ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (149)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

SINH HỌC BEECLASS BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI QUY LUẬT DI TRUYỀN & DI TRUYỀN QUẦN THỂ Biên soạn: Thầy Phan Khắc Nghệ Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 21h30 – 22h10, chủ nhật, 4/11/2018 Bài kiểm tra gồm 05 trang Họ tên: SBD: Câu Ở lo{i n{o sau đ}y, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY? A Người B Gà C Bồ c}u D Vịt Câu Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Tần số alen A l{ A 0,5 B 0,3 C 0,6 D 0,4 Câu Phép lai n{o sau đ}y cho đời có kiểu gen? A AABB × AaBb B aaBB × AaBb C AaBB × Aabb D AaBB × aaBb Câu Một quần thể bò có 400 mang kiểu gen BB, 400 mang kiểu gen Bb, 200 mang kiểu gen bb Tần số tương đối c|c alen quần thể l{ A B = 0,6 ; b = 0,4 B B = 0,4 ; b = 0,6 C B = 0,8 ; b = 0,2 D B = 0,2 ; b = 0,8 Câu Ở người, alen A nằm nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn m{u bình thường l{ trội ho{n to{n so với alen a quy định bệnh mù m{u Kiểu gen n{o sau đ}y l{ người nữ bị mù m{u? A XAXa B XAY C XaXa D XaY Câu Trong quần thể c}n di truyền, xét gen gồm alen A v{ a Tần số alen A l{ 0,2 Tỷ lệ kiểu gen dị hợp Aa quần thể n{y l{ A 0,2 B 0,32 C 0,04 D 0,64 Câu Ở hệ xuất ph|t quần thể thực vật tự thụ phấn có 100% Aa Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA hệ F5 là: A 46,8750 % B 48,4375 % C 43,7500 % D 37,5000 % Câu Lai thuận v{ lai nghịch có kết khơng giống v{ tỉ lệ kiểu hình giới đực kh|c giới c|i cho phép khẳng định: A Tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định B Tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định C Tính trạng gen nằm tế b{o chất quy định D Tính trạng nhiều cặp gen quy định Câu Khi nói tần số ho|n vị gen, ph|t biểu n{o sau đ}y sai? A Tần số ho|n vị gen giống tất c|c lo{i B Tần số ho|n vị gen tỉ lệ thuận với khoảng c|ch c|c gen C Tần số ho|n vị gen không vượt qu| 50% D Tần số ho|n vị gen sử dụng để lập đồ gen Câu 10 Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định, alen trội l{ trội ho{n to{n Tiến h{nh phép lai P: AaBbDd × AaBBdd, thu F1 Theo lí thuyết, F1, c| thể chủng tính trạng chiếm tỷ lệ A 12,5% B 37,5% C 25% D 18,75% Câu 11 Hai cặp gen Aa v{ Bb nằm cặp nhiễm sắc thể, c|ch 20cM Một thể dị hợp cặp gen giảm ph}n khơng xảy đột biến Có thể sinh loại giao tử Ab với tỉ lệ n{o sau đ}y? A 30% B 20% C 40% Câu 12 Khi nói nhiễm sắc thể giới tính, phát biểu n{o sau l{ đúng? D 15% SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 1/5 A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế b{o sinh dục, không tồn tế b{o xôma B Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi c|c gen quy định tính đực, c|i có c|c gen quy định c|c tính trạng thường C Ở tất c|c lo{i động vật, c| thể c|i có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, c| thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Ở tất c|c lo{i động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực v{ giới Câu 13 Một quần thể có alen l{ A v{ a c}n di truyền có tỉ lệ kiểu gen aa = 2,25% Tần số alen A bao nhiêu? A 0,75 B 0,25 C 0,15 D 0,85 Câu 14 Ở lo{i động vật, xét cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội l{ trội ho{n to{n Cho c}y dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 4% số c| thể đồng hợp lặn cặp gen Biết không xảy đột biến xảy ho|n vị gen giới đực v{ giới c|i với tần số Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Nếu hai c}y P có kiểu gen giống tần số ho|n vị l{ 40% II Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm 54% III Cho c}y dị hợp cặp gen lai ph}n tích, thu đời có số c| thể đồng hợp lặn chiếm 10% IV F1 có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 15 Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội ho{n to{n so với alen a quy định hoa trắng C|c nh{ khoa học đ~ tiến h{nh thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Đem c}y P1 có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20oC hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 35oC hoa trắng Thế hệ sau c}y hoa trắng n{y đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20oC lại hoa đỏ - Thí nghiệm 2: Đem c}y P2 có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20oC hay 35oC hoa trắng - Thí nghiệm 3: Đem c}y P1 v{ c}y P2 lai với thu c|c c}y F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A C|c c}y F1 trồng 35oC cho to{n hoa trắng, trồng 20oC cho to{n hoa đỏ B C|c c}y F1 trồng 35oC có to{n hoa trắng, trồng 20oC có 3/4 số c}y cho to{n hoa đỏ C C|c c}y F1 trồng 35oC cho to{n hoa đỏ, trồng 20oC cho to{n hoa trắng D C|c c}y F1 trồng 35oC cho to{n hoa trắng, trồng 20oC có 3/4 số hoa c}y l{ hoa đỏ AbD AbD Câu 16 Xét phép lai P: × , thu F1 Cho biết khơng xảy đột biến, qu| trình giảm ph}n aBd aBd bố v{ mẹ tạo loại giao tử Theo lý thuyết, F1 có tối đa: A 27 kiểu gen cặp gen B kiểu gen đồng hợp tử cặp gen C 10 kiểu gen dị hợp tử cặp gen D kiểu gen dị hợp tử cặp gen Câu 17 Một lo{i động vật, tiến h{nh lai thuận v{ lai nghịch cho kết sau: Lai thuận: ♂ Mắt đỏ × ♀ mắt trắng → F1 có 100% c| thể mắt trắng Lai nghịch: ♂ Mắt trắng × ♀ mắt đỏ → F1 có 100% cá thể mắt đỏ Nếu cho đực F1 phép lai thuận giao phối với c|i F1 phép lai nghịch, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, kiểu hình F2 l{: A 75% c| thể mắt đỏ; 25% c| thể mắt trắng B 100% c| thể mắt trắng C 50% cá thể mắt đỏ; 50% c| thể mắt trắng D 100% c| thể mắt đỏ SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 2/5 Câu 18 Có tế b{o sinh tinh thể có kiểu gen AB giảm ph}n tạo giao tử Biết khơng có đột biến Theo lí ab thuyết, ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A Nếu khơng có tế b{o n{o xảy ho|n vị gen tối đa tạo loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: B Nếu có tế b{o xảy ho|n vị tần số ho|n vị l{ 1/3 ≈ 33,3% C Nếu có tế b{o xảy ho|n vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 D Nếu tế b{o có ho|n vị gen tạo giao tử Ab với tỉ lệ 20% Câu 19 Ở người, alen A quy định tóc quăn trội ho{n to{n so với alen a quy định tóc thẳng Một quần thể người trạng th|i c}n di truyền có 64% số người tóc quăn Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Alen A có tần số 0,8 II Kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 48% III Kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 36% IV X|c suất người tóc quăn có kiểu gen dị hợp l{ 3/4 A B C D Câu 20 Khi nói đặc điểm di truyền tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể X quy định, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Bố có kiểu hình trội tất g|i có kiểu hình trội II Mẹ có kiểu hình trội tất trai có kiểu hình trội III Mẹ có kiểu hình lặn tất trai có kiểu hình lặn IV Bố có kiểu hình lặn tất g|i có kiểu hình lặn V Cả bố v{ mẹ có kiểu hình trội tất đời có kiểu hình trội A B C D Câu 21 Ở lo{i động vật, alen A quy định mắt đỏ trội ho{n to{n so với alen a quy định mắt trắng; Alen B quy định th}n đen trội ho{n to{n so với alen b quy định th}n x|m Tiến h{nh phép lai P: ♀XAbXaB × ♂XabY, thu F1 Biết không xảy đột biến v{ tần số ho|n vị 20% Ở F1, đực mắt trắng, th}n đen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 5% B 10% C 20% D 30% Câu 22 Khi nói tương t|c kiểu gen, môi trường v{ kiểu hình, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Người bị bệnh thiếu m|u hồng cầu hình liềm bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận, II Người bị hội chứng AIDS thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi, III Người bị hội chứng Đao có cổ ngắn, g|y rộng v{ dẹt, khe mắt xếch, si đần, vô sinh,… IV Trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu |p dụng chế độ ăn kiêng trẻ ph|t triển bình thường A B C D Câu 23 cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định khơng sừng, kiểu gen Hh biểu có sừng cừu đực v{ không sừng cừu c|i Gen nằm nhiễm sắc thể thường Cho lai cừu đực khơng sừng với cừu c|i có sừng F1, từ hệ F1 cho giao phối tư Biet khong xay hien tương đot bien, theo l thuyet t le kieu h nh F5 A có sừng: khơng sừng B có sừng: khơng sừng C 100% có sừng D có sừng: khơng sừng Câu 24 Sự hình th{nh m{u hoa lo{i thực vật sau: SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 3/5 Khi tế b{o có đồng thời sắc tố đỏ v{ xanh biểu kiểu hình hoa tím Khi khơng có sắc tố n{o tổng hợp biểu kiểu hình hoa trắng C|c gen A v{ B nằm c|c NST kh|c nhau, c|c alen a b không tổng hợp enzim Trong c|c nhận định sau đ}y, có nhận định đúng? I Tính trạng m{u hoa di truyền theo quy luật tương t|c bổ sung II Có kiểu gen kh|c quy định kiểu hình hoa đỏ.: III Có tất kiểu gen kh|c quy định tính trạng m{u hoa IV Nếu cho c|c c}y hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên với F1 khơng xuất kiểu hình hoa xanh V Nếu cho c|c c}y dị hợp hai gen giao phấn với tỉ lệ kiểu hình F1 (tính theo lí thuyết) l{ 9:6:1 A B C D Câu 25 Ở lo{i động vật, xét cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội l{ trội ho{n to{n Cho c}y dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 4% số c| thể đồng hợp lặn cặp gen Biết không xảy đột biến xảy ho|n vị gen giới đực v{ giới c|i với tần số Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Có thể đ~ xảy ho|n vị gen tần số 20% 40% II Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm 42% III Cho c}y dị hợp cặp gen lai ph}n tích, thu đời với tỉ lệ kiểu gen 3:3:2:2 IV F1 có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 26 Một lo{i thực vật, tính trạng hình dạng cặp gen A, a v{ B, b quy định Kiểu gen có hai alen trội A v{ B quy định tròn; kiểu gen có alen trội A B quy định d{i; kiểu gen đồng hợp lặn quy định dẹt Cho c}y tròn giao phấn với c}y d{i (P), thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử kh|c Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Ở F1 tạo tối đa loại kiểu gen II Có phép lai phù hợp với kết III Có phép lai (P) thu tỉ lệ ph}n li kiểu hình c}y tròn : c}y d{i IV Ở F1, c}y dẹt chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 27 Cho biết, đậu H{ Lan, A quy định th}n cao trội ho{n to{n so với a quy định th}n thấp; B quy định hoa đỏ trội ho{n to{n so với b quy định hoa trắng Hai cặp gen n{y di truyền ph}n li độc lập với Cho c}y th}n cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu đời F1 Theo lí thuyết, thu đời F1 với tỉ lệ kiểu hình n{o sau đ}y? I 100% c}y th}n cao, hoa đỏ II c}y th}n cao, hoa đỏ : c}y th}n cao, hoa trắng III thân cao, hoa đỏ : c}y th}n thấp, hoa đỏ IV c}y th}n cao, hoa đỏ : c}y th}n cao, hoa trắng V c}y th}n cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng VI c}y th}n cao, hoa đỏ : c}y th}n thấp, hoa đỏ A B C D Câu 28 Một lo{i thực vật, xét cặp gen quy định cặp tính trạng kh|c nhau, alen trội l{ trội ho{n to{n; cặp gen n{y nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho c}y P dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 40,5% số c| thể mang kiểu hình trội tính trạng Biết khơng xảy đột biến v{ có ho|n vị gen tần số ho|n vị hai giới với tần số I Ở F1, kiểu gen dị hợp cặp gen v{ kiểu gen đồng hợp cặp gen ln có tỉ lệ II F1 có tối đa 13 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III F1 có tối đa kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Ở F1, kiểu hình có tính trạng trội chiếm 45% SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 4/5 A B C D Câu 29 Một lo{i thú, cho đực mắt trắng, đuôi d{i giao phối với c|i mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình gồm: Ở giới c|i có 100% c| thể mắt đỏ, ngắn; Ở giới đực có 40% c| thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 40% c| thể mắt trắng, đuôi d{i; 10% c| thể mắt trắng, đuôi ngắn; 10% c| thể mắt đỏ, đuôi d{i Biết cặp tính trạng cặp gen quy định v{ khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Đời F2 có loại kiểu gen II Đ~ xảy ho|n vị gen giới đực v{ giới c|i với tần số 20% III Lấy ngẫu nhiên c| thể c|i F2, x|c suất thu c| thể chủng l{ 20% IV Nếu cho c| thể c|i F1 lai ph}n tích thu Fa có c|c c| thể đực mắt đỏ, đuôi d{i chiếm 5% A B C D Câu 30 Ở lo{i thú, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới c|i l{ XX, giới đực l{ XY; tính trạng m{u sắc th}n hai cặp gen ph}n li độc lập quy định Cho c|i th}n đen chủng giao phối với đực th}n trắng chủng (P), thu F1 có 100% c| thể th}n đen Cho đực F1 lai với c|i có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình ph}n li theo tỉ lệ: đực c|nh trắng : c|i c|nh đen : c|i c|nh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Tính trạng m{u sắc th}n di truyền theo quy luật tương t|c bổ sung v{ liên kết giới tính II Trong số th}n trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ l{ III Trong số th}n đen F2, số c|i chiếm tỉ lệ l{ 3 IV Trong số đực F2, số th}n đen chiếm tỉ lệ l{ A B C D Câu 31 Ở cừu, kiểu gen DD quy định có sừng, kiểu gen dd quy định khơng sừng, kiểu gen Dd quy định có sừng đực v{ không sừng c|i Trong quần thể c}n di truyền có 30% số cừu có sừng Biết số c| thể cừu đực số c| thể cừu c|i v{ không xảy đột biến Theo lý thuyết, có ph|t biểu sau đ}y đúng? I Tần số alen d quần thể n{y l{ 0,7 II Nếu cho c|c c| thể không sừng quần thể ngẫu phối với đời xuất c|c c| thể không sừng III Nếu cho c|c c| thể có sừng quần thể giao phối ngẫu nhiên với tỉ lệ cừu có sừng đời l{ 27/34 IV Lấy ngẫu nhiên cặp đực c|i quần thể không sừng cho giao phối với sinh non, x|c suất thu c| thể có sừng l{ 3/26 A B C D Câu 32 Ở lo{i thực vật, xét cặp gen Aa, Bb v{ Dd quy định cặp tính trạng kh|c nhau, alen trội l{ trội ho{n to{n, cặp gen Aa v{ Bb nằm cặp nhiễm sắc thể số 1; cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể số Cho c}y (P) dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F có loại hình, tổng số c| thể có kiểu hình mang tính trạng trội v{ tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 30% Biết không ph|t sinh đột biến v{ có ho|n vị gen tần số ho|n vị hai giới l{ Nếu cho c}y P lai ph}n tích, thu F a loại kiểu hình mang tính trạng trội Fa chiếm tỉ lệ ? A 30% B 20% C 18,75% D 40,5% -HẾT -SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 5/5 ... c| thể mắt trắng D 100% c| thể mắt đỏ SINH HỌC BEECLASS - BÀI KIỂM TRA KSCL LẦN XI Trang 2/5 Câu 18 Có tế b{o sinh tinh thể có kiểu gen AB giảm ph}n tạo giao tử Biết khơng có đột biến Theo lí... loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: B Nếu có tế b{o xảy ho|n vị tần số ho|n vị l{ 1/3 ≈ 33,3% C Nếu có tế b{o xảy ho|n vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 D Nếu tế b{o có ho|n vị gen tạo giao... Nếu cho c|c c| thể có sừng quần thể giao phối ngẫu nhiên với tỉ lệ cừu có sừng đời l{ 27/34 IV Lấy ngẫu nhiên cặp đực c|i quần thể không sừng cho giao phối với sinh non, x|c suất thu c| thể có sừng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (149) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (149)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay