ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (152)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG LÍ THUYẾT_LIÊN KẾT GEN VÀ HỐN VỊ GEN Ngày phát hành: 12/9/2018 Tại Moocgan lại chọn ruồi giấm đối tượng thí nghiệm? - Ruồi giấm loại ruồi nhỏ có thân màu trắng, mắt đỏ, thường đậu vào trái chín Nó đại diện mang nhiều đặc điểm thuận lợi cho nghiên cứu di truyền: + Chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh: Tồn q trình từ trứng nở dòi, nhộng trưởng thành 25oC 10 ngày Từ cặp ruồi trung bình đẻ khoảng 100 + Các tính trạng biểu rõ ràng: Cho đến nay, người ta ghi nhận 400 đột biến ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác ruồi giấm Chúng có nhiều tính trạng tương phản dễ phân biệt như: mắt đỏ - mắt trắng; cánh dài - cánh ngăn; cánh cong - cánh thẳng + Dễ ni mơi trường nhân tạo, chiếm chỗ phòng thí nghiệm dễ lai chúng với + Bộ NST (2n = 8): Bộ NST ruồi giấm gồm gồm 6A XX (con cái) XY (con đực) Ngồi chúng có NST khổng lồ dễ quan sát Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 I LIÊN KẾT GEN Thí nghiệm lai ruồi giấm Moocgan Pt/c: ♀ thân xám, cánh dài F1: x ♂ thân đen, cánh cụt 100% thân xám, cánh dài Lai phân tích ruồi đực F1: Pa : Fa: ♂ thân xám, cánh dài x ♀ thân đen, cánh cụt thân xám, cánh dài : thân đen, cánh cụt Nhận xét - F1 100% thân xám, cánh dài nên thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so với cánh cụt - Quy ước: A: thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt; F1 dị hợp cặp gen quy định màu sắc thân (Aa) hình dạng cánh (Bb) - Nếu theo quy luật phân li độc lập Menđen, cặp alen Aa, Bb nằm cặp nhiễm sắc thể khác phân li độc lập Fa có kiểu hình 1:1:1:1 (vì Pa: AaBb x aabb) - Nhưng Moocgan thu Fa có tỉ lệ kiểu hình 1:1 Theo quy luật phân li độc lập, tỉ lệ kiểu hình phép lai phân tích cặp alen nằm cặp NST (Pa: Aa x aa) Giải thích - F1 có cặp alen quy định tính trạng cho kiểu hình có Fa tương tự trường hợp cặp alen nằm cặp NST  Gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh nằm cặp NST di truyền Sơ đồ lai: Pt/c: F1: ♀ thân xám, cánh dài AB AB x ♂ thân đen, cánh cụt ab ab AB 100% thân xám, cánh dài ( ) ab Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Lai phân tích ruồi đực F1: Pa : ♂ thân xám, cánh dài AB ab GPa AB, ab x ♀ thân đen, cánh cụt ab ab ab AB ab :1 ab ab thân xám, cánh dài : thân đen, cánh cụt Fa Kiểu hình: Khái niệm - Liên kết gen tượng gen nằm NST tạo thành nhóm gen liên kết có xu hướng di truyền Không phải lúc gen di truyền - Nhóm gen liên kết nhóm gen nằm NST di truyền Nhóm gen liên kết lồi thường số NST NST đơn bội + Ở người 2n = 46, số nhóm gen liên kết 23 + Ở ruồi giấm 2n = 8, số nhóm gen liên kết II HỐN VỊ GEN (LIÊN KẾT KHƠNG HỒN TỒN) Thí nghiệm Pt/c: ♀ thân xám, cánh dài F1: x ♂ thân đen, cánh cụt 100% thân xám, cánh dài Lai phân tích ruồi F1: Pa : ♀ thân xám, cánh dài x ♂ thân đen, cánh cụt Kiểu hình: 965 thân xám, cánh dài : 944 thân đen, cánh cụt : 206 thân xám, cánh cụt : 185 thân đen, cánh dài Nhận xét - Khi lai phân tích ruồi đực F1 thân xám, cánh dài dị hợp thu tỉ lệ kiểu hình Fa 1:1 Nhưng lai phân tích Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 ruồi F1 thân xám, cánh dài Moocgan lại thu Fa có tỉ lệ kiểu hình 0,415 thân xám, cánh dài : 0,415 thân đen, cánh cụt : 0,085 thân xám, cánh cụt : 0,085 thân đen, cánh dài - Fa có kiểu hình tức có kiểu tổ hợp, ruồi đực thân đen, cánh cụt cho loại giao tử ab Do ruồi F1 thân xám, cánh dài phải cho loại giao tử tạo kiểu tổ hợp Fa - Vì Fa có kiểu hình với tỉ lệ 0,415 : 0,415 : 0,085 : 0,085, ruồi đực thân đen, cánh cụt cho loại giao tử ab Do loại giao tử F1 phải có tỉ lệ 0,415 : 0,415 : 0,085 : 0,085 Tỉ lệ kiểu hình Fa 0,415 thân xám, cánh dài 0,415 thân đen, cánh cụt 0,085 thân xám, cánh cụt 0,085 thân đen, cánh dài Giao tử F1 0,415 AB 0,415 ab 0,085 Ab 0,085 aB Giải thích - Gen quy định màu thân hình dạng cánh liên kết nên trình giảm phân chúng thường Do đời phần lớn có kiểu hình giống bố mẹ - Tuy nhiên, trình giảm phân hình thành giao tử cái, số tế bào, NST tương đồng kép tiếp hợp với nhau, chúng xảy tượng trao đổi chéo Kết gen đổi vị trí cho làm xuất tổ hợp gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Sơ đồ lai ♀ thân xám, cánh dài Pt/c: x ♂ thân đen, cánh cụt AB ab F1: ab ab 100% thân xám, cánh dài ( AB ) ab Lai phân tích ruồi F1: Pa : GPa: ♀ thân xám, cánh dài x AB ab AB= ab = 0,415, Ab = aB = 0,085 ♂ thân đen, cánh cụt ab ab ab AB ab Ab aB : 0,415 : 0,085 : 0,085 ab ab ab ab Kiểu hình: 0,415 thân xám, cánh dài : 0,415 thân đen, cánh cụt 0,085 thân xám, cánh cụt : 0,085 thân đen, cánh dài Fa: Kiểu gen: 0,415 Khái niệm - Trong trình phân bào, kỳ trước trình giảm phân xảy tượng bắt chéo crômatit khác nguồn crômatit cặp NST kép tương đồng Sau vài tế bào xảy tượng trao đổi đoạn làm cho gen đoạn NST trao đổi chỗ cho  Hoán vị gen - Hoán vị gen: Các gen cặp NST đổi chỗ cho trao đổi chéo cromatit làm xuất tổ hợp gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Tần số hoán vị: + Là tỉ lệ % số cá thể có tái tổ hợp (% giao tử mang gen hoán vị) + Tần số phản ánh khoảng cách tương đối gen không alen NST Khoảng cách lớn lực liên kết nhỏ tần số hoán vị gen cao Dựa vào người ta lập đồ di truyền + Tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% tượng trao đổi chéo xảy crômatit cặp NST kép tương đồng - Hốn vị gen xảy giới đực xảy giới xảy giới tùy loài sinh vật Ví dụ: Ruồi giấm hốn vị gen cái, tầm dâu hoán vị gen đực - Hốn vị gen khơng có ý nghĩa thể có kiểu gen đồng hợp dị hợp cặp gen - Hoán vị gen tượng xảy ra, không phổ biến liên kết gen III BẢN ĐỒ DI TRUYỀN - Là sơ đồ xếp vị trí tương đối gen nhóm liên kết - Khi lập đồ di truyền, cần phải xác định số nhóm gen liên kết, trình tự khoảng cách gen nhóm gen liên kết nhiễm sắc thể (các gen gần có tần số hốn vị gen thấp ngược lại) - Khoảng cách gen NST tính đơn vị cM (centimoocgan) - Dựa vào việc xác định tần số hoán vị gen, người ta xác lập trình tự khoảng cách gen nhiễm sắc thể: 1% HVG gọi 1cM Ý nghĩa: - Dự đốn trước tính chất di truyền tính trạng mà gen xếp đồ - Bản đồ di truyền khơng có ý nghĩa nghiên cứu khoa học mà giúp nhà tạo giống giảm bớt thời gian chọn đơi giao phối cách mò mẫm rút ngắn thời gian tạo giống IV Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Ý nghĩa tượng liên kết gen - Các gen tập hợp NST di truyền giúp trì ổn định lồi - Trong chọn giống chuyển gen có lợi vào NST tạo giống có đặc điểm mong muốn - Liên kết gen hoàn toàn, hạn chế xuất biến dị tổ hợp Ý nghĩa tượng hoán vị gen - Trong tiến hóa: Tạo biến dị tổ hợp lồi sinh sản hữu tính, tạo nên nguồn biến dị di truyền cho q trình tiến hóa - Liên kết gen khơng hồn tồn (hốn vị gen) làm tăng số biến dị tổ hợp - Nhờ hoán vị gen mà gen quý NST khác có dịu tổ hợp với thành tổ hợp gen mới, có ý nghĩa tiến hóa chọn giống - Trong chọn giống di truyền: Tiên đoán tần số tổ hợp gen phép lai nhờ đồ di truyền - Thiết lập khoảng cách tương đối gen nhiễm sắc thể  thiết lập đồ gen dự đốn trước tần số tổ hợp gen phép lai, có ý nghĩa chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối cách mò mẫm) nghiên cứu khoa học Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... giống giảm bớt thời gian chọn đơi giao phối cách mò mẫm rút ngắn thời gian tạo giống IV Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh... hợp gen phép lai, có ý nghĩa chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối cách mò mẫm) nghiên cứu khoa học Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... trao đổi chéo cromatit làm xuất tổ hợp gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (152) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (152)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay