ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (147)

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

[KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn SINH H C L P 12 NG : C CH DI TRUY N VÀ BI N D CH C ch di truy n bi n d c p đ phân t Bài : ADN-GEN-MÃ DI TRUY N Câu : N u m t mARN đ c c u t o t lo i nucleotit A, U, G, X t i đa có lo i b ba ch a nh t U? A.12 B.24 C.10 D.27 Câu : i u sau ch có gen c a sinh v t nhân th c mà khơng có gen c a sinh v t nhân s ? A c c u t o t lo i nucleotit theo nguyên t c đa phân nguyên t c b sung B.Mang thông tin di truy n đ c tr ng cho lồi C.Có c u trúc hai m ch xo n kép, x p song song ng D.Vùng mã hóa c chi u m t s gen có ch a đo n exon xen k đo n intron Câu : Trong h gen phân m nh c a sinh v t nhân chu n: A.S exon nhi u h n s intron B.S exon intron hồn tồn ng u nhiên C.S exon ln h n s intron D.S exon b ng s intron Câu : Phát bi u sau khơng nói v gen c u trúc? A.M i gen mã hố prơtêin n hình g m ba vùng trình t nuclêơtit: vùng u hồ, vùng mã hố, vùng k t thúc B.Gen khơng phân m nh gen có vùng mã hố liên t c, không ch a đo n không mã hố axit amin (intron) C.Vùng u hồ n m trình phiên mã đ u 5’ c a m ch mã g c c a gen, mang tín hi u kh i đ ng ki m soát Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! Web : Loga.vn [KHÓA SINH H C PROS – 2019] D.Ph n l n gen c a sinh v t nhân th c có vùng mã hố khơng liên t c, xen k đo n mã hoá axit amin (êxơn) đo n khơng mã hố axit amin (intron) Câu : Vùng sau c a gen mà thông tin di truy n đ c th hi n phân t protein? A.Vùng u hòa B.Vùng mã hóa C.Vùng k t thúc D.Vùng kh i đ u Câu : sinh v t nhân th c: A.ph n l n gen có vùng mã hố khơng liên t c (gen phân m nh) B.các gen có vùng mã hố liên t c (gen khơng phân m nh) C.các gen khơng có vùng mã hoá liên t c D.ph n l n gen khơng có vùng mã hố liên t c Câu : sinh v t nhân s : A.các gen có vùng mã hố liên t c (gen khơng phân m nh) B.ph n l n gen có vùng mã hố khơng liên t c (gen phân m nh) C.các gen có vùng mã hố khơng liên t c D.ph n l n gen khơng có vùng mã hoá liên t c Câu : M t đo n phân t ADN mang thơng tin mã hố m t chu i pôlipeptit hay m t phân t ARN đ c g i A.mã di truy n B.b ba mã hố (cơđơn) C.b đ i mã (anticơđơn) D.gen Câu : nh ngh a sau v mã di truy n sai: Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! Web : Loga.vn [KHÓA SINH H C PROS – 2019] A.Mã di truy n trình t s p x p nuclêơtit gen quy đ nh trình t s p x p axit amin chu i pôlipeptit B.Mã di truy n mã b ba đ c t m t m b t kì cho đ n h t C.Mã di truy n ADN ch a thông tin quy đ nh s g n k t axit amin chu i pôlipeptit đ t o nên phân t prôtêin D.C ba nuclêôtit đ ng k ti p gen quy đ nh s có m t m t axit amin chu i pôlipeptit hay gi ch c n ng k t thúc vi c t ng h p chu i pôlipeptit Câu 10 : Cho đ t bi n m ch g c c a m t gen sinh v t nhân s nh sau: Thay T thành A, b ba 3’TTT5’ thành 3’TTA5’ Thay T thành A, b ba 3’TXT5’ thành 3’AXT5’ Thay T thành A, b ba 3’TXT5’ thành 3’TXA5’ Thay T thành A, b ba 3’TTT5’ thành 3’TAT5’ B ba sau đ t bi n phiên mã s t o codon k t thúc mARN? A.2 B.3 C.4 D.1 Câu 11 : Cho bi t gen mã hóa m t lo i enzim m t s loài ch khác trình t nuclêơtit sau đây: Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn Phân tích b ng d li u trên, có th d đốn v m i quan h h hàng gi a loài A A D hai loài có m i quan h h hàng g n g i nh t, B C hai lồi có m i quan h xa nh t B A C hai lồi có m i quan h h hàng g n g i nh t, B D hai lồi có m i quan h xa nh t C B D hai loài có m i quan h h hàng g n g i nh t, B C hai lồi có m i quan h xa nh t D A B hai lồi có m i quan h h hàng g n g i nh t, C D hai lồi có m i quan h xa nh t Câu 12 : C m t nh ng mơ t sau thích h p nh t cho nucleotit? A Bazo nitric, photphat đ B Bazo nitric đ ng 5C ng 5C C Bazo nitric photphat D ng 5C nhóm photphat Câu 13 : Khung c a phân t ADN đ c n i nh A Các pirimindin (bazo bé) B Các purin (bazo l n) C.Liên k t hóa tr D Liên k t hidro Câu 14 : Axit nucleic m t chu i nucleotit Các nucleotit đ c t o nên t thành ph n Thành ph n c a nucleotit tách kh i chu i plinucleotit mà m ch không b đ t A Bazo nito B ng C.Bazo nito đ ng Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn D Nhóm photphat Câu 15 : Trong phân t axit nucleic phân t cacbon c a đ ng deoxiribozo g n v i photphat, v i nhóm hidroxyl (OH) v i bazo nito? A.C3’ v i bazo nito, C1’ v i OH, C5’ v i photphat B.C2’ v i bazo nito, C3’ v i OH, C5’ v i photphat C.C1’ v i bazo nito, C3’ v i OH, C5’ v i photphat D C5’ v i bazo nito, C3’ v i OH, C5’ v i photphat Câu 16 : M t đo n phân t ADN có t l lo i nucleotit nh sau: A = 35%, T = 30%, G = 20%, X = 15% K t lu n sau v phân t ADN đúng? A Phân t ADN có c u trúc hai m ch nucleotit b sung cho B Phân t ADN có c u trúc m t m ch, nucleotit không b sung cho C Phân t ADN có c u t o đ c tr ng c a loài vi khu n D Không t n t i phân t ADN có trình t nucleotit nh Câu 17 : M t phân t ADN sinh v t nhân th c có s nucleotit lo i G chi m 30% T l s nuclotit lo i A phân t ADN là: A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 18 : Phân t ADN g m 2400 nucleotit Trong đó, nucleotit lo i A chi m 20% S nucleotit c a m i lo i là: Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! Web : Loga.vn [KHÓA SINH H C PROS – 2019] A A = T = 480; G = X = 720 B A = T = 720; G = X = 480 C A = T = G = X = 720 D A = T = G = X = 1200 Câu 19 : M t phân t ADN có t l lo i nu l n l nucleotit A : T : G : X l n l t A = 2T = 3G = 4X T l ph n tr m t c a phân t ADN là: A 10%, 20%, 30%, 40% B 48%,16%, 24%, 12% C 48%, 24%, 16%, 12% D 24%, 48%, 12%,16% Câu 20 : o n m ch th nh t c a gen có trình t các nuclêơtit 3'ATGTAXXGTAGG-5' Trình t các nuclêôtit c a đo n m ch th hai A.5’-ATGTAXXGTAGG-3’ B.3’-ATGTAXXGTAGG-5’ C.5’-TAXATGGXATXX-3’ D.3’-TAXATGGXATXX-5’ Câu 21 : M t gen có chi u dài 4080A0 S nucleotit c a gen là: A 2400 B 1200 C 4800 D 3600 Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn Câu 22 : A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 23 : M t gen có kh i l ng 720000 đvC có 3120 liên k t hidro S l ng t ng lo i nucleotit c a gen là: A A = T = 720; G = X = 480 B A = T = 360; G = X = 840 C A = T = 840; G = X = 360 D A = T = 480; G = X = 720 Câu 24 : M t đo n phân t ADN có t ng s nu 4800 nucleotit 5700 liên k t hidro Cho k t lu n sau v đo n phân t ADN, s k t lu n là: Phân t ADN có A = T = 1500; G = X = 900 Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn Chi u dài phân t ADN 0.408 um Kh i l ng phân t ADN 1.44 x 104 S chu kì xo n c a phân t ADN 240 A B C D Câu 25 : M ch th nh t c a ADN dài 4080A0 G : X = : : : S l A B C D m ch đ n th có t l lo i nucleotit A : T : ng t ng lo i nu A, T, G, X c a gen là: A = T = 780; G = X = 420 A = T = 1560; G = X = 840 A = T = 840; G = X = 1560 A = T = 420; G = X = 780 Câu 26 : M t gen có 1500 c p nucleotit s nu lo i G chi m 30% t ng s nucleotit c a gen M ch I c a gen có 360 nu lo i A s nucleotit lo i X chi m 20% t ng s nu c a m ch Trong phát bi u sau có phát bi u đúng? I M ch II c a gen có A/G = 5/2 II M ch I c a gen có (A + X)/(G + T) = 9/16 III S nu lo i A c a m ch I h n s nu lo i A c a m ch IV M ch II có (A + G)/(T + X) = 14/11 Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! Web : Loga.vn [KHÓA SINH H C PROS – 2019] A B C D Câu 27 : M t phân t ADN có t ng s 1500 c p nuclêôtit s nuclêôtit lo i A = 20% Trên m ch c a phân t ADN có 200T s nuclêơtit lo i G chi m 15% t ng s nuclêôtit c a m ch Theo lí thuy t, có phát bi u sau đúng? A B C D Câu 28 : sinh v t nhân th c, cơđon 5’AUG3’ mã hóa lo i axit amin sau đây? A.Glixin B Valin C.Lizin D Mêtiônin Câu 29 : M t gen sinh v t nhân s dài 323 nm có s nuclêơtit lo i timin chi m 18% t ng s nuclêôtit c a gen Theo lí thuy t, gen có s nuclêơtit lo i guanine Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn A 432 B 342 C 608 D 806 Câu 30 : Khi nói v c ch di truy n sinh v t nhân th c, có phát bi u sau đúng? I Các gen m t t bào ln có s l n phiên mã b ng II Quá trình phiên mã di n đ ng th i v i q trình nhân đơi ADN III Thơng tin di truy n ADN đ c truy n t t bào sang t bào khác nh c ch nhân đơi ADN IV Q trình d ch mã có s tham gia c a mARN, tARN ribôxôm A.1 B.3 C.4 D.2 Câu 31 : M t phân t ADN vi khu n có t l (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuy t, t l nuclêôtit lo i A c a phân t A 25% B 10% C 20% D 40% Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! 10 [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn Câu 32 : M t phân t ADN vi khu n có t l (A + T)/(G + X) = 1/4 Theo lí thuy t, t l nuclêơtit lo i G c a phân t A.20% B.40% C.25% D.10% Câu 33 : M t phân t ADN vi khu n có t l (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuy t, t l nuclêơtit lo i A c a phân t A.30% B.40% C.10% D.20% Câu 34 :M t phân t ADN vi khu n có t l (A + T)/(G + X) = 2/3 Theo lí thuy t, t l nuclêơtit lo i G c a phân t A.60% B.20% C.15% D.30% Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! 11 ...Web : Loga.vn [KHÓA SINH H C PROS – 2019] D.Ph n l n gen c a sinh v t nhân th c có vùng mã hố khơng liên t c, xen k đo n mã hoá axit amin... Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn A 432 B 342 C 608 D 806 Câu 30 : Khi nói v c ch di truy n sinh v t nhân th c, có phát bi u sau đúng? I Các... t nuclêơtit sau đây: Gv : Nguy n Minh Hi n – S T : 0987004582 | Chúc em h c t t ! [KHÓA SINH H C PROS – 2019] Web : Loga.vn Phân tích b ng d li u trên, có th d đốn v m i quan h h hàng gi a loài
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (147) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (147)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay