ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (155)

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) CẤU TRÚC VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN ÔN THPTQG 2019 LẦN Câu 1: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tổng hợp ADN, dịch mã B tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã C tổng hợp ADN, ARN D tự sao, tổng hợp ARN Câu 2: Gen phân mảnh gen: A có exơn B có vùng mã hố khơng liên tục C có vùng mã hố liên tục D có đoạn intrơn Câu Vật chất di truyền chủng virut phân tử axit nuclêic cấu tạo từ loại nuclêôtit A, T, G, X; A = T = G = 24% Vật chất di truyền chủng virut A ADN mạch đơn B ARN mạch đơn C ADN mạch kép D ARN mạch kép Câu Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn êcoli, đường lactơzơ có vai trò nào? A Cung cấp lượng cho trình phiên mã B Liên kết với protein ức chế làm vai trò ức chế gen cấu trúc C Liên kết với vùng khởi động opêron, khởi động phiên mã từ gen cấu trúc D Liên kết với vùng vận hành opêron, vận hành phiên mã từ gen cấu trúc Câu Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng tìm thấy đâu? A Chỉ có ti thể lạp thể B Toàn vi rút, tất vi khuẩn, ti thể lạp thể C Chỉ có vi khuẩn D Một số vi rút, tất vi khuẩn, ti thể lạp thể Câu Một đoạn mạch đơn ADN có trình tự nuclêơtit sau: 5’ ATAXAGTAGGAX 3’ Mạch bổ sung đoạn mạch đơn nói A 5’ XAGGATGAXATA B 5’ GTXXTAXTGTAT 3’ C 5’ GTX.XTXTGTAT 3’ D 5’ TATGTXATXXTG 3’ Câu Một TB sinh dưỡng người có khảong 6,4x10^9 cặp nu Nếu chiều dài TB NST kì nguyên phân micromet, tỉ lệ chiều dài phân tử ADN chưa đóng xoắn so với chiều dài NST kì là: A.6400 lần B.4800 C.8000 D.7884 Câu Đoạn okazaki là: A Đoạn mạch ADN tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn ADN q trình nhân đơi B Đoạn mạch ADN tổng hợp cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn ADN q trình nhân đơi C Đoạn mạch ADN tổng hợp cách liên tục mạch ADN q trình nhân đơi D Đoạn mạch ADN tổng hợp cách gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn ADN q trình nhân đơi Câu Nguyên tắc bổ sung thể trình sau đây? Quá trình tự Quá trình phiên mã Quá trình dịch mã Tổ hợp là: A 2,3 B 1,3 C 1,2 D 1,2,3 Câu 10 Một gen cấu trúc sinh vật nhân thực có đoạn exon, trình phiên mã tạo tối đa loại ARN trưởng thành? A loại B 12 loại C loại D 24 loại Câu 11 Khi phân tích axit nuclêic người ta thu thành phần gồm: 20% A, 30% G, 30%U, 20% X Kết luận sau đúng? A Axit nuclêic ARN có cấu trúc mạch kép B Axit nuclêic ARN có cấu trúc mạch đơn C Axit nuclêic ADN có cấu trúc mạch kép D Axit nuclêic ADN có cấu trúc mạch đơn Câu 12 Một phân tử ADN sinh vật nhân thực trình tự tạo 1đơn vị tái gồm 16 đoạn Okazaki Số đoạn ARN mồi cần thiết để hồn tất q trình tự nói là: A 33 B 17 C 18 D 34 Câu 13 Phát biểu sau khơng q trình dịch mã: A axit amin liên kết với liên kết cộng hố trị bền vững B q trình dịch mã thực vào kì trung gian lần phân bào C phân tử ARN thông tin thường nhóm ribơxơm dịch mã D sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu mêtiơnin Câu 14 Tính đặc hiệu mã di truyền thể A Mỗi mã di truyền mã hóa cho axit amin B Mỗi mã di truyền đặc trưng cho đối tượng sinh vật C Mỗi axit amin mã hóa mã di truyền D Do có 20 axit amin, 64 ba mã hóa khác nên có nhiều ba mã hóa mã hóa cho axit amin Câu 15 Bộ ba KHÔNG phải ba kết thúc phân tử mARN? A 3’AGU5’ B 5’UAA3’ C 3’UAG5’ D 3’GAU5’ Câu 16.Trong q trình tái bản, có tượng tổng hợp gián đoạn mạch mới, nguyên nhân là: A Hai mạch đơn ADN ngược chiều, hai chạc tái ngược chiều hai mạch tổng hợp chiều với sợi khuôn Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) B Hai mạch đơn ADN ngược chiều, hai chạc tái chiều hai mạch tổng hợp chiều với enzym trượt ngược chiều mạch gốc, C Hai mạch đơn ADN khuôn ngược chiều, tháo xoắn theo hướng mạch tổng hợp theo chiều 5’- 3’ D Sự tổng hợp mạch theo chiều 5’-3’, tháo xoắn mạch theo hai hướng khác nhau, sợi đơn ADN khuôn chiều Câu 17 Trong hoạt động operon Lac E.coli, gen điều hòa có vai trò : A Là trình tự khởi động, nơi ARN polymerase bám vào thực trình phiên mã mạch đơn ADN B Mang thơng tin mã hóa cho protein điều hòa – loại protein tác động lên trình tự vận hành operator operon C Mang thơng tin mã hóa cho số chuỗi polypeptide có chức liên quan, đồng thời có chung trình tự điều hòa D Là vị trí liên kết với protein điều hòa, protein điều hòa bám vào vị trí này, ARN polymerase trượt phiên mã được, Câu 18 Vai trò Lactose chế điều hòa hoạt động operon Lac E.coli : A Gắn vào trình tự vận hành Operator để khởi đầu trình phiên mã operon B Ức chế gen điều hòa cản trở trình phiên mã gen để tạo protein điều hòa C Hoạt hóa trình tự khởi động promoter để thực trình phiên mã gen điều hòa D Liên kết đặc hiệu với protein điều hòa, khiến khả bám vào trình tự vận hành, tạo điều kiện cho ARN polymerase hoạt động Câu 19 Nhận định cho thấy khác phiên mã nhân sơ phiên mã nhân thực? A Sử dụng enzym B Nguyên tắc bổ sung C Nguyên tắc khuôn mẫu D Chế biến để tạo mARN trưởng thành Câu 20 Sự điều hòa biểu gen sinh vật nhân sơ khác với sinh vật nhân thực ở: A Có tham gia operon B Có tham gia trình tự tăng cường C Có tham gia gen điều hòa D Chủ yếu điều hòa mức phiên mã Câu 21 Thành phần sau khơng tham gia trực tiếp vào q trình dịch mã? A ADN B ribosom C tARN D mARN Câu 22 Điều xảy protein ức chế operon cảm ứng bị đột biến làm cho khơng khả dính vào trình tự vận hành? A Các gen operon phiên mã liên tục B Một chất đường chuyển hóa điều khiển operon tích lũy C Sự phiên mã gen operon giảm Nó liên kết vĩnh viễn vào promoter Câu 32 Nguyên tắc đảm bảo cho việc truyền đạt thông tin di truyền xác từ mARN đến polypeptit A rARN vận chuyển loại axit amin định cách đặc hiệu có khớp mã bổ sung ba đối mã rARN với ba mã tương ứng mARN B tARN vận chuyển loại axit amin định cách đặc hiệu có khớp mã bổ sung ba đối mã tARN với ba mã tương ứng mARN C tARN vận chuyển loại axit amin định cách đặc hiệu có khớp mã bổ sung ba đối mã tARN với ba mã hóa tương ứng mạch mã gốc gen D tARN vận chuyển loại axit amin định cách đặc hiệu có khớp mã bổ sung ba đối mã mARN với ba mã tương ứng tARN Câu 23 Một phân tử mARN có thành phần cấu tạo gồm loại ribonucleotit A, G tham gia dịch mã Theo lý thuyết, mơi trường nội bào có tối đa loại tARN trực tiếp tham gia vào q trình dịch mã dựa thơng tin di truyền phân tử mARN trên? A loại B 20 loại C loại D loại Câu 24 Nguyên tắc đảm bảo cho thông tin di truyền truyền đạt cách xác từ gen đến polypeptit? A Nguyên tắc dùng mạch ADN làm mạch mã gốc B Nguyên tắc bổ sung C Nguyên tắc bán bảo toàn uyên tắc nửa gián đoạn Câu 25 Các tế bào da tế bào dày thể khác chủ yếu A Chứa gen khác B Sử dụng mã di truyền khác C Có ribosom đặc thù D Các gen biểu khác Câu 26 Q trình tự nhân đơi ADN có mạch tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn A enzyme xúc tác q trình tự nhân đơi ADN gắn nucleotit vào đầu 3'OH chuỗi polynucleotit mạch polynucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều 3' - 5' B enzyme xúc tác q trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu ' polynucleotit ADN mẹ mạch polynucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều - ' C enzyme xúc tác trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu 3' polynucleotit ADN mẹ mạch polynucleotit chứa ADN kéo dài theo chiều 5' - 3' D hai mạch phân tử ADN mẹ ngược chiều enzyme ADN polymerase có khả gắn nucleotit vào đầu 3'OH mạch tổng hợp đầu 3'OH đoạn mồi theo nguyên tắc bổ sung Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) Câu 27 Khi nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trờng kiểu hình Nhận xét chưa xác: A Kiểu hình kết tơng tác kiểu gen với môi trờng B Giới tính khơng ảnh hởng đến biểu kiểu hình kiểu gen C ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dỡng, tác động đến biểu tính trạng D Tính trạng số lợng chịu ảnh hởng nhiều mơi trờng Câu 28 Gen đoạn AND mang thông tin mã hoá cho: chuỗi polypeptit; ARN; exon intron Câu trả lời là: A 1, 2; B 2, 3; C 1,3; D 1,2,3 Câu 29 Loại gen sau bị đột biến thường phát sinh alen trội gây ung thư ? A Gen cấu trúc tạo prôtêin xây dựng bào quan B Gen ức chế khối u làm cho khối u không hình thành C Gen quy định yếu tố sinh trưởng điều hồ phân bào D Gen điều hòa phiên mã gen cấu trúc Câu 30 Loại axit amin mã hóa ba tế bào nhân thực A lơxin xêrin B triptôphan mêtiônin C valin alanin D alanin lơxin Câu 31 Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường A gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B gen trội khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 32 Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêơtit sau: Mạch 1: 5´ TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG 3´ Mạch 2: 3´ ATGAATXXXXATGGTGTAAAX 5´ Nhận xét sau ? A.Mạch mang mã gốc mạch 2; số axit amin dịch mã B Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã C Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã D Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã Câu 33 Cho thông tin sau : (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ là: A (3) (4) B (1) (4) C (2) (3) D (2) (4) Câu 34 Trong trình hình thành chuỗi polynuclêơtit, nhóm phốt phát nuclêơtit sau gắn vào nuclêơtit trước vị trí nào? A Cacbon thứ tư đường đêôxiribôzơ B Cacbon thứ hai đường đêôxiribôzơ C Cacbon thứ ba đường đêôxiribôzơ D Cacbon thứ đường đêôxiribôzơ Câu 35: Điều xảy protein ức chế operon cảm ứng bị đột biến làm khơng có khả đính kết vào trình tự vận hành (operator)? A Một chất đường chuyển hố điều khiển operon tích lũy B Nó liên kết vĩnh viễn vào promotor C Các gen operon phiên mã liên tục D Sự phiên mã gene operon giảm Câu 36: Theo quan điểm đại, axit nuclêic coi sở vật chất chủ yếu sống A có vai trò quan trọng di truyền B có vai trò quan trọng sinh sản cấp độ phân tử C có vai trò quan trọng sinh sản di truyền D thành phần chủ yếu cấu tạo nên nhiễm sắc thể Câu 37: Điều sau khơng nói q trình hồn thiện ARN? A Các ribơzyme hoạt động trình cắt nối ARN B Các nuclêotit bỗ sung vào đầu tiền ARNm C ARN sơ cấp thường dài so với phân tử ARNm rời khỏi nhân tế bào D Các exon cắt khỏi ARNm trước phân tử nầy rời khỏi nhân tế bào Câu 38: Người ta quy ước chuỗi pơlynuclêơtit có hai đầu 5’ 3’ Đầu 5’ đầu 3’ nghĩa gì? A Đầu 5’ có đường cacbon, 3’ khơng có B 5’ C5 Pi có pentoza tự do, 3’ C3 có OH tự C 5’ C5 pentoza có pi tự do, 3’ C3 có OH tự D Đầu 5’ có nguyên tử cacbon, đầu 3’ có cacbon Câu 39: Phát biểu không dấu hiệu sống A ADN có khả chép mẫu nó, cấu trúc ADN ln trì, đặc trưng ổn định qua Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) hệ B Tự điều chỉnh khả tự động trì giữ vững ổn định thành phần tính chất C Tự chép ADN sở phân tử di truyền sinh sản ADN có khả tích luỹ thơng tin di truyền D Sự thường xuyên tự đổi thông qua trình trao đổi chất lượng với mơi trường từ có tượng sinh trưởng, cảm ứng hệ thống sống hệ mở Câu 40: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy O O ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36 C ; B = 78 C ; C = O O O 55 C ; D = 83 C; E = 44 C Trình tự xếp lồi sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/N loài sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A A→ B → C → D →E B D→ E → B → A → C C A → E → C → B → D D D → B → C → E → A Câu 41: Một người phát có khối u lớn dày Kết luận sau trường hợp không xác? A Một số tế bào dày khả kiểm soát phân bào, phát triển tạo nên khối u B Người bị ung thư dày khối u lớn chèn ép sang nội quan xung quanh C Các tế bào khối u mang NST bình thường có chứa gen đột biến D Đây ví dụ thể khảm thể người Câu 42: Đoạn Okazaki A đoạn ADN ngắn tổng hợp mạch khn có chiều 5’ – 3’ ( đọc theo chiều tái bản) B đoạn ADN ngắn có chứa trình tự khởi đầu tái C đoạn ADN ngắn tổng hợp mạch khn có chiều 3’ – 5’ ( đọc theo chiều tái bản) D đoạn ADN ngắn tổng hợp theo chiều 3’ – 5’ Câu 43: Khi trình tự nucleotit mang tín hiệu khởi đầu phiên mã bị đột biến hậu A sản phẩm gen nhiều B sản phẩm gen C gen không biểu D gen điều khiển tổng hợp chuỗi polipeptit khơng bình thường Câu 44: Sự điều hòa gen theo mơ hình Operon diễn A tất sinh vật B sinh vật nhân thực C sinh vật nhân sơ D sinh vật sinh sản hữu tính Câu 45: Trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta sử dụng loại ribonuclêơtit để tổng hợp phân tử mARN nhân tạo Phân tử mARN dịch mã loại nucleotit sử dụng là: A A, G, X B U, A, X C U, A, G D U, G, X Câu 46: Ở sinh vật nhân thực, điều hòa sinh hoạt động gen diễn mức độ 1-Trước phiên mã 2- Phiên mã 3- Sau phiên mã 4- Dịch mã A 2,3,4 B 1,3,4 C 1,2,3 D 1,2,3,4 Câu 47: Tế bào lưỡng bội ruồi giấm (2n= 8) có khoảng 4.108 cặp nuclêotit Nếu chiều dài trung bình NST ruồi giấm kì dài khoảng µm cuộn chặt lại làm ngắn lần so với chiều dài kéo thẳng phân tử ADN? A 3000 B 2150 C 4250 D 6000 Câu 48: Một ý nghĩa xen kẽ đoạn intron đoạn êxon cấu trúc gen sinh vật nhân chuẩn A làm tăng số axit amin chuỗi polipeptit, dẫn đến prôtêin hoạt động hiệu B làm tăng khả tự bảo vệ tế bào đột biến xảy đoạn intron khơng ảnh hưởng đến chức prôtêin C làm tăng chiều dài mARN q trình tổng hợp prơtêin D làm tăng số lượng gen có ích hệ gen so với tế bào nhân sơ Câu 49: Phát biểu khơng ? A Sự nhân đơi diễn nhiều điểm ADN B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp gắn lại với thành mạch liên tục tác dụng enzym ADN ligaza C Sợi theo đoạn Okazaki tổng hợp q trình nhân đơi từ mạch ADN mẹ, enzym ADN pơlymeraza di chuyển theo chiều enzym tháo xoắn phá vỡ liên kết hyđrô D Sợi dẫn đầu mạch đơn tổng hợp liên tục trình nhân đơi từ mạch ADN mẹ enzym ADN pôlymeraza di chuyển theo chiều tác động enzym tháo xoắn phá vỡ liên kết hyđrô Câu 50: Sau hoạt động xẩy điều hòa hoạt động operon lac: 1- protein ức chế liên kết với vùng vận hành; 2- ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động; 3- gen cấu trúc tiến hành phiên mã; 4- số phân tử lactozơ liên kết với protein ức chế; 5- enzim gen cấu trúc mã hóa phân giải lactozơ ; Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) 6- gen điều hòa tổng hợp protein ức chế Thứ tự kiện A →1→ 4→ 2→ 3→ B 6→ 2→1→ →3 →5 C 1→ 2→ 3→ 4→5→ D 2→ 1→ →3→ →5 Câu 51: Khi nói bệnh phêninkêto niệu người, phát biểu sau đúng? A Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi phần ăn người bệnh người bệnh trở nên khỏe mạnh hồn toàn B Bệnh phêninkêto niệu bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin hêninalanin thành tirơzin thể C Có thể phát bệnh phêninkêto niệu cách làm tiêu tế bào quan sát hình dạng nhiễm sắc thể kính hiển vi D Bệnh phêninkêto niệu lượng axit amin tirôzin dư thừa ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh Câu 52: Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 5’AGXXGAXXXGGG3’ Nếu đoạn mạch gốc mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Gly-Pro-Ser-Arg B Ser-Ala-Gly-Pro C Ser-Arg-Pro-Gly D Pro-Gly-Ser-Ala Câu 53: Chỉ số ADN ? Ý nghĩa việc sử dụng số ADN ? A Là trình tự lặp lại đoạn ADN không chứa mã di truyền, giống cá thể có quan hệ huyết thốngnên sử dụng để xác định xác quan hệ huyết thống B Là trình tự lặp lại đoạn ADN chứa mã di truyền, thay đổi theo cá thể nên sử dụng để xác định xác cá thể C Là trình tự lặp lại đoạn ADN chứa mã di truyền, đặc trưng cá thể nên sử dụng để xác định xác cá thể D Trình tự lặp lại đoạn ADN không chứa mã di truyền, thay đổi theo cá thể nên sử dụng để xác định xác cá thể Câu 54: Cho kiện diễn trình phiên mã: (1) ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3' - 5' (3) ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc theo gen có chiều 3' - 5' (4) Khi ARN pơlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trong q trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) € (4) € (3) € (2) B (1) € (2) € (3) € (4) C (2) € (3) € (1) € (4) D (2) € (1) € (3) € (4) Câu 55: Các gen tiền khối u chuyển thành gen gây khối u dẫn đến phát sinh ung thư Nguyên nhân sau phù hợp để giải thích cho xuất “trái bom hẹn tiềm ẩn” tế bào sinh vật nhân thật? A Các gen tiền khối u dạng đột biến gen bình thường B Các gen tiền khối u bắt nguồn từ lây nhiễm virut C Các gen tiền khối u “rác” di truyền có hệ gen D Các gen tiền khối u bình thường có vai trò giúp điều hòa phân chia tế bào Câu 56: Khẳng định không khác phiên mã sinh vật nhân thật với sinh vật nhân sơ A gồm hai giai đoạn tổng hợp mARN sơ khai trưởng thành B trình phiên mã sinh vật nhân thực tạo mARN, tARN rARN có ARN polimeraza riêng xúc tác C mARN chứa thông tin để tổng hợp số loại chuỗi polypeptit D mARN trưởng thành tổng hợp loại chuỗi polypeptit Câu 57: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y,A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế C ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã D Gen điều hòa R tổng hợp prơtêin ức chế Câu 58: Gen ban đầu có trình tự nucleotit: 12 15 18 5’ A T 3’ T G G X A T A X X G T A A G G A A T T X X T G G A A A T … 3’ X X T T … 5’ Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 T A Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) Gen bị đột biến tác nhân 5-BU tác động Trường hợp xảy đột biến vị trí gây hậu nghiêm trọng nhất? A Cặp số B Cặp số 15 C Cặp số D Cặp số 12 Câu 59: Một tế bào xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể, tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cấu histon để tạo nên nucleoxom 14,892 μm Khi tế bào bước vào kỳ nguyên phân, tổng số phân tử protein histon nucleoxom cặp nhiễm sắc thể là: A 8400 phân tử B 9600 phân tử C 1020 phân tử D 4800 phân Câu 60: Phát biểu sau mã di truyền không đúng? A Mã di truyền đọc theo chiều định phân tử ARN thơng tin B Tính thối hóa mã di truyền làm giảm thiểu hậu đột biến thay cặp nu đặc biệt cặp nu thứ codon C Mã di truyền trình tự nu gen quy định trình tự axit amin chuỗi polypeptit D Tính đặc hiệu mã di truyền giúp cho việc truyền đạt thơng tin di truyền xác từ ADN đến polypeptit Câu 61 Những điểm khác nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực là: (1) số điểm khởi đầu tái bản; (2) enzim tham gia; (3) tái đầu mút 5’ mổi mạch đơn; (4) nguyên liệu; (5) tốc độ gắn nucleotít vào mạch; (6) nguyên tắc A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, C 2, 3, 5, D 1, 2, 3, 4, Câu 62 Điều hoà hoạt động gen sau phiên mã thực chất là: A Điều khiển lượng mARN tạo B Điều khiển trưởng thành thời gian tồn mARN C Điều hồ số lượng ribơxom tham gia dịch mã phân tử mARN D Điều khiển trưởng thành hay bị phân huỷ chuổi pơlipéptít Câu 63 Một phân tử ADN có 10 điểm khởi đầu tái Trên mạch 5’-3’ mổi chạc ba tái có đoạn okazaki Số đoạn ARN mồi phải tổng hợp là: A 90 B 180 C 80 D 160 Câu 64 Chọn trình tự thích hợp nuclêơtit mARN tổng hợp từ gen có trình tự nuclêôtit mạch khuôn là: 3’ XATAGTXTA 5’ A 5’AGXUUAGXA 3’ B 3’ UAGAXUAUG 5’ C 5’ TXGAATXGT 3’ D 3’GUAUXAGAU 5’ Câu 65 Sản phẩm gen là: A phân tử prôtein hay mARN B phân tử ARN hay chuổi polipeptit C polipeptit hay phân tử mARN, tARN, rARN D phân tử prôtêin hay phân tử tARN, rARN Câu 66 Giả sử operon Lac có gen R, O, Z gen điều hoà, vùng vận hành gen tổng hợp prôtein Lac Z trạng thái hoạt động kí hiệu (+), khơng hoạt động (ức chế) (-) Một chủng vi khuẩn có kiểu gen R+O-Z- vi khuẩn sẽ: A không tổng hợp prôtein LacZ tất loại môi trường B tổng hợp prơtein LacZ mơi trường có lactozơ C tổng hợp prôtein LacZ tất loại môi trường D gen không phụ thuộc Câu 67 Câu khẳng định sau nhân đơi ADN xác? A Tất phân tử ADN có mạch kép B Sự nhân đôi ADN xảy vào pha S kì trung gian C Chỉ có ADN có khả tự D Tất phân tử ADN nhân đôi dựa vào nguyên tắc bổ sung Câu 68: Cơ chế tượng di truyền HIV thể sơ đồ A ADN  ARN  Prơtêin Tính trạng B ARN ADN  ARN  Prơtêin C ADN  ARN  Tính trạng Prơtêin D ARN ADN  Prơtêin Câu 69: Điều xảy gen điều hoà Opêron Lac vi khuẩn bị đột biến tạo sản phẩm có cấu hình không gian bất thường? A Opêron Lac hoạt động q mức bình thường mơi trường có lactơza B Opêron Lac không họat động mơi trường có lactơza C Opêron Lac hoạt động mơi trường khơng có lactơza D Opêron Lac khơng hoạt động mơi trường có loại đường Câu 70: Mô tả trình dịch mã ? A Quá trình tổng hợp chuỗi pơlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã AUG liên kết với ba khởi đầu mARN B Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang axit quan đặc biệt gắn vào với ba kết thúc mARN C Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã UAX liên kết với ba khởi đầu mARN D Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang ba đối mã đến khớp vào với ba kết thúc mARN Câu 71: Xét tế bào lưỡng bội loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm  109 cặp nuclêotit Khi bước vào kì đầu q trình ngun phân tế bào có hàm lượng ADN gồm A  109 cặp nucleôtit B 32  109 cặp nucleôtit C  109 cặp nucleôtitD 16  109 cặp nucleôtit Câu 72 Các trình xảy tế bào nhân chuẩn: Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO (7.8.9) 1-phiên mã; - gắn ribôxôm vào mARN; 3- cắt intron khỏi ARN ; 4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN; 5- chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại; 6- mêtiônin bị cắt khỏi chuỗi pôlypeptit Trình tự là: A 1- 3- 2- 5- 4- B 4- 1- 2- 6- 3- C 4- 1- 3- 6- 5- D 4- 1- 3- 2- Câu 73: Các ba khác bởi: 1.Số lượng nuclêơtit; 2.Thành phần nuclêơtit; Trình tự nuclêơtit; Số lượng liên kết photphodieste Câu trả lời là: A 2và B 1, C.1 D.3 Câu 74: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, đột biến điểm xảy vùng mã hoá axit amin (sau ba mở đầu trước ba kết thúc) thường dẫn đến hậu là: A Sản phẩm gen tạo nhiều B Sản phẩm gen tạo C Q trình phiên mã dừng lại không tạo sản phẩm D Sản phẩm gen tạo bị thay đổi chức Câu 75: Trong trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptit, loại tARN có ba đối mã sau sử dụng để vận chuyển axit amin tiến vào tiểu phần bé ribơxơm? A tARN có ba đối mã 5’AUG3’ B tARN có ba đối mã 3’UAG5’ C tARN có ba đối mã 5’UAX3’ D tARN có ba đối mã 5’XAU3’ Câu 76: Từ loại nu A, U, G, X, tính theo lí thuyết có tổ hợp ba mã hóa axít amin có chứa nucleotit loại U? A 27 B 34 C 35 D 37 Câu 77: Nếu ni cấy tế bào E.Coli có phân tử ADN vùng nhân chứa N15 phóng xạ chưa nhân đơi mơi trường có N14, trình phân chia vi khuẩn tạo 512 tế bào Số phân tử ADN vùng nhân E.coli có chứa N14 phóng xạ tạo trình : A 128 B C 512 D 510 Câu 78: Trong số trường hợp vi khuẩn E.coli, môi trường khơng có đường lactozơ opêron Lac hoạt động tổng hợp enzim phân giải đường lactozơ Nhiều khả xảy A vùng promoter gen điều hòa hoạt động gen opêron Lac bị đột biến B Vi khuẩn E Coli tổng hợp enzim phân giải đường lactozơ dự trữ C Đột biến xảy nhóm gen cấu trúc Z, Y, A D Đột biến xảy vùng promoter gen opêron Lac Câu 79 Ở sinh vật nhân sơ nhóm gen cấu trúc có liên quan chức thường phân bố liền thành cụm có chung chế điều hòa gọi operon Việc tồn operon có ý nghĩa A Giúp trình chuyển hóa xảy nhanh sản phẩm gen có liên quan chức tạo đồng thời, tiết kiệm thời gian B Giúp cho gen đóng mở lúc có vùng điều hòa đột biến vùng điều hòa ảnh hưởng đến biểu gen operon C Giúp tạo nhiều sản phẩm gen nhiều gen phân bố thành cụm tăng cường lượng sản phẩm đáp ứng tốt với thay đổi điều kiện môi trường D Giúp cho vùng promoter liên kết dễ dàng với ARN polymerase mà gen operon cảm ứng dễ dàng để thực trình phiên mã tạo sản phẩm tế bào cần Câu 80 Quan sát trình tự nhân đơi ADN vi khuẩn E coli kính hiển vi điện tử thấy vòng chép có 250 đoạn mồi (primer) Hỏi có tổng cộng đoạn Okazaki vòng chép đó? A 252 B 249 C 248 D 250 Câu 81: Vùng mã hoá gen SV nhân thực có 51 đoạn exon intron xen kẽ số đoạn exon intron : 25 ; 26 B 26 ; 25 C 24 ; 27 D 27 ; 24 Câu 82: Có tất mã có chứa nu loại A: A 37 B 38 C 39 D 40 Câu 84 Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ A (3) (4) B (1) (4) C (2) (3) D (2) (4) Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page ... nguyên tắc bổ sung Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG... trưng ổn định qua Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG... phân giải lactozơ ; Biên soạn: Chu Văn Kiền - THPT Chuyên Hưng Yên https://www.facebook.com/chukienchy ĐT: 0888086988 Page LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – 2019 TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (155) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (155)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay