ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (142)

10 1 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

TS PHAN KHẮC NGHỆ GIỚI THIỆU 10 ĐỀ ÔN LUYỆN LẦN THỨ (GIÚP HỌC SINH ÔN LUYỆN ĐẠT ĐIỂM TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018) ĐỀ SỐ 11 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Nước ion khoáng di chuyển từ tế bào lông hút vào mạch dẫn rễ theo đường sau đây? A Tế bào lông hút → Tế bào nhu mơ vỏ → Tế bào nội bì → Mạch dẫn rễ B Tế bào lông hút → Tế bào nội bì → Tế bào nhu mơ vỏ → Mạch dẫn rễ C Tế bào nội bì → Tế bào lông hút → Tế bào nhu mô vỏ → Mạch dẫn rễ D Tế bào nhu mô vỏ → Tế bào lông hút → Tế bào nội bì → Mạch dẫn rễ Câu Những nguyên tố sau thành phần cấu trúc nên diệp lục? A C, H, O, N, Fe B C, H, O, N, Mg C C, H, O, Ni, B D Cl, K, H, Mn Câu Nhóm động vật sau có phương thức hơ hấp qua bề mặt thể? A.Cá chép, ốc, tôm, cua B.Giun đất, giun dẹp, giun tròn C Cá, ếch, nhái, bò sát D Giun tròn, trùng roi, giáp xác Câu Lồi động vật sau có tim ngăn, vòng tuần hồn kép? A Cá B Rắn C Ếch D Thỏ Câu Trong trình dịch mã, anti côđon sau khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’? A 3’UAX5’ B 3’AUG5’ C 5’UAX3’ D 5’AUG3’ Câu Kiểu gen sau kiểu gen dị hợp cặp gen? A AABB B aaBB C AaBb D AaBB Câu Ở quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát có 50% cá thể mang kiểu gen Bb Theo lí thuyết, F2, tỷ lệ kiểu gen Bb A 50% B.12,5% C 25% D 37,5% Câu Loại tế bào sau gọi tế bào trần? A Tế bào bị màng sinh chất B Tế bào bị thành xenlulozơ C Tế bào bị nhân tế bào D Tế bào bị số bào quan Câu Trong quần thể có xuất thêm alen kết nhân tố tiến hóa sau đây? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 10 Chim thú phát sinh đại nào? A Đại Trung sinh B Đại Cổ sinh C Đại Nguyên sinh D Đại Tân sinh Câu 11 Sói săn mồi thành đàn hiệu săn mồi cao so với săn mồi riêng lẻ ví dụ mối quan hệ? A Hỗ trợ loài B Cạnh tranh loài C Cạnh tranh khác loài D Kí sinh lồi Câu 12 Tảo giáp nở hoa làm chết lồi cá, tơm mối quan hệ gì? A Sinh vật ăn sinh vât B Kí sinh C Cạnh tranh D Ức chế cảm nhiễm Câu 13 Quá trình quang hợp C3 tạo 12 mol O2 Số gam nước sử dụng cho trình quang phân li nước bao nhiêu? A 648g B 24g C 216g D 432g Câu 14 Ở trâu, thức ăn cỏ di chuyển đến phận sau đây? A Miệng B Dạ múi khế C Dạ tổ ong D Dạ sách Câu 15 Một gen có 20% số nucleotit loại A có 600 nucleotit loại G Gen có liên kết hidrô? A 3600 B 5200 C 2600 D 2000 Câu 16 Loại đột biến sau không làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào? A.Đột biến thay cặp nucleotit B Đột biến số lượng NST C Đột biến đoạn NST D Đột biến lặp đoạn NST Câu 17 Một thể giảm phân bình thường tạo giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26% Kiểu gen tần số hoán vị gen là: A Ab , 2% aB B AB , 48% ab C Ab , 48% aB D AB , 2% ab Câu 18 Khi nói đột biến, phát biểu sau sai? A Đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp tiến hoá chọn giống B Trong tự nhiên, đột biến xuất với tần số thấp hầu hết lặn C Phần lớn đột biến tự nhiên có hại cho thể sinh vật D Hầu hết đột biến trội di truyền cho hệ sau Câu 19.Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A.Kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ dẫn tới diệt vong B Kích thước quần thể khơng phụ thuộc vào mức sinh sản mức tử vong quần thể C Kích thước quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống mơi trường D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển Câu 20 Một điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên A Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên B Do can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với HST tự nhiên C Do người bổ sung thêm loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao HST tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo hệ kín hệ sinh thái tự nhiên hệ mở ĐỀ LUYỆN SỐ 12 (ƠN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Thốt nước qua cutin có đặc điểm sau đây? A.Vận tốc lớn không điều chỉnh B Vận tốc lớn điều chỉnh C Vận tốc bé không điều chỉnh D.Vận tốc bé điều chỉnh Câu Hoạt động sau vi sinh vật làm giảm sút nguồn nitơ đất? A Nitrat hóa B Phản nitrat hóa C Cố định nitơ D Amơn hóa Câu Trong tự nhiên, quan hệ mèo chuột A.Hội sinh B Cộng sinh C Kí sinh D.Sinh vật ăn sinh vật Câu Lồi động vật sau có hệ tuần hoàn kép? A Châu chấu B Rắn hổ mang C Cá chép D Giun đất Câu Thành phần sau không thuộc cấu trúc opêrôn Lac? A Gen cấu trúc Z B.Gen cấu trúc Y C.Gen điều hòa R D.Gen cấu trúc Z Câu 6.Phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A Ee × Ee B AaBB × aaBB C AB AB × aB aB D XDXd × XDY Câu Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,2 alen a la 0,8 Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,68 B 0,32 C 0,16 D 0,48 Câu Trong kĩ thuật di truyền, người ta thường sử dụng loại thể truyền sau để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn? A Plasmit nhiễm sắc thể nhân tạo B Plasmit ARN C Plasmit virut D Plasmit enzim Câu Hình thành lồi đường địa lí thường chủ yếu gặp nhóm sinh vật sau đây? A Động vật bậc thấp, thường có đời sống cố định B Các lồi vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh C Động vật sinh sản vô tính D Động vật phát tán mạnh Câu 10.Ở kỉ sau Đại Cổ sinh xảy phân hố bò sát, phân hố trùng, tuyệt diệt nhiều loài động vật biển? A Kỉ Cacbon B Kỉ Pecmi C.Kỉ Silua D.Kỉ Đêvơn Câu 11 Khi nói ổ sinh thái, phát biểu sau sai? A Hai lồi có ổ sinh thái khác khơng cạnh tranh B.Cùng nơi chứa ổ sinh thái C Sự hình thành lồi gắn liền với hình thành ổ sinh thái D Cạnh tranh lồi ngun nhân làm mở rộng ổ sinh thái loài Câu 12 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A.Trong tự nhiên, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B.Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp C.Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D.Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung Câu 13 Khi nói chu trình Canvin, phát biểu sau đúng? A Xảy vào ban đêm B Tổng hợp glucơzơ C Giải phóng CO2 D Giải phóng O2 Câu 14 Phổi nhóm động vật sau khơng có phế nang? A Chim B.Ếch, nhái C Bò sát D Thú Câu 15 Một gen có số nucleotit loại A = 20% Tỉ lệ AT bao nhiêu? GX A 2/3 B 1/2 C.1/3 D.3/2 Câu 16 Ở cà chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có tổ hợp lai cho đời có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A AAaa × AAaa B Aa × Aaaa C AAaa × Aa D.AAAa × aaaa Câu 17.Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp khơng có đột biến xảy Cho thân cao lai với thân thấp thu đời F1 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Cho thân cao đời F1 tự thụ phấn thu F2 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Lấy thân cao đời F2, theo lí thuyết, xác suất để hai có chủng là: A 1/9 B 4/9 C 1/3 D 2/9 Câu 18 Tiến hóa nhỏ diễn phạm vi tổ chức sống sau đây? A Cá thể B Tế bào C.Quần thể D.Quần xã Câu 19.Khi nói mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật, có phát biểu sau đúng? I Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể II Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể có sức cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể III Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể IV Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể A B C D Câu 20.Khi nói mối quan hệ cạnh tranh, phát biểu sau đúng? A.Cây tranh giành ánh sáng, dinh dưỡng, làm yếu bị đào thải, dẫn đến tỉa thưa (cành xum xuê), quần thể làm mật độ giảm B Các mọc thành nhóm (rặng, bụi, rừng) chịu gió bão sống tốt sống riêng C.Khi thiếu thức ăn, nơi ở, động vật dọa nạt (bằng tiếng hú, động tác) làm cho cá thể yếu bị đào thải hay phải tách đàn D.Ở số loài, việc bảo vệ nơi sống, vào mùa sinh sản làm cho nhóm có lãnh thổ riêng, số phải di cư đến nơi khác ĐỀ LUYỆN SỐ 13 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Ở thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau đây? A Mạch rây B Tế bào chất C Mạch gỗ D Cả mạch gỗ mạch rây Câu Rễ xanh hấp thụ lưu huỳnh dạng sau đây? A H2SO4 B SO2 C SO3 D SO42- Câu Loài châu chấu có hình thức hơ hấp sau đây? A Hơ hấp hệ thống ống khí B Hơ hấp mang C Hô hấp phổi D Hô hấp qua bề mặt thể Câu Trong trình hơ hấp sáng thực vật, CO2 giải phóng từ bào quan sau đây? A Lục lạp B Ti thể C Perôxixôm D Ribôxôm Câu Trong điều kiện giảm phân khơng có đột biến, thể sau cho loại giao tử? A AaBb B XDEXde C XDEY D XDeXdE Câu 6.Nhân tố sau nhân tố định hướng tiến hóa? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Di - nhập gen Câu Loại biến dị sau làm cho sản phẩm gen bị thay đổi cấu trúc? A Đột biến lệch bội B Biến dị thường biến C Đột biến gen D Đột biến đa bội Câu 8:Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật sau quần thể? A Cây hạt kín rừng Bạch Mã B Chim Trường Sa C Cá Hồ Tây D Gà Lôi rừng Kẻ Gỗ Câu Khi nói trao đổi nước thực vật, phát biểu sau đúng? A Ở sống tán rừng, nước chủ yếu thoát qua cutin (bề mặt lá) B Dòng mạch gỗ vận chuyển dòng nước từ rễ lên thân, lên C Nếu lượng nước hút vào lớn lượng nước thoát bị héo D Nếu áp suất thẩm thấu đất cao áp suất thẩm thấu rễ nước thẩm thấu vào rễ Câu 10 Khi nói độ đa dạng hệ sinh vật giai đoạn lịch sử phát triển giới sinh vật, phát biểu sau đúng? A.Hệ sinh vật đại Cổ sinh có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Nguyên sinh B Hệ sinh vật đại Trung sinh có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Tân sinh C.Hệ sinh vật đại Thái cổ có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Cổ sinh D Hệ sinh vật đại Nguyên sinh có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Tân sinh Câu 11 Khi nói trao đổi khoáng cây, phát biểu sau đúng? A Cây hút khống dạng ion hòa tan nước B Cây hút khoáng nồng độ ion khoáng đất cao tế bào rễ C Cây hút khống có ánh sáng D Q trình hút khống ln cần sử dụng lượng ATP Câu 12 Tháp sinh thái sau ln có đáy rộng, đỉnh hẹp A.Tháp lượng B Tháp khối lượng C Tháp số lượng D Tháp lượng khối lượng Câu 13 Người ta tiến hành thí nghiệm đánh dấu ơxi phóng xạ (O18) vào phân tử glucơzơ Sau sử dụng phân tử glucozơ làm ngun liệu hơ hấp ơxi phóng xạ tìm thấy sản phẩm sau q trình hơ hấp? A CO2 B NADH C H2O D ATP Câu 14 Khi nói tiêu hóa đột vật, phát biểu sau đúng? A Động vật phát triển vừa có tiêu hóa ngoại bào, vừa có tiêu hóa nội bào B Động vật đơn bào có hình thức tiêu hóa ngoại bào C Tất loài thú ăn cỏ có q trình tiêu hóa sinh học D Tiêu hóa học xảy lồi có túi tiêu hóa Câu 15 Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A.Đột biến lệch bội xảy phổ biến động vật, gặp thực vật B Thể đột biến tam bội thường khơng có khả sinh sản hữu tính C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể D.Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 16 Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có chủng đột biến gen cấu trúc Z, Y, A operon gen điều hòa sau Khi mơi trường có đường lactơzơ, gen cấu trúc Z, Y, A chủng sau không phiên mã? A Chủng bị đột biến gen Y không làm thay đổi cấu trúc phân tử protein gen quy định tổng hợp B.Chủng bị đột biến vùng khởi động (P) opêron Lac làm cho vùng P không liên kết với ARN polimeraza C Chủng bị đột biến gen Z làm cho phân tử mARN gen khả dịch mã D Chủng bị đột biến gen A làm thay đổi cấu trúc chức protein gen quy định tổng hợp Câu 17.Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới Ở phép lai P: ♂ Ab D AB D d X Y×♀ X X , thu F1 Theo lí thuyết, giới đực F1 có số loại kiểu gen ab aB số loại kiểu hình là: A 20; B.10; C.20; 16 D 10; Câu 18 Nhân tố sau làm xuất alen quần thể? A Đột biến di-nhập gen B.Đột biến chọn lọc tự nhiên C.Đột biến yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên di nhập gen Câu 19.Con người sử dụng loài ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân lúa Đây ví dụ thể mối quan hệ sinh thái sau đây? A.Khống chế sinh học B Cạnh tranh khác loài C Cạnh tranh loài D Hỗ trợ loài Câu 20 Có ví dụ sau thể mối quan hệ đối kháng lồi? I.Kí sinh loài II Quần tụ loài III Ăn thịt đồng loại IV Cạnh tranh loài thức ăn, nơi A B C.3 D.2 ĐỀ LUYỆN SỐ 14 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Nguyên tố sau thành phần cấu trúc diệp lục? A Magie B Sắt C Molipden D Thủy ngân Câu Loại vi khuẩn sau làm nhiệm vụ chuyển hóa NO3- thành N2? A.Vi khuẩn nitrat hố B.Vi khuẩn amơn hố C Vi khuẩn phản nitrát hố D.Vi khuẩn cố định nitơ Câu Lồi động vật sau có tiêu hố nội bào mà chưa có tiêu hóa ngoại bào? A Trùng đế giày B Thỏ C Bồ câu D.giun đất Câu Ở người, lượng nước thể giảm dẫn đến tượng sau đây? A Áp suất thẩm thấu tăng huyết áp giảm B.Áp suất thẩm thấu tăng huyết áp tăng C Áp suất thẩm thấu giảm huyết áp tăng D.Áp suất thẩm thấu giảm huyết áp giảm Câu Một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định cấu trúc loại tARN gọi A gen B.bộ ba đối mã C.mã di truyền D axit amin Câu Khi nói gen nằm nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Di truyền phân li độc lập với B Là gen alen với C Luôn quy định tính trạng D Di truyền theo nhóm liên kết Câu Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,6 Tỉ lệ kiểu gen AA quần thể A 0,36 B.0,25 C.0,16 D 0,5 Câu Dòng tế bào sinh dưỡng lồi A có kiểu gen AABBDD, dòng tế bào sinh dưỡng lồi B có kiểu gen: EEHHNN Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng dòng (Sự lai diễn tế bào dòng A với tế bào dòng B) Tế bào lai có kiểu gen: A ABDEHN B AEBHDN C AABBDDEEHHNN D ABDEEHHNN Câu Trong q trình tiến hóa, yếu tố ngẫu nhiên có vai trò sau đây? A Làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số tương đối alen theo hướng xác định B Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể C Hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật D.Làm tăng tăng tính đa dạng di truyền quần thể Câu 10.Từ thí nghiệm Milơ Urây (năm 1953) cho phép rút kết luận sau đây? A Có thể tổng hợp chất hữu từ các chất hữu đường hóa học B Có thể tổng hợp chất vô từ chất hữu đường hóa học C Có thể tổng hợp chất vô từ chất vô đường hóa học D Có thể tổng hợp chất hữu từ chất vơ đường hóa học Câu 11 Chỉ số sau phản ánh mật độ quần thể? A Tỉ lệ đực/cái B Tỉ lệ nhóm tuổi C Lượng cá thể sinh D Tổng số cá thể/diện tích mơi trường Câu 12 Khi nói hệ dẫn truyền tim, phát biểu sau đúng? A Một hệ dẫn truyền tim có nhiều nút xoang B Một hệ dẫn truyền tim có nhiều nút thất C Một hệ dẫn truyền tim có mạng Pơuking D Một hệ dẫn truyền tim có nhiều bó His Câu 13 Loài thực vật sau thực vật C4? A Rau dền B Cây thuốc bỏng C Xương rồng D Dứa Câu 14 Khi nói tiêu hóa loài động vật, phát biểu sau đúng? A Tất lồi động vật có túi tiêu hóa có tiêu hóa học B Tiêu hóa học q trình biến đổi phân tử hữu phức tạp thành chất hữu đơn giản C Ở người, tiêu hóa học diễn miệng dày D Ở người, tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ruột non Câu 15 Cho biết thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, đời phép lai P: AAaa × aaaa, có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A kiểu gen, kiểu hình B kiểu gen, kiểu hình C kiểu gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình Câu 16 Khi nói q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân thực, phát biểu sau đúng? A Chuỗi pôlinuclêôtit kéo dài theo chiều từ 3/ đến 5/ B Nếu có mặt chất 5-BU gây đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T C Chỉ diễn nhân tế bào D Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN Câu 17.Một thể có cặp gen dị hợp giảm phân tạo giao tử AB với tỉ lệ 10% Tần số hoán vị gen bao nhiêu? A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 18 Khi nói chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại, phát biểu sau sai? A Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen, làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể B Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen quần thể C Thực chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể D Chọn lọc tự nhiên khơng tạo kiểu gen thích nghi khơng tạo kiểu hình thích nghi Câu 19 Kích thước tối thiểu quần thể A giới hạn lớn số lượng cá thể mà quần thể đạt được, phù hợp với sức chứa môi trường B số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì tồn phát triển C số lượng cá thể (hoặc khối lượng, lượng) phân bố khoảng không gian quần thể D khoảng không gian nhỏ mà quần thể cần có để trì phát triển Câu 20 Đặc điểm sau có mối quan hệ cộng sinh mối quan hệ kí sinh? A Có lồi có lợi B Hai lồi có kích thước thể tương đương C Một lồi ln có hại D Chỉ xảy hai lồi có ổ sinh thái trùng ĐỀ LUYỆN SỐ 15 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua phận sau đây? A Hoa B Lá C Thân D Bề mặt thể Câu Cây hấp thụ canxi dạng sau đây? A CaSO4 B Ca(OH)2 C Ca2+ D Ca Câu Tiêu hố q trình A làm biến đổi thức ăn thành chất hữu B biến đổi chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng cho thể C biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng ATP D biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ Câu Lồi động vật sau có hệ tuần hoàn kép? A Cá chép B Giun đất C.Ếch đồng D Thủy tức Câu Thể đột biến A thể mang đột biến biểu thành kiểu hình B thể mang đột biến gen đột biến NST C thể mang đột biến trội đột biến lặn D thể mang đột biến chưa biểu kiểu hình Câu Cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời có tỷ lệ hoa đỏ: hoa hồng: hoa vàng: hoa trắng Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật sau đây? A Tương tác át chế B Tương tác bổ sung C.Tương tác cộng gộp D Phân li độc lập, trội hoàn toàn Câu Quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Tần số alen A quần thể A.0,25 B 0,5 C 0,4 D 0,6 Câu Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào cấu trúc sau đây? A Tế bào nhận B Gen cần chuyển C Enzim restritaza D Thể truyền Câu Một đột biến có hại sau hệ bị chọn lọc tự nhiên loại khỏi quần thể A đột biến gen trội B đột biến gen lặn C đột biến gen đa alen D đột biến gen tế bào chất Câu 10 Trong trình phát sinh phát triển sống Trái Đất, nhóm lồi sau xuất muộn nhất? A Cây hạt kín B Cây hạt trần C Dương xỉ D Rêu Câu 11.Đặc trưng sau đặc trưng quần thể sinh vật? A Mật độ B Tỉ lệ đực/cái C Loài đặc trưng D Thành phần nhóm tuổi Câu 12 Mối quan hệ hai lồi, lồi có lợi lồi khơng có lợi khơng bị hại mối quan hệ A kí sinh B hợp tác C hội sinh D ức chế cảm nhiễm Câu 13 Chất sau sản phẩm pha tối? A C6H12O6 B CO2 C.ATP D.O2 Câu 14 Quá trình sau làm giảm độ pH máu người? A Hoạt động hô hấp phổi B Hoạt động tái hấp thu Na+ thận C Hoạt động hô hấp nội bào D.Hoạt động thải H+ thận Câu 15 Phát biểu sau đúng? A Một mã di truyền mã hố cho axít amin B Đơn phân cấu trúc ARN gồm loại nuclêơtít A, T, G, X C Ở sinh vật nhân thực, axít amin mở đầu cho chuỗi pơlipeptit mêtiơnin D Phân tử mARN rARN có cấu trúc mạch kép Câu 16 Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có loại kiểu gen kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/12? A AAaa × AAaa B AAaa × Aaaa C AAaa × aaaa D AAAa × AAaa Câu 17 Ở đậu hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn; hai cặp gen phân li độc lập Cho đậu hạt vàng, trơn giao phấn với đậu hạt vàng, trơn (P), thu đời F1 có loại kiểu hình, đậu hạt xanh, nhăn chiếm 6,25% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, kiểu gen P A.AaBb × AaBB B.Aabb × AABb C AaBb × AaBb D Aabb × AaBb Câu 18 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Quần thể đơn vị tiến hóa để hình thành lồi B Quần thể khơng tiến hóa đạt trạng thái cân di truyền C Tất nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D Quá trình hình thành lồi khơng thiết dẫn đến hình thành quần thể thích nghi Câu 19 Khi nói cạnh tranh loài, phát biểu sau đúng? A Cạnh tranh lồi góp phần làm tăng tỉ lệ sinh sản quần thể B Cạnh tranh loài xảy mật độ cá thể cao môi trường cung cấp đủ nguồn sống C Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, phù hợp sức chứa mơi trường D.Cạnh tranh lồi ngun nhân làm cho lồi bị suy thối dẫn tới diệt vong Câu 20 Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? A Diễn trình phát triển thay quần xã sinh vật quần xã khác B Diễn nguyên sinh quần xã ổn định C Song song với trình diễn kéo theo biến đổi điều kiện ngoại cảnh D Con người dự đốn chiều hướng trình diễn ĐỀ LUYỆN SỐ 16 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Tế bào nội bì có chức sau đây? A Quang hợp B Kiểm sốt dòng nước, ion khống C Cung cấp ATP để hút khoáng D Cấu tạo nên mạch gỗ rễ Câu Khi nói bón phân, phát biểu sau đúng? A Các lồi khác có nhu cầu phân bón khác B Cùng loài cây, tất giai đoạn phát triển cần bón phân với hàm lượng C.Bón nhiều phân sinh trưởng nhanh D Lượng phân cần phải bón cho không phụ thuộc vào đặc điểm đất mà phụ thuộc vào loài Câu Động vật sau vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào? A.Gà B Thủy tức C.Trùng giày D.Rắn Câu Động vật sau có hệ tuần hoàn hở? A.Thủy tức B Châu chấu C Gà D Rắn Câu Axit amin đơn phân cấu trúc sau đây? A Protein B.Gen C tARN D mARN Câu Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1? A Aa × Aa B.Aa × aa C aa × aa D Aa × AA Câu Một quần thể bò có 200 mang kiểu gen BB, 200 mang kiểu gen Bb, 200 mang kiểu gen bb Tần số tương đối alen quần thể A B = 0,5 ; b = 0,5 B B = 0,4 ; b = 0,6 C.B = 0,8 ; b = 0,2 D B = 0,2 ; b = 0,8 Câu Phương pháp sau tạo giống mang nhiễm sắc thể song nhị bội? A.Gây đột biến gen B.Công nghệ gen C Cấy truyền phôi D.Lai tế bào sinh dưỡng Câu Khi nói chứng giải phẩu so sánh, phát biểu sau sai? A.Cơ quan tương đồng quan có kiểu cấu tạo B.Cơ quan tương đồng quan có nguồn gốc C Cơ quan tương đồng quan có nguồn gốc khác D.Cơ quan thối hố quan tương đồng Câu 10: Trong trình phát sinh phát triển sống Trái Đất, loài người xuất vào kỉ sau đây? A Thứ Tư B Thứ Ba C.Jura D Đêvôn Câu 11 Giun kí sinh ruột lợn Mơi trường sống lồi giun loại mơi trường sau đây? A Môi trường nước B.Môi trường sinh vật C Môi trường đất D Môi trường cạn Câu 12.Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A.Lưới thức ăn chuỗi thức ăn gồm nhiều lồi sinh vật có mắt xích chung B.Trong lưới thức ăn, tất loài sinh vật xếp bậc dinh dưỡng C Lưới thức ăn tập hợp gồm tất chuỗi thức ăn có mắt xích chung D Lưới thức ăn thể mối quan hệ nơi loài sinh vật Câu 13 Trong pha tối thực vật C3, chất nhận CO2 chất sau đây? A.APG B PEP C.AOA D Ribulôzơ 1-5-diP Câu 14 Có nguyên nhân sau giúp hiệu hoạt động hô hấp chim đạt cao động vật có xương sống cạn? I Khơng khí giàu O2 qua ống khí liên tục kể lúc hít vào lẫn lúc thở II Khơng có khí cặn phổi III Hoạt động hơ hấp kép nhờ hệ thống ống khí túi khí IV Chim có đời sống bay lượn cao nên sử dụng khơng khí sạch, giàu O2 A.4 B C.2 D.1 Câu 16 Ở loài sinh sản hữu tính, NST trì ổn định qua hệ nhờ kết hợp chế A phân bào nguyên phân giảm phân B.phân li tổ hợp cặp NST C.giảm phân thụ tinh D nguyên phân, giảm phân thụ tinh Câu 17 Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định trội hồn tồn, khơng xảy đột biến Đời phép lai AaBbDd × AabbDD có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 16 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 18 Nhân tố tiến hóa sau làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể? A Đột biến B.Chọn lọc tự nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 19 Một quần thể động vật ban đầu có 20000 cá thể Quần thể có tỷ lệ sinh 10%/năm, tỷ lệ tử vong 7%/năm, tỷ lệ xuất cư 1%/năm, tỷ lệ nhập cư 2%/năm Theo lí thuyết, sau năm, quần thể có cá thể? A.21800 B.20200 C.20800 D 21632 Câu 20 Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I Sử dụng tiết kiệm nguồn nước II Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên III Tăng cường sử dụng phương tiên giao thông công cộng IV Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh V Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng, làm nương rẫy A.5 B C.2 D.3 ĐỀ SỐ 17 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Ở tế bào nhân thực, q trình nhân đơi ADN diễn vị trí sau đây? A Nhân tế bào, ti thể, lục lạp B Màng tế bào C Màng nhân D Trung thể Câu Kiểu gen sau kiểu gen chủng? A AaBb B AABb C AAbb D aaBb Câu Khi nói vòng tuần hoàn người, phát biểu sau đúng? A Tim có ngăn, vòng tuần hồn B Tim có ngăn, vòng tuần hồn C Tim có ngăn, vòng tuần hồn D Tim có ngăn, vòng tuần hồn Câu Tinh trùng cá thể thuộc quần thể A di chuyển sang giao phối với trứng thuộc cá thể quần thể B Đây ví dụ thuộc nhân tố tiến hóa nào? A Đột biến B Các yếu tố ngẫu nhiên C Di – nhập gen D Chọn lọc tự nhiên Câu Trong quần thể có xuất thêm alen kết nhân tố tiến hóa sau đây? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu Một quần thể có alen A a cân di truyền, tần số alen A 0,2 Tỷ lệ kiểu hình lặn quần thể là: A 0,2 B 0,32 C.0,04 D 0,64 Câu Những nguyên tố sau nguyên tố đa lượng? A O, N, P, K, Mo B C, H, O, N, P C K, S, Ca, Mg, Cu D C, H, O, Zn, Ni Câu Lồi động vật sau trao đổi khí qua mang? A Giun đất B Châu chấu C Cá chép D Rắn Câu Thực vật có hạt phát sinh đại nào? A Đại Cổ sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Trung Sinh D Đại Thái cổ Câu 10 Đến mùa sinh sản, cá thể đực tranh giành mối quan hệ nào? A Cạnh tranh loài B Cạnh tranh khác loài C Ức chế cảm nhiễm D Hỗ trợ loài Câu 11 Hải quỳ tơm mối quan hệ gì? A Ức chế cảm nhiễm B Cạnh tranh khác loài C Kí sinh D Cộng sinh Câu 12 Thành tựu sau công nghệ tế bào? A Tạo giống dâu tằm có to B Tạo giống cừu sản xuất protein người C Tạo cừu Đôly D.Tạo giống lợn có ưu lai cao Câu 13 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, có phát biểu sau đúng? I.Trong tự nhiên, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng II.Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp III.Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác IV.Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung A B C D Câu 14 Trong trình quang hợp thực vật, O2 giải phóng từ bào quan sau đây? A Ti thể B Lục lạp C Perơxixơm D Ribơxơm Câu 15.Có tế bào thể đực lồi có kiểu gen Aa Bd EeGgHh tiến hành giảm phân có xảy trao đổi chéo tối bD thiểu sinh loại giao tử? A 64 B.1 C D Câu 16 Một lồi có nhóm gen liên kết Giả sử đột biến có số lượng NST bảng sau đây: Thể độ biến A B C D E Số lượng NST 36 19 17 27 54 Có trường hợp thuộc thể đa bội chẵn? A B C D Câu 17 Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, phát biểu sau đúng? A Ở tất quần thể, nhóm tuổi sinh sản ln có số lượng cá thể nhiều nhóm tuổi sau sinh sản B Khi số lượng cá thể nhóm tuổi sau sinh sản số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản quần thể phát triển C Quần thể diệt vong số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản số lượng cá thể nhóm tuổi sinh sản D Cấu trúc tuổi quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa Ở lồi có vùng phân bố rộng thường có cấu trúc tuổi phức tạp lồi có vùng phân bố hẹp Câu 18 Khi nói nhân tố tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Giao phối không ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen mà làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B.Chọn lọc tự nhiên thực chất trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể C.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua làm thay đổi tần số alen quần thể D Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể không xảy đột biến khơng có chọn lọc tự nhiên Câu 19 Ở gà, thức ăn có dày di chuyển đến phận sau đây? A Ruột già B Diều C Ruột non D Dạ dày tuyến Câu 20 Một phân tử ADN có tỉ lệ A 20% AT = 1/3 Số nucleotit loại A chiếm tỉ lệ bao nhiêu? GX B 25% C 12,5% D 10% ĐỀ SỐ 18 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Quá trình dịch mã diễn vị trí sau đây? A Tế bào chất B Nhân tế bào C Màng nhân D Màng tế bào Câu Kiểu gen sau kiểu gen không chủng? A aaBB B aabb C AaBb D AAbb Câu Trong hệ dẫn truyền tim, xung lan truyền theo chiều sau đây? A Nút nhĩ thất → Bó Hiss → Nút xoang nhĩ → Mạng Pc kinh B Bó Hiss → Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Mạng Puôc kinh C Mạng Puôc kinh → Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó Hiss D Nút xoang nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó Hiss → Mạng Pc kinh Câu Loại enzim sau sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp? A Ligaza ADNpolimeraza B Ligaza restrictaza C ADNpolimeraz restrictaza D Ligaza ARNpolimeraza Câu Các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm sau đây? A Có thể tạo alen làm đa dạng vốn gen quần thể B Thường làm thay đổi tần số alen theo chiều hướng xác định C Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể D Ln làm tăng tần số alen lặn, giảm tần số alen trội Câu Cây có mạch phát sinh đại nào? A Đại Cổ sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Trung Sinh D Đại Thái cổ Câu Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,15AA: 0,70Aa : 0,15aa Tần số alen A A 0,7 B.0,5 C 0,6 D 0,4 Câu Nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên nhờ hệ mạch sau đây? A Mạch gỗ B Mạch rây C Cả mạch gỗ mạch rây D Mạch rây tế bào kèm Câu Những nguyên tố sau nguyên tố vi lượng? A K, B, Cl, Zn, Mo B Fe, Mn, B, Cl, Zn C C, H, B, Cl, Zn D Fe, Mn, B, S, Ca Câu 10 Lồi động vật sau trao đổi khí ống khí? A Thủy tức B Giun đất C Cào cào D Trai sông Câu 11 Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Độ pH B Vật kí sinh C Vật ăn thịt D Hỗ trợ loài Câu 12 Mèo chuột mối quan hệ gì? A Cộng sinh B Hợp tác C Cạnh tranh D Sinh vật ăn sinh vật Câu 13 Một thể giảm phân bình thường tạo giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26% Kiểu gen tần số hoán vị gen là: A Ab , 2% aB B AB , 48% ab C Ab , 48% aB D AB , 2% ab Câu 14 Khi nói vai trò chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A.Chọn lọc tự nhiên có vai trò hình thành kiểu gen thích nghi, qua tạo kiểu hình thích nghi B Chọn lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi có sẵn quần thể C.Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo tổ hợp gen thích nghi, sàng lọc loại bỏ cá thể có kiểu hình khơng thích nghi D.Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo alen làm xuất kiểu gen thích nghi Câu 15 Trong q trình quang hợp, O2 thải có nguồn gốc từ chất sau đây? A APG B C6H12O6 C CO2 D H2O Câu 16 Cho biết thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 11 : 1? A.Aaaa × Aaaa B AAaa × Aaaa C.Aaaa × AAAa D.AAaa × aaaa Câu 17 Về mặt sinh thái, phân bố cá thể lồi cách đồng mơi trường có ý nghĩa: A Hỗ trợ lẫn để chống chọi với điều kiện bất lợi môi trường B Tăng cường cạnh tranh dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa lồi C Giảm cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D Tăng khả khai thác nguồn sống tiềm tàng từ mơi trường Câu 18 Trong q trình tiêu hóa cừu, thức ăn sau đưa đến sách di chuyển theo đường sau đây? A Lá sách → Múi khế → Tổ ong → Ruột non → Ruột già B Lá sách → Tổ ong → Ruột non → Manh tràng → Ruột già C Lá sách → Múi khế → Ruột non → Ruột già D Lá sách → Tổ ong → Ruột non → Ruột già Câu 19 Một phân tử ADN có tỉ lệ A  T = 2/3 Số nucleotit loại A chiếm tỉ lệ bao nhiêu? GX A 22% B 15% C 20% D 10% Câu 20.Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn hệ sinh thái cạn, có phát biểu đúng? I Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn có số lượng mắt xích dinh dưỡng giống II.Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp ln có tổng sinh khối lớn III.Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng có nhiều loài khác IV.Lưới thức ăn cấu trúc đặc trưng, có tính ổn định khơng thay đổi trước tác động môi trường A B C D ĐỀ SỐ 19 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Chọn lọc tự nhiên có đặc điểm sau đây? A Vừa tác động trực tiếp lên alen trội B Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu gen C Chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình D Thường tác động lên alen lặn Câu Thực vật có hoa phát sinh đại nào? A Đại Trung sinh B Đại Thái cổ C Đại Nguyên sinh D Đại Cổ sinh Câu Nước chủ yếu ngồi qua phận sau đây? A Khí khổng B Bề mặt C Mô dậu D Mạch gỗ Câu Quá trình dịch mã diễn loại bào quan sau đây? A Riboxom B Nhân tế bào C Lizôxôm D Bộ máy Gôngi Câu Kiểu gen sau kiểu gen dị hợp cặp gen? A AABB B aaBB C Aabb D AaBb Câu Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Tần số alen A A 0,5 B 0,3 C 0,4 D 0,6 Câu Thành phần sau thuộc hệ dẫn truyền tim? A Tĩnh mạch chủ B Động mạch chủ C Van tim D Nút nhĩ thất Câu Những thành tựu sau công nghệ gen? A Giống kháng sâu, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, dưa hấu tam bội B Giống kháng sâu, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, cừu sản xuất protein người C Dâu tằm tam bội, giống lúa gạo vàng, chuột nhắt mang gen chuột cống, cừu sản xuất protein người D Giống kháng sâu, giống lúa gạo vàng, dâu tằm tam bội, dưa hấu tam bội Câu Bồ nông xếp thành đàn dễ dàng bắt nhiều cá, tôm so với bồ nơng kiếm ăn riêng lẻ ví dụ mối quan hệ sau đây? A Hỗ trợ loài B Kí sinh lồi C Cạnh tranh lồi D Vật ăn thịt – mồi Câu 10 Nguyên tố sau tham gia cân nước cây? A Magiê B Kali C Hidro D Cacbon Câu 11 Ở thú ăn thịt, thức ăn tiêu hoá hình thức sau đây? A tiêu hố nội bào B.tiêu hoá ngoại bào C tiêu hoá ngoại bào nội bào D túi tiêu hoá Câu 12 Phong lan thân gỗ mối quan hệ gì? A Kí sinh B Sinh vật ăn sinh vật C Cộng sinh D Hội sinh Câu 13 Một phân tử ADN có số nucleotit loại A chiếm 15% Tỉ lệ AT gen bao nhiêu? GX A 2/5 B 1/3 C 3/7 D 3/14 Câu 14 Một lồi có 11 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến có số lượng NST bảng sau đây: Thể độ biến A B C D E Số lượng NST 33 44 66 21 23 Có trường hợp thuộc thể lệch bội? A B C D Câu 15 Trong trình quang hợp, sản phẩm chu trình Canvin chất sau đây? A AlPG B Ri1,5DiP C Glucôzơ D APG Câu 16.Khi nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau sai? A Trong quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng sinh vật B Cạnh tranh loài nhân tố gây chọn lọc tự nhiên C Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn hình thành đặc điểm thích nghi chậm D Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá sinh giới Câu 17 Ở Bò, ngăn sau dày thức? A Dạ cỏ B Dạ sách C Dạ múi khế D Dạ tổ ong Câu 18 Một loài động vật, tiến hành lai thuận lai nghịch cho kết sau: Lai thuận: ♂ Mắt đỏ× ♀ Mắt trắng → F1 có 100% cá thể mắt trắng Lai nghịch: ♂ Mắt trắng× ♀ Mắt đỏ → F1 có 100% cá thể mắt đỏ Nếu cho đực F1 phép lai thuận giao phối với F1 phép lai nghịch, thu F2 Theo lí thuyết, số cá thể mắt trắng F2chiếm tỉ lệ: A.0% B.25% C.50% D 100% Câu 19.Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, có phát biểu sau đúng? I Cấu trúc tuổi quần thể có bị thay đổi có thay đổi điều kiện môi trường II Cấu trúc tuổi quần thể phản ánh tỉ lệ loại nhóm tuổi quần thể III Dựa vào cấu trúc tuổi quần thể biết thành phần kiểu gen quần thể IV Cấu trúc tuổi quần thể không phản ánh tỉ lệ đực : quần thể A B C D Câu 20 Khi nói bậc dinh dưỡng lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Bậc dinh dưỡng cấp tất loài động vật ăn thực vật B Bậc dinh dưỡng cấp tất loài động vật ăn thịt động vật ăn cỏ bậc cao C Bậc dinh dưỡng cấp gồm tất loài động vật ăn sinh vật sản xuất D Bậc dinh dưỡng cấp cao nhóm sinh vật chuỗi thức ăn, đóng vai trò khởi đầu chuỗi thức ăn ĐỀ SỐ 20 (ÔN THI THPT QG ĐIỂM 5) Câu Cơ thể có kiểu gen sau xem thể chủng? A AAbb B AaBb C Aabb D aaBb Câu Ở loài động vật sau đây, máu rời khỏi tâm thất máu đỏ thẩm? A Hổ B.Rắn C Cá chép D Ếch Câu Sự thơng khí ống khí trùng thực nhờ hoạt động quan sau ? A Sự co dãn phần bụng B Sự di chuyển chân C Sự nhu động hệ tiêu hóa D Sự vận động cánh Câu Đặc điểm khơng có quan tiêu hóa thú ăn thịt? A.Dạ dày đơn B Ruột ngắn C Răng nanh phát triển D Manh tràng phát triển Câu Một phân tử mARN có 1200 đơn phân tỷ lệ A: U: G: X = 1: 3: 2: Số nuclêôtit loại G mARN A 120 B 600 C 240 D 480 Câu Cơ thể có kiểu gen sau gọi thể chủng? A AaBb B.Aabb C AAbb D AABb Câu Xét gen A có alen A a Một quần thể cân di truyền tần số A = 0,6 kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ A 0,48 B 0,36 C.0,16 D 0,25 Câu Từ giống trồng ban đầu tạo nhiều giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen nhờ áp dụng phương pháp sau đây? A Nuôi cấy hạt phấn B.Dung hợp tế bào trần C Lai khác dòng D Gây đột biến Câu Hai quần thể sống khu vực địa lí cá thể quần thể khơng giao phối với cá thể quần thể khác quan sinh sản Đây dạng cách li nào? A Cách li tập tính B Cách li sau hợp tử C Cách li học D Cách li thời gian Câu 10 Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, thứ tự xuất đại A Tân sinh → Trung sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Nguyên sinh B Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh C Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Tân sinh → Trung sinh D Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh Câu 11 Cá chép Việt Nam có giá trị giới hạn giới hạn nhiệt độ 20C 440C Đối với loài cá chép, khoảng giá trị nhiệt độ từ 20C đến 440C gọi A khoảng chống chịu B khoảng thuận lợi C ổ sinh thái D giới hạn sinh thái Câu 12 Trong tự nhiên, nguồn lượng hệ sinh thái có nguồn gốc từ: A.Năng lượng thủy triều B.Năng lượng mặt trời C.Năng lượng gió D.Năng lượng hố học Câu 13.Một quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền hệ sau: P: 0,09 AA + 0,21 Aa + 0,70 aa = F1: 0,16 AA + 0,38 Aa + 0,46 aa = F2: 0,20 AA + 0,44 Aa + 0,36 aa = F3: 0,25 AA + 0,50 Aa + 0,25 aa = Biết A trội hoàn toàn so với a Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng A.chống lại kiểu hình trung gian B chống lại kiểu hình trội C vừa chống lại kiểu hình trội, vừa chống lại kiểu hình lặn D.chống lại kiểu hình lặn Câu 14 Quần thể có tỉ lệ kiểu gen sau trạng thái cân di truyền? A 0,5AA : 0,5aa B 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa C 100% Aa D 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa Câu 15 Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có lồi sinh vật B Trong lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp C Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D Mỗi lồi sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 16 Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định vàng, tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, đời phép lai tứ bội Aaaa × Aaaa cho tỷ lệ kiểu hình A hoa đỏ : hoa vàng B 11 hoa đỏ : hoa vàng C 35 hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ : hoa vàng Câu 17.Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F1 có loại kiểu hình, thân cao, hoa đỏ chiếm 30% Biết không xảy đột biến Khoảng cách gen A gen B A 10cM B 20cM C 30cM D 40cM Câu 18.Thành tựu sau công nghệ tế bào? A Tạo cừu Đôly B Tạo dưa hấu tam bội C Tạo giống lúa gại vàng D Tạo dâu tằm tam bội Câu 19 Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A.Tất loài động vật có tiêu hóa học B Trong ống tiêu hóa động vật vừa diễn tiêu hóa nội bào vừa diễn tiêu hóa ngoại bào C.Tất lồi động vật có xương sống tiêu hóa nội bào D.Tất lồi thú ăn cỏ có dày túi Câu 20 Khi nói nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu sau đúng? A.Mức độ tác động nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật không phụ thuộc vào mật độ quần thể B Khi mật độ cá thể quần thể cao mức độ tác động nhân tố hữu sinh mạnh C Khi quần thể chịu tác động nhân tố hữu sinh khơng chịu tác động nhân tố sinh thái vơ sinh D Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật xếp vào nhân tố hữu sinh ... đại A Tân sinh → Trung sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Nguyên sinh B Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh C Nguyên sinh → Thái cổ → Cổ sinh → Tân sinh → Trung sinh D Nguyên sinh →... độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Tân sinh C.Hệ sinh vật đại Thái cổ có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Cổ sinh D Hệ sinh vật đại Nguyên sinh có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Tân sinh Câu 11 Khi nói... đa dạng hệ sinh vật giai đoạn lịch sử phát triển giới sinh vật, phát biểu sau đúng? A.Hệ sinh vật đại Cổ sinh có độ đa dạng cao hệ sinh vật đại Nguyên sinh B Hệ sinh vật đại Trung sinh có độ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (142) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (142)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay