ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (150)

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

SINH HỌC BEECLASS BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV QUY LUẬT DI TRUYỀN, DI TRUYỀN QUẦN THỂ, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC & DI TRUYỀN NGƯỜI Biên soạn: Thầy Phan Khắc Nghệ Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian phát đề 21h30 – 22h10, chủ nhật, 2/12/2018 Bài kiểm tra gồm 05 trang Họ tên: SBD: _ Câu Theo lí thuyết, thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo loại giao tử ab chiếm tỉ lệ A 25% B 12,5% C 50% D 75% Câu Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,4 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA quần thể A 0,48 B 0,40 C 0,60 D 0,16 Câu Gen A nằm NST thường có alen Trong quần thể có tối đa kiểu gen? A B 10 C D Câu Trong điều kiện giảm phân khơng có đột biến, thể sau cho loại giao tử? A AaBb B XDEXde C XDEY D XDeXdE Câu Tần số kiểu gen (tần số tương đối kiểu gen) tính A tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể B tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số giao tử hình thành quần thể Câu Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, thao tác thực theo trình tự: A Cắt nối ADN tái tổ hợp → Tách ADN → Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B Tách ADN → Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → Cắt nối tạo ADN tái tổ hợp C Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → Cắt nối tạo ADN tái tổ hợp → Tách ADN D Tách ADN → Cắt nối tạo ADN tái tổ hợp → Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu Từ phơi cừu có kiểu gen DdEe, phương pháp cấy truyền phôi tạo cừu có kiểu gen A DdEe B DDEE C ddee D DDee Câu Cho hoa trắng giao phấn với hoa trắng, thu F1 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 81 hoa đỏ : 175 hoa trắng Tính trạng màu hoa cặp gen quy định? A B C D Câu Nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AabbDdEE thành dòng đơn bội, sau lưỡng bội hóa tạo thành dòng lưỡng bội chủng Tối đa tạo dòng chủng từ nói trên? A dòng B dòng C dòng D dòng Câu 10 Biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; quần thể trạng thái cân di truyền Quần thể có tỉ lệ kiểu hình sau có tần số kiểu gen Aa lớn nhất? A Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng B Quần thể có tỉ lệ 100% hoa đỏ C Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng D Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Câu 11 Khi nói di truyền quần thể, có phát biểu sau đúng? I Quần thể tự phối thường có tính đa dạng di truyền cao quần thể ngẫu phối II Ở quần thể người, hầu hết tính trạng thuộc loại giao phối có lựa chọn III Quần thể ngẫu phối trì tần số kiểu gen khác quần thể cách không đổi điều kiện định SINH HỌC BEECLASS – BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV Trang 1/5 IV Một quần thể ngẫu phối có kích thước lớn, khơng có yếu tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể trạng thái cân di truyền trì không đổi từ hệ sang hệ khác A B C D Câu 12 Khi nói ưu lai, phát biểu sau đúng? A Khi lai hai dòng chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận không cho ưu lai phép lai nghịch lai cho ưu lai ngược lại B Khi lai hai dòng chủng có kiểu gen khác nhau, ưu lai biểu đời F sau tăng dần qua hệ C Các lai F1 có ưu lai ln giữ lại làm giống D Khi lai hai cá thể thuộc dòng chủng ln cho lai có ưu lai Câu 13 Người ta tiến hành cấy truyền phơi cừu có kiểu gen AAbb thành 10 phôi nuôi cấy phát triển thành 10 cá thể Cả 10 cá thể A có khả giao phối với để sinh B có mức phản ứng giống C có giới tính giống khác D có kiểu hình hồn tồn khác Câu 14 Khi nói cơng nghệ gen, phát biểu sau sai? A Công nghệ gen quy trình tạo sinh vật biến đổi gen chuyển gen B Quy trình chuyển gen từ tế bào sang tế bào khác không thuộc cơng nghệ gen C Cơng nghệ gen góp phần tạo sinh vật biến đổi gen có đặc tính q có lợi cho người D Sinh vật biến đổi gen sinh vật mà hệ gen người làm biến đổi Câu 15 Trong phát biểu sau, có phát biểu đặc trưng di truyền quần thể? I Mỗi quần thể có vốn gen đặc trưng, đặc điểm vốn gen thể qua tần số alen tần số kiểu gen quần thể II Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen loại alen khác quần thể thời điểm xác định III Tần số kiểu gen tính tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể IV Tùy theo hình thức sinh sản lồi mà đặc trưng vốn gen yếu tố làm biến đổi vốn gen quần thể lồi có khác A B C D Câu 16 Giả sử có giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả kháng bệnh, người ta thực công đoạn sau: (1) xử lí hạt giống tia phóng xạ để gây đột biến gieo hạt mọc thành (2) cho kháng bệnh lai với cho tự thụ phấn để tạo dòng (3) chọn lọc có khả kháng bệnh (4) cho nhiễm tác nhân gây bệnh Quy trình tạo giống theo thứ tự: A (1), (2), (3), (4) B (1), (3), (4), (2) C (1), (4), (3), (2) D (2), (3), (4), (1) Câu 17 Có biện pháp sau cho phép tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp cho trình chọn giống? I Tiến hành lai hữu tính giống khác II Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen III Gây đột biến nhân tạo tác nhân vật lí, hố học IV Loại bỏ cá thể khơng mong muốn A B C D SINH HỌC BEECLASS – BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV Trang 2/5 Câu 18 Ở loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa trắng Xét quần thể có cấu trúc di truyền sau đây: I 100% hoa đỏ II 100% hoa hồng III 100% hoa trắng IV 50% hoa đỏ ; 50% hoa trắng V 75% hoa đỏ ; 25% hoa trắng VI 16% hoa đỏ ; 48% hoa hồng ; 36% hoa trắng Trong quần thể nói trên, có quần thể trạng thái cân di truyền? A quần thể B quần thể C quần thể D quần thể Câu 19 Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền hệ xuất phát (P) 0,36AA:0,48Aa:0,16aa Giả sử khí hậu thay đổi nên cá thể aa bị chết giai đoạn non Nếu không phát sinh đột biến mới, khơng có di nhập gen hệ F10, tần số alen a hệ trưởng thành bao nhiêu? A 0,08 B 0,2 C 0,15 D 0,04 Câu 20 Cấu trúc di truyền quần thể giao phối hệ xuất phát sau: - Giới đực: 0,8 XAY: 0,2 XaY - Giới cái: 0,4 XAXA: 0,4 XAXa: 0,2 XaXa Sau hệ ngẫu phối, cấu trúc di truyền quần thể là: A Giới đực: 0,6 XAY: 0,4 XaY; giới cái: 0,48 XAXA: 0,44 XAXa: 0,08 XaXa B Giới đực: 0,6 XAY: 0,4 XaY; giới cái: 0,44 XAXA: 0,48 XAXa: 0,08 XaXa C Giới đực: 0,8 XAY: 0,2 XaY; giới cái: 0,4 XAXA: 0,4 XAXa: 0,2 XaXa D Giới đực 0,4 XAY: 0,6 XaY; giới cái: 0,48 XAXA: 0,44 XAXa: 0,08 XaXa Câu 21 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 21% số thân cao, chua Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% C F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, chua D Trong số thân thấp, F1, có 3/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen Câu 22 Khi nói vai trò thể truyền plasmit kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận II Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận III Nếu khơng truyền plasmit thìtế bào nhận khơng phân chia IV Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn vào ADN vùng nhân tế bào nhận A B C D Câu 23 Có phát biểu sau đúng? I Ưu lai biểu đời F1 sau trì ổn định đời II Khi lai khác dòng lai khác lồi, lai ln có biểu ưu lai III Nếu sử dụng lai F1 làm giống gây tượng thối hố giống lai F1 có kiểu gen dị hợp IV Trong tổ hợp lai, phép lai thuận khơng cho ưu lai phép lai nghịch lại cho ưu lai ngược lại V Ở dòng chủng, q trình tự thụ phấn khơng gây thối hố giống VI Ở giống động vật, trình giao phối cận huyết ln gây thối hố giống SINH HỌC BEECLASS – BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV Trang 3/5 A B C D Câu 24 Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà mái chân thấp : gà trống chân cao : gà mái chân cao; Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình F là: gà trống chân cao : gà trống chân thấp : gà mái chân cao : gà mái chân thấp Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở đời phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25% II Ở phép lai thứ hai, gen nằm nhiễm sắc thể thường III Gà mái thứ có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp IV Nếu cho tất cá thể F1 phép lai giao phối ngẫu nhiên F2 có số gà chân thấp chiếm 56,25% A B C D Câu 25 Một quần thể lồi động vật, xét lơcut gen có hai alen A a Ở hệ xuất phát P: Giới đực có 860 cá thể, có 301 cá thể có kiểu gen AA; 129 cá thể có kiểu gen aa Các cá thể đực giao phối ngẫu nhiên với cá thể quần thể Khi quần thể đạt tới trạng thái cân thành phần kiểu gen quần thể 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Biết rằng, tỉ lệ đực quần thể : Nhận định sau nói quần thể trên? A Quần thể đạt tới trạng thái cân hệ F1 B Ở hệ (P), tần số alen a giới chiếm tỉ lệ 20% C Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9% D Ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 46% Câu 26 Có phương pháp sau cho phép tạo dòng chủng? I Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều hệ, kết hợp với chọn lọc II Cho cá thể khơng chủng lồi lai với F1, tứ bội hoá F1 thành thể dị đa bội III Cho cá thể không chủng loài lai với F1, tứ bội hoá F1 thành thể tứ bội IV Dùng cônsesin tác động lên giảm phân tạo giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội thụ tinh tạo hợp tử tứ bội A B C D Câu 27 Gen A nằm nhiễm sắc thể thường có 10 alen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Quần thể có tối đa 55 kiểu gen II Quần thể có tối đa 10 loại giao tử đực III Quần thể có tối đa 10 kiểu gen đồng hợp IV Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp tử A.1 B C D Câu 28 Ở loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho hai (P) khác hai cặp tính trạng tương phản lai với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có loại kiểu hình gồm 1000 có 90 thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho F1 lai phân tích thu đời có tỉ lệ kiểu hình 3:3:2:2 II Ở F2, tổng tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm 26% III Ở F2, tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm 26% IV Lấy ngẫu nhiên cá thể thân cao, hoa đỏ F2, xác suất lấy dị hợp cặp gen 24/59 A B C D Câu 29 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 8, cặp nhiễm sắc thể xét gen có alen, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? SINH HỌC BEECLASS – BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV Trang 4/5 I Trong điều kiện khơng phát sinh thêm đột biến mới, lồi có 16 loại kiểu hình II Trong loại đột biến thể ba, có tối đa 432 kiểu gen III Trong loại đột biến thể một, có tối đa 216 kiểu gen IV Lồi có loại đột biến thể A B C D Câu 30 Một loài thực vật, A quy định thân cao; B quy định hoa đỏ; D quy định to; Các alen đột biến alen lặn, a quy định thân thấp; b quy định hoa trắng; d quy định nhỏ Biết không phát sinh đột biến cặp gen phân li độc lập Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 80 kiểu gen đột biến II Trong số thể đột biến có 19 kiểu gen III Có tổng số kiểu gen quy định kiểu hình thấp, hoa đỏ, to IV Có kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng A B C D Câu 31 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D,d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD I Kiểu gen P AA × aa bD Bd II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 16% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Câu 32 Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Một gen khác gồm alen qui định nhóm máu ABO nằm nhóm gen liên kết khác Biết khơng xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để đứa trai cặp vợ chồng hệ III sinh mang gen bệnh có kiểu gen dị hợp nhóm máu bao nhiêu? A 6/25 B 27/200 C 13/30 D 4/75 HẾT SINH HỌC BEECLASS – BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XV Trang 5/5 ... Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có cấu trúc di truyền hệ xuất phát (P) 0,36AA:0,48Aa:0,16aa Giả sử khí hậu thay đổi nên cá thể aa bị chết giai đoạn non Nếu không phát sinh đột biến mới, khơng... khác không thuộc công nghệ gen C Công nghệ gen góp phần tạo sinh vật biến đổi gen có đặc tính q có lợi cho người D Sinh vật biến đổi gen sinh vật mà hệ gen người làm biến đổi Câu 15 Trong phát biểu... có khả giao phối với để sinh B có mức phản ứng giống C có giới tính giống khác D có kiểu hình hồn tồn khác Câu 14 Khi nói công nghệ gen, phát biểu sau sai? A Cơng nghệ gen quy trình tạo sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (150) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (150)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay