ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (143)

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG Bài tập_Bài giảng_Đột biến nhiễm sắc thể phần Ngày phát hành: 21/8/2018 I Bài tập đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Cách giải:  Xác định số cặp nhiễm sắc thể bị đột biến tế bào  Xác định giai đoạn đột biến nhiễm sắc thể  Xác định yêu cầu đề Dạng 1: Khi nhiễm sắc thể chưa nhân đơi Ở lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Giả sử có thể đột biến m cặp nhiễm sắc thể (những cặp bị đột biến nhiễm sắc thể), thể đột biến giảm phân bình thường  Tỉ lệ giao tử không bị đột biến Tỉ lệ giao tử bị đột biến là: 1-  Tỉ lệ giao tử bị đột biến nhiễm sắc thể là: m x  Tỉ lệ giao tử bị đột biến x nhiễm sắc thể là: x Chứng minh: - Ta có: Bộ nhiễm sắc thể loài 2n nhiên có m cặp nhiễm sắc thể bị đột biến nên tỉ lệ phụ thuộc vào m - Ở cặp nhiễm sắc thể bị đột biến, gặp bị đột biến nên xem thể đột có dạng dị hợp Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Ví dụ:  Cặp thứ có bình thường A, bị đảo đoạn a  Cặp NST số có bình thường B, bị đảo đoạn b Vậy thể đột biến có dạng AaBb - Ở cặp nhiễm sắc thể bị đột biến giảm phân cho hai loại giao tử, giao tử mang nhiễm sắc thể không đột biến chiếm tỉ lệ giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến (Các em để ý hình với kiểu xếp anh xét cặp phía Aa “A có màu xanh nhạt, a có màu anh đậm” ) - Đó với cặp m cặp ta nhân tỉ lệ không đột biến cặp lại nhiễm sắc thể khơng đột giảm phân loại chiếm biến với nhiễm sắc thể không đột biến thành giao tử không mang đột biến, có (m-1) nhiễm sắc thể khơng Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 đột biến nhiễm sắc thể bị đột biến giao tử gọi giao tử đột biến 1 1 1 1 Vậy tỉ lệ giao tử không bị đột biến chiếm tỉ lệ là:           2 2 2 2 m m so hang - Trong lần giảm phân tỉ lệ giao tử đột biến giao tử không đột biến chiếm tỉ lệ 100% = Mà giao tử không 1 đột biến   2 m 1  Tỉ lệ giao tử bị đột biến chiếm là: 1-   2 m - Trong tế bào có m cặp nhiễm sắc thể với gặp nhiễm sắc thể gồm hai nhiên gặp ta xét mà thơi đột biến nhiễm sắc thể ta có m trường hợp ( hai 1 cặp nhiễm sắc thể bị đột biến) Mà tỉ lệ giao tử đột biến chiếm tỉ lệ   2 1 sắc thể là: m x   2 m nên tỉ lệ giao tử bị đột biến nhiễm m - Với x nhiễm sắc thể bị đột biến ta có cách lựa chọn Cxm tỉ lệ giao tử bị đột biến x nhiễm sắc thể là: 1 C x  2 m x m m 1 Lưu ý 1: Các em nhìn hình khơng thấy rõ tỉ lệ đột biến   phụ thuộc 2 xếp khác cặp nhiễm sắc thể em hình cặp có kiểu xếp Với cặp có kiểu xếp, với cặp có kiểu xếp, với cặp có 16 kiểu xếp, với m cặp có 2m-1 kiểu xếp Với có kiểu cho giao tử khơng đột biến giao tử đột biến m-1 cặp cho 100% giao tử đột biến Vậy với Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 m cặp có x 2m-1 giao tử có giao tử khơng đột biến nên tỉ lệ giao tử không bị đột biến 2 1   m   m 1 m 42 22 2 m (đây anh theo tốn học em khơng cần phải nhớ đâu nhớ giúp anh công thức ) Dạng 2: Khi nhiễm sắc thể nhân đơi Ở lồi có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Giả sử sau nhiễm sắc thể nhân đôi cromatit cặp nhiễm sắc thể tương đồng bị đột biến cấu trúc Tỉ lệ giao tử khơng bị đột biến chiếm Tỉ lệ giao tử bị đột biến chiếm là: Lưu ý: Đối với trường hợp ta xét cặp nhiễm sắc thể bị đột biến nhiều cặp nhiễm sắc thể sinh nhiều trường hợp khác Chứng minh: AA → AA AA→ Aa AA→ A-a AA → A, A, A, a - Trường hợp gặp hợp so với trường hợp Chú ý 2: Đặc điểm dạng đôt biến:  Mất đoạn: Làm giảm kích thức số lượng gen NST  Lặp đoạn: Làm tăng kích thước số lượng gen NST làm cho gen NST xa khơng làm thay đổi nhóm liên kết  Đảo đoạn: Làm kích thước nhiễm sắc thể khơng đổi, nhóm liên kết gen khơng đổi làm thay đổi trật tự gen nhiễm sắc thể  Chuyển đoạn nhiễm sắc thể: Làm kích thước nhiễm sắc thể khơng đối , nhóm liên kết gen khơng đổi vị trí gen thay đổi Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ làm thay đổi tất gồm: Vị trí gen , kích thước , nhóm liên kết gen Bài 1: Cà độc dược có 2n = 24 Có thể đột biến cặp NST số có bị đoạn, NST số bị đảo đoạn giảm phân NST phân li bình thường số loại giao tử tạo giao tử khơng mang NST đột biến có tỉ lệ ? Hướng dẫn giải: Cặp thứ có bình thường A, bị đảo đoạn a Cặp NST số có bình thường B, bị đảo đoạn b Vậy thể đột biến có dạng AaBb AB giao tử khơng mang NST đột biến chiếm tỉ lệ là: 1 x = 2 Áp dụng công thức giải nhanh: m 1 - Thể đột biến có cặp NST số số bị đột biến  Tỉ lệ giao tử không bị đột biến   = 2 m 1 1     Tỉ lệ giao tử bị đột biến là: 1-          Bài 2: Ở ruồi giấm 2n = có thể đột biến, cặp NST số có bị đoạn, NST số bị đảo đoạn, NST số bị lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST phân li bình thường số loại giao tử tạo giao tử mang NST bị đột biến chiếm tỷ lệ ? Hướng dẫn giải: Cặp NST số 1, gọi bình thường A, bị đoạn a Cặp NST số 3, goị bình thường B, bị đảo đoạn b Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Cặp NST số 4, gọi bình thường D, bị lặp đoạn d Kiểu gen có dạng AaBbDd, giảm phân cặp NST phân li bình thường số loại giao tử tạo giao tử mang NST bị đột biến chiếm tỷ lệ 1    C23  2 Áp dụng cơng thức giải nhanh ta có: m 1 - Tỉ lệ giao tử bị đột biến x nhiễm sắc thể là: C x   = 2 x m 1    C3    II Bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể Dạng 1: Xác định số lệch bội loài a Các dạng: - Thể khuyết (không): 2n – 2; Thể khuyết kép : 2n – - - Thể nhiễm: 2n – 1; Thể kép : 2n – – - Thể ba nhiễm: 2n + 1; Thể ba kép : 2n + 1+ - Thể bốn nhiễm: 2n + ; Thể bốn kép : 2n + + (n: số cặp NST) DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ TRƯỜNG HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẶP NST Số dạng lệch bội đơn khác C 1n = n Số dạng lệch bội kép khác Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C2n  n  (n  1) Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Có a thể lệch bội đơn khác Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Aan  n! (n  a)! Lưu ý: Với loài cố nhiễm sắc thể 2n  Số dạng lệch bội đơn là: Số loại thể = số loại thể ba = số loại thể không = số loại thể bốn = C 1n = n  Số dạng lệch bội kép là: Số loại thể kép = số loại thể ba kép = số loại thể bốn kép = số loại thể không kép = n  (n  1) C2n  b Chứng minh qua ví dụ: Bộ NST lưỡng bội lồi = 24 Xác định: - Có trường hợp thể xảy ra? - Có trường hợp thể kép xảy ra? - Có trường hợp đồng thời xảy đột biến; thể 0, thể thể 3? Hướng dẫn giải  Số trường hợp thể xảy ra: - Ta có: 2n = 24 → n = 12 - Vì có 12 cặp đột biến thể ba xảy 12 cặp có 12 trường hợp cặp thứ cặp thứ hai < cặp thứ 12 Vậy số trường hợp thể ba xảy C112  12  Số trường hợp thể kép xảy ra: - Các em phải hiểu thể kép tức tế bào xảy đột biến cặp khác thể Vậy để đột biến n  (n  1)  66 trường hợp thể kếp xảy cặp 12 cặp bị ảnh hưởng Vậy ta có C2n  = C12  Số trường hợp đồng thời xảy đột biến: thể 0, thể thể 3: - Với thể lệch bội thứ có n trường hợp tương ứng với n cặp NST - Với thể lệch bội thứ hai có n – trường hợp tương ứng với n – cặp NST lại - Với thể lệch bội thứ ba có n – trường hợp tương ứng với n – cặp NST lại Kết = n(n – 1)(n – 2) = 12 x 11 x 10 =1320 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042      (n  2)  (n  1)  n n! = = A an (với a số đột biến lệch bội dạng đơn)      (n  4)  (n  3) (n  a)! Lưu ý: Đới với toán xảy đồng thời a đột biến có đột biến lệch bội dạng đơn dạng kép ta áp dụng cách Mà n ( n – ) (n – 2) = tính trường hợp Dạng 2: Xác định tỉ lệ loại giao tử trình rối loạn giảm phân I Công thức: Một thể lưỡng bội 2n có x tế bào sinh tinh tiến hàng giảm phân tạo giao tử Nếu trình giảm phân, có y tế bào khơng phân li giảm phân I, giảm phân diễn bình thường sinh loại giao tử: - Loại giao tử không bị đột biến (giao tử n) chiếm tỉ lệ: - Loại giao tử bị đột biến thừa nhiễm sắc thể (giao tử n + 1) = loại giao tử bị đột biến thiếu nhiễm sắc thể (giao tử n - 1) = Chứng minh: - Với tế bào sinh tinh giảm phân bị rối loạn phân li giảm phân cho giao tử giao (n – 1) giao tử (n + 1) Suy tỉ lệ giao tử thừa nhiễm sắc thể = giao tử thiếu nhiễm sắc thể = 1  1 2 - Với tế bào sinh tinh giảm phân Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Một tế bào sinh tinh giảm phân bị rối loạn phân li giảm phân cho giao tử giao (n – 1) giao tử (n + 1)  Một tế bào giảm phân bình thường cho giao tử n  Suy tỉ lệ giao tử thừa nhiễm sắc thể = giao tử thiếu nhiễm sắc thể =  Loại giao tử không bị đột biến chiếm tỉ lệ = 1   22 1    ( tỉ lệ số loại giao tử không đột biến = – tỉ lệ số 2 loại giao tử bị đột biến) Vậy từ ta suy công thức chứng minh trên, công thức rút từ tập nhỏ, nên mong em hiểu tập nhỏ để làm tập lớn Ví dụ: Một cá thể lồi động vật có nhiễm sắc thể (NST) 2n = 20 Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 40 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Loại giao tử có 11 NST chiếm tỉ lệ A 49% B 2% C 98% D 4% Hướng dẫn giải Ta có 2n = 20  n = 10 Vậy em để ý loại giao tử 11 nhiễm sắc thể n + Theo cơng thức ta có loại giao tử bị đột biến thừa nhiễm sắc thể (giao tử n + 1) = loại giao tử bị đột biến thiếu y 40 nhiễm sắc thể (giao tử n - 1) = =  0,02  2% 2x 1000  - Với cơng thức giải tốn dễ dàng hơn, anh cung cấp thêm số công thức phần em nhé!!! - Còn số công thức hệ thống tập giải mẫu anh soạn sau đăng lên cho em nhé, em nhớ Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 ôn tập cũ nha Pipi Anh dạy Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... thường sinh loại giao tử: - Loại giao tử không bị đột biến (giao tử n) chiếm tỉ lệ: - Loại giao tử bị đột biến thừa nhiễm sắc thể (giao tử n + 1) = loại giao tử bị đột biến thi u nhiễm sắc thể (giao... giảm phân cho giao tử giao (n – 1) giao tử (n + 1)  Một tế bào giảm phân bình thường cho giao tử n  Suy tỉ lệ giao tử thừa nhiễm sắc thể = giao tử thi u nhiễm sắc thể =  Loại giao tử không
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (143) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (143)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay