ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (151)

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

SINH HỌC BEECLASS BÀ I KIỂM TRA KSCL LẦN XVIII SINH THÁ I & TIẾN HÓ A Biên soạn: Trương Cơng Kiên & Hồng Thị Thu Trang Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) 21h00 – 21h50, chủ nhật, 13/1/2019 Bài kiểm tra gồm 07 trang Họ tên: SBD: _ Câu Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu q trình tiến hóa là? A đột biến cấu trúc NST B đột biến gen C đột biến số lượng NST D biến dị cá thể Câu Đối với loài ngẫu phối, alen lặn gây hại nằm nhiễm sắc thể bị đào thải hoàn toàn khỏi quần thể tác động của? A giao phối không ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên C đột biến D yếu tố ngẫu nhiên Câu Trong trình phát sinh phát triển sống trái đất, loại chất hữu mang thông tin di truyền là? A ADN B ARN C protein D ARN protein Câu Các nhân tố sau vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm phong phú vốn gen quần thể? A chọn lọc tự nhiên giao phối không ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên giao phối ngẫu nhiên C giao phối không ngẫu nhiên yếu tố ngẫu nhiên D đột biến di – nhập gen Câu Trong lịch sử phát triển sống trái đất, dương xỉ phát triển mạnh bò sát phát sinh kỉ? A cacbon B kreta C pecmi D ocdovi Câu Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau có vai trò truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? A sinh vật tiêu thụ bậc B sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất Câu Ở bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn, lượng bị tiêu hao nhiều qua? A trình tiết chất thải B hoạt động quang hợp C hoạt động hơ hấp D q trình sinh tổng hợp chất Câu Mối quan hệ hai loài sau thuộc quan hệ cộng sinh? A tầm gửi thân gỗ B nấm vi khuẩn lam tạo thành địa y C cỏ dại lúa D giun đũa lợn Câu Đặc trưng sau đặc trưng quần thể giao phối? A mật độ cá thể B tỉ lệ giới tính C tỉ lệ nhóm tuổi D độ đa dạng loài Câu 10 Ở mối quan hệ sau đây, lồi có hại lồi khơng có hại khơng có lợi? A vật ăn thịt mồi B kísinh C hội sinh D ức chế - cảm nhiễm Câu 11 Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể sinh vật khoảng không gian mà cá thể quần thể sinh sống B Kích thước quần thể số lượng cá thể phân bố khoảng khơng gian sống quần thể C Kích thước tối thiểu khoảng không gian nhỏ mà quần thể cần có để trìvà phát triển D Kích thước quần thể sinh vật đặc trưng có tính ổn định, thay đổi quần thể di cư đến môi trường sống Câu 12 Khi nói tác động qua lại quần xã mơi trường sống q trình diễn sinh thái, kết luận sau đúng? BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / A Song song với trình biến đổi quần xã diễn thế, điều kiện tự nhiên môi trường khơng thay đổi B Song song với q trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường C Trong tất trình diễn thế, nguyên nhân gây thay đổi ngoại cảnh dẫn tới gây biến đổi quần xã D Sự biến đổi điều kiện môi trường nguyên nhân gây diễn sinh thái quần xã Câu 13 Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất thìsinh khối trung bình lớn C Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất, qua bậc dinh dưỡng tới môi trường D Năng lượng chủ yếu tiết, phần nhỏ hô hấp Câu 14 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Tất chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất B Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng có lồi C Khi thành phần lồi quần xã thay đổi thìcấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi D Trong quần xã, loài sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 15 Khi nói mật độ cá thể quần thể, phát biểu sau không đúng? A Khi mật độ cá thể quần thể giảm, thức ăn dồi thìsự cạnh tranh cá thể loài giảm B Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt C Mật độ cá thể quần thể cố định, không thay đổi theo thời gian điều kiện môi trường sống D Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống môi trường Câu 16 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể B Quá trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa C Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa D Khi khơng có tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di – nhập gen thìthành phần kiểu gen quần thể khơng thay đổi Câu 17 Theo thuyết tiến hóa đại, đột biến di – nhập gen có chung đặc điểm sau đây? A Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho q trình tiến hóa B Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể C Là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa D Có thể làm phong phú vốn gen quần thể Câu 18 Khi nói chứng tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Cơ quan thối hóa quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm B Những quan thực chức không nguồn gốc gọi quan tương đồng C Các loài động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác khơng thể có giai đoạn phát triển phôi giống BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / D Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự Câu 19 Khi nói nguồn nguyên liệu tiến hóa, phát biểu sau không đúng? A Mọi biến dị di truyền quần thể nguyên liệu trình tiến hóa B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa C Nguồn biến dị quần thể bổ sung nhập cư D Tiến hóa khơng xảy quần thể khơng có biến dị dị truyền Câu 20 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Mọi biến dị quần thể nguyên liệu cho trình tiến hóa B Các quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi C Những quần thể loài, sống cách mặt địa lý tác động nhân tố tiến hóa hình thành lồi D Khi quần thể khác sinh sống khu vực địa lý, cá thể chúng giao phối với sinh lai bất thụ thìcó thể xem dấu hiệu cách li sinh sản Câu 21 Khi nói tiến hóa nhỏ, có phát biểu sau đúng? I Thực chất tiến hóa nhỏ làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể ban đầu II Kết tiến hóa nhỏ hình thành nên đơn vị tiến hóa lồi III Tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa IV Trong q trình tiến hóa nhỏ, cách li có vai trò trực tiếp làm thay đổi tần số alen, từ dẫn đến hình thành loài A B C D Câu 22 Khi nói vai trò yếu tố ngẫu nhiên tiến hóa, có phát biểu sau đúng? I Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen cách đột ngột không theo hướng xác định II Hiệu tác động thường phụ thuộc vào kích thước quần thể III Một alen bị loại thải hồn tồn alen bất kìcó thể trở nên phổ biến quần thể IV Kết dẫn đến hình thành quần thể thích nghi hình thành loài V Làm tăng đa dạng di truyền quần thể A B C D Câu 23 Khi nói nhân tố tiến hóa, có kết luận sau đúng? I Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi tần số kiểu gen quần thể II Khơng phải nhân tố tiến hóa có khả làm biến đổi tần số alen quần thể III Chọn lọc tự nhiên tác động làm thay đổi tần số alen quần thể IV Yếu tố ngẫu nhiên lúc loại bỏ hồn tồn alen lặn có hại khỏi quần thể V Đột biến, giao phối ngẫu nhiên, di – nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa A B C D Câu 24 Khi nói nhân tố tiến hóa, có phát biểu không đúng? I Di – nhập gen nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể khơng xảy đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên II Chọn lọc tự nhiên tác động phụ thuộc vào hình thức sinh sản sinh vật III Đột biến nhân tố làm biến đổi tương đối chậm tần số tương đối alen IV Q trình hình thành lồi lai xa đa bội hóa khơng chịu chi phối cách li địa lívà chọn lọc tự nhiên BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / A B C D Câu 25 Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau: Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa F1 0,64 0,32 F2 0,64 0,32 F3 0,21 0,38 F4 0,26 0,28 F5 0,29 0,22 Quần thể chịu tác động nhân tố tiến hóa nào? Kiểu gen aa 0,04 0,04 0,41 0,46 0,49 A Đột biến gen giao phối không ngẫu nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên D Đột biến gen chọn lọc tự nhiên Câu 26 Ở loài sâu, người ta thấy gen R gen kháng thuốc, gen r mẫn cảm với thuốc Một quần thể sâu có thành phần kiều gen 0,3RR : 0,4Rr : 0,3rr Sau thời gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen quần thể sâu 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr Trong số kết luận sau, có kết luận đúng? I Thành phần kiểu gen quần thể không chịu tác động chọn lọc tự nhiên II Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng tăng dần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi III Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu 20% IV Tính kháng thuốc dòng sâu bọ khác xuất tạm thời tác động trực tiếp thuốc trừ sâu, không liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước A B C D Câu 27 Khi nói chứng tiến hóa, có nhận xét sau khơng đúng? I Cơ quan thối hóa quan tương tự II Chi trước lồi động vật có xương sống có xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau, chứng phản ánh tiến hóa phân ly III Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa theo hướng đồng quy IV Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương tự V Bằng chứng sinh học phân tử chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc sinh giới A B C D Câu 28 Có chứng tiến hóa sau chứng sinh học phân tử? I Tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền II Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài III ADN tất loài sinh vật cấu tạo từ loại nucleotit IV Protein tất loài sinh vật cấu tạo từ khoảng 20 axit amin V Tất loài sinh vật cấu tạo từ tế bào A B C D Câu 29 Khi nói q trình hình thành lồi theo quan điểm tiến hóa đại, có phát biểu sau khơng đúng? I Hình thành loài đường sinh thái thường gặp thực vật động vật di chuyển xa BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / II Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa thường xảy phổ biến thực vật III Hình thành lồi đường cách li địa lý thường xảy cách chậm chạp qua nhiều gian đoạn trung gian chuyển tiếp IV Hình thành lồi q trình tích lũy biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật V Trong q trình hình thành lồi khác khu vực địa lý, điều kiện địa lý nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật, từ tạo thành lồi A B C D Câu 30 Có phát biểu sau không với quan điểm chọn lọc tự nhiên? I Một đột biến có hại ln bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn khỏi quần thể qua số hệ II Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân sơ chậm so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội III Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định cách tác động trực tiếp lên kiểu hình sinh vật IV Khi mơi trường sống ổn định thìchọn lọc tự nhiên khơng thể làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể A B C D Câu 31 Có phát biểu sau nói cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái? I Mỗi hệ sinh thái có nhiều lưới thức ăn II Cấu trúc lưới thức ăn ln trìổn định, khơng phụ thuộc vào điều kiện sống III Lưới thức ăn đa dạng thìtính ổn định hệ sinh thái cao IV Tổng lượng bậc dinh dưỡng phía sau ln nhỏ tổng lượng bậc dinh dưỡng phía trước V Trong q trình diễn sinh thái, lưới thức ăn quần xã hình thành sau ln phức tạp quần xã hình thành trước A B C D Câu 32 Khi nói chuỗi thức ăn, có phát biểu sau không đúng? I Mỗi chuỗi thức ăn thường có khơng q bậc dinh dưỡng II Chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật ăn mùn bã hệ chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng III Kích thước quần thể sinh vật mắt xích sau ln lớn kích thước quần thể mắt xích trước IV Trong hệ sinh thái già, chuỗi thức ăn mùn bã thường chiếm ưu V Hệ sinh thái vùng khơi thường có số lượng chuỗi thức ăn nhiều hệ sinh thái vùng thềm lục địa A B C D Câu 33 Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản II Khi cạnh tranh xảy gay gắt thìcác cá thể quần thể trở nên đối kháng III Cạnh tranh lồi khơng gặp thực vật IV Cạnh tranh lồi giúp trìsự ổn định số lượng cá thể mức phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể A B C D BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / Câu 34 Khi nói mối quan hệ lồi quần xã sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Mối quan hệ vật ăn thịt – mồi động lực thúc đẩy quần thể mồi tiến hóa khơng thúc đẩy tiến hóa quần thể vật ăn thịt II Những loài sử dụng nguồn thức ăn giống sống sinh cảnh xảy cạnh tranh khác lồi III Ở mối quan hệ kísinh – vật chủ, vật kí sinh thường phụ thuộc nguồn dinh dưỡng từ vật chủ IV Quan hệ cạnh tranh khác loài động lực thúc đẩy trình tiến hóa A B C D Câu 35 Khi nói quy luật tác động nhân tố sinh thái lên thể sinh vật, có kết luận sau đúng? I Các lồi có phản ứng với tác động nhân tố sinh thái II Khi tác động lên thể, nhân tố sinh thái thúc đẩy lẫn gây ảnh hưởng trái ngược III Các giai đoạn khác thể có phản ứng khác trước nhân tố sinh thái IV Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động nhiều nhân tố sinh thái V Lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố sinh thái thìphân bố hẹp A B C D Câu 36 Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Ổ sinh thái tạo cách li mặt sinh thái lồi nên nhiều lồi sống chung với khu vực mà không dẫn đến cạnh tranh gay gắt II Trong ổ sinh thái loài, tất nhân tố môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển III Khi ổ sinh thái hai loài gần chồng khít lên thìxảy cạnh tranh loại trừ IV Trong nơi tồn nhiều ổ sinh thái A B C D Câu 37 Khi nói giới hạn sinh thái, có nhận định sau khơng xác? I Những lồi có giới hạn rộng nhiều nhân tố sinh thái thìcó vùng phân bố rộng ngược lại II Sức sống sinh vật cao nhất, mật độ lớn khoảng cực thuận giới hạn sinh thái III Khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật gọi khoảng chống chịu IV Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian A B C D Câu 38 Khi nói phân bố cá thể quần thể, có phát biểu sau đúng? I Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố không đồng môi trường II Phân bố đồng làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể cá thể quần thể khơng có tính lãnh thổ cao III Phân bố ngẫu nhiên dạng phân bố phổ biến nhất, giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng mơi trường IV Nhóm bụi hoang dại, đàn trâu rừng có kiểu phân bố theo nhóm A B C D Câu 39 Khi nói tăng trưởng quần thể sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Quần thể tăng trưởng điều kiện mơi trường bị giới hạn có đường cong tăng trưởng dạng chữ S II Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu III Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / IV Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong V Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong A B C D Câu 40 Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N mô tả sơ đồ hình bên Cho biết lồi A sinh vật sản xuất Phân tích lưới thức ăn này, có bao F G K L H I A nhiêu phát biểu sau đúng? I Lưới thức ăn có loại chuỗi thức ăn II Lưới thức ăn có 13 chuỗi thức ăn N M III Lồi H loài M thuộc bậc dinh dưỡng B C D E IV Loài G loài L có ổ sinh thái trùng phần A B C D -HẾT - BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang / ... thuận giới hạn sinh thái III Khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý sinh vật gọi khoảng chống chịu IV Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái sinh vật tồn... diễn sinh thái quần xã Câu 13 Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn B Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất th sinh. .. trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u III Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u BÀ I THI KSCL LẦN XVIII - Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (151) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (151)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay