ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (146)

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN PHÂN-GIẢM PHÂN Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 45 phút - 20 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vô vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Trong hệ sinh dục cá thể động vật ( có giới tính phân biệt ) người ta quan sát 10 tế bào phân chia liên tục lần, tế bào thu giảm phân bình thường tạo tế bào đơn bội.Biết tế bào kết thúc kì sau q trình giảm phân I đếm 36 crơmatit a Xác định tổng số NST thu trình b Các giao tử sinh tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10% Xác định tổng số tế bào thu sau hợp tử phân chia lần Câu 2: Một hợp tử loài nguyên phân cho tế bào Xét tế bào A, B, C số Tế bào A nguyên phân liên tiếp số lần cho tế bào con, số tế bào số NST đơn NST lưỡng bội loài Tế bào B tế bào C nguyên phân số lần cho tế bào con, số lần nguyên phân tế bào C gấp đôi số lần nguyên phân tế bào B Tất tế bào tế bào sinh có tổng cộng 224 NST đơn trạng thái chưa nhân đôi a Xác định NST 2n loài b Xác định số lần nguyên phân tế bào A, B, C Câu 3: Ở lúa 2n = 24 NST, có tế bào sinh dục đực nguyên phân đợt vùng sinh sản tế bào sinh dục nguyên phân đợt vùng sinh sản để tạo tế bào sinh hạt phấn tế bào sinh noãn, sau trải qua vùng sinh trưởng, tế bào sinh dục nói trải qua giảm phân sau giảm phân để tạo giao tử Xác định số lượng NST đơn cung cấp cho loại tế bào nói để tạo nên nỗn hạt phấn chín Câu 4: Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có tổng số 300 NST đơn phân bào vùng sinh sản Mỗi tế bào nguyên phân số lần số NST giao tử lồi Có 60% số tế bào sinh bước vào giảm phân Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 1,25% tạo hợp tử có tổng số 576 NST đơn Hãy tính: a Bộ NST 2n lồi b Số cromatit số tâm động có tế bào kì sau I c Nếu q trình giảm phân có cặp NST trao đổi chéo điểm không lúc cặp NST trao đổi chéo kép số loại giao tử tối đa loài bao nhiêu? Câu 5: Một tế bào sinh dục đực 2n tế bào sinh dục 2n nguyên phân số đợt ( tế bào sinh tiếp tục nguyên phân ) Giả thiết tế bào sinh từ đợt nguyên phân cuối Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 giảm phân cho tổng số 80 giao tử bình thường Cho biết số lượng NST đơn giao tử đực nhiều số lượng NST đơn giao tử 192 Loài tên gì? a Ở lồi ong mật 2n = 32 Một ong chúa đẻ số trứng gồm trứng thụ tinh trứng không thụ tinh, trứng thụ tinh nở thành ong thợ , trứng không thụ tinh nở thành ong đực Các trứng trở thành ong chứa tổng số 161600NST đơn trạng thái chưa nhân đôi, số ong đực 2% số ong thợ Tìm số ong thợ số ong đực Câu 6: Một số tế bào sinh dục chuột ( 2n = 40 ) nguyên phân số đợt.Các tế bào chuyển qua vùng chín giảm phân tạo trứng sau có tất 3840 NST bị tiêu biến với thể định hướng Một nửa số trứng tạo tham gia trình thụ tinh với hiệu suất 6,25% Và để tạo q trình thụ tinh đó, phải sử dụng tồn số tinh trùng tạo từ 125 tế bào sinh tinh chuột đực a Xác định số hợp tử tạo thành hiệu suất thụ tinh tinh trùng b Số hợp tử tạo thành tiếp tục nguyên phân Sau lần nguyên phân thứ 3, có số tế bào bị chết trước nơn tổng số NST tế bào 320 Xác định số tế bào chết tổng số tế bào xuất lần nguyên phân Biết số tế bào bị chết không xảy lần nguyên phân thứ Câu 7: Trong thể sinh vật, xét phân chia nhóm tế bào sinh dưỡng nhóm tế bào sinh dục sơ khai thấy tổng số tế bào ban đầu nhóm số NST đơn lưỡng bội loài Các tế bào sinh dưỡng nguyên phân số lần số lượng tế bào sinh dục sơ khai Các tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân số lần số lượng tế bào sinh dưỡng Tổng số lượng tế bào sinh từ nhóm 152 Trong tồn q trình trên, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 1152 NST đơn Các tế bào tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp thêm lần tiến hành giửm phân tạo giao tử ¼ số giao tử tạo thành tham gia thụ tình tạo hợp tử Biết tổng số NST đơn hợp tử trạng thái chưa nhân đôi 8192 NST Xác định NST 2n lồi, số tế bào nhóm ban đầu giới tính cá thể Câu 8: Trong thể sinh vật đơn tính, xét nhóm tế bào sinh dục vùng sinh sản: nhóm hai nhóm tế bào Sau số lần nguyên phân khơng nhau, nhóm bước vào giảm phân, hình thành giao tử Mơi trường cung cấp cho nhóm 840 NST đơn cho đợt phân bào nói , mơi trường cung cấp cho nhóm hai số NST đơn cho đợt phân bào nhóm 96 NST Hiệu suất thụ tinh giao tử tạo thành từ nhóm đạt 75%, nhóm hai 87,5% Tổng số NST có nguồn gốc từ bố hợp tử thu từ nhóm 672 NST với số NST đơn có nguồn gốc từ mẹ hợp tử thu từ nhóm hai Hãy xác định: a Số NST NST lưỡng bội lồi b Số tế bào nhóm c Số lần nguyên phân nhóm tế bào d Cá thể thuộc giới tính Câu 9: Trong thời gian 30 phút, hợp tủ thuộc loài tiến hành nguyên phân liên tiếp cho kết sau: - Hợp tử I nguyên phân số đợt nhận môi trường nội bào nguyên liệu tương đương Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 210 NST đơn - Hợp tử II tạo số tế bào chứa 84 NST hoàn toàn - Hợp tử III tạo 32 tế bào Tổng NST đơn chứa tế bào tạo từ hợp tử 784 a Xác định NST lưỡng bội lòai b Xác định số lần nguyên phân hợp tử c Tốc độ lần nguyên phân hợp tử I nhanh dần đều, tốc độ lần nguyên phân hợp tử II giảm dần đều, lần nguyên phân hợp tử III có tốc độ khơng đổi, thi gian cho lần nguyên phân hợp tử I 9,75 phút hợp tử II 5,52 phút Hãy xác định thời gian mõi lần nguyên phân tưng hợp tử Câu 10: Một số tế mầm sinh dục hai cá thể đực lồi trải qua q trình hình thành giao tử Tại vùng sinh sản, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 99750 NST đơn.Tại vùng chín, tất số tế bào sử dụng môi trường nguyên liệu tương đương 100320 NST đơn để hình thành trứng tinh trùng.Biết số lần nguyên phân số tế bào cá thể đực gấp đôi cá thể a Xác định NST lưỡng bội loài (cho biết 2n  50 ) b Xác đinh số lần nguyên phân cá thể c Nếu trình giảm phân tạo giao tử có trao đổi chéo kép cặp NST tất tế bào số loại giao tử tạo bao nhiêu? Câu 11: Ở vùng sinh sản tuyến dinh dục cá thể có tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp nhiều đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo 1240 NST đơn, tế bào sinh phát triển giảm phân hình thành giao tử đòi hỏi mơi trường cung cấp thêm 1280 NST đơn, giao tử tạo thụ tinh với hiệu suất 10% tạo 64 hợp tử a Xác định NST loài b Xác định giới tính lồi Câu 12: Một nhóm tế bào sinh dục đực chứa 360 NST đơn phân bào vùng sinh sản Mỗi tế bào nguyên phân số lần số NST đơn có chung nguồn gốc tế bào Tất tế bào tạo trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 12,5% Số hợp tử tạo có tổng số NST đơn 2880 Quá trình giảm phân cá thể tạo số tế bào trứng tham gia vào trình thụ tinh tạo hợp tử nói mơi trường cung cấp 5760 NST đơn Xác định: a Bộ NST lưỡng bội loài b Hiệu suất thụ tinh trứng c Tổng số NST bị tiêu biến trình thụ tinh d Số loại hợp tử mang tất NST từ ông nội Tỉ lệ số kiểu hợp tử mang NST từ mẹ Giả sử cặp NST có cấu trúc khác nhau, khơng có tượng trao đổi chéo đột biến xảy Câu 13: Cho tế bào 3lồi sinh vật A, B, C có số NST loài B loài A loài C NST Biết tổng số NST tế bào 48 NST Tại vùng sinh sản, loài A nguyên phân với số lần nửa số NST lưỡng bội loài Tế bào loài B, C thực nguyên phân với tốc độ với tổng số lần số NST X tất tế bào tế bào A Tất tế bào sinh vùng sinh sản chuyển đến vùng chín thực giảm phân tạo giao tử Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Giả thiết loài A, B thuộc giới đực, loài C thuộc giới cái; giới đực lồi có cặp NST giới tính XY a Xác định NST loài b Xác định số lần nguyên phân, số giao tử tạo thành số NST môi trường nội bào cung cấp q trình c Giả sử lồi A có cặp NST trao đổi chéo điểm cặp trao đổi chéo điểm không lúc Tính số loại giao tử tối đa có lồi Biết NST lồi A có cấu trúc khác d Bao nhiêu giao tử có NST có nguồn gốc từ ơng nội loài A Câu 14: - Một tế bào sinh dục sơ khai đực 2n loài nguyên phân lần liên tiếp, vào kì lần nguyên phân cuối tế bào người ta đếm 2496 crômatit a Bộ NST lưỡng bội loài bao nhiêu? b Giả sử, NST tế bào sinh dục nói có cấu trúc khác cấu trúc NST không đổi giảm phân Cơ thể có khả hình thành loại tinh trùng? c Giả sử, NST lưỡng bội lồi có cặp NST có cấu trúc giống nhau, cặp NST có trao đổi chéo đơn cặp NST lại có cấu trúc khác giảm phân bình thường khơng có đột biến Xác định số loại giao tử hình thành? - Nếu tế bào tạo từ nguyên phân bước qua vùng chín để giảm phân tạo giao tử, giao tử qua thụ tinh để hình thành hợp tử a Xác định hiệu suất thụ tinh tinh trùng b Xác định số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân tổng số NST bị tiêu biến trình tạo hợp tử cá thể cái? Biết hiệu suất thụ tinh trứng 25% Câu 15: - Ở gà, NST lưỡng bội 2n = 78 Ở gà trống, có 6250 tế bào sinh tinh giảm phân hình thành giao tử, 1/1000số tinh trùng tạo thành trực tiếp thụ tinh với trứng qua trình giao phối với gà mái Số trứng hình thành buồng trứng gà mái 32, gà mái đẻ ra, sau ấp nở 23 gà a Tính số tinh trùng hình thành, số tinh trùng thụ tinh với trứng? b Số lượng tế bào sinh trứng gà mái số NST bị tiêu biển thể cực tế bào sinh trứng qua giảm phân? c Số trứng khơng nở có NST nào? - Khi khơng có tượng trao đổi đoạn đột biến xảy ra, số loại tinh trùng nhiều tạ thành loài sinh vật 516 Giả thiết cặp NST tương đồng chứa NST có nguồn gốc từ bố mẹ khác Tính: a Bộ NST lưỡng bội loài? b Số cách xếp NST tối đa kì nguyên phân? c Giả sử có 1/3 số cặp NST tương đồng tế bào xảy trao đổi đoạn điểm, số loại tinh trùng sinh tối đa bao nhiêu? Câu 16: - Một tế bào lưỡng bội người có hàm lượng ADN = 6,6 pg; ( pg = 10-12g ) Đã nguyên phân số đợt liên tiếp lấy nguyên liệu môi trường 204,6pg Xác định số tế bào hệ cuối tạo tổng NST tế bào Biết hàm lượng ADN nói nằm nhân tế bào tế bào hệ cuối pha G2 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 - Trong dịch hoàn gà trống ( 2n = 78 NST ) có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp số lần tạo tế bào sinh tinh Các tế bào trải qua vùng chín, mơi trường tế bào cung cấp ngun liệu tương đương 39936 NST đơn tạo nên tinh trùng Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 12,5%, trứng 50% a Tính số đợt nguyên phân loại tế bào sinh dục sơ khai? Biết tất tế bào trứng hình thành từ tế bào sinh dục sơ khai b Tính số NST tương đương mơi trường nội bào cần cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai tạo tế bào sinh trứng tạo trứng? Câu 17: Có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần môi trương cung cấp 930 NST đơn Các tế bào sinh giam phân tạo giao tử môi trường cung cấp thêm 960 NST đơn Biết hiệu suất thụ tinh giao tử 2,5% hình thành 16 hợp tử a Xác định NST 2n loài b Xác định số lần nguyên phân tế bào giới tính c Có thoi vơ sắc hình thành bị phá vỡ trình nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai? d Quy ước NST viết kí hiệu NST thể Một tế bào sinh giao tử thể giảm phân bình thường thức tế cho loại giao tử? Hãy viết tổ hợp NST loại giao tử e Nếu có tế bào sinh giao tử thể giảm phân bình thường tạo giao tử số loại giao tử tối thiểu tối đa tạo bao nhiêu? Câu 18: Trong vùng sinh sản thỏ đực ( 2n = 44 ) có tế bào sinh dục sơ khai phân chia số lần liên tiếp Có 75% số tế bào tạo chuyển sang vùng chín Trong tổng số tinh trùng tạo có 6,25% số tinh trùng chứa NST Y 3,125% số tinh trùng chứa NST X thụ tinh với trứng tạo hợp tử Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai đực nêu số NST môi trường cung cấp cho tế bào phát sinh tinh trùng Câu 19: - Một tế bào có hàm lượng ADN nhân 8,8pg qua lần phân bào bình thường tạo tế bào có hàm lượng ADN nhân 8,8pg Tế bào trải qua q trình phân bào nào? Giải thích - Một tế bào sinh dục sơ khai đực loài qua số lần nguyên phân, môi trường cung cấp cho tế bào 120 NST đơn, có 112 NST đơn hồn tồn Sau ngun phân có 75% số tế bào vào vùng chín tạo giao tử, số tinh trùng tạo có 75% phục vụ cho sinh sản, biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 25% a Xác định tên loài b Tìm hiệu suất thụ tinh trứng biết tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân số lần giống tế bào sinh dục sơ khai đực 100% số trứng phục vụ cho sinh sản c Một hợp tử tế bào vào đợt nguyên phân thứ 3, người ta đếm thấy có 48 NST đơn hợp tử, tìm số tế bào xuất tồn q trình nói Câu 20: Tại lò ấp trứng người ta thu 400 chim cút Biết tỉ lệ nở trứng đem ấp 80%, tỉ lệ thụ tinh tinh trùng 50% tỉ lệ thụ tinh trứng 100% Hãy xác định số lượng tế bào sinh dục sơ khai đực tham gia trình tạo đàn chim cút Giả thiết vùng sinh sản ống sinh dục có tốc độ thời gian phân chia tế bào đồng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 chim trống chim mái chim mái với Câu 21: - Ở vùng chín quan sinh dục lồi trùng có số tế bào sinh trứng phân chia Ở kì đầu lần phân bào I tế bào có 32 crômatit Kết thúc giảm phân, tế bào tạo thành tham gia thụ tinh với hiệu suất 75% Các hợp tử tạo thnàh nguyên phân liên tiếp lần cho tế bào với tổng số NST đơn 1536 a Xác định NST lưỡng bội loài b Xác định số tế bào sinh trứng giảm phân số NST hao phí q trình tạo trứng c Số thoi vơ sắc hình thành phá hủy trình nguyên phân hợp tử bao nhiêu? - Nếu q trình sinh trứng, có cặp NST trao đổi chéo điểm , cặp NST trao đổi chéo điểm Giả sử NST cặp tương đồng có cấu trúc khác a Tìm số loại giao tử tạo b Tìm số loại trứng tạo có NST có nguồn gốc từ “ bà ngoại” - Một hợp tử có 2n = 16 nguyên phân liên tiếp Biết chu kì nguyên phân 40 phút, tỉ lệ thời gian giai đoạn chuẩn bị với q trình phân chia thức 3:1, thời gian kì trước : kì : kì sau : kì cuối tương đương 1:1,5:1:1,5 Theo dõi trình nguyên phân hợp tử từ đầu giai đoạn chuẩn bị lần phân bào a Tính thời gian kì q trình phân bào nói b Xác định số tế bào, số crômatit, số NST trạng thái tế bào 34 phút Câu 22: Ở loài ong mật 2n = 32 Trứng thụ tinh nở thành ong chúa ong thợ tùy điều kiện dinh dưỡng, trứng khơng thụ tinh nở thành ong đực Một ong chúa đẻ số trứng gồm trứng thụ tinh trứng hông thụ tinh, có 80% số trứng thụ tinh nở thành ong thợ, 60% số trứng không thụ tinh nở thành ong đực; trường hợp lại không nở bị tiêu biến Các trứng nở thành ong thợ ong đực nói chứa tổng số 155136 NST, biết số ong đực = 2% số ong thợ a Tìm số ong thợ số ong đực b Tổng số trứng ong thợ đẻ lần nói bao nhiêu? c Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành tổng số NST tinh trùng tế bào trứng bị tiêu biến bao nhiêu? Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Thời gian khuyến từ ngày 17/9 – 24/9 “Các khóa luyện thi gồm có khóa: Luyện thi chinh phục kiến thức sinh học lớp 12, 11, 10 Các khóa dạy từ nâng cao chinh phục câu hay-lạ-khó, kèm theo phương pháp giải nhanh” Học phí siêu khuyến 300k (giá cũ 500k) có khóa chất lượng - khóa học có 250 bạn đăng kí em nhé!!! I KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 - Kiến thức dạy video, kèm theo file lí thuyết từ đến chuyên sâu, thi online tuần lần, kèm theo đề dạng PDF để em tải luyện tập Điều thiếu lời giải chi tiết kèm theo em nhé! - Kèm công thức giải nhanh hướng thủ thuật làm - Học phí mua riêng 200k em học hết khóa đến ngày 1/7/2019 II KHĨA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 11 - Kiến thức dạy video, kèm theo file lí thuyết từ đến chuyên sâu, kèm theo đề dạng PDF để em tải luyện tập Điều thiếu lời giải chi tiết kèm theo em nhé! - Học phí mua riêng 150k em học hết khóa đến ngày 1/7/2019 II KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 10 - Kiến thức dạy video, kèm theo file lí thuyết từ đến chuyên sâu, kèm theo đề dạng PDF để em tải luyện tập Điều thiếu lời giải chi tiết kèm theo em nhé! - Học phí mua riêng 150k em học hết khóa đến ngày 1/7/2019 Các em ý khóa luyện thi anh dạy chương trình nâng cao thủ thuật giải nhanh nhé, trình học điều chưa hiểu ib trực tiếp anh để anh hỗ trợ, ngồi anh cho em tài liệu tốn – lí – hóa tài liệu khác em cần Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... bào sinh giao tử thể giảm phân bình thường thức tế cho loại giao tử? Hãy viết tổ hợp NST loại giao tử e Nếu có tế bào sinh giao tử thể giảm phân bình thường tạo giao tử số loại giao tử tối thi u... lượng tế bào sinh dục sơ khai đực tham gia trình tạo đàn chim cút Giả thi t vùng sinh sản ống sinh dục có tốc độ thời gian phân chia tế bào đồng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn... Tất tế bào sinh vùng sinh sản chuyển đến vùng chín thực giảm phân tạo giao tử Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 17/09/2018 –Tài liệu tặng học sinh Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (146) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (146)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay