ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (140)

14 4 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI THỬ SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 21h00, 31/12/2019 Thời gian làm bài: 50 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 100 ĐÁP ÁN CHI TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D A C C B D B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B A B A B A A C A B D C A B A A C D B D B C B A A B C Câu 1: Hô hấp thực vật diễn quan nào? A Thân B Rễ C Lá D Mọi quan Hướng dẫn giải: Đáp án D Thực vật khơng có quan hô hấp chuyên trách Hô hấp diễn quan thể thực vật, đặc biệt quan có hoạt động sinh lí mạnh hạt nảy mầm, hoa sinh trưởng Câu 2: Động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Mực ống B Bạch tuộc C Giun đốt Hướng dẫn giải: Đáp án D Hệ tuần hồn kín có mực ống, bạch tuộc, giun đốt động vật có xương sống Câu 3: Phân tử không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? A Prôtêin B mARN C ADN Hướng dẫn giải: Đáp án D Protein cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân axit amin Axit nucleic cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nucleotit D Tôm D Lipit Câu 4: Trong trình dịch mã, ba sau mARN khơng có tARN đến đối mã? A 5’UAA3’ B 5’AUG3’ C 5’XXX3’ D 5’GAU3’ Hướng dẫn giải: Đáp án A Các ba quy định mã kết thúc khơng có tARN mang axit amin đến đối mã Câu 5: Ở vi khuẩn E.coli, phân tử plasmid có tỉ lệ nuclêơtit loại G 25% Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêơtit loại X phân tử là? A 20% B 30% C 25% D 15% Hướng dẫn giải: Đáp án C Ở vi khuẩn E.coli, plasmid phân tử ADN kép dạng vòng nên có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung, Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 1/14- Mã đề thi 010 %X=%G=25% Câu 6: Cá thể mang kiểu gen sau cá thể đồng hợp tử gen xét? A AAaa B AaBBDD C AAbb D AAa Hướng dẫn giải: Đáp án C Câu 7: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời 12 tổ hợp kiểu gen? A AaBb  AaBb B Aa  AAaa C AAa  Aaa Hướng dẫn giải: Đáp án B Số tổ hợp kiểu gen phép lai Aa  AAaa 2.6=12 D AAaa  AAa Câu 8: Bào quan sau có tế bào thực vật mà khơng có tế bào động vật? A Riboxom B Bộ máy Gôngi C Ti thể D Lục lạp Hướng dẫn giải: Đáp án D Câu 9: Phép lai sau gọi phép lai phân tích? Biết gen trội lặn hoàn toàn A AA  Aa B AA  aa C Aa  Aa D AA  AA Hướng dẫn giải: Đáp án B Phép lai phân tích phép lai cá thể mang kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặn nhằm xác định kiểu gen cá thể mang kiểu hình trội Câu 10: Thành phần cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn hợp chất sau đây? A Peptiđôglican B Xenlulôzơ C Kitin D Linhin Hướng dẫn giải: Đáp án A Xenluluzo – cấu tạo thành tế bào thực vật Kitin – cấu tạo vỏ côn trùng, giáp xác Linhin – chất thường thấy mơ thực vật hóa gỗ Câu 11: Một quần thể thực vật tự thụ phấn Xét gen có alen A a nằm cặp nhiễm sắc thể thường, tần số alen a 0,3 Theo lí thuyết, tần số alen A quần thể là? A 0,3 B 0,5 C 0,7 D 0,9 Hướng dẫn giải: Đáp án C Tần số alen A=1-0,3=0,7 Câu 12: Từ loài quý hiếm, cách áp dụng kỹ thuật ni cấy mơ để nhanh chóng tạo nhiều có kiểu gen giống giống với ban đầu Đây phương pháp tạo giống A công nghệ gen B công nghệ tế bào C gây đột biến D nguồn biến dị tổ hợp Hướng dẫn giải: Đáp án B Câu 13: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau tạo alen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa chọn giống? Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/14- Mã đề thi 010 A Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến Hướng dẫn giải: Đáp án C B Di – nhập gen D Chọn lọc tự nhiên Câu 14: Trong lịch sử hình thành phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát cổ bị tuyệt diệt kỉ? A Jura B Krêta C Triat D Đệ tam Hướng dẫn giải: Đáp án B Câu 15: Linh dương chim mỏ đỏ sống với nhau, chim mỏ đỏ bắt ký sinh trùng lưng linh dương làm thức ăn Đây ví dụ mối quan hệ A hợp tác B cộng sinh C hội sinh D ký sinh Hướng dẫn giải: Đáp án A Mối quan hệ lồi có lợi khơng thiết phải có Câu 16: Quan sát tháp sinh khối, biết thơng tin sau đây? A Các lồi chuỗi lưới thức ăn B Năng suất sinh vật bậc dinh dưỡng C Mức độ dinh dưỡng bậc dinh dưỡng toàn quần xã D Quan hệ loài quần xã Hướng dẫn giải: Đáp án C Câu 17: Có phát biểu sau nói ảnh hưởng nhân tố môi trường đến trình quang hợp thực vật? (1) Khi nồng độ CO2 thấp, quang hợp khơng xảy (2) Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng (3) Quang hợp xảy miền ánh sáng xanh tím miền ánh sáng đỏ (4) Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim pha sáng pha tối quang hợp A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án D (1) Đúng Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình 0,03% Nồng độ CO2 thấp mà quang hợp 0,008%  0,01% Dưới ngưỡng đó, quang hợp xảy yếu không xảy (2) Sai Tăng cường độ ánh sáng cao điểm bù ánh sáng cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng đạt đến điểm bão hòa ánh sáng Tại điểm bão hòa ánh sáng, cường độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ ánh sáng tiếp tục tăng (3) Đúng (4) Đúng Enzim có chất protein tạo thành cấu trúc hoạt động có liên kết hóa học có liên kết yếu liên kết hidro,… Nhiệt độ làm phá vỡ liên kết làm cho prtotein enzim bị cấu hình hoạt động Do ảnh hưởng đến phản ứng enzim xúc tác bao gồm phản ứng quang hợp Câu 18: Khi nói hoạt động hệ tiêu hóa thú, có phát biểu sau đúng? (1) Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật (2) Tất thú ăn thực vật có dày bốn ngăn Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 3/14- Mã đề thi 010 (3) Manh tràng phát triển thú ăn thịt (4) Dạ múi khế dày thực động vật nhai lại A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án C (1) Đúng Do thức ăn thú ăn thực vật khó tiêu hóa nghèo dinh dưỡng, chúng phải tiến hóa ruột dài để tiêu hóa triệt để hấp thụ triệt để loại thức ăn khó tiêu nghèo dinh dưỡng (2) Sai Ở thú ăn thực vật thỏ, ngựa,… có dày đơn Chỉ có thú nhai lại trâu, bò,… có dày bốn ngăn (3) Sai Ở thú ăn thịt, manh tràng thối hóa gọi ruột tịt (4) Đúng Dạ múi khế có chức giống với dày thú ăn thịt ăn tạp Dạ múi khế tiết enzim pepsin HCl để tiêu hóa protein có vi sinh vật cỏ Câu 19: Cho phát biểu sau tiến hóa, có phát biểu đúng? (1) Chọn lọc tự nhiên tác động đến cá thể quần thể môi trường sống thay đổi (2) Chọn lọc tự nhiên tạo kiểu gen (3) Hình thành lồi lai xa đa bội hóa gặp thực vật (4) Cách li sau hợp tử trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản việc tạo lai hữu thụ A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án A (1) Sai CLTN q trình phân hóa khả sống sót khả sinh sản cá thể có kiểu gen khác quần thể Một quần thể tồn có cá thể sống sinh sản Vì CLTN ln tác động lên quần thể (2) Sai Chọn lọc tự nhiên sàng lọc kiểu gen giữ lại kiểu gen thích nghi Tạo kiểu gen vai trò nhân tố tiến hóa đột biến (3) Sai Hình thành lồi lai xa đa bội hóa thường gặp thực vật, xảy động vật Ví dụ lồi thằn lằn C.sonorae hình thành theo cách (4) Đúng Câu 20: Cho nhận định sau điều hòa hoạt động gen E.Coli, có nhận định đúng? (1) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo (2) Khi mơi trường khơng có lactozo, gen điều hòa khơng phiên mã (3) Khi mơi trường có lactozo khơng có sản phẩm gen điều hòa (4) Các gen cấu trúc Z, Y, A mã hóa phân tử mARN A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án B (1) Đúng Với giai đoạn sinh lí thể, để phù hợp với thích ứng từ mơi trường Các gen thể hoạt động khơng hoạt động, sản xuất sản phẩm nhiều hay cho phù hợp (2) Sai Gen điều hòa phiên mã tạo protein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản gen cấu trúc phiên mã tạo enzim phân giải đường lactôzơ (3) Sai Sản phẩm gen điều hòa protein ức chế Khi mơi trường có lactozo, lactozo gắn vào vùng hoạt động protein ức chế vơ hiệu hóa protein khơng làm protein ức chế nên có protein ức chế tế bào E.coli (4) Đúng Các gen cấu trúc Z, Y, A mã hóa phân tử mARN Nhưng phân tử mARN chia thành vùng trình tự mARN gen Z, Y, A dịch mã tổng hợp nên loại protein riêng biệt Z, Y, A Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 4/14- Mã đề thi 010 Câu 21: Ở loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng gen có ba alen Theo lí thuyết, quần thể có tối đa kiểu hình? A 36 kiểu hình B kiểu hình C kiểu hình D 12 kiểu hình Hướng dẫn giải: Đáp án A Vì hai gen phân li độc lập, gen quy định tính trạng  Quần thể có nhiều kiểu hình gen có alen đồng trội (Ví dụ gen thứ có alen A1=A2=A3  Có kiểu hình cho gen này)  Số loại kiểu hình tối đa quần thể 6.6=36 kiểu hình Câu 22: Có phát biểu sau nói q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái đường hình thành lồi nhanh (2) Q trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí (3) Hình thành lồi cách li địa lí có tham gia yếu tố ngẫu nhiên (4) Cách li địa lí tạo khác biệt vốn gen quần thể A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án A (1) Sai Hình thành lồi nhờ chế lai xa đa bội hóa đường hình thành lồi nhanh (2) Sai Q trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí khác khu vực địa lí (3) Đúng Ngồi chọn lọc tự nhiên ln tác động lên quần thể hình thành lồi cách li địa lí có tham gia nhân tố tiến hóa khác yếu tố ngẫu nhiên (4) Sai Cách li địa lí góp phần trì khác biệt vốn gen quần thể Các nhân tố tiến hóa nguyên nhân tạo khác biệt Câu 23: Một quần thể đứng trước “vòng xốy tuyệt chủng” độ đa dạng di truyền thấp, để tiếp tục tồn phát triển sau quần thể cần: A lập khu bảo tồn tự nhiên gấp cho quần thể B du nhập cá thể lồi từ quần thể gần C hỗ trợ ghép đơi cho cá thể lại quần thể với D kiểm soát loài ăn thịt đe dọa quần thể này, đồng thời cung cấp thêm nguồn sống tự nhiên cho quần thể Hướng dẫn giải: Đáp án B Để quần thể tiếp tục tốn phát triển cần khắc phục ngun nhân khiến quần thể đứng trước “vòng xốy tuyệt chủng” Nguyên nhân đề đưa độ đa dạng di truyền thấp Vì cần bổ sung vốn gen vào quần thể để tăng độ đa dạng di truyền quần thể lên thơng qua hình thức nhập cư Các đáp án A, C, D không làm tăng độ đa dạng di truyền Câu 24: Có phát biểu sau nói hệ sinh thái cạn? (1) Thực vật nhóm sinh vật có khả truyền lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật (2) Năng lượng bị thất thoát qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái chủ yếu rơi rụng (3) Vật chất lượng trao đổi theo vòng tuần hồn kín (4) Vi khuẩn nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô A B C D Hướng dẫn giải: Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/14- Mã đề thi 010 Đáp án A (1) Sai Nhóm sinh vật sản xuất có khả này, bao gồm lồi sinh vật quang tự dưỡng hóa tự dưỡng (2) Sai Năng lượng bị thất thoát bậc dinh dưỡng hệ sinh thái chủ yếu hô hấp (3) Sai Năng lượng bị thất thốt, khơng phải theo vòng tuần hồn kín (4) Sai Các loại sinh vật khác nấm, giun đất, mối,… có khả Câu 25: Trong nhận định sau đột biến nhiễm sắc thể, có nhận định đúng? (1) Đột biến đảo đoạn làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể (2) Đột biến lệch bội không xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính (3) Hiện tượng đa bội phổ biến thực vật động vật (4) Có thể gây đột biến đoạn nhỏ để loại gen không mong muốn khỏi nhiễm sắc thể A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án B (1) Sai Đột biến đảo đoạn chứa tâm động làm thay đổi hình thái NST (2) Sai Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể giới tính Vì dụ người: X0, XXY,… (3) Đúng Do thực vật khơng có hệ thần kinh giới tính nên ảnh hưởng động vật (4) Đúng Câu 26: Có nhận định sau nói q trình dịch mã sinh vật nhân sơ? (1) Cơđon mở đầu mARN mã hóa cho axit amin foocmin mêtiơnin (2) Có loại ARN vận chuyển axit amin kết thúc (3) Số axit amin chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh số ba mARN (4) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN trình dịch mã dừng lại, đồng thời mARN phân giải giải phóng nuclêơtit vào môi trường nội bào A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án A (1) Đúng (2) Sai Khơng có tARN vận chuyển axit amin kết thúc (3) Sai Chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh cắt bỏ axit amin mở đầu nên không ba mARN (4) Sai Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trình dịch mã dừng lại, riboxom tách khỏi mARN chuỗi polipeptit giải phóng Đồng thời nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu tách khỏi chuỗi polipeptit để hình thành phân tử protein mARN dịch mã hay nhiều riboxom khác (polixom) mARN sau thời gian phân giải giải phóng nucleotit Câu 27: Đặc điểm hoạt động khí khổng thực vật CAM là: A Đóng vào ban ngày mở ban đêm B Chỉ mở hoàng C Chỉ đóng vào trưa D Đóng vào ban đêm mở ban ngày Hướng dẫn giải: Đáp án A Thực vật CAM sống điều kiện nắng nóng khơ hạn nên khí khổng đóng vào ban ngày (hạn chế nước) mở vào ban đêm (trao đổi khí) Câu 28: Q trình định nitơ vi khuẩn cô định nitơ tự phụ thuộc vào loại enzim A đêcacboxilaza B đêaminaza C nitrôgenaza D perôxiđaza Hướng dẫn giải: Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 6/14- Mã đề thi 010 Đáp án C Enzim nitrơgenaza có khả phá vỡ liên kết hai nguyên tử Nito phân tử N2 Câu 29: Sắc tố sau tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang thành hóa sản phẩm quang hợp xanh? A Diệp lục a B Diệp lục b C Diệp lục a, b D Diệp lục a, b carôtenôit Hướng dẫn giải: Đáp án A Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển hóa lượng ánh sáng hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Các sắc tố khác hấp thụ ánh sáng truyền lượng cho diệp lục a Câu 30: Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K mơ tả qua sơ đồ hình bên Cho biết loài A sinh vật sản xuất, loài H sinh vật ăn mùn bã hữu loài lại sinh vật tiêu thụ Phân tích lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? (1) Loài F tham gia vào chuỗi thức ăn (2) Loài B sinh vật tiêu thụ bậc (3) Lưới thức ăn có chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất (4) Lồi F sinh vật tiêu thụ bậc bậc A B C Hướng dẫn giải: Đáp án B (1) Sai Loài F tham gia vào chuỗi thức ăn là: + A→ C→ F → E→ K + A→ D→ C→ F→ E→ K + A→ D→ F→ E→ K (2) Sai Loài B sinh vật tiêu thụ bậc ăn sinh vật sản xuất (3) Đúng Chỉ có chuỗi thức ăn sinh vật sản xuất là: + A→ B→ E→ K + A→ C→ F→ E→ K + A→ C→ I → K + A→ D→ C→ F→ E→ K + A→ D→ F→ E→ K + A→ D→ C→ I → K + A→ D→ G (4) Đúng Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol D Trang 7/14- Mã đề thi 010 Loài F sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn: A→ C→ F→ E→ K A→ D→ F→ E→ K Loài F sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn: A→ D→ C→ F→ E→ K Câu 31: Một cặp vợ chồng có nhóm máu A sinh hai người con, người đầu họ trai nhóm máu O, người gái thứ hai gái nhóm máu A Người gái họ lớn lên kết với người chồng nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng sinh người khơng giới tính khơng nhóm máu bao nhiêu? 11 11 A B C D 24 36 72 36 Hướng dẫn giải: Đáp án B Người đầu họ mang nhóm máu O (kiểu gen I O I O )  Bố mẹ cho alen I O Mà bố mẹ nhóm máu A  bố mẹ có kiểu gen I A I O Xét phép lai bố mẹ: I A I O  I A I O  Người gái máu A có “kiểu gen” (1 I A I A : I A I O ) Người gái lớn lên lấy chồng mang nhóm máu AB: (1 I A I A : I A I O )  I A I B Vì đề yêu cầu tính xác suất sinh chưa xác định chắn kiểu gen bố mẹ nên ta chia trường hợp để tính: A O TH1 : I I  I AI B 1 xác suất sinh đứa khác giới là: 1 (tỉ lệ giới) =    = 2        xác suất sinh đứa khác nhóm máu là: 1 (tỉ lệ nhóm) =                   5  xác suất sinh khác giới khác nhóm máu   = 24 TH : I A I A  I A I B 1 xác suất sinh đứa khác giới là: 1 (tỉ lệ giới) =    = 2 1 2 xác suất sinh đứa khác nhóm máu là: 1 (tỉ lệ nhóm) =  [( )  ( ) ] = 2 1  xác suất sinh khác giới khác nhóm máu   = 2 24  Xác suất cần tìm   24 24 24 Câu 32: Ở cừu, kiểu gen AA quy định có sừng, kiểu gen aa quy định khơng sừng, kiểu gen Aa quy định có sừng cừu đực không sừng cừu Tại quần thể cân di truyền gồm 20000 cừu, người ta đếm có 10270 cừu có sừng Biết tỉ lệ đực : quần thể 1:4 có 490 cừu đực khơng sừng Theo lí thuyết, số cừu có sừng quần thể là? Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 8/14- Mã đề thi 010 A 7280 B 8216 C 9730 Hướng dẫn giải: Đáp án D Tỉ lệ đực : 1:4  Số lượng cừu đực 4000 số lượng cừu 16000 Có 10270 cừu có sừng = cừu đực có sừng  cừu có sừng Có 490 cừu đực khơng sừng  Có 4000  490 = 3510 cừu đực có sừng  Có 10270  3510 = 6760 cừu có sừng Câu 33: Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen D 6760 AB Dd thực giảm phân Theo lí thuyết, có phát biểu ab sau đúng? (1) Ba tế bào tạo tối đa 12 loại giao tử giảm phân xảy bình thường (2) Nếu tế bào giảm phân bình thường khơng xảy hốn vị gen số loại giao tử thu hoặc loại (3) Nếu trình giảm phân bình thường, có hai ba tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 (4) Nếu trình giảm phân ba tế bào trên, có tế bào xảy tượng nhiễm sắc thể mang cặp gen AA không phân li giảm phân 2, trình khác bình thường khơng xảy hốn vị gen tế bào tạo loại giao tử với tỉ lệ 3:2:2:2:1:1 A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án A (1) Sai Ba tế bào tạo tối đa 23 =8 loại giao tử (2) Sai Khi giảm phân bình thường khơng xảy hoán vị gen, ba tế bào tạo loại loại (đều giao tử liên kết) (3) Sai Tế bào thứ xảy hoán vị gen tạo loại giao tử với số số lượng loại: 1:1:1:1 Tế bào thứ hai xảy hoán vị gen tạo loại giao tử khác với số lượng loại: 1:1:1:1 Tế bào thứ ba khơng xảy hốn vị gen tạo loại giao tử liên kết trùng lặp: 2:2 Cộng tổng hàng theo hàng ta được: 3:3:1:1:1:1:1:1 (Sở dĩ xếp tế bào tạo số loại tối đa đề cho tỉ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1 có loại giao tử) Tạo loại loại, đọc ý xong kết luận ln anh giải chi tiết ý cho em hiểu áp dụng vào ý 4) (4) Sai Tế bào thứ hai tạo loại giao tử liên kết với số lượng loại: 2:2 Tế bào thứ ba tạo loại giao tử liên kết khác với số lượng loại: 2:2 Tế bào thứ bị đột biến tạo loại giao tử với số lượng loại: 2:1:1 Cộng tổng hàng theo hàng ta được: 2:2:2:4:1:1 Câu 34: Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,5% B 1% C 0,25% D 2% Hướng dẫn giải: Đáp án A Giao tử chứa nhiễm sắc thể giao tử (n  1) Cứ tế bào có cặp nhiễm sắc thể số khơng phân li giảm phân I tạo giao tử (n  1) giao tử (n  1)  20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I tạo 40 giao tử Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 9/14- Mã đề thi 010 (n  1)  Trong tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 40 = 0,5% 2000.4 Câu 35: Ở ruồi giấm, cho đực có mắt trắng giao phối với mắt đỏ thu F1 đồng loạt mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối tự với nhau, đời F2 thu được: đực mắt đỏ: đực mắt vàng: đực mắt trắng: mắt đỏ: mắt vàng Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với mắt đỏ F2 kiểu hình mắt đỏ đời có tỉ lệ: 24 19 31 A B C D 41 54 54 Hướng dẫn giải: Đáp án D Xét tỉ lệ F1 : mắt đỏ : mắt vàng : mắt trắng  Quy luật tương tác bổ sung Quy ước A-B- : mắt đỏ; A-bb, aaB- : mắt vàng; aabb : mắt trắng Tính trạng phân bố khơng giới  hai cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X (Vì tương tác bổ sung cặp gen có vai trò nên ta chọn cặp Bb nằm X cho thuận mắt nhìn) Sơ đồ hóa phép lai: P: ♂ aaXbY  ♀AAXBXB F1 : 1AaXBXb : 1AaXBY Các đực mắt đỏ F2 có tỉ lệ kiểu gen: (1AA : 2Aa)XBY Các mắt đỏ F2 có tỉ lệ kiểu gen: (1AA : 2Aa)(1XBXB : 1XBXb) Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với mắt đỏ F2 kiểu hình mắt đỏ đời có tỉ lệ: A-B- = (1  1 1  ) ( 1  ) = 3 Câu 36: Một số tế bào vi khuẩn E coli chứa N 15 nuôi môi trường chứa N 15 Sau hệ người ta chuyển sang môi trường ni cấy có chứa N 14 , tế bào nhân đôi thêm lần Trong tổng số ADN tạo thành, có 56 phân tử ADN chứa mạch đơn N 15 Biết không xảy đột biến ADN xét ADN vùng nhân tế bào, có nhận định sau đúng? (1) Số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu (2) Trong tổng số ADN tạo thành, có 56 phân tử ADN chứa mạch đơn N 14 (3) Trong số ADN sinh ra, có 70 phân tử ADN chứa hồn toàn N 14 (4) Nếu cho phân tử ADN sinh tiếp tục nhân đôi thêm số lần môi trường N 15 , kết thúc nhân đơi có 182 phân tử ADN chứa mạch đơn N 14 A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án B (1) Đúng Gọi số tế bào vi khuẩn E coli ban đầu x  Sau nhân đôi lần môi trường N 15 có 4x tế bào chứa N 15  Sau nhân đôi lần môi trường N 14 có 4x  = 8x phân tử ADN chứa mạch đơn N 15 ta có 8x = 56 → x = (2) Đúng  Sau nhân đôi lần môi trường chứa N 15 tạo  4=28 phân tử ADN (cả mạch chứa N 15 ) Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 10/14- Mã đề thi 010  28 phân tử ADN (cả mạch chứa N 15 ) sau qua môi trường chứa N 14 : + Sau lần nhân đôi thứ tạo ra: 56 phân tử ADN mà phân tử ADN gồm mạch chứa N 15 , mạch chứa N 14 + Sau lần nhân đôi thứ hai tạo 112 phân tử ADN, đó: * 56 phân tử ADN mà phân tử ADN gồm mạch chứa N 15 , mạch chứa N 14 * 56 phân tử ADN mà phân tử ADN (cả mạch chứa N 15 ) (3) Sai Trong số ADN sinh từ lần nhân đơi cuối cùng, có 56 phân tử ADN chứa hoàn toàn N 14 (4) Sai Trong 112 phân tử ADN trên, số mạch ADN chứa N 14 56  2+56=168 mạch đơn  Nếu cho phân tử ADN sinh tiếp tục nhân đôi thêm số lần môi trường N 15 , kết thúc nhân đơi có 168 phân tử ADN chứa mạch đơn N 14 Câu 37: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định vàng, alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Biết trình giảm phân diễn bình thường, trình phát sinh giao tử đực xảy hoán vị gen alen B AB DE Ab DE b với tần số 20%, alen E e với tần số 40% Thực phép lai Theo lý thuyết, có  ab de aB de phát biểu sau nói F1 ? (1) Kiểu hình thân cao, hoa tím, vàng, tròn chiếm tỉ lệ 8,16% (2) Tỉ lệ thân cao, hoa trắng, đỏ, dài tỉ lệ thân thấp, hoa tím, vàng, tròn (3) Tỉ lệ kiểu hình mang bốn tính trạng trội lớn 30% (4) Tỉ lệ kiểu hình lặn bốn tính trạng 0,09% A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án B AB DE Ab DE Xét phép lai ( f B b =20%; f E e =40%)  ab de aB de (1) Sai Kiểu hình thân cao, hoa tím, vàng, tròn chiếm tỉ lệ: A-B-ddE- = 0,54  0,16 = 8,64% (2) Đúng Tỷ lệ thân cao, hoa trắng, đỏ, dài: A-bbD-ee = 0,21  0,16 =3,36% Tỉ lệ thân thấp, hoa tím, vàng, tròn: aaB-ddE- = 0,21  0,16 =3,36% (3) Đúng Tỉ lệ kiểu hình mang bốn tính trạng trội: A-B-D-E- = 0,54  0,59 = 31,86% (4) Sai Tỉ lệ kiểu hình lặn bốn tính trạng: (aabbddee) = 0,04  0,09 = 0,36% Câu 38: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử trường hợp đột biến sau (nếu có) có sức sống khả sinh sản Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể lồi có tối đa 42 loại kiểu gen thể ba (2) Nếu xuất thể ba cặp A,a mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen (3) Ở loài này, có tối đa 378 phép lai cá thể (4) Số kiểu gen dị hợp tối đa loài 20 kiểu gen A B C D Hướng dẫn giải: Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 11/14- Mã đề thi 010 Đáp án B (1) Sai Lồi có cặp nhiễm sắc thể, đột biến thể ba xảy cặp A,a B,b D, d (trong quần thể xuất đồng loạt trường hợp lúc, tức có cá thể mang đột biến thể ba cặp A,a; có cá thể mang đột biến thể ba cặp B,b;… khơng phải có cá thể mang đột biến thể ba cặp nhiễm sắc thể, khơng gọi thể ba mà tam bội) Vì cặp nhiễm sắc thể xét cặp gen có alen nên số kiểu gen thể ba cặp A,a số kiểu gen thể ba cặp B,b hay D,d Vì ta cần tính số kiểu gen trường hợp thể ba cặp A,a nhân ba Xét trường hợp thể ba cặp A,a: + Cặp A,a có kiểu gen AAA, AAa, Aaa, aaa + Cặp B,d có kiểu gen BB, Bb, bb + Cặp D,d có kiểu gen DD, Dd, dd  Trường hợp có 4.3.3=36 kiểu gen  Các dạng thể ba có xuất tương ứng với cặp nhiễm sắc thể lồi có 36.3=108 kiểu gen (2) Đúng Số kiểu gen quy định kiểu hình trội ba tính trạng + Ở cá thể lưỡng bội bình thường là: 2.2.2=8 + Ở cá thể mang thể ba cặp A,a là: 3.2.2=12  Số kiểu gen cần tìm 8+12=20 kiểu gen (3) Đúng Số kiểu gen tối đa loài 3.3.3 = 27 kiểu gen 27  (27  1) = 378  Số phép lai cá thể (4) Sai Số kiểu gen dị hợp tối đa loài là: 27-2.2.2 = 19 kiểu gen Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục, alen D quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen d quy định chín muộn Cho thân cao, tròn, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 539 thân cao, tròn, chín sớm : 180 thân cao, bầu dục, chín muộn : 181 thân thấp, tròn, chín sớm : 60 thân thấp, bầu dục, chín muộn Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd (1) Kiểu gen P Aa bD (2) Ở F1 , số có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm tỷ lệ 25% (3) Ở F1 có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (4) Cho P giao phấn với thân thấp, tròn, chín sớm có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen thu đời có loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án A Cây thân cao, tròn, chín sớm (A-B-D-) tự thụ phấn; F1 thu 60 thân thấp, bầu dục, chín muộn (aabbdd)  Cây thân cao, tròn, chín sớm (P) có kiểu gen dị hợp cặp gen (AaBbDd) Xét kiểu hình F1 ta thấy + kiểu hình tròn (B) ln với kiểu hình chín sớm (D) + kiểu hình bầu (b) ln với kiểu hình chín muộn (d)  Hai tính trạng căp gen nằm cặp nhiễm sắc thể quy định di truyền phân li độc lập với tính trạng chiều cao BD (1) Sai Do (B) với (D) nên kiểu gen (P) Aa bd Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 12/14- Mã đề thi 010 (2) Đúng Xét phép lai: Aa BD BD  Aa bd bd  Tỉ lệ dị hợp tử ba cặp gen 0,5Aa  0,5 BD = 25% bd (3) Sai Số kiểu gen F1  3=9 Số kiểu hình F1  2=4 (4) Sai Cho P giao phấn với thân thấp, tròn, chín sớm có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen: BD BD  Số kiểu gen:  3=6, số kiểu hình:  2=4  aa Aa bd bd BD Bd  Số kiểu gen:  4=8, số kiểu hình:  3=6 Hoặc Aa  aa bd bD Câu 40: Phả hệ mô tả hai bệnh di tryền phân li độc lập với nhau, bệnh gen quy định: Biết cộng đồng nơi dòng họ sinh sống, số người khơng mắc bệnh có 50% mang alen gây bệnh Cho phát biểu sau : (1) Xác định xác tối đa kiểu gen người phả hệ (2) Xác suất sinh trai không mang alen bệnh cặp vợ chồng (15)-(14) 112 (3) Người số (4) (15) có kiểu gen giống (4) Nếu cặp vợ chồng (15)-(14) sinh gái xác suất đứa mắc bệnh 28 Có phát biểu đúng? A B C D Hướng dẫn giải: Đáp án C Người số II.6 bị bệnh M N có kiểu gen aabb → Người số I.1 I.2 khơng bị bệnh M N có kiểu gen AaBb Người số II,7 bị bệnh M có kiểu gen aaB_ Người số II.8 bị bệnh N có kiểu gen A_bb → Người số III.14 không bị bệnh M N có kiểu gen AaBb Người số I.3 bị bệnh M (aa) mà có bị bệnh N (bb) nên có kiểu gen aaBb → Người số II 10 bị bệnh N có kiểu gen Aabb Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 13/14- Mã đề thi 010 → Người số I.4 khơng mắc bệnh có kiểu gen A_Bb → Người số 15 khơng mắc bệnh có kiểu gen A_Bb (1) Sai Xác định xác tối đa kiểu gen người phả hệ gồm (1), (2), (3), (6), (10), (14) (2) Đúng Những người không mắc bệnh có 50% mang alen gây bệnh Người số không mắc bệnh xuất phát từ quần thể có cấu trúc 50%AA; 50%Aa → A = 3/4; a = 1/4 Người số 10 có kiểu gen Aa → A = 1/2 , a = 1/2  → Sinh người số 15 không bị bệnh AA =  ; Aa = 4/7 → A = 5/7; a = 2/7 1 1  4 Cặp vợ chồng số (14) – (15) AaBb x ( AA; Aa )Bb 7 1 1 Xác suất sinh trai không mang alen bệnh cặp vợ chồng (15)-(14) A  A  B  B   2 2 112 (3) Đúng Người số (4) (15) có kiểu gen A-Bb (4) Đúng Nếu cặp vợ chồng (15)-(14) sinh gái xác suất đứa mắc bệnh 1 Aabb =     2 28 Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 14/14- Mã đề thi 010 ... giao tử (n  1) giao tử (n  1)  20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I tạo 40 giao tử Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 9/14- Mã đề thi. .. nhóm sinh vật có khả phân giải chất hữu thành chất vô A B C D Hướng dẫn giải: Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/14- Mã đề thi 010 Đáp án A (1) Sai Nhóm sinh. .. Đúng Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol D Trang 7/14- Mã đề thi 010 Loài F sinh vật tiêu thụ bậc chuỗi thức ăn: A→ C→ F→ E→ K A→ D→ F→ E→ K Loài F sinh vật tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (140) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (140)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay