ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (156)

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN TUYỂN TẬP CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH Thời gian làm bài: …phút - … câu, không kể thời tải đề Biên soạn: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm … trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert Hubbard- Nếu tính trạng gen có n alen trội lặn hoàn toàn nằm NST thường quy định có dạng Khi lai ngẫu nhiên hai cá thể mà đời xuất kiểu hình alen quy định số sơ đồ lai tối đa thỏa mãn là: sơ đồ lai (không xét phép lai thuận nghịch) Chứng minh công thức: Nếu đời muốn xuất kiểu hình alen A n a quy định kiểu gen chúng phải có dạng  A na   kiểu gen bao gồm hai dạng là: A n a A n a  A n a alen khác lặn  sauA n 1  A n  - Vậy với để tạo đời có kiểu gen  A n a A n a  bố mẹ phải chứa alen A n a - Số kiểu gen có chứa alen A n a là: n (Vì có alen kết hợp với alen A n a tạo thành kiểu gen có chứa alen A n a ví dụ như: A A n a ; A A n a ;…; A n A n a ) n  (n  1) (1) (Nhiều em chưa hiểu chỗ anh ví dụ: Có kiểu gen giống ở bố mẹ AA, Aa, aa, đời có sơ đồ lai (AA, Aa, aa) x (AA, Aa, aa) em nhân với đừng để lặp lại có + + = Với n kiểu gen có: + + + + n  (n  1) +… + n = em dùng toán quy nạp để chứng minh hay chức minh cách sau, toán nhé!!!) Đặt T = + + + + .+ n (*) Hay T = n + + + + + (**) - Do số sơ đồ lai tối đa tạo trường hợp là: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Lấy (*) + (**) vế theo vế ta được: T + T = (1 + n) + + (n + 1) có n cặp n   n  1 Dó  T  1  n   n  T  ) - Vậy với để tạo đời có kiểu gen A n a alen khác lặn cần bố mẹ có alen A n a - Số kiểu gen có chứa alen A n a là: n - Số kiểu gen không chứa A n a là: n  (n  1) n  (n  1) em xem ví dụ 2 Anh giả sử có alen trội lặn hoàn toàn sau: A1  A  A  A  A muốn kiểu gen khơng chứa alen A bắt buộc ta bỏ alen A lúc lại alen va số kiểu gen tạo từ alen  (4  1) (5  1)  với n alen  2 n  (n  1) - Tuy nhiên để kết hợp với kiểu gen có chứa A n a mà tạo đời có kiểu hình A n a có bắt buộc alen kết gặp phải lặn A n a Vì ta phải trừ trường hợp kiểu gen đêm lai mang hai alen trội alen A n a - Số kiểu gen mang hai alen trội alen A n a là:  n  a  1   n  a   1   n  a  1   n  a  2 Ví dụ: Anh giả sử có alen trội lặn hồn tồn sau: A1  A  A  A  A kiểu gen A3 đa quy định kiểu hình ta cần tìm ta phải trừ kiểu mang hai alen A1 A2 có mặt hai alen trội alen A3 khơng thể quy định kiểu 23 hình Có hai alen số kiểu gen cần tìm là: thay = n ta tính A3 tức 2     1     lúc n – a = hay a = – = Vậy = em hiểu không nào!!! 2 - Do số sơ đồ lai tối đa tạo trường hợp là:  n  (n  1)  n  a  1   n  a   n   (2) 2    n  (n  1)  n  a  1   n  a   n  (n  1) Từ (1)và (2)ta có tổng số sơ đồ lai là: + n   2   Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 n   n  1  n   n  1   n  a  1   n  a   n n =  n   n2  n  n2  na  na  a2  n  a =   n  2na  a2  a 2 “Với công thức em tìm số sơ đồ lai tối đa mà kiểu gen dãy quy định khơng cần thiết phải nhớ cơng thức alen” Chú ý: Bài công thức anh xây dựng dựa tập thử tài lần thầy Phan Khắc Nghệ Công thức phần chứng minh thuộc quyền Nguyễn Thanh Quang Bài tập mẫu áp dụng: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen lại, alen A2 quy định hoa tím trội hồn toàn so với alen A3, A4, A5, A6 Alen A4 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A5, A6 Alen A5 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A6 quy định hoa trắng Biết không xảy đột biến không xét phép lai thuận nghịch Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Khi cho hai cá thể lai ngẫu nhiên với đời có kiểu hình hoa trắng Vậy có có tối đa 21 sơ đồ lai thỏa mãn trường hợp (2) Khi cho hai cá thể lai ngẫu nhiên với đời có kiểu hình hoa tím Vậy có có tối đa 105 sơ đồ lai thỏa mãn trường hợp (3) Khi cho hai cá thể lai ngẫu nhiên với đời có kiểu hình hoa vàng Vậy có có tối đa 51 sơ đồ lai thỏa mãn trường hợp (4) Khi cho hai cá thể lai ngẫu nhiên với đời có kiểu hình hoa hồng Vậy có có tối đa 75 sơ đồ lai thỏa mãn trường hợp Hướng dẫn giải - Để giải toán em phải biến kiểu hình alen quy định, xác định n a - Các em lưu ý đề tính A2 ta có n – = a suy a = (1) Đúng Với kiểu hình hoa trắng alen A6 quy định với n – = a n = n suy a = Ta có số sơ đồ lai thỏa mãn là:   n  2na  a  a = n  (n  1)    21 2 (2) Đúng Với kiểu hình hoa tím alen A2 quy định với n – = a n = suy n a = Ta có số sơ đồ lai thỏa mãn là:   n  2na  a  a = =       Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học   Nguyễn Thanh Quang | Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52  Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042          105 (3) Đúng Với kiểu hình hoa vàng alen A5 quy định với n – = a n = n suy a = Ta có số sơ đồ lai thỏa mãn là:   n  2na  a  a =       12   51     (4) Đúng Với kiểu hình hoa hồng alen A4 quy định với n – = a n = n suy a = Ta có số sơ đồ lai thỏa mãn là:   n  2na  a  a =       2   75     Chú ý: Nếu đề cho thứ tự alen khơng theo trật tự em tránh tự nhầm lẫn cách tìm a Ví dụ: A1  A  A  A  A lúc tìm a cho kiểu hình A3 quy đinh n – = a nên a = Vậy a khoảng cách từ alen cần tìm đến alen lặn cuối dãy xếp thứ tự trội lặn tất alen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ...  n  (n  1) Từ (1)và (2)ta có tổng số sơ đồ lai là: + n   2   Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52 Nguyễn Thanh... a = Ta có số sơ đồ lai thỏa mãn là:   n  2na  a  a = =       Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học   Nguyễn Thanh Quang | Ngày 30/10/2018 _Công thức giải nhanh 52  Nguyễn... cách từ alen cần tìm đến alen lặn cuối dãy xếp thứ tự trội lặn tất alen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang |
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (156) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (156)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay