ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (153)

50 5 2
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 ĐỀ SỐ Câu 1: Nhân tố không điều tiết hoa là: A hàm lượng ôxi B xuân hố C tuổi D quang chu kì Câu 2: Dạng đột biến thường gây chết làm giảm sức sống là: A đoạn B đảo đoạn C chuyển đoạn nhỏ D lặp đoạn Câu 3: Cho quần thể ổ có tỉ lệ kiểu gen sau: P: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa Tần số alen alen quần thể là: A Tần số A = 0,3; tần số a = 0,7 B Tần số A = 0,7; tần số a = 0,3 C Tần số A = 0,4; tần số a = 0,6 D Tần số A = 0,5; tần số a = 0,5 Câu 4: Cây thích ứng với mơi trường sống khả năng: A đóng khí khổng, cụp xuống B hướng động ứng động C tổng hợp sắc tố quang hợp D thay đổi cấu trúc tế bào Câu 5: Trong trường hợp gen liên kết hồn tồn gen quy định tính trạng trội lặn hoàn toàn, phép lai cho đời đồng tính? A Ab AB  aB AB B AB ab  ab ab C Ab aB  aB aB D Ab Ab  aB Ab Câu 6: Trong trình phát sinh phát triều sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất vào kỉ nào? A Kỉ Đệ tam B Kỉ Phấn trắng C Kỉ Tam điệp D Kỉ Jura Câu 7: Khi nói q trình hơ hấp, phát biểu đúng? Sự vận chuyển O2 từ quan hô hấp đến tế bào CO2 từ tế bào tới quan hô hấp (mang phổi) thực nhờ máu dịch mô Sự trao đổi khí động vật nước trai, ốc, tôm, cua, cá thực qua phổi Ruột động vật ăn thịt thường dài thức ăn giàu dinh dưỡng dễ tiêu Cơ quan nghiền thức ăn động vật ăn thực vật chủ yếu hàm có bề mặt nghiền rộng, men cứng dày dày, khoẻ chim A 1, B 1, C 2, D 3, Câu 8: Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản A cần có hợp giao tử đực B cần cá thể bố mẹ C giao tử D khơng có hợp giao từ đực Câu 9: Dạng thông tin di truyền trực tiếp sử dụng dịch mã là: A tARN B rARN C ADN D mARN Câu 10: Trẻ em chậm lớn ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhắn, trí tuệ thấp thể không đủ hoocmôn A ơstrôgen B testostêrôn C tirơxin D sinh trưởng Câu 11: Quan sát hình ảnh cho biết em bé bị mắc hội chứng gì? BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 A Đao B Tơcnơ C Siêu nữ D Claiphentơ Câu 12: Chất khơng phải sản phẩm q trình đường phân? A ATP B FADH2 C H2O D Axit piruvic Câu 13: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau đây, dựa vào bảng em cho biết Quần thể chịu tác động nhân tố nào? Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,15 0,7 0,15 F2 0,25 0,5 0,25 F3 0,26 0,48 0,26 F4 0,33 0,34 0,33 F5 0,37 0,26 0,37 A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối ngẫu nhiên Câu 14: Có đặc điểm giúp thích nghi với chức quang hạp? Lớp biểu bì mặt có khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào Hệ gân giúp cung cấp nước muối khống cần thiết cho q trình quang hợp Dạng phiến mỏng, diện tích bề mặt lớn Trong có nhiều hạt màu lục gọi lục lạp A B C D Câu 15: Ở cà chua, gen A quy định tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa  aa B Aa  Aa C AA  Aa D AA  aa Câu 16: Đường máu hệ tuần hồn kín động vật A tim  mao mạch  tĩnh mạch  động mạch  tim B tim  động mạch  mao mạch  tĩnh mạch  tim C tim  động mạch  tĩnh mạch  mao mạch  tim D tim  tĩnh mạch  mao mạch  động mạch  tim Câu 17: Theo thuyết tiến hóa đại, loại biến dị sau ngun liệu thứ cấp q trình tiến hóa? A Thường biến B Đột biến gen C Đột biến nhiễm sắc thể D Biến dị tổ hợp Câu 18: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 19: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô  Sâu ăn ngô  Nhái  Rắn hổ mang  Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, ngô thuộc bậc dinh dưỡng A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 20: Trong diễn sinh thái, dạng sinh vật mào sau có vai trò quan trọng việc hình thành quần xã mới? A Vi sinh vật B Sinh vật sống hoại sinh C Hệ thực vật D Hệ động vật Câu 21: Khi nói giới hạn sinh thái, nhận xét sau sai? A Ở thể non có giới hạn sinh thái hẹp so với thể trưởng thành B Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt khoảng cực thuận giới hạn sinh thái C Lồi sống vùng xích đạo có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp lồi sống vùng cực D Những lồi có giới hạn sinh thái hẹp có vùng phân bố rộng BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 Câu 22: Ở số vùng nông thôn, quần thể ruồi nhà xuất nhiều vào khoảng thời gian xác định năm, vào thời gian khác giảm hẳn Quần thể A biến động số lượng theo chu kì năm B biến động số lượng theo chu kì mùa C biến động số lượng khơng theo chu kì D biến động số lượng theo chu kì nhiều năm Câu 23: Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng Ngày nay, khu rừng ngập mặn Cần Giờ khôi phục lại công nhận Khu dự trữ Sinh giới Việt Nam Theo em là, kiện minh hoạ cho tượng A diễn nguyên sinh B diễn thứ sinh C diễn khôi phục D diễn phân hủy Câu 24: Trường hợp sau hậu đột biến cấu trúc NST đúng? (1) Ở người, đoạn nhỏ đầu NST số 21 gây bệnh Đao (2) Lặp đoạn NST làm tăng hoạt tính sinh học enzim amilaza lúa đại mạch (3) Ở nhiều loài ruồi, trình đảo đoạn lặp lặp lại NST góp phần tạo lên lồi (4) Ở người phần vai ngắn NST số gây lên hội chứng tiếng mèo kêu A B C D Câu 25: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội mơi là: A Cơ quan sinh sản B Thụ thể quan thụ cảm C Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu D Trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 26: Khi nói hoocmơn sinh trưởng phát triển, có phát biểu sau đúng? I Hoocmôn sinh trưởng tiết từ thuỳ trước tuyến yên II Hoocmôn tirôxin sản sinh từ tuyến giáp III Sự phát triển biến thái sâu bọ thường điều hoà hai loại hoocmôn ecđixơn juvenin tiết từ tuyến ngực IV Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hồ hai loại hoocmơn sinh dục ơstrôgen testostêrôn A B C D Câu 27: Tập tính học khơng có đặc điểm sau đây? A Hình thành đời sống cá thể B Bao gồm phản xạ có điều kiện C Dễ bị D Đặc trưng cho loài Câu 28: Mức phản ứng là: A khả biến đổi sinh vật trước thay đổi mơi trường B mức độ biểu kiểu hình trước điều kiện môi trường khác C tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác D khả phản ứng sinh vật trước điều kiện bất lợi môi trường Câu 29: Ở nam giới, FSH testostêrơn có vai trò A kích thích tinh hồn tiết inhibin B kích thích ống sinh tinh sản sinh inhibin C kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng D kích thích hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 30: Cho biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1? A AaBbdd  AaBBdd B AAbbDd  AaBBDd C Aabbdd  aaBbDD D aaBbdd  AaBbdd Câu 31: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau sai? I Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac II Vùng vận hành (O) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 III Khi mơi trường khơng có lactơzo gen điều hòa (R) không phiên mã IV Khi gen câu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 12 lần gen cấu trúc Y phiên mã 12 lần A B C D Câu 32: Cho phép lai AB Ab Ab  , tính theo lý thuyết, đời kiểu gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết ab aB Ab khơng có đột biến xảy ra, hoán vị gen alen B b bố mẹ có tần số 20% A 10% B 40% C 16% D 4% Câu 33: Cho thông tin bảng Bậc dinh dưỡng Năng suất sinh học Sinh vật sản xuất 105 calo Sinh vật tiêu thụ bậc 104 calo Sinh vật tiêu thụ bậc 4,5 103 calo Sinh vật tiêu thụ bậc 102 calo Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A 10% 5% B 10% 20% C 5% 20% D 20% 5% Câu 34: Vì tự nhiên, chuỗi thức ăn khơng thể kéo dài mãi, có phát biểu đúng? I Một phần lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách bậc dinh dưỡng II Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) lên cao lượng tích luỹ đến mức khơng đủ trì mắt xích III Vì tác động bất thường điều kiện ngoại cảnh (thiên tai, dịch bệnh, ) IV Vì số lượng loài sinh giới nhu cầu thức ăn lồi ln có giới hạn A I, III B I, II C I, IV D III, IV Câu 35: Trên đoạn mạch khuôn phân tử ADN có số nuclêơtit loại sau: A = 70, G = 120, X = 80, T = 30 Sau lần nhân đơi đòi hỏi mơi trường cung cấp số nuclêôtit loại bao nhiêu? A.A = T = 100, G = X = 200 B.A = T = 150, G = X = 140 C A = 70, T = 30, G - 120, X = 80 D A = 30, T = 70, G = 80, X = 120 Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm nhiễm sắc thể thường Giao phấn thân cao với thân thấp, thu F1 gồm 50% thân cao; 50% thân thấp Cho F1giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, thân cao F2, số có kiểu gen đồng hợp từ chiếm tỉ lệ A B 16 C D Câu 37: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ xuất phát (P), số có kiểu gen dị hợp từ chiếm tỉ lệ 80% Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, dự đốn sau quần thể này, có dự đốn đúng? (1) Ở F3 có tỉ lệ hoa trắng tăng 35% so với tỉ lệ hoa trắng (P) (2) Thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F3 ln nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (P) (4) Các kiểu gen đồng hợp tăng lên qua hệ với tỉ lệ A B C D Câu 38: Cho lưới thức ăn đây, dựa vào lưới thức ăn em cho biết, có kết luận kết luận đây? I Lưới thức ăn có chuỗi thức ăn II Lồi C tham gia vào lưới thức ăn BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 III F, E, G tham gia vào số chuỗi thức ăn IV Có lồi tham gia vào tất chuỗi thức ăn A B C D Câu 39: Ở loài mèo alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P : AB D d Ab d X X  X Y thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá ab aB có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% II Số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ 4,25% III Số cá thể đực mang tồn tính trạng lặn F1 chiếm tỉ lệ 1% IV Trong so F1, số cá thể đồng hợp tất cặp gen chiếm tỉ lệ 4% A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền người: Trong kết luận sau có kết luận đúng? (1) Bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y quy định (2) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh 12,5% (3) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh trai bị bệnh 1,5625% (4) Trong phả hệ xác định người biết chắn kiểu gen A B C D 1-A 11-A 21-D 31-C 2-A 12-B 22-B 32-D 3-D 13-B 23-B 33-A 4-B 14-D 24-C 34-B BODESO1/- LAMTRONG3TUAN 5-A 15-B 25-D 35-A Đáp án 6-B 7-B 16-B 17-D 26-D 27-D 36-D 37-A 8-D 18-C 28-C 38-B 9-D 19-C 29-C 39-B 10-C 20-C 30-D 40-C Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 ĐỀ SỐ Câu 1: Sự hút khoáng thụ động tế bào lông hút phụ thuộc vào A hoạt động trao đổi chất B chênh lệch nồng độ ion C hoạt động thẩm thấu D cung cấp lượng Câu 2: Kiểu gen chủng? A AAbbCCDD B aabbCcdd C AabbCcdd D aaBbCcDD Câu 3: Hai loại enzim sử dụng kỹ thuật chuyển gen là: A ADN pôlimeraza ARN pôlimeraza B enzim thảo xoắn restrictaza C ADN pôlimeraza ligaza D enzim restrictaza ligaza Câu 4: Khi nói trình quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Chu trình Canvin tồn loài thực vật II Quang hợp định khoảng 90 - 95% suất trồng III Quang hợp cực đại miền tia đỏ tia xanh tím IV Q trình quang hợp chia làm hai pha: pha sáng pha tối A B C D Câu 5: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau khơng phải nhân tố tiến hóa? A Giao phối ngẫu nhiên B Di - nhập gen C Đột biến D Chọn lọc tự nhiên Câu 6: Động vật phát triển qua biến thái khơng hồn tồn? A Cào cào B Ễnh ương C Ong D Ruồi Câu 7: Enzim sau tham gia vào trình tổng hợp ARN? A Restrictaza B ARN pôlimeraza C ADN pôlimeraza D Ligaza Câu 8: Vì thực vật C4 có suất cao thực vật C1? A Tận dụng nồng độ CO2 B Nhu cầu nước thấp C Tận dụng ánh sáng cao D Khơng có hơ hấp sáng Câu 9: Cơ quan quang hợp chủ yếu thực vật A B thân C rễ D hoa Câu 10: Trong cung phản xạ, đường cảm giác có chức gì? A Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh phận tiếp nhận kích thích B Dẫn truyền xung thần kinh từ phận tiếp nhận kích thích đến trung ương thần kinh C Dẫn truyền xung thần kinh từ phận tiếp nhận kích thích đến phận thực phản ứng D Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh phận thực phản ứng Câu 11: Hình ảnh minh hoạ tập tính động vật? A Quen nhờn B Học ngầm C Bẩm sinh D In vết Câu 12: Đột biến lùn đậu, ngơ, có liên quan mật thiết đến loại hoocmôn đây? A Xitôkinin B Gibêrelin C Auxin D Êtilen Câu 13: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên, xét gen cỏ hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Cấu trúc di truyền hệ sau: Thế hệ Cấu trúc di truyền P: 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = F1: 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 F3: 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = F4 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = Phát biểu sau tác động chọn lọc tự nhiên đối vói quần này? A Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp giữ lại kiểu gen dị hợp B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn C Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần D Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 14: Có biện pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng? (1) Trồng gây rừng (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng (3) Vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống du canh, du cư (4) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (5) Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, (6) Phòng cháy rừng A B C D Câu 15: Giả sử quần thể loài thú kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D Diện tích khu phân bố (ha) 25 240 193 195 Mật độ (cá thể/ha) 15 25 10 20 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể không thay đổi, khơng có tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể A có kích thước nhỏ II Kích thước quần thể B lớn kích thước quần thể C III Nếu kích thước quần thể B quần thể D tăng 2%/năm sau năm kích thước hai quần thể IV Thứ tự xếp quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D A B C D Câu 16: Khi nói tác động nhân tố sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các nhân tố sinh thái tác động lên thể thường thúc đẩy lẫn II Các lồi khác có phản ứng giống với tác động nhân tố sinh thái III Trong tự nhiên, nhân tố sinh thái tác động đồng thời lên thể sinh vật IV Mỗi thể sinh vật có phản ứng với nhân tố sinh thái giai đoạn cùa đời sống cá thể A B C D Câu 17: Mối quan hộ khơng có lồi có lợi? A Vật chủ - vật kí sinh B Hội sinh C.Ức chế - cảm nhiễm D Sinh vật ăn sinh vật khác Câu 18: Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo —> Tôm he —> Cá khế —> Cá nhồng —> Cá mập Trong chuỗi thức ăn sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp là: A tôm he B cá khế C cá nhồng D cá mập Câu 19: Ở người, alen H quy định máu đơng bình thường, alen h quy định máu khó đơng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y Một gia đình bố mẹ bình thường, sinh trai bị bệnh máu khó đông bị hội chứng Clailentơ Nhận định sau đúng? A Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử củamẹ B Mẹ XHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử bố BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 C Mẹ XHXh, bô' XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử mẹ D Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử bố Câu 20: Khi nói hình thành lồi đường địa lí, kết luận sau sai? A Cách li địa lí nhân tố tạo điều kiện cho phân hố lồi B Điều kiện địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật C Sự hình thành nơi địa lí bước trung gian để hình thành lồi D Là phương thức hình thành lồi có động vật thực vật Câu 21: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau q trình hình thành lồi mới? I Hình thành lồi xảy khu vực địa lí khác khu vực địa lí II Đột biến đảo đoạn góp phần tạo nên lồi III Lai xa đa bội hóa tạo khơng hình thành lên lồi IV Q trình hình thành lồi chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên A B C D Câu 22: Khi nói nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trường phát triển động vật, có phát biểu sau đúng? I Ở người, thể vàng tiết hoocmôn sinh dục prôgestêrôn II Ở nữ giới, hoocmôn LH có tác dụng làm trúng chín, rụng tạo thể vàng III Ở nữ giới, hoocmơn FSH có vai trò kích thích nang trứng phát triển tiết hoocmơn ơstrôgen IV Ở nam giới, hoocmôn testostêrôn FSH trực tiếp kích thích q trình sinh tinh trùng A B C D Câu 23: Hình ảnh bên minh hoạ cho nhiễm sắc người bệnh Người là: A người phụ nữ bị mắc hội chứng Đao B nam giới mắc hội chứng Đao C phụ nữ mắc bệnh ung thư máu D nam giới mắc bệnh ung thư máu Câu 24: Kiểu gen cho loại giao tử nhất? A AabbDd B AaBbdd C AABBdd D Aabbdd Câu 25: Trong hình thức sinh sản đây, hình thức tiến hóa nhất? A Đẻ B Đẻ trứng thai C Đẻ trứng D Thụ tinh ngồi Câu 26:Trong q trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB xảy hoán vị ab alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào là: A loại với tỉ lệ 1:1 B loại với tỉ lệ 1: :1: C loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen D loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen Câu 27: Thể đột biến A tập hợp gen thể đột biến B cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình C tập hợp dạng đột biến thể D cá thể mang gen đột biến chưa biểu kiểu hình Câu 28: Ở thực vật, loại sắc tố vào thể người chuyển hóa thành Vitamin A? A Xantơphyl B ß -carơten C Diệp lục a D Diệp lục b BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 Câu 29: Nếu chuỗi pôlypeptit tổng hợp dựa mARN có trình tự nucleotit 5'XGAUGUUXXAAGUGAƯGXAUAAAGAGUAGX3' số axit amin bao nhiêu? A B C D 10 Câu 30: Vùng mã hố gen khơng phân mảnh có chiều dài 510 nm Tại vùng này, tổng số nuclêơtit loại A T chiếm 40% Hãy tính tổng số nuclêôtit loại G môi trường cần cung cấp cho vùng mã hố gen tiến hành nhân đơi liên tiếp lần A 7200 B 6300 C 4800 D 4200 Câu 31:Những đặc trung đặc trưng quần xã? 1.Độ đa dạng Độ thường gặp Loài ưu Mật độ Tỉ lệ giới tính Lồi đặc trưng A 1, 2, 3, B 2, 3, 5, C 3, 4, 5, D 1, 2, 3, Câu 32:Trường hợp phản ánh mối quan hệ hội sinh? A.Cây dương xỉ sống bám thân gỗ lón B.Nấm vi khuẩn lam sống tạo nên dạng sống mới, địa y C.Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ lạc D.Động vật nguyên sinh sống ruột mối Câu 33:Một quần thể thực vật xuất phát có tần số kiểu gen dị hợp tử Bb 0,4 Sau hệ tự thụ phấn tần số kiểu gen dị hợp từ quần thể A 0,3 B 0,3 C 0,1 D 0,4 Câu 34: Phép lai P : Ab ab  , thu đươc F1 Cho biết gen quy đinh mơt tính trạng, alen trội trội hồn aB ab tồn, khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 40% Theo lí thuyết, F1 có số cá mang kiểu hình trội hai tính trạng chiếm tỉ lệ A 30% B 40% C 10% D 20% Câu 35: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XA XA  Xa Y B Xa Xa  XA Y C XA Xa  Xa Y D XA Xa  XA Y Câu 36: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng (các gen phân li độc lập) Cho thân cao, hoa đỏ lai với thân cao, hoa vàng Đời F1 xuất thân thấp, hoa vàng Chọn thân cao, hoa đỏ F1 đem tự thụ phấn, theo lý thuyết, đời có số thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 24 B C 12 D 13 48 Câu 37: Quan sát lưới thức ăn cho biết Có chuỗi thức ăn lưới thức ăn trên? A B C D Câu 38: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt màu lựu, alen B quy định cánh bình thường trội hồn tồn so với alen b quy định cánh xẻ Lai hai cá thể ruồi giấm P thu F1 gồm: Ruồi đực: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: 42,5% mắt BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 lựu, cánh bình thường: Ruồi cái: 50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ Trong nhận định sau kết phép lai trên, có nhận định đúng? (1): Hai gen quy định màu mắt dạng cánh nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng tương đồng khơng tương đồng với Y xảy hốn vị gen giới với tần số 15% (2): Kiểu gen hệ P : X Ab XaB X Ab Y (3): Gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X khơng có alen Y, gen quy định dạng cánh nằm NST thường (4): Gen quy định màu mắt dạng cánh nằm NST giới tính X, khơng có alen Y; xảy hoán vị gen giới với tần số 15% A B C D Câu 39: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số hoa trắng chiếm 5% Sau hệ tự thụ phấn, thu F1 có số hoa đỏ chiếm 57,5% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P có 15% số có kiểu gen đồng hợp tử trội II Thế hệ P có tần số alen a 0,5 III F3 có số hoa đỏ 1,5 lần số hoa trắng IV Trong tổng số hoa đỏ F4, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 23 A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người Alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quy định bị bệnh N, alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bị bệnh M Hai gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X giả sử cách 20cM Biết không xảy đột biến tất người gia đình Theo lý thuyết có kết luận sai phả hệ nói trên? I Người gái số mang kiểu gen dị hợp cặp gen II Người gái (10) không mang alen quy định bệnh M III Xác định tối đa kiểu gen người gia đình IV Xác suất sinh thứ hai gái không bị bệnh N M cặp vợ chồng (5) (6) 25% A B C D 1-B 11-C 21-D 31-D 2-A 12-B 22-D 32-A 3-D 13-C 23-A 33-C 4-C 14-D 24-C 34-D BODESO1/- LAMTRONG3TUAN 5-A 15-B 25-A 35-D Đáp án 6-A 7-B 16-A 17-C 26-B 27-B 36-A 37-A 8-D 18-A 28-B 38-B 9-A 19-C 29-A 39-D 10-B 20-B 30-B 40-A Page 10 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 ĐỀ SỐ Câu 1: Axit amin mêtiơnin mã hố ba A 3' GUA 5' B 3' AUA5' C 3' AUG5' D 5'GUA 3' Câu 2: Trong lịch sử phát triển sinh giới trái đất, thực vật có hoa xuất A kỉ Triat B kỉ Phấn trắng C kỉ Cacbon D kỉ Jura Câu 3: Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n  14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể? A.13 B.15 C.21 D.42 Câu 4: Dựa vào số lượng NST NST người, em cho biết hội chứng khác với hội chứng lại? A Đao B Tơcnơ C Hội chứng Etuôt D Hội chứng Patau Câu 5: Tác nhân có vai trò quan trọng việc đẩy nước từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân gì? A Áp suất rễ B Thoát nước C Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ D Sự chênh lệch nồng độ chất tan chóp rễ Câu 6: Thành tựu sau ứng dụng tạo giống công nghệ tế bào? A Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cành Petunia B Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen C Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa D Tạo giống pomato từ khoai tây cà chua Câu 7: Hoocmơn hoa có tên gọi gì? A.Xitôkinin B.Carôtenôit C.Florigen D.Phitôcrôm Câu 8: Theo quan điểm đại, phát biểu sau chọn lọc tự nhiên? A Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể B Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm biến đổi tần số alen quần thể nhanh so với chọn lọc chống lại alen trội C Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen làm thay đổi tần số alen quần thể D Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen cách đột ngột không theo hướng xác định Câu 9: Khi nói q trình hình thành lồi khác khu vực địa lí, phát biểu sau đúng? A Hình thành lồi khác khu vực địa lí khơng chịu tác động chọn lọc tự nhiên B Hình thành lồi khác khu vực địa lí gặp lồi động vật di chuyển C Hình thành lồi khác khu vực địa lí thường diễn cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Cách li địa lí nhân tố trực tiếp tạo alen làm phân hóa vốn gen quần thể bị chia cắt Câu 10: Khi nói nguồn cung cấp nitơ cho có phát biểu sau đúng? I Nguồn vật lí - hố học: phóng điện giơng ơxi hố nitơ phân tử thành nitrat II Q trình cố định nitơ thực nhóm vi khuẩn tự cộng sinh III Quá trình phân giải nguồn nitơ hữu đất thực vi khuẩn đất IV Nguồn nitơ người trả lại cho đất sau vụ thu hoạch phân bón A.1 B.2 C.4 D.3 Câu 11: Ở người, thể vàng tiết hoocmôn sinh dục nào? A Prôgestêrôn testostêrôn B Prôgestêrôn ơstrôgen C Tetostêrôn ơstrôgen D Insulin glucagôn Câu 12: Ưu bật hình thức sinh sản hữu tính là: A có nhiều cá thể tham gia vào chế sinh sản BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 36 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 B thể không phụ thuộc nhiều vào thể mẹ C tạo nhiều biến dị sở cho tính đa dạng tiềm thích nghi D số lượng cá thể tạo nhiều Câu 13: Cây sinh sản sinh dưỡng thân rễ? A Rau má B Gừng C Củ đậu D Khoai lang Câu 14: Tuyến nội tiết đóng vai trò đặc biệt quan trọng q trình biến đổi nòng nọc thành ếch con? A Tuyến ức B Tuyến giáp C Tuyến yên D Tuyến sinh dục Câu 15: Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Nhiệt độ môi trường B Quan hệ cộng sinh C Sinh vật ăn sinh vật khác D Sinh vật kí sinh - sinh vật chủ Câu 16: Dạng phơtpho sau hấp thụ vào thể thực vật? A H3 PO4 B Phôtpho tự C Hợp chất chứa phôtpho D PO34 ; H2 PO4 Câu 17: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định B Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hóa C Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố định hướng q trình tiến hóa D Di - nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 18: Thành phần cấu tạo nên opêron Lac bao gồm A vùng vận hành (O) nhóm gen cấu trúc B vùng khởi động (P), vùng vận hành (O) nhóm gen cấu trúc C vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc gen điều hồ (R) D vùng khởi động (P) nhóm gen cấu trúc Câu 19: Để trì điện nghỉ, bơm Na - K A vận chuyển K+ từ phía đưa phía ngồi màng tế bào B vận chuyển K+ từ phía ngồi đưa vào phía màng tế bào C vận chuyển Na+ từ phía ngồi đưa vào phía màng tế bào D vận chuyển K+ Na+ từ phía ngồi đưa vào phía màng tế bào Câu 20: Trường hợp sau xem quần thể sinh vật ? A Những cá chép Koi sống hồ nước B Những chim sẻ đậu cành C Những ong kiếm mật vườn hoa D Những gà vận chuyển chuyến xe Câu 21: Khi nói mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã, phát biểu sau sai? A Trong mối quan hệ hỗ trợ, có lồi hưởng lợi B Trong mối quan hệ đối kháng, có loài bị hại C Tất loài quần xã có mối liên hệ qua lại mật thiết với D Mối quan hệ cạnh tranh khác loài xem động lực trình tiến hố Câu 22: Khinói diễn sinh thái, có phát biểu sau đúng? (1) Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường (2) Diễn nguyên sinh diễn với tốc độ nhanh diễn thứ sinh (3) Diễn thường q trình định hướng, dự báo trước (4) Tuỳ theo điều kiện phát triển thuận lợi không thuận lợi mà diễn thử sinh hình thành nên quần xã tương đối ổn định dẫn tới quần xã bị suy thoái (5) So với diễn thứ sinh diễn nguyên sinh diễn phổ biến BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 37 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 A B C D Câu 23: Phát biểu sau sai nói hệ sinh thái? A Quần xã đa dạng lưới thức ăn phức tạp B Lồi có kích thước quần thể lớn kích thước cá thể lồi bé C Chuỗi thức ăn dài mức lượng mà mắt xích đứng cuối thu thấp D Mật độ quần thể cao mối quan hệ hỗ trợ loài tăng cường Câu 24: Trong trình truyền tin qua xináp, điện hoạt động màng sau xuất nào? A Khi bóng chứa chất trung gian hố học màng trước bị vỡ B Khi chất trung gian hoá học lọt vào khe xináp C Khi chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể màng sau D Khi xung thần kinh truyền đến màng trước xináp Câu 25: Khi nói sinh trưởng phát triển động vật, phát biểu sai? A Phát triển qua biến thái hồn tồn có đa số lồi trùng (bướm, ruồi, ong ) B Hầu hết loài lưỡng cư phát triển qua biến thái khơng hồn tồn C Đa số động vật có xương sống phát triển khơng qua biến thái D Biến thái thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo, sinh lý động vật sau sinh nở từ trứng Câu 26: Trong phân tử AND, theo nguyên tắc bổ sung mặt số lượng đơn phân trường hợp sau sai? A A  G  T  X B A  T; G  X C A  G  T  A  X  T D A  X  T  G  X  T Câu 27: Cho quần thể thực vật có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa Sau hệ tự thụ phấn liên tiếp tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp A.50% B.93,75% C.46,875% D.6,25% AB Câu 28: Một tế bào có kiểu gen Dd giảm phân bình thường tạo loại trứng? ab A B C D Câu 29: Một quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,26 AA : 0,12 Aa : 0,62 aa Tần số alen A a quần thể là: A 0,28 0,72 B 0,26 0,74 C 0,32 0,68 D 0,38 62 Câu 30: Khi lai giống bí ngơ chủng dẹt dài với F1 có dẹt ChoF1 lai với bí tròn F2:152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài Tính theo lí thuyết, tỉ lệ bí tròn đồng hợp thu F2 phép lai là: 1 1 A B C D Câu 31: Ở loài thực vật, alen A quy định cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định trắng Các gen di truyền độc lập Phép lai sau có loại kiểu hình thân thấp trắng chiếm tỉ lệ ? 16 A AaBb x AaBB B AaBB x aaBB C AaBb x AaBb D Aabb x AaBB Câu 32: Nếu cho có kiểu gcn AaBbCc tự thụ phấn tỷ lệ có chiều cao trung bình bao nhiêu? Biết khơng xảy đột biến cặp alen có vai trò nhau, tương tác với theo kiểu cộng gộp để quy định chiều cao A B C D 16 16 16 16 BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 38 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 Câu 33: Cho lưới thức ăn hình Nhìn vào lưới thức ăn em cho biết, phát biểu đúng? Chuỗi thức ăn dài có mắt xích Tảo lục tham gia vào chuỗi thức ăn Vạc tham gia vào ba chuỗi thức ăn Khi số lượng chim bói cá tăng lên cá gai hưởng lợi A B C D Câu 34: Lai hai dòng ruồi giấm chủng, ruồi mắt nâu, cánh ngắn với ruồi đực mắt đỏ cánh dài F1 có kiểu hình 100% ruồi mắt đỏ, cánh dài; 100% ruồi đực mắt đỏ, cánh ngắn Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với 3 1 thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: mắt đỏ, cánh ngắn; mắt đỏ, cánh dài; mắt nâu, cánh dài; mắt 8 8 nâu cánh ngắn Biết A - mắt đỏ, gen a - mắt nâu; gen B - cánh dài, gen b - cánh ngắn Kiểu gen ruồi F1 là: A BbXAXa x BbXAY B XAB Xab  XAB Y C AaBb x AaBb D AaXBXb x AaXbY Câu 35: Phép lai P: AaBbDd x AabbDd Trong trình giảm phân hình thành giao tử đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen? A 42 B 56 C 18 D 24 Câu 36: Ở người bệnh bạch tạng gen lặn a nhiễm sắc thể thường quy định Trong quần thể người cân bằng, tỉ lệ người dị hợp Aa số người bình thường 1% Xác suất cặp vợ chồng bình thường sinh đứa trai bạch tạng là: A 0,00125% B 25% C 12,5% D 0,0025% Câu 37: Cho phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe Biết rằng, 10% số tế bào sinh tinh có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường 2% số tế bào trứng có cặp NST mang cặp gen Ee không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ A 0,2% B 2% C 11,8% D 88,2% BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 39 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 Câu 38: Ở lồi động vật, có tế bào sinh tinh cá thể đực có kiểu gen AaBb DE Hh tiến hành de giảm phân bình thườrig hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo là: A 16 B 10 C 20 D 32 Câu 39: Ở loài thực vật, kiểu gen (A-B-) quy định hoa đỏ ; (A-bb), (aaB-) (aabb) quy định hoa trắng Cho phép lai P: AAaaBb x AaBb Biết trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Theo lý thuyết kết phù hợp với phép lai trên? A Tỉ lệ giao tử đực P : : : : :1 B Tỉ lệ phân li kiểu hình F1 25 đỏ : 11 trắng C Tỉ lệ phân li kiểu gen F1 10:10 : :5 :5 :5: :2 :1:1:1:1 D Tỉ lệ phân li kiểu hình F1 33 đỏ : 13 trắng Câu 40: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng nằm NST thường Alen B quy định thâm xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen nằm NST X vùng không tương đồng Y Lai cặp bố mẹ chủng ruồi mắt đỏ, thân đen với ruồi đực mắt trắng, thân xám thu F1 Cho F1 ngẫu phối thu F2, cho F2 ngẫu phối thu F3 Trong số ruồi đực F3, ruồi đực mắt đỏ, thân đen chiếm tỉ lệ A B C D 32 16 1-A 11-B 21-C 31-C 2-B 12-C 22-C 32-B 3-B 13-B 23-D 33-D 4-B 14-B 24-C 34-D BODESO1/- LAMTRONG3TUAN 5-A 15-A 25-B 35-A Đáp án 6-B 7-C 16-D 17-C 26-D 27-B 36-A 37-C 8-A 18-B 28-D 38-C 9-C 19-B 29-C 39-C 10-C 20-A 30-C 40-C Page 40 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 ĐỀ Câu 1:Phương pháp chọn giống sau thường áp dụng cho động vật thực vật? A.Gây đột biến B.Cấy truyền phôi C.Dung hợp tế bào trần D.Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Câu 2:Ở sinh vật nhân thực, q trình sau khơng xảy nhân tế bào? A.Nhân đôi nhiễm sắc thể B.Tổng hợp chuỗi pôlipeptit C Tổng hợp ARN D Nhân đôi ADN Câu 3: Sản phẩm pha sáng dùng pha tối quang hợp gì? A ATP, NADPH B NADPH, O2 C ATP, NADP O2 D ATP CO2 Câu 4: Khi nói tập tính động vật, phát biểu sau sai? A Cơ sở tập tính phản xạ B Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với mơi trường tồn C Tập tính học chuỗi phản xạ khơng điều kiện D Tập tính động vật chia làm loại Câu 5: Phát biểu sau nói đột biến số lượng NST sai? A Trong lần nguyên phân hợp tử, số cặp NST không phân li tạo thành thể tứ bội B Đột biến dị đa bội phát sinh lai khác loài C Thể đa bội thường gặp thực vật gặp động vật D Ở số lồi, thể đa bội thấy tự nhiên tạo thực nghiệm Câu 6: Nhóm gồm động vật có hệ tuần hồn kín? A Mực ống, bạch tuộc, chim bồ câu, ếch, giun B Giun đất, ốc sên, cua, sóc C Thủy tức, mực ống, sứa lược, san hô D Tôm, sán lông, trùng giàu, ghẹ Câu 7: Hoocmôn sản sinh nhiều thời gian rụng lá, hoa già đồng thời thúc chóng chín, rụng lá? A Auxin B Gibêrelin C Xitôkinin D Êtilen Câu 8: Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12O6 mía giai đoạn sau đây? A Quang phân li nước B Chu trình Canvin C Pha sáng D Pha tối Câu 9: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêơtit: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A.3 loại B.9 loại C.6 loại D.27 loại Câu 10:Nhân tố sau ảnh hưởng mạnh đến trình sinh trưởng phát triển động vật người? A.Nhiệt độ B Ánh sáng C Thức ăn D Nơi Câu 11: Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủy ếu qua thành phần cấu tạo rễ? A Đỉnh sinh trưởng B Rễ C Miền sinh trưởng D Miền lông hú Câu 12: Hai loại ion đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc trì điện năng? A Na+ K+ B Mg2+ Ba2+ C Na+ Ca2+ D Mg2+ K+ B b Câu 13: Trong gia đình, mẹ có kiểu gen X X , bố có kiểu gen XBY sinh gái có kiểu gen XBXbXb Biết q trình giảm phân bố mẹ khơng xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Kết luận sau trình giảm phân bố mẹ? A Trong giảm phân II, bố nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường B Trong giảm phân I, mẹ nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường C Trong giảm phân II, mẹ nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường D Trong giảm phân I, bố nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường Câu 14: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố không xem nhân tố tiến hóa? BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 41 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 A Các yếu tố ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 15: Bằng chứng tiến hóa sau chứng sinh học phân tử? A Prơtêin lồi sinh vật cấu tạo từ 20 loại axit amin B Xương tay người tương đồng với cấu trúc chi trước mèo C Tất loài sinh vật cấu tạo từ tế bào D Xác sinh vật sống thời đại trước bảo quản lớp băng Câu 16: Phát biểu sau nói đột biến gen? A Đột biến gen xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục B Gen đột biến di truyền cho hệ sau C Đột biến gen làm thay đổi tần số alen không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể D Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thức cấp cho q trình tiến hóa Câu 17: Phân tử sau cấu trúc phân tử có liên kết hiđrô? A ADN, tARN, Prôtêin cấu trúc bậc B ADN; tARN; rARN; Prôtêin cấu trúc bậc C ADN; tARN; rARN; Prôtêin cấu trúc bậc D ADN, tARN; mARN; Prôtêin cấu trúc bậc Câu 18: Trong trường hợp bố mẹ mang n căp gen dị hợp phân li độc lập, gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn số lượng laoị kiểu gen kiểu hình hệ sau theo lí thuyết là: A 3n kiểu gen; 2n kiểu hình B 2n kiểu gen; 3n kiểu hình n n C kiểu gen; kiểu hình D 3n kiểu gen; 3n kiểu hình Câu 19: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật là: A diệp lục a B carôtênôit C phitôcrôm D diệp lục b Câu 20: Hình minh họa cho q trình tiến hóa, phân tích hình này, cho biết có đúng? I Hình dẫn đến hình thành lồi II Hình minh họa cho trình tiến hóa nhỏ III Hình minh họa cho q trình tiến hóa lớn IV Hình diễn quy mô quần thể A B C D Câu 21: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng, trội lặn hồn Ab DH E e Ab DH E toàn Xét phép lai sau  P  : X X  X Y , Tỉ lệ aB dh aB dh kiểu hình đực mang tất tính trạng trội đời chiếm 8,25% Biết khơng có đột biến xảy Theo lý thuyết, có phát biểu sau đời đúng? I Nếu có hốn vị gen xảy F1 có tối đa 400 kiểu gen II F1 có 33% tỉ lệ kiểu hình (A-B-D-H_) III F1 có 16,5% số cá thể mang tất tính trạng trội IV F1 có 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn cặp gen A B C D Câu 22:Một NST ban đầu có trình tự gen ABCD EFGH Sau đột biến, NST có trình tự là: D.EFGH Dạng đột biến thường gây hậu gì? A Gây chết giảm sức sống B Làm tăng cường giảm bớt biểu tính trạng C Làm phát sinh nhiều nòi lồi D Làm tăng khả sinh sản cá thể mang đột biến Câu 23: Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau chọn lọc tự nhiên sai? A Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình qua gián tiếp tác động lên vốn gen quần thể BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 42 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 B Chọn lọc tự nhiên không loại bỏ hết alen lặn khỏi quần thể C Kết chọn lọc tự nhiên hình thành cá thể mang kiểu hình thích nghi với mơi trường D Chọn lọc chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 24: Ở loài thực vật, màu hoa gen quy định, thực hai phép lai: - Phép lai 1: P: ♀ Hoa đỏ x ♂ Hoa trắng → F1: 100% Hoa đỏ - Phép lai 2: P: ♀ Hoa trắng x ♂ Hoa đỏ → F1: 100% Hoa trắng Có kết luận sau: I Nếu lấy hạt phấn F1 phép lai thụ phấn cho F1 phép lai F2 phân ly tỷ lệ đỏ: trắng II Nếu gen quy định tính trạng bị đột biến biểu thành kiểu hình trường hợp không chịu ảnh hưởng môi trường III Nếu gen bị đột biến lặn biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp IV Gen quy định tính trạng có alen Số kết luận là: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 25:Ở ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY Trong q trình phát triển phơi sớm, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd không phân ly Thể đột biến có A.hai dòng tế bào đột biến 2n+2 2n – B.ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n +1 2n – C.hai dòng tế bào đột biến 2n+1 2n – D.ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n +13và 2n – Câu 26:Ở thực vật có hoa, để hình thành hạt phấn (n) tế bào bao phấn (2n) phải trải qua lần giảm phân? A.4 B.1 C.3 D.2 Câu 27:Ở đậu Hà Lan, alen A quy định tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hạt xanh Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình hạt vàng : hạt xanh? A.AA x Aa B.Aa x Aa C.AA x aa D.Aa x aa Câu 28:Ở loài thực vật, gen A quy định cao, gen a – thấp; gen B quy định đỏ, gen b – trắng Các gen di truyền độc lập khơng có đột biến xảy Đời lai có kiểu hình thấp, trắng chiếm 1/16 Kiểu gen bố mẹ là: A AaBb x AaBb B AaBb x Aabb C.AaBB x aaBb D.Aabb x AaBB Câu 29:Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hồn tồn so với alen a Có quần thể sau: I 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa II 0,5 AA: 0,5 aa III 0,18 AA: 0,64 Aa: 0,18 aa IV 0,3 AA: 0,5 aa: 0,2 Aa V 0,42 Aa: 0,49 AA: 0,09 aa Có quần thể trạng thái cân di truyền? A.3 B.4 C.2 D.1 Câu 30:Dữ liệu giúp xác định xác tính trạng gen trội hay lặn nằm NST thường hay NST giới tính quy định A.Bố mẹ bình thường sinh gái bệnh B.Bố mẹ bình thường sinh gái bình thường C.Bố mẹ bình thường sinh trai bị bệnh D.Bố mẹ bị bệnh sinh trai bị bệnh Câu 31:Nhóm máu MN có người quy định cặp gen đồng thời trộiM N Người thuộc nhóm máu M có kiểu gen MN, người thuộc nhóm máu N có kiểu gen NN, người thuộc nhóm máu MN có kiểu gen MN Một cặp vợ chồng thuộc nhóm máu MN Xác xuất để họ sinh ba đứa chúng có nhóm máu khác bao nhiêu? BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 43 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 A.3/64 B.3/16 C.5/256 D.1/32 Câu 32:Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp , hoa trắng thu đuọc F1 phân li theo tỉ lệ 37,5% thân cao, hoa trắng: 37,5% thân thấp, hoa đỏ: 12,5% thân cao, hoa đỏ: 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố mẹ phép lai là: Ab ab AB ab A B AbBb  aabb C AaBB  aabb D   aB ab ab ab Câu 33:Cho biết tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung Khi kiểu gen có mặt alen A B biểu kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen khác cho kiểu hình hoa trắng Một quần thể cân di truyền có tần số A 0,4 tần số B 0,5 Tỉ lệ KH quần thể là: A.4% đỏ: 96%trắng B.63% đỏ: 27% trắng C.20% đỏ: 80% trắng D.48% đỏ: 52% trắng Câu 34:Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nucleotit loại A số nucleotit loại T, số loại nucleotit loại G gấp hai lần số nucleotit loại A, nucleotit loại X gấp lần số nucleotit loại T Có phát biểu sau đúng? I Số nucleotit loại A 224 nucleotit ( A2  X )  II Mạch gen có (T2  G2 ) III Tỉ lệ % số nucleotit loại gen % A  %T  28,57%; %G  % X  21, 43% A1  IV Mạch gen có (G1  X ) A B.1 C D Câu 35:Trong nhận định sau, có nhận định trình phát triển bướm? (1) Bướm thuộc nhóm biến thái khơng hồn tồn (2) Nhộng giai đoạn biến đổi từ sâu thành bướm trưởng thành (3) Sâu bướm giai đoạn sinh sản, đẻ trứng (4) Sâu bướm trải qua nhiều giai đoạn lột xác biến đổi thành nhộng A B C D Câu 36:Ở chim, chiều dài lông hai cặp alen (A,a,B,b) trội hoàn toàn quy định Cho P chủng có lơng dài, xoăn lai với lơng ngắn, thẳng, đời F1 thu hồn tồn lơng dài, xoăn Cho chim trống F1 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, chim mái đời F2 xuất kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn: 20 chim lông ngắn, thẳng: chim lông dài, thẳng: chim lông ngắn, xoăn Tất chim trống F2 có lơng dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng khơng có tổ hợp gen gây chết Kiểu gen chim mái lai với F1 tần số hoán vị gen chim trống F1 A.XABY, f=20% B.XabY, f=25% C.Aa XBY, f=10% D.XABYab, f=5% Câu 37:Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, : gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y, gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiểm sắc thể giới tính X,Y Tính theo lí thuyết, có nhận định sau: I Số kiểu gen tối đa động vật ba gen nói 378 II Số kiểu gen tối đa giới 310 III Số kiểu gen dị hợp tối đa giới 210 IV Số kiểu gen dị hợp cặp gen giới 72 A B C D Câu 38: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phối với nhau, thu F1 gồm toàn màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 56,25% hoa đỏ: 37,5% hoa hồng: 6,25% hoa trắng biết không xảy đột biến BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 44 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các hoa hồng chủng F2 có hai loại kiểu gen II Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng IV Cho F1 giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng A B C D Câu 39:Phả hệ hình bên mơ tả di truyền bênh người: Bệnh P hai alen gen quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Bệnh P gen lặn nằm NST thường quy định II Xác định xác kiểu gen người phả hệ III Xác xuất sinh thứ trai bệnh P cặp 13-14 1/6 Người số (7) ln có kiểu gen dị hợp tử cặp gen A.1 B.2 C.4 D Câu 40:Dựa vào hình ảnh em cho biết có phát biểu đúng? (1) Đây phương pháp tạo giống áp dụng cho động vật thực vật (2) Các thu có kiểu gen chủng (3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc lưỡng bội hóa hai cách Phương pháp có hiệu co chọn có đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh A.4 B.3 C.2 D.1 Đáp án 1-D 2-B 3-A 4-C BODESO1/- LAMTRONG3TUAN 5-A 6-A 7-D 8-B 9-D 10-C Page 45 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 11-D 12-A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-B 18-A 19-C 20-C 21-B 22-A 23-C 24-A 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 30-A 31- 32-A 33-D 34-A 35-D 36-A 37-B 38-B 39-D 40-B ĐỀ 10 Câu 1: Đột biến lệch bội A làm giảm số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng Câu 2: Tác động sau đột biến gen? A Tăng số lượng gen B Có lợi C Gây hại D Vơ hại Câu 3: Động vật sau chưa có quan tiêu hóa? A Mực B Châu chấu C Trùng biến hình D Giun đất Câu 4: Khi nói đồ di truyền phát biểu sau không đúng? A Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội lặn gen B Bản đồ di truyền sơ đồ phân bố gen nhiễm sắc thể lồi C Tần số hốn vị gen thể khoảng cách tương đối gen D Dựa vào tần số hốn vị gen dự đoán tần số tổ hợp gen phép lai Câu 5: Môi trường sống vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh rễ họ đậu A nước B khơng khí C sinh vật D đất Câu 6: Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt sinh vật A mật độ sinh vật B đất C khí hậu D chất hóa ho ̣c Câu 7: Châu chấu trao đổi khí thể với mơi trường qua A phổi B da C mang D hệ thống ống khí Câu 8: Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 có kiểu gen AA, 20 có kiểu gen aa, 100 có kiểu gen Aa Tần số alen A a là: A 0,6 0,4 B 0,8 0,2 C 0,6525 0,3475 D 0,65 0,35 Câu 9: Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế A cách li địa lí B cách li sinh thái C cách li tập tính D Lai xa đa bội hóa Câu 10: Sự hấp thụ nước tế bào lông hút theo chế A khuếch tán B Thẩ m thấ u C vận chuyển chủ động D khuếch tán tăng cường Câu 11: Đặc điểm bật đại Cổ sinh là: A chuyển từ đời sống nước lên cạn nhiều loài thực vật động vật B phát triển hạt kín, chim thú C phát triển hạt kín sâu bọ D phát triển hạt trần bò sát Câu 12: Ở thực vật, thoát nước diễn qua A khí khổng lớp cutin B rễ C lớp vỏ thân D lớp sáp cutin Câu 13: Thứ tự trình tạo phức hệ tiến hành dịch mã gồm bước: I Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với côđon mở đầu mARN II Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu III Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp tạo ribơxơm hồn chỉnh A II→I→III B I→II→III C III→II→I D II → III →I Câu 14: Hô hấp thực vật khơng có vai trò sau đây? BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 46 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 A Tạo H2O cung cấp cho quang hợp B Tạo hợp chất trung gian cho q trình đồng hóa thể C Tạo nhiệt để trì hoạt động sống D Tạo ATP cung cấp cho hoạt động sống Câu 15: Lồi có vai trò quan trọng quần xã có số lượng nhiều hoạt động mạnh A loài thứ yếu B loài ưu C loài chủ chốt D loài đặc trưng Câu 16: Nhân tố tiến hóa sau làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc gen hai quần thể? A Chọc lọc tự nhiên B Yếu tố ngẫu nhiên C Di – nhập gen D Đột biến Câu 17: Ở người, alen A quy định máu đơng bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đơng, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y; alen B quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen b quy định bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Biết khơng có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng sau có khả sinh trai mắc hai bệnh? A XAXabb × XAYBB B XAXABb × XaYBb C XAXaBb × XAYBb D XAXABB × XAYBb Câu 18: Năng suất quang hợp thực vật C3 thấp thực vật C4 thực vật C3 A chuyển hóa vật chất chậm B có cường độ hơ hấp mạnh C khơng thể sống nơi có ánh sáng mạnh D có tượng hô hấp sáng Câu 19: Đặc điểm hệ tiêu hóa thỏ ngựa A nanh phát triển, hàm to B dày đơn, manh tràng rấ t phát triể n C dày đơn, manh tràng phát triển D dày đơn, ruột ngắn Câu 20: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể, có phát biểu sau đúng? I Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh đực giành (hoặc ngược lại) hình thức phổ biến II Quan hệ cạnh tranh đảm bảo tồn phát triển quần thể III Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ cá thể trở nên đối kháng nguyên nhân chủ yếu gây diễn thế sinh thái IV Hiện tượng tỉa thưa thực vật di cư động vật làm giảm nhẹ cạnh tranh cá thể loài A B C D Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? Ab aB A Aabb × aaBB B  ab ab AB ab C D AaBb × aaBb  ab ab Câu 22: Nhận định sau cho tất trình truyền đạt thông tin di truyền nhân tế bào động vật? A Trong nhân tế bào có q trình nhân đôi ADN B Cùng sử dụng phức hệ enzim giống C Diễn theo nguyên tắc bổ sung D Sử dụng hai mạch pôlinuclêôtit phân tử ADN làm mạch khn Câu 23: Tính đặc hiệu mã di truyền thể A ba mã hóa nhiều loại axit amin B ba mã hóa loại axit amin C nhiều ba mã hóa loại axit amin D Mỗi lồi sinh vật có bảng mã di truyền khác Câu 24: Khi nói hệ tuần hồn kín, có phát biểu sau đúng? I Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào II Máu từ động mạch sang mao mạch theo tĩnh mạch trở tim BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 47 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 III Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao IV Tốc độ máu chảy mạch nhanh A B C D Câu 25: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, kiểu gen có mặt alen A, B, D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Tính trạng hình dạng hạt cặp gen quy định alen E quy định tròn, alen e quy định dài Phép lai P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 tối đa có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn? A 20 B 28 C 16 D Câu 26: Khi nghiên cứu loài sinh vật thuộc chuỗi thức ăn quần xã người ta thu số liệu sau: Lồi Số cá thể Khối lượng trung bình cá thể Bình qn lượng (đơn vị tính theo mức tương quan đơn vị khối lượng (đơn vị tính theo mức tương quan) 1000 25,0 1,0 10,0 2,0 500 0,002 1,8 300000,0 0,5 Dòng lượng qua chuỗi thức ăn A 2→3→1→4 B 4→1→2→3 C 4→3→2→1 D 1→2→3→4 Câu 27: Ở loài thực vật, cho (P) chủng, hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu F1 100% hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 lai với hoa trắng (P) thu F2 gồm 51 hoa đỏ; 99 hoa vàng; 50 hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2 có kiểu gen quy định hoa vàng II Tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định III Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 1:2:1 IV Cây hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp A B C D Câu 28: Có nhận định nói điều hòa hạt động gen? I Điều hòa hoạt động gen xảy tất lồi sinh vật II Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli Khi khơng có đường lactozơ prơtêin ức chế tổng hợp III Gen điều hòa khơng nằm cấu trúc opêron Lac IV Opêron gồm gen cấu trúc không liên quan chức A B C D Câu 29: Khi nói chu trình tuần hồn nước tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nước luận chuyển theo vòng tuần hồn chủ yếu nhờ tác động sinh vật II Nước trở lại khí chủ yếu nhờ thoát nước thực vật III Sử dụng nước lãng phí làm cạn kiệt nước mặt nước ngầm IV Phá rừng làm giảm lượng nước ngầm đất A B C D Câu 30: Một phân tử mARN có: 150 ađênin; 210 uraxin; 90 guanin 300 xitôzin Số axit amin cần cung cấp cho phân tử mARN thực dịch mã là: A 248 B 249 C 251 D 250 Câu 31: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: I Tốc độ sinh sản cao BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 48 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 II Gần chưa có thiên địch III Nguồn số dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh IV Giới hạn sinh thái rộng Số phương án A B C D Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, cặp gen phân li độc lập Cho hai dị hợp (P) giao phấn với thu F1 gồm 37,5% thân cao, hoa vàng: 37,5% thân thấp, hoa vàng;12,5% thân cao, hoa trắng; 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F1 là: A 1:1:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 4:2:2:1:1 D 3:3:1:1:1:1 Câu 33: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Đem lai hai (P) có kiểu hình khác Sử dụng cơnsixin tác động vào trình giảm phân hình thành giao tử, tạo F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Thế hệ P có kiểu gen chủng tính trạng đem lai C F1 tạo tối đa loại giao tử D F1 có tối đa loại kiểu gen Câu 34: Theo thuyết tiến hóa đại, nói nhân tố tiến hóa có phát biểu sau đúng? I Nếu có di – nhập gen chắn làm giảm alen quần thể II Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể III Nếu quần thể chịu tác động đột biến xuất alen IV Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể A B C D Câu 35: Cho gà trống lông trơn chủng lai với gà mái lông vằn, thu F1 100% gà lông trơn Tiếp tục cho gà mái lơng trơn F1 lai phân tích thu đời (Fa) có tỉ lệ kiểu hình gà lơng trơn: gà lơng vằn, lơng trơn tồn gà trống Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Tính trạng màu lơng gà di truyền tương tác có cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X II Cho gà lông vằn Fa giao phối với nhau, có phép lai đời xuất gà mái lông trơn III Cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ gà trống lông trơn gà mái lông vằn 3/8 IV Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà mái lông vằn A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ: 43,75% vàng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời đỏ: vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định đỏ III Cho đỏ F2 giao phấn với vàng F2 thu F3 có tỉ lệ đỏ: vàng IV Trong số đỏ F2 đỏ không chủng chiếm 8/9 A B C D Câu 37: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết sau: 32,76% đỏ, tròn; 3,24% đỏ, dài; 58,24% vàng, tròn; 5,76% vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen B, b 0,2 0,8 II Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 49 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 III Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% IV Nếu cho tất đỏ, dài tự thụ phấn thu F1 có 8% vàng, dài A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai căp gen A, a B, b nằm cặp NST thường Alen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ Cho phép lai P: AB Ab Dd  Dd ,thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% Biết không xảy ab aB đột biến, hoán vị hai bên với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 thu 30 kiểu gen kiểu hình II Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14% III Ở F1 thân cao, hoa đỏ, to dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 12% IV Ở F1 tổng số thu thân cao, hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 28% A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Khi kiểu gen có mặt alen A B cho kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) lai với hoa trắng đồng hợp lặn thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai thu hoa đỏ III.Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai có tỉ lệ kiểu hình đời hoa đỏ: hoa trắng IV Cho hoa đỏ (P) giao phấn với hoa trắng chủng thu đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng, người bệnh X hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 5/12 II Có thể xác định kiểu gen tối đa người phả hệ III Người phụ nữ có kiểu gen đồng hợp IV Cặp vợ chồng 9, 10 sinh chắn bị bệnh X A B C 1-B 2-A 3-C 4-A 5-C 6-C 11-A 12-A 13-A 14-A 15-B 16-C 21-B 22-C 23-B 24-D 25-A 26-B 31-A 32-B 33-D 34-D 35-D 36-D BODESO1/- LAMTRONG3TUAN 7-D 17-C 27-D 37-C D 8-D 9-D 18-D 19-B 28-C 29-C 38-B 39-C 10-B 20-A 30-B 40-A Page 50 ... phát sinh giao tử bố BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 C Mẹ XHXh, bô' XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh giao tử mẹ D Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy phát sinh. .. Trong diễn sinh thái, dạng sinh vật mào sau có vai trò quan trọng việc hình thành quần xã mới? A Vi sinh vật B Sinh vật sống hoại sinh C Hệ thực vật D Hệ động vật Câu 21: Khi nói giới hạn sinh thái,... BODESO1/- LAMTRONG3TUAN Page 13 BỘ ĐỀ LUYỆN THI KHỐI B NĂM 2019 D Cơ thể sinh vật sinh trường tốt khoảng thuận lợi giới hạn sinh thái Câu 31: Khi nói chế điều hoà sinh trứng, phát biểu sau sai? A.FSH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (153) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (153)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay