CHO KG  XÁC ĐỊNH GIAO TỬ AB D d Câu 1: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen X e X E xảy hoán vị gen alen ab E e với tần số 30%, alen A a với tần số 10 % Cho biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ d loại giao tử ABX e tạo từ thể 1.1 A 4,25 % B 10 % C 6,75 % D % Câu 2: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX eD X Ed xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abX ed tạo từ thể : A 2,5% B 5,0% C.10,0% D 7,5% AB De Câu 3: kiểu gen có xẩy hốn vị gen alen D d với tần số 20%, cặp lại liên kết hoàn toàn, ab dE kiểu giao tử AB DE tạo với tần số ? A 2,5% B 5,0% C.10,0% D 7,5% 1.2 DẠNG 2: BÀI TOÁN NGHỊCH - CHO GIAO TỬ  XÁC ĐỊNH KG Câu : Biết cặp gen dị hợp, giao tử tạo AB De = 0,1 kiểu gen tương ứng tần số hoán vị gen ? De - Kiểu gen cần tìm : AaBb với tần số hốn vị 20% dE Câu : biết cặp gen dị hợp, giao tử tạo A BD = 0,2 kiểu gen tương ứng tần số hoán vị gen ? De - Kiểu gen cần tìm : Aa với tần số hoán vị 20% dE Câu : biết cặp gen dị hợp, giao tử tạo AB Xm = 0,15 kiểu gen tương ứng tần số hoán vị gen ? AB M m AB m - Kiểu gen cần tìm : X X X Y với tần số hoán vị 40% ab ab ÁP DỤNG BÀI TOÁN KẾT HỢP NHIỀU QUY LUẬT DI TRUYỀN 2.1 BÀI TOÁN THUẬN - CHO PHÉP LAI  XÁC ĐỊNH ĐỜI CON 2.1.1 Dạng 1: Tích hợp phân li tương tác gen Câu 1: Một loài thực vật, hai cặp gen Aa Bb tương tác với qui định màu hoa, kiểu gen có A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho màu hoa trắng Một cặp gen khác qui định chiều cao thân, alen D – thân cao; alen d – thân thấp Xét phép lai (P):AaBbDd x AabbDd, số thu cao hoa đỏ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? - Kiểu hình thân cao hoa đỏ hệ F1 là: 3/8 3/ = 9/32 Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm 2.1.2 Tích hợp phân li liên kết gen hoàn toàn Câu 1: Một loài thực vật, gen A – thân cao, a –thân thấp; B- hoa đỏ, b- hoa vàng; D- tròn, d- dài Cặp BD gen Bb Dd nằm NST, biết gen liên kết hoàn toàn Xét phép lai: P: Aa x Aa bd BD , tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ tròn hệ F1 bao nhiêu? bd - Kiểu hình thân cao, hoa đỏ tròn hệ F1 : 3/4 3/ = 9/16 2.1.3 Tích hợp phân li hốn vị gen Câu 1: Ở loài thực vật, alen A: thân cao; a: thân thấp; alen B: hoa đỏ; b: hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể số I Alen D: tròn; d: dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể số II, gen trội hoàn toàn Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy bên với tần số Tính tỉ lệ có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2? - Kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 (A-,B-,D-) là: 66% x 3/4 = 49,5% Câu 2: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng De xảy đột biến xảy hốn vị gen hai giới với tần số 24% Theo lí thuyết, phép lai AaBb dE  aaBb De cho đời có tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử bốn cặp gen tỉ lệ kiểu hình trội bốn tính dE trạng A 7,22% 19,29% B 7,22% 20,25% C 7,94% 19,29% D 7,94% 21,09% - Kiểu gen dị hợp cặp gen: ½ Aa x 2/4 Bb x { (0,5-f/2)2 x + (f/2 x 2)}D-E- = 7,94% - Kiu hỡnh tri tớnh trng: ẵA-xắB-x{(0,5-f/2)2x2+(f/2x3)+(0,5-f/2)xf/2x4)}B-D-= 19,29% Câu 3: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng AB AB Dd  xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: ab ab Dd , tổng số cá thể thu F1, số cá thể có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 50,73% Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn ba tính trạng chiếm tỉ lệ A 11,04% B 16,91% C 22,43% D 27,95% Câu 4: Ở loài sinh vật, hai cặp gen A,a B,b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20cM AB Hai cặp gen D,d E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách 10cM Cho phép lai: ab De  AB de Biết không phát sinh đột biến hoán vị gen xảy hai giới với tần số de ab de Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn tất gen chiếm tỉ lệ A 0,8% B 8% C 2% D 7,2% - Đồng hợp lặn: 0,4 ab x 0,4ab x ½ de x de = 0,08 = 8% Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm 2.1.4 Tích hợp di truyền liên kết giới tính hoán vị gen Câu 1: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d AB D d AB D quy định mắt trắng Thực phép lai P: X X x X Y Trong tổng số ruồi F1, ruồi thân xám, ab ab cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, F tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A 1,25% B 3,75% C 2,5% D 7,5% - Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ có kiểu gen tương ứng theo chất phép lai là: Ab D X Y = 0,1 AB * 0,5 ab * 0,25 XDY = 1,25 % ab Câu 2: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy BD A a BD a hoán vị gen bố mẹ Theo lí thuyết, phép lai P: X X * X Y cho đời có số loại kiểu bD bd gen kiểu hình tối đa là: A 24 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình Câu 3: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: A.7,5% B 45,0% C.30,0% D 60,0% D - Kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: % A  B  X Y = 0,6 * 0,75 = 0,45 = 45 % Câu 4: Ở loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lơng hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Ab d AB D d Phép lai P : ♀ X Y thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có lơng hung, chân X X ♂ ab aB thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, số cá thể lơng xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ A 8,5% B 17% C 2% D 10% Ab - Xám dị hợp, thấp, nâu: x 1/2 nâu = (0,4 Ab x 0,4 ab + 0,1 Ab x 0,1 ab)1/2= 8,5% ab 2.1.5 Tích hợp liên kết gen tương tác gen Câu 1: Một loài thực vật, chiều cao hai cặp gen không alen qui định, kiểu gen có A B cho cao, kiểu gen lại cho thấp Tính trạng màu hoa cặp gen khác qui định, D- hoa đỏ; b –hoa trắng Xác định tỷ lệ kiểu hình thu từ phép lai P: (AD/ad) Bb x (AD/ad) Bb, biết gen liên kết hoàn toàn - Kết quả: 9/16 thân cao hoa đỏ: 3/16 thân thấp hoa đỏ: 3/16 thân thấp hoa đỏ: 1/16 thân thấp hoa trắng 2.1.6 Tích hợp hốn vị gen tương tác gen Câu 1: Một loài thực vật, màu hoa hai cặp gen không alen qui định, kiểu gen có A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Tính trạng hình dạng hoa cặp gen khác qui định, D- hoa kép; b –hoa đơn Xác định tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ, đơn thu từ phép lai P: Aa(BD/bd) x Aa(BD/bd), biết tần số hoán vị gen 20% - Xét phép lai: Aa x Aa  F1 có ¾ (A-) 1/4 (aa) - Xét phép lai: BD/bd x BD/bd ta có F1 : 0,16 bbdd; 0,66 (B-D-); 0,09(B-dd) 0,09(bbD-) Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm 2.2 BÀI TOÁN NGHỊCH - CHO ĐỜI CON  XÁC ĐỊNH PHÉP LAI 2.2.1 Tích hợp phân li độc lập tác động qua lại gen Câu 1: Trong phép lai loài thực vật: Pt/c thu F1 thấp Cho F1 giao phối với F2 45 thân thấp ngọt; 15 thân thấp chua; thân cao ngọt; thân cao chua Biện luận tìm kiểu gen F1 - Kiểu gen F1 là: AaBbDd x AaBbDd 2.2.2 Tích hợp phân li liên kết gen Câu 1: Ptc  F1 tồn thân cao, hạt tròn, màu đục; F1 giao phấn với F2: thân cao, hạt tròn, màu đục; thân cao, hạt dài, màu trong; thân thấp, hạt tròn, màu đục; thân thấp, hạt dài, màu Biện luận tìm kiểu gen F1 - Kiểu gen F1 là: Aa BD/bd Câu 2: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn Biết khơng xảy đột biến, kiểu gen (P) là: A AB Dd ab B Ad Bb aD C AD Bb ad D Bd Aa bD Giải: Tỉ lệ F1 : 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn ≈ : 1: : : : = (1:2:1)(3:1) => có 16 tổ hợp - Kiểu gen P Ad/aD Bb Aa Bd/Bd 2.2.3 Tích hợp phân li hoán vị gen Câu 1: Trong phép lai P thu hệ sau: 7,5% hoa vàng, kép, đều; 30% hoa vàng, kép, không đều; 30% hoa trắng, kép, đều; 7,5% hoa trắng, kép, không đều; 2,5% hoa vàng , đơn, đều; 10% hoa vàng , đơn, không đều; 10% hoa trắng, đơn, đều; 2.5% hoa trắng , đơn, không Biện luận tìm kiểu gen P? Biết hoa vàng, kép, tính trạng trội - Kiểu gen cần tìm là: Bb Ad/aD x Bb ad/ad tần số hoán vị 20% 2.2.4 Tích hợp liên kết hốn vị gen Câu 1: Ở loài cây, thân cao, chẻ, dài trội hoàn toàn so với thân thấp, nguyên, ngắn Trong phép lai thu được: 37,5% thân cao, nguyên, dài, 37,5% thân thấp, chẻ, ngắn, 12,5% thân cao, nguyên, ngắn., 12,5% thân thấp, chẻ, dài Biện luận tìm kiểu gen P? - Kiểu gen cần tìm là: AbD/aBd x abd/abd Câu 2: Cho tự thụ phấn F1 dị hợp cặp gen được: 59% thân cao, hạt nhiều, chín sớm, 16% thân cao, hạt ít, chín muộn, 16% thân thấp, hạt nhiều, chín sớm, 9% thân thấp, hạt ít, chín muộn Biện luận tìm kiểu gen F1 quy luật di truyền chi phối - Kiểu gen F1: ABD/abd (fA/a = 0,4) Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm 2.2.5 Tích hợp liên kết tác động qua lại gen Câu 1: Cho P tự thụ phấn F1: 11 thân cao đỏ; thân cao vàng; thân thấp đỏ Biện luận tìm kiểu gen P? - Kiểu gen cần tìm là: Aa Bd/bD Bb Ad/aD Câu 2: Ở loài thực vật kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, q trình giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? Bd AD ABD AbD ABd Abd Bd AD A B C D Aa  Bb    Aa Bb bD ad abD aBD abd aBd bD ad Câu 3: Ở loài thực vật, màu sắc hoa số gen có alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Chiều cao cây, hai cặp gen B,b D,d quy định Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp ba cặp gen ( ký hiệu M ) lai với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ; 360 thân cao, hoa trắng; 640 thân thấp, hoa trắng; 860 thân thấp, hoa đỏ Kiểu gen M : A AaBbDd B Aa Bd bD C Ab aB Dd D AB ab Dd Câu 4: Ở lồi thực vật, tình trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa trắng : dẹt, hoa trắng :1 tròn hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? BD AD Ad Ad A B C D BB Bb Aa Bb aD AD bd ad Câu 5: Tiến hành phép lai loài thực vật, Pt/c thu F1 toàn hạt nâu F1 tự thụ phấn F2 có tỷ lệ: 455 hạt nâu, ngọt; 152 hạt nâu, chua, 38 hạt đen, chua Biện luận tìm kiểu gen F1 - Kiểu gen F1 Aa BD/bd Bb AD/ad 2.2.6 Tích hợp hốn vị tác động qua lại gen Câu 1: Khi tự thụ phấn P dị hợp ba cặp gen hệ con: 2574 hoa đỏ, dạng kép; 351 hoa đỏ dạng đơn; 1326 hoa trắng dạng kép; 949 hoa trắng dạng đơn Biện luận tìm kiểu gen P? - Kiểu gen P là: Aa BD/bd Bb AD/ad, tần số hoán vị 20% Câu 2: Khi tự thụ phấn P dị hợp ba cặp gen hệ con: 4591 dẹt, ngọt; 2158 dẹt, chua; 3691 tròn, ngọt; 812 tròn chua; 719 dài ngọt; 30 dài chua Biện luận tìm kiểu gen P - Kiểu gen P là: Aa Bd/bD Bb Ad/aD, tần số hốn vị 20% 2.2.7 Tích hợp di truyền liên kết giới tính với quy luật khác Câu 1: Cho P: Chim trống mỏ ngắn, lông vàng x Chim mái mỏ ngắn, lông đốm Thu F1: Chim trống: 60 mỏ ngắn, lông đốm: 30 mỏ dài, lông đốm Chim mái: 59 mỏ ngắn, lông vàng: 29 mỏ dài, lông vàng Biết gen quy định tính trạng Hãy giải thích kết phép lai trên? Xác định kiểu gen P? - Kiểu gen P: Chim trống mỏ ngắn, lông vàng Bb XaXa Chim mái mỏ ngắn, lông đốm : Bb XAY Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm BÀI TẬP TỰ GIẢI TRỘN CÁC DẠNG Câu 1: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu vàng; gen D quy định tròn, alen d quy định dài Biết gen trội trội hoàn toàn Cho giao phấn thân cao, màu đỏ, tròn với thân thấp, màu vàng, dài thu F1 gồm 90 thân cao, màu đỏ, dài; 90 thân cao, màu vàng, dài; 90 thân thấp, màu đỏ, tròn; 90 thân thấp, màu vàng, tròn Trong trường hợp khơng xảy hốn vị gen, sơ đồ lai cho kết phù hợp với phép lai trên? A Aa BD/bd x aa bd/bd B AB/ab Dd x ab/ab dd C AD/ad Bb x ad/ad bb D Ad/aD Bb x ad/ad bb Câu 2: Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp loài có chiều cao 100 cm, màu hoa cặp gen khác qui định D- đỏ trội hoàn toàn so với d- trắng phân li độc lập với cặp gen Giao phấn (P) cao hoa đỏ với thấp hoa trắng, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm hoa đỏ F2 chiếm tỉ lệ: A 25,0% B 50,0% C 28,125% D 6,25% Câu 3: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu vàng; gen D quy định tròn, alen d quy định dài Biết gen trội trội hoàn toàn Cho dị hợp cặp gen (P) lai phân tích thu Fa gồm 41 thân cao, đỏ, dài; 40 thân cao, vàng, dài; 39 thân thấp, đỏ, tròn; 40 thân thấp, vàng, tròn Trong trường hợp khơng xảy hoán vị gen, kiểu gen P A AD Bb ad B AB Dd ab C Ad Bb aD D Ab Dd aB Câu 4: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen A B tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai gen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại gen trội A B hay tồn gen lặn cho kiểu hình hoa trắng Tính trạng chiều cao gen gồm hai alen D d quy định, gen D quy định thân thấp trội hồn tồn so với alen d quy định thân cao Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ: A 6,25% B 56,25% C 25% D 18,75% Câu 5: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động gen trội cho hoa hồng, thiếu tác động gen trội cho hoa màu trắng Gen E qui định dài trội hoàn toàn so với gen e qui định tròn, gen nằm cặp NST thường khác Xác định tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ dài F1 phép lai P: AaBbEe x Aabbee A 3/16 B 5/16 C 1/4 D 3/4 Câu 6: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen tần số 20% Tỉ lệ loại giao tử Abd là: A 40% B 20% Câu 7: Cho phép lai P: Ab AB Dd× Dd Biết gen liên kết hồn tồn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aB ab C 10% ABD xảy hoán vị gen gen D d với Abd D 15% AB dd F1 aB A 1/8 B 1/4 C 1/2 D 1/16 Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm Câu 8: Ở loài sinh vật, hai cặp gen A,a B,b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20cM AB Hai cặp gen D,d E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách 10cM Cho phép lai: ab De  AB de Biết không phát sinh đột biến hoán vị gen xảy hai giới với tần số de ab de Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn tất gen chiếm tỉ lệ A 0,8% B 8% C 2% D 7,2% Câu Tiến hành lai hai Pt/c thu F1 tồn thân cao, chín sớm Cho F1 tự thụ phấn F2 gồm: 336 thân cao chín sớm; 46 thân cao chín muộn; 173 thân thấp chín sớm; 124 thân thấp chín muộn Kiểu gen F1 AD Ad Ab AB A B C D Bb Bb Dd Dd ad aD aB ab Câu 10: Cho biết khơng có đột biến, hốn vị gen alen B b bố mẹ có tần số 20% Tính theo lí thuyết, phép lai (AB/ ab) Dd x (Ab/aB) Dd cho đời có kiểu gen (Ab/Ab) DD chiếm tỉ lệ A 1% B 4% C 40% D 16% DE Câu 11: Cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo 16 loại giao phân tử, loại giao tử AbDe de chiếm tỷ lệ 4,5% Biết khơng có đột biến, tần số hoán vị gen là: A 40% B 24% C 18% D 36% Câu 12: Giả sử đột biến xảy ra, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe × aaBbddEE cho đời có kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ A 12,50% B 6,25% C 18,75% D 37,50% Câu 13: Ở loài cây, thân cao(A), hạt đục(B), hạt tròn(D) trội hồn tồn so với thân thấp, hạt trong, hạt dài Hoán vị gen B/b 30% Xét phép lai Dd Ab/aB x Dd AB/ab kiểu hình cao dài F1 A 4,9375% B 1,3125% C 49,375% D 13,125% Câu 14: F1 hoa vàng, kép, lai với thể khác F2: 7,5% hoa vàng kép đều; 30% hoa vàng kép không đều; 30% hoa trắng kép đều; 7,5% hoa trắng kép không đều; 2,5% hoa vàng đơn đều, 10% hoa vàng đơn không đều; 10% hoa trắng đơn đều, 2,5% hoa trắng đơn không Kiểu gen F1 là: AB AD Ab Ad A B C D Dd Dd Bb Bb ad aB aD ab Câu 15: F1 dị hợp cặp gen thự thụ phấn F2: 59% thân cao, nhiều hạt, chín sớm; 16% thân cao, hạt ít, chín muộn; 16% thân thấp, nhiều hạt, chín sớm, 9% thân thấp, hạt, chín muộn Kiểu gen F1 là: ABD Ab AB Ad A B C D Dd Dd Bb aB aD ab abd Câu 16: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn toàn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ A 54,0% B 66,0% C 16,5% D 49,5% Bd bd BD Câu 17 : Một cặp bố mẹ có kiểu gen : Aa , tần số hoán vị gen 30% loại kiểu gen Aa xuất  aa bD bd bd F1 với tỉ lệ ? A 25% B 35% C 15% D 7,5% Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm Câu 18 : Xét Một cặp bố mẹ khác có kiểu gen : Dd AB Ab Tần số hoán vị gen B/b 30% loại  Dd aB ab Ab xuất F1 với tỉ lệ ? ab A.12, 25% B 6,125% C.7,25% D 3,625 % Câu 19 Ở đời F1 xuất kiểu hình thân cao hạt dài với tỉ lệ (A : cao ; a : thấp ; B : hạt đục; b : hạt trong; D hạt tròn; d : hạt dài) A.4, 9375% B 1,3125% C.49,375% D 13,125 % Câu 20 Tỉ lệ xuất F1 loại kiểu hình (aaB-D-) : A.55,25% B 41,4375% C.44,75 D 14,8125 % Câu 21: Đem lai P chủng khác kiểu gen thu F1 cho F1 tự thụ nhận F2 27 tròn- ngọt, tròn -chua, 18 bầu - ngọt, bầu -chua, dài ngọt, dài ,chua Biết vị cặp alen Dd quy định kiểu gen F1 : ABD AD Bd A Aa B C AaBbDd D Bb abd bD ad Câu 22: Cho F1 tự thụ, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình 36 bí vỏ trắng- tròn: 12 bí vỏ trắng- bầu: bí vỏ vàng- tròn: bí vỏ vàng - bầu: bí vỏ xanh- tròn: bí vỏ xanh - bầu Biết hình dạng cặp alen Dd quy định kiểu gen F1 : BD AD Bd A Aa B Aa C AaBbDd D Bb bD bd ad Câu 23: Ở thỏ, đem F1 giao phối F2: 27 lông đen- lông xoăn, 12 lông trắng- lông xoăn, lông đen- lông thẳng, lông nâu- lông xoăn, lông trắng- lông thẳng, lơng nâu- lơng thẳng Gen nằm NST thường, hình dạng lông cặp alen Dd quy định kiểu gen F1 : AD BD A Aa B Bb C AaBbDd D A B bd ad Câu 24 : Xét phép lai Aa Bd/bD x aa bd/bd, tỷ lệ to, chín sớm, F1 (biết B- chín sớm ; A- to ; D- ngọt) A.25% B 50% C.75% D % Câu 25 : Nếu sau phép lai thu F1 : tròn, chín sớm, vị chua, tròn, chín muộn, ngọt, bầu, chín sớm, vị chua, bầu, chín muộn, vị ngọt, kiểu gen P AD BD ad ad bd bd Ad Bd A bb x Bb B Aa x aa C Aa x aa D bb x Bb ad bd ad ad bd bd aD bD Ab DE Ab De Câu 26 : Phép lai (P) x trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao aB de aB de tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình tồn tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: A 9% B.0,15% C 0,09 % D 0,9% aB De AB dE Câu 27 : Phép lai (P) x trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao ab dE ab de tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình tồn tính trạng trội chiếm tỉ lệ: A 9% B.18% C 36 % D 15,75% Câu 28 : Pt/c khác thu F1 thân cao, chẻ, dài, cho F1 lai phân tích thu : 37,5% thân cao, nguyên, dài ; 37,5% thân thấp, chẻ, ngắn ; 12,5% thân cao, nguyên, ngắn ; 12,5% thân thấp, chẻ, dài Kiểu gen F1 : AD AD ABD AbD A Bb B C Bb D ad ad abd aBd Câu 29 : (Lá rộng, hoa tím, chồi đỉnh tính trạng trội) F1 dị hợp cặp gen lai với thu F2 : 40,5% rộng, hoa tím, chồi đỉnh ; 15,75% rộng, hoa tím, chồi nách ; 15,75% rộng, hoa trắng, chồi đỉnh ; 3% rộng, hoa trắng, chồi nách ; 13,5% hẹp, hoa tím, chồi đỉnh ; 5,25% hẹp, hoa tím, chồi nách ; 5,25% hẹp, hoa trắng, chồi đỉnh ; 1% hẹp, hoa trắng, chồi nách Quy luật chi phối tính trạng kích thước màu sắc : A phân li B PLĐL C Hoán vị D Liên kết kiểu gen Dd Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm Câu 30 (Lá rộng, hoa tím, chồi đỉnh tính trạng trội) F1 dị hợp cặp gen lai với thu F2 : 40,5% rộng, hoa tím, chồi đỉnh ; 15,75% rộng, hoa tím, chồi nách ; 15,75% rộng, hoa trắng, chồi đỉnh ; 3% rộng, hoa trắng, chồi nách ; 13,5% hẹp, hoa tím, chồi đỉnh ; 5,25% hẹp, hoa tím, chồi nách ; 5,25% hẹp , hoa trắng, chồi đỉnh ; 1% hẹp, hoa trắng, chồi nách Kiểu gen F1 : ABD ABD BD BD Ad Ad Bd Bd A Aa x Aa B Aa x Aa C Bb x Bb D x abd abd aD aD bD bD bd bd Câu 31 : Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? AD AD BD Ad A Aa B Bb C Bb D Bb aD Ad ad bd Câu 32: Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau tạo đời có loại kiểu gen loại kiểu hình? A AaBbDd × aabbDD B AaBbdd × AabbDd C AaBbDd × aabbdd D AaBbDd × AaBbDD Câu 33: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng Trong di truyền khơng xảy hốn vị gen Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) Fb xuất tỉ lệ thân cao, hoa kép, trắng: thân cao, hoa đơn, đỏ: thân thấp, hoa kép, trắng: thân thấp, hoa đơn, đỏ kiểu gen bố mẹ là: AD BD Ad Bd bd bd ad ad A Bb B Bb C Aa  bb  aa D Aa  aa  bb aD bD bd ad bd bd ad ad Câu 34 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu vàng; gen D quy định tròn, alen d quy định dài Biết gen trội trội hoàn toàn Cho giao phấn thân cao, màu đỏ, tròn với thân thấp, màu vàng, dài thu F gồm 81 thân cao, màu đỏ, dài; 80 thân cao, màu vàng, dài;79 thân thấp, màu đỏ, tròn; 80 thân thấp, màu vàng, tròn Trong trường hợp khơng xảy hoán vị gen, sơ đồ lai cho kết phù hợp với phép lai Ad bd BD ad ad ab AD AB A Aa × aa B Dd × dd C Bb × bb D Bb × dd aD bd ad ad ab bd ad ab Câu 35: Một thể dị hợp cặp gen, giảm phân tạo giao tử A BD = 20%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen Bd Bd BD BD A Aa ; f = 20% B Aa ; f = 40% C Aa ; f = 30%.D Aa ; f = 40% bD bD bd bd AB D d AB D X X với ruồi giấm X Y cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn Câu 36: Ở phép lai ruồi giấm ab ab tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Tần số hoán vị gen : A 40% B 30% C 35% D 20% Câu 37: Cho A qui định cao, a qui định thấp, B qui định đỏ, b qui định vàng Cặp gen nằm NST cách 20 cM Cho D qui định chua, d qui định ngọt, H qui định dài, h qui định bầu, cặp gen nằm NST khác cách 10 cM Lai P: Ab/aB,DH/dh x ab/ab, dh/dh F1 thấp, vàng, bầu chiếm tỉ lệ : A 4,5% B 2% C 8% D 9% Câu 38: P: ♀AaBbDd  ♂AabbDd (biết gen qui định tính trạng, trội hồn tồn).Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội F1 bao nhiêu: A 32 B 15 32 C 27 64 D 32 Câu 39: F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn F2: 2574 hoa đỏ, kép; 351 hoa đỏ, đơn; 1326 hoa trắng, kép; 949 hoa trắng, đơn Kiểu gen F1 : BD Bd Ad AD A Aa B Aa C Bb D Bb bD bd aD Ad Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm Câu 40: Ptc F1 đồng tính, F1 giao phấn F2: 276 dẹt, ngọt; 230 tròn, ngọt; 138 dẹt, chua; 45 tròn, chua; 47 dài, Kiểu gen F1 là: AD AD BD Bd A Aa B Aa C Bb D Bb bD Ad ad bd Câu 41: F1 tự thụ phấn F2: 49,5% thân cao, to, xanh; 16,5% thân cao, to, vàng; 12% thân thấp, nhỏ, xanh; 4% thân thấp, nhỏ, vàng; 6,75% thân cao, nhỏ, xanh; 2,25% thân cao, nhỏ, vàng; 6,75% thân thấp, to xanh; 2,25% thân thấp, to, vàng Biết giảm phân hai bên làm bố mẹ Kiểu gen F1 là: AB AD AD Bd A B Aa C Bb D Bb Dd bD ab Ad ad Câu 42: Cho P: AabbDe/dE lai với aaBbDe/dE tần sơ hóan vị bố mẹ 40% tỉ lệ KG aabbDE/de thu đời F1 là: A 8% B 4% C 2% D 1% Câu 43: Trong phép lai phân tích thu F1 gồm: thân cao, hoa đỏ, thân cao, hoa vàng; thân thấp, hoa đỏ; thân thấp, hoa vàng Kiểu gen cá thể đem lai phân tích là: A AaBbDd B AB/ab Dd C Ab/aB Dd D Aa BD/bd Câu 44: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội hoàn tồn; tần số hốn vị gen A B 20% Xét phép lai (Ab//aB) XDEXdE x (Ab//ab) XdEY , kiểu hình A-bbddE- đời chiếm tỉ lệ: A 45% B 35% C 22,5% D 40% AB Gh M Câu 45: Một thể có kiểu gen Dd X Y Trong giảm phân có xảy hốn vị gen A a với ab gH tần số 20%, G h liên kết hồn tồn tạo giao tử: d AB gH Y chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 10% B 1,25% C 7,5% D 5% Câu 46: Ở loài, cá thể F1 mang cặp gen dị hợp nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng sau: cặp AB De nhiễm sắc thể số có kiểu gen ; cặp nhiễm sắc thể số có kiểu gen Biết gen quy định dE ab tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, hốn vị gen xảy cặp nhiễm sắc thể số với tần số 12% cặp nhiễm sắc thể số với tần số 18%, diễn biến giảm phân bố, mẹ không AB De AB De xảy đột biến Cho phép lai P: ♀ x♂ Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể có kiểu hình trội ab dE ab dE tất tính trạng bao nhiêu? A 35,82% B 35,24% C 32,24% D 34,25% Câu 47: Ở bí ngơ, tính trạng hình dạng hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác với quy định Trong đó, kiểu gen có A B biểu bí dẹt, kiểu gen có A B biểu bí tròn, kiểu gen khơng có gen trội biểu bí dài Gen D quy định thân cao, gen d quy định thân thấp Cho bí thân cao, dẹt tự thụ phấn thu F1 có tỉ lệ: thấp, dẹt: cao, tròn: cao, dẹt: thấp, tròn: cao, dài Kiểu gen P AD A Bb B Bb AD Aa Bd C Aa Bd D Aa Bd Bb Ad bD bD aD ad bD ad Câu 48: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng DH xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số 30% Theo lí thuyết, phép lai AaBb x dh Dh cho đời có tỉ lệ kiểu hình trội bốn tính trạng Aabb dH A 41,44% B 20,72% C 10,36% D 55,25% Ab M m AB M Câu 49: Ở ruồi giấm, xét phép lai P: X X x X Y biết gen qui định tính trạng gen aB ab trội, lặn hồn tồn Tính theo lý thuyết, F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn ba tính trạng 1,25% tần số hoán vị gen A 20% B 35% C 30% D 40% Câu 50: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hoàn toàn Xét phép lai P: AB AB Dd  dd , xảy hoán vị gen giới với tần số 10% kiểu hình (A-B-D-) đời chiếm ab ab tỷ lệ A 35,125% B 35% C 33% D 45%.S Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb/Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế 10 ... vàng, kép, đều; 30% hoa vàng, kép, không đều; 30% hoa trắng, kép, đều; 7,5% hoa trắng, kép, không đều; 2,5% hoa vàng , đơn, đều; 10% hoa vàng , đơn, không đều; 10% hoa trắng, đơn, đều; 2.5% hoa... 7,5% hoa vàng kép đều; 30% hoa vàng kép không đều; 30% hoa trắng kép đều; 7,5% hoa trắng kép không đều; 2,5% hoa vàng đơn đều, 10% hoa vàng đơn không đều; 10% hoa trắng đơn đều, 2,5% hoa trắng... F1 aB A 1/8 B 1/4 C 1/2 D 1/16 Sinhhocthayken.com – sinhhocthayken@gmail.com – fb /Sinh học Thầy Ken – 01626 545 828 – Huế SINH HỌC THẦY KEN – sưu tầm Câu 8: Ở loài sinh vật, hai cặp gen A,a B,b
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (159) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (159)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay