ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (139)

9 1 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI THỬ SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 18 Ngày thi: 22h00, 15/01/2019 Thời gian làm bài: 35 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 018 ĐÁP ÁN CHI TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A B D A D B C D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B B C D B A B A C B D C B B C C A B B D A A B C A Câu 1: Vi khuẩn cố định đạm sống nốt sần họ Đậu biểu mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D kí sinh – vật chủ Hướng dẫn giải: Đáp án A Câu 2: Hiện tượng sau biểu mối quan hệ hỗ trợ loài? A Cá mập nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn B Động vật loài ăn thịt lẫn C Tỉa thưa tự nhiên thực vật D Các thơng mọc gần nhau, có rễ nối liền Hướng dẫn giải: Đáp án D Câu 3: Tháp số lượng xây dựng dựa A số lượng cá thể bậc dinh dưỡng B số lượng cá thể đơn vị thể tích C số lượng cá thể đơn vị diện tích D số lượng cá thể đơn vị thời gian Hướng dẫn giải: Đáp án A Câu 4: Trong trình phát sinh sống Trái Đất, giai đoạn tiến hố hố học hình thành nên A tế bào nhân thực B đại phân tử hữa C giọt côaxecva D tế bào sơ khai Hướng dẫn giải: Đáp án B Giai đoạn tiến hoá hố học, hình thành đại phân tử hữu Giai đoạn tiến hố tiền sinh học, hình thành tế bào nguyên thuỷ Gia đoạn tiến hoá sinh học, từ dạng tiền tế bào th thành sinh vật nhân thực, nhân sơ Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 1/9- Mã đề thi 010 D B Câu 5: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Đột biến D Cách li địa lí Hướng dẫn giải: Đáp án D Nhân tố giúp trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 6: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm nóng, sau khí hậu trở nên lạnh khô Đặc điểm sinh vật điển hình kì A dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát B có mạch động vật di cư lên cạn C hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hố chim D xuất thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát Hướng dẫn giải: Đáp án A Câu 7: Hiện nay, người ta giả thiết trình phát sinh sống Trái Đất, phân tử tự nhân đơi A lipit B ADN C protein D ARN Hướng dẫn giải: Đáp án D HIện nay, có số chứng khao học chứng minh ARN có khả nhân đơi mà khơng cần đến enzim (protein), xem ARN tiến hố trước ADN (q trình đơi ADN cần loại enzim tham gia) Câu 8: Ốc sống đáy hồ ví dụ A quần thể sinh vật C dàn ốc Hướng dẫn giải: B quần xã sinh vật D tập hợp cá thể ngẫu nhiên Đáp án B Ốc đáy hồ gồm nhiều loại ốc, sống sinh cảnh => Quần xã Câu 9: Trong quần xã có vài quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh hơn, quần thể gọi A quần thể trung tâm B quần thể C quần thể ưu D quần thể chủ yếu Hướng dẫn giải: Đáp án C Loài đặc trưng số quần thể ưu thường có quần thể tiêu biểu quần xã  Quần thể ưu quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh quần thể khác quần xã Câu 10: Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy loài A động vật bậc cao B động vật C thực vật D có khả phát tán mạnh Hướng dẫn giải: Đáp án D Còn hình thành lồi lai xa đa bội hoá thường xảy thực vật (75% lồi thực vật có hoa, 95% lồi dương xỉ hình thành đường này) Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 2/9- Mã đề thi 010 Câu 11: Tại khu rừng có lồi chim ăn sâu, số lượng sâu khơng thật dồi Khả ngun nhân giúp cho lồi chim tồn tại? A Mỗi loài ăn loài sâu khác B Mỗi loài kiếm ăn vị trí khác rừng C Các lồi chim ăn loài sâu, vào thời gian địa điểm D Mỗi loài kiếm ăn vào thời gian khác ngày Hướng dẫn giải: Đáp án C Câu 12: Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc A tiêu chuẩn di truyền B tiêu chuẩn sinh lí – hố sinh C tiêu chuẩn địa lí – sinh thái D tiêu chuẩn hình thái Hướng dẫn giải: Đáp án B Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt loài thân thuộc tiêu chuẩn hoá sinh chúng sinh vật đơn bào, sinh sản vơ tính điều kiện mơi trường khác Câu 13: Lồi giun dẹp Convolvuta ruscoffensin sống cát vùng ngập thuỷ triều ven biển Trong mơ giun dẹp có tảo lục đơn bào sống Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi cát tảo lục có khả quang hợp Giun dẹp sống chất tinh bột tảo lục quan hợp tổng hợp nên Quan hệ số quan hệ sau quan hệ giun dẹp tảo? A Hợp tác B Kí sinh C Cộng sinh D Vật ăn thịt – mồi Hướng dẫn giải: Đáp án C Giun dẹp tảo cần tới để sống – giun dẹp phơi cát tảo lục có khả quang hợp Gium dẹp sống chất tinh bột tảo lục quang hợp tổng hợp lên => Quan hệ cộng sinh Câu 14: Học thuyết tiến hoá đại bên cạnh việc chứng minh q trình hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật đưa dẫn chứng chứng tỏ đặc điểm thích nghi mang tính tương đối Chẳng hạn (1) đặc điểm thích nghi chọn lọc quần thể định khơng phải tất quần thể lồi (2) đặc điểm thích nghi sản phẩm trình chọn lọc tự nhiên mơi trường định (3) sinh vật xuất sau ln thích nghi sinh vật xuất trước (4) điều kiện ngoại cảnh thay đối, đặc điểm thích nghi chuyển từ có lợi sang có hại thân sinh vật mang Trong dẫn chứng gồm: A Dẫn chứng (3) (4) B Dẫn chứng (2) (4) C Dẫn chứng (1) (3) D Dẫn chứng (2), (3) (4) Hướng dẫn giải: Đáp án B Câu 15: Sau 50 năm thành phố Manchester bị ô nhiễm, 98% bướm bạch dương có màu đen A chúng bị nhuộm đen bụi than B chúng đột biến thành màu đen C chọn lọc tự nhiên giữ lại thể đột biến màu đen D bướm trắng bị chết hết Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 3/9- Mã đề thi 010 Hướng dẫn giải: Đáp án C Khi thành phố bị ô nhiễm, cáccá thể bướm đen (do gen đột biến quy định) tỏ ưu hơn→ CLTN giữ lại Qua qua trình giao phối, gen đột biến phát tán quần thể → 98% bướm có màu đen Câu 16: Trong trường hợp sau, cạnh tranh loài diễn khốc liệt nhất? A Quần thể có kích thước tối đa B Quần thể có kích thước tối thiểu C Quần thể có kích thước bình thường D Quần thể phân bố theo nhóm.Hướng dẫn giải: Đáp án A Quần thể có số lượng cá thể đơng, kích thước lớn cạnh tranh cá thể khốc liệt Câu 17: Tuy có tần số thấp, đột biến gen thường xuyên xuất quần thể vì? A Đột biến gen hay xuất chế tự phân tử ADN B Gen có độ bền so với nhiễm sắc thể C Qua nguyên phân thường xuyên xuất đột biến gen D Số lượng gen quần thể lớn Hướng dẫn giải: Đáp án D Tuy tần số đột biến gen tự nhiên thấp, nhiên tế bào lại có nhiều gen, quần thể lại có nhiều cá thể → thường xuất quần thể Câu 18: Chiều cao trung bình lồi thực vật chi phối locus thoe kiểu tương tác cộng gộp, alen trội làm tăng chiều cao Ở hệ bao đầu, chiều cao trung bình quần thể đạt 172 cm, sống loài gỗ khác nên bị che nắng Sau nhiều hệ người ta thấy chiều cao trung bình 215 cm tần số alen trội tăng Đây ví dụ A chọn lọc vận động B chọn lọc chống lại alen trội C chọn lọc phân hoá D chọn lọc kiên định Hướng dẫn giải: Đáp án A CLTN chọn lọc theo hướng giữ lại cao (mang nhiều alen trội kiểu gen) Câu 19: Mối quan hệ tò vò nhện ca dao “Tò vò mà ni nhện; sau lớn quện đi; tò vò ngồi khóc tỉ ti; nhện ơi, nhện hỡi, nhện đằng nào” mối quan hệ sau đây? A Kí sinh B Hội sinh C Con mồi – vật ăn thịt D Ức chế - cảm nhiễm Hướng dẫn giải: Đáp án C Khi tò vò xây tổ xong kiếm nhện đốt cho chúng sống dở chết dở Sau tò vò mang nhện tổ lấp đất lại Không phải tò vò ni nhện mà bắt, nhốt nhện vào tổ, đẻ trứng chờ ấu trùng tò vò đời có sẵn nguồn thức ăn dự trữ Ấu trùng tò vò lớn lên nhện “quện đí” – có nghĩa hết đời Câu 20: Giả sử tần số tương đối alen quần thể 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a Nguyên nhân sau dẫn đến tượng trên? A Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối B Đột biến xảy quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a C Giao phối không ngẫu nhiên xảy quần thể D Sự phát tán hay di chuyển nhóm cá thể quần thể lập quần thể Hướng dẫn giải: Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 4/9- Mã đề thi 010 Đáp án D Khi tần số alen quần thể đột ngột bị thay đổi nguyên nhân có khả lớn tượng di – nhập gen tác động yếu tố ngẫu nhiên Câu 21: Những loài hẹp nhiệt thường sống ở: A Các vùng cực C Vùng ôn đới Hướng dẫn giải: B Vùng nhiệt đới D Trên đỉnh núi cao Đáp án B Có nhiều lồi động vật phân bổ hay sống vùng nhiệt đới hay nước nơi mà chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, mùa không lớn Đó lồi động vật chịu nhiệt hẹp loài động vật hẹp nhiệt Câu 22: Q trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh lồi có hệ gen nào? A Hệ gen lưỡng bội B Hệ gen đơn bội C Hệ gen đa bội D Hệ gen lệch bội Hướng dẫn giải: Đáp án B Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh lồi có hệ gen đơn bội gen có khả biểu KH, CLTN nhanh chóng chọn lọc cá thể mang alen quy định KH thích nghi Câu 23: Các lồi cá ăn sinh vật thường có quan lọc thức ăn lược mang Số que mang lược mang đặc trưng cho loài sau: loài I – 55, loài – 77, loài III – 56 loài IV – 44 Khi sống chung môi trường, cặp sau có tượng cạnh tranh mạnh nhất? A I II B II III C I III D II IV Hướng dẫn giải: Đáp án C Số que lược mang lồi biểu thị kích thước thức ăn mà lồi khai thác, số lượng lược mang nhiều chứng tỏ kích thước thức ăn mà lồi khai thác nhỏ Những lồi có số lược mang gần khai thác nguồn thức ăn gần giống nên tính cạnh tranh chúng mạnh Câu 24: Dạng cách li cần thiết để nhóm cá thể phân hố tích luỹ biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác ngày nhiều A cách li trước hợp tử B cách li sau hợp tử C cách li di truyền D cách li địa lí Hướng dẫn giải: Đáp án D Cách li địa lí hình thức cách li tạo điền kiện cho chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hoá làm phân hoá vốn gen quần thể theo hướng khác Câu 25: Ở rừng nhiệt đới Châu Phi Muỗi Aedes afrieanus (lồi A) sống vòm rừng, muỗi Anophenles gambiae (lồi B) sống tầng sát mặt đất Khẳng định sau đúng? A Loài A loài hẹp nhiệt so với loài B B Loài A loài rộng nhiệt, loài B loài hẹp nhiệt C Cả hoi loài rộng nhiệt D Cả hai loài hẹp nhiệt Hướng dẫn giải: Đáp án B Vòm rừng chịu ảnh hưởng trực tiếp ánh sáng mặt trời => (A) loài rộng nhiệt Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/9- Mã đề thi 010 Câu 26: Nhân tố gây biến động số lượng, quần thể có kích thước A nhân tố vô sinh B độ ẩm nước C nhân tố hữu sinh D nhiệt độ ánh sáng Hướng dẫn giải: Đáp án A Nhân tố vô sinh nguồn thức ăn, chỗ ở,… ảnh hưởng đến kích thước quần thể Câu 27: Lồi cỏ Spartina sử dụng chăn nuôi Anh kết lai xa tứ bội hoá cách tự nhiên lồi có gốc Châu Âu có 2n = 50 loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 2n = 70 Hãy cho biết số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể loài cỏ Spartina? A 60 B 120 C 240 D 100 Hướng dẫn giải: Đáp án B Loài cỏ Spartina (4n) mang NST lưỡng bội lồi có gốc Châu Âu (2n = 50) có gốc Mỹ (2n = 70) → Bộ NST = 120 Câu 28: Sau tách từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại phân hố thành nhiều lồi khác nhau, số có nhánh tiến hố hình thành chi Homo Loài xuất chi Homo là: A Homo habilis B Homo sapiens C Homo erectus D Homo neanderthalensis Hướng dẫn giải: Đáp án A Loài xuất chi Homo Homo habilis Câu 29: Khi nói q trình hình thành lồi mới, nhận định sau khơng xác? A Hình thành lồi cải biến thành phần kiểu gen quần thể theo hường thích nghi, tạp hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc B Q trình hình thành lồi diễn từ từ thời gian dài chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ để tạo nên biến đổi lớn gây cách li sinh sản C Các đột biến lờn thường gây chết gây bất thụ cho thể đột biến, khơng có chế hình thành lồi thơng qua đột biến lớn D Loài xuất với quần thể, hay nhóm quần thể tồn phát triển mắt xích hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian tác dụng chọn lọc tự nhiên Hướng dẫn giải: Đáp án : C Vẫn có chế hình thành lồi thơng qua đột biến lớn, điển hình chế đa bội hoá nguồn hay khác nguồn Câu 30: Cho ví dụ chúng đóng vai trò chứng tiến hố số đối tượng sinh vật (1) Hoa đực đu đủ có 10 nhị, có di tích nhuỵ (2) Chi trước động vật có xương sống có trình tự phân bố xương tương tự (3) Gai bưởi biến dạng cành, gai hoa hồng biến dạng biểu bì thân (4) Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người có chung nguồn gốc (5) Cá mập cá heo có hình dạng phù hợp với “thuỷ động lực” giúp di chuyển tốt nước (6) Ruột thừa người có chung nguồn gốc từ manh tràng động vật ăn thực vật Sự tiến hoá hội tụ thể qua ví dụ: A (2); (3); (5) B (3) C (3) (5) D (1); (3); (4) (5) Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 6/9- Mã đề thi 010 Hướng dẫn giải: Đáp án C (1), (6): Cơ quan thối hố: tiến hố phân lí (2), (4): Cơ quan tương đồng: chức quan tương đồng giống khác Câu 31: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau: F2 : 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa F1 : 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa F3 : 0,24AA : 0,32Aa : 0,44aa F4 : 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Giao phối ngẫu nhiên D Đột biến gen Hướng dẫn giải: Đáp án : B Ta thấy tỉ kệ thể đồng hợp quần thể tăng dần qua hệ, thể dị hợp giảm dần mà tần số alen quần thể không thay đổi qua hệ → khả lớn quần thể chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên Các yếu tố ngẫu nhiên thường làm biến đối cấu trúc di truyền quần thể đột ngột Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi thay đổi cấu trúc di truyền quần thể qua hệ Đột biến gen làm thay đổi tần số cách chậm chạp Câu 32: Xét gen riêng lẻ, tần số đột biến tự nhiên trung bình khoảng A 10−3 đến 10−2 B 10−4 đến 10−3 C 10−2 đến 10−1 D 10−6 đến 10−4 Hướng dẫn giải: Đáp án D Tần số đột biến tự nhiên gen tự nhiên trung bình từ 10-6 – 10-4 Câu 33: Sau 20 hệ chịu tác động thuốc trừ sâu, tỉ lệ cá thể mang gen lặn kháng thuốc quần thể sau tăng lên gấp 500 lần, hạn chế tác hại cho môi trường, người ta cần nghiên cứu theo hướng A chuyển gen gây bệnh cho sâu B chuyển gen kháng sâu bệnh cho trồng C hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu sinh học D nuôi nhiều chim ăn sâu Hướng dẫn giải: Đáp án B Để hạn chế tác hại thuốc trừ sâu tới môi trường, người ta nghiên cứu theo hướng chuyển gen kháng sâu bệnh cho trồng Câu 34: Nhóm sinh vật sau tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức thể? A Động vật có xương sống B Sinh vật sống cộng sinh C Sinh vật sống kí sinh D Sinh vật nhân sơ Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 7/9- Mã đề thi 010 Hướng dẫn giải: Đáp án C Sinh vật sống kí sinh tiến hoá theo kiểu đơn giản mức độ tổ chức thể Câu 35: Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm khơng tiến hố thành lồi đa bào A hệ gen chúng q đơn giản nên khơng tiến hố B thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với mơi trường C Vi khuẩn sinh bào tử để chống lại điều kiện bất lợi D Vi khuẩn chịu tác động chọn lọc tự nhiên Hướng dẫn giải: Đáp án B Vì thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng mơi trường Câu 36: Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức sau đây? A Mang axit amin tham gia trình dịch mã B Phân giải prơtêin C Làm khn tổng hợp chuỗi pôlipeptit D Cấu tạo nên ribôxôm.Hướng dẫn giải: Đáp án B Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức phân giải protein → phân giải protein chức lizỗm tế bào Câu 37: Để kiểm tra giả thuyết Oparin Hanđan, năm 1953 Milơ tạo môi trường nhân tạo có thành phần hố học giống khí ngun thuỷ Trái Đất Mơi trường nhân tạo gồm A CH , NH , H nước B CH , CO2 , H nước C N2, NH , H nước D CH , CO , H nước Hướng dẫn giải: Đáp án A Bao gồm nước, H2, NH3, CH4 Câu 38: Cho nhận xét sau: (1) Nếu môi trường lý tưởng mức sinh sản tối đa, mức tử vong tối thiểu (2) Kích thước tối đa mang đặc tính lồi (3) Kích thước quần thể mơ tả công thức N t = N + D – B + E – I ( N t N số lượng cá thể thời điểm t t , B mức sinh sản, D mức tử vong, I mức nhập cư E mức xuất cư) (4) Mức sống sót (Ss) số cá thể sống đến thời điểm định, biểu diễn công thức Ss = – D (1 kích thước quần thể xem đơn vị D mức tử vong) (5) Trong kiểu tăng trưởng môi trường bị giới hạn, tốc độ sinh sản tăng lên cao sau điểm uốn (6) Trong kiểu tăng trưởng môi trường bị giới hạn, tốc độ sinh sản tăng lên cao sau điểm uốn (7) Kích thước quần thể tổng sản lượng cá thể quần thể (8) Mật độ quần thể vượt mức cho phép, phận cá thể xuất cư, bệnh dịch cơng cá thể yếu quần thể (9) Đàn cá mòi cờ di cư vào sơnh Hồng hàng năm gọi quần thể cá mòi cờ di cư sinh sản (10) Quần thể gọi dạng tồn loài thực chức sinh sản, dễ dàng tránh tác động xấu, khai thác nguồn sống tốt Số nhận xét A B C Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol D Trang 8/9- Mã đề thi 010 Hướng dẫn giải: Đáp án B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  Đúng Sai kích thước tối thiểu mang đặc tính lồi (trang 219 SGK nâng cao) Sai cơng thức Nt = N0 + B – D + I – E Sai mức sống sót (Ss) số cá thể sống đến thời điểm định, biểu diễn công thức Ss = – d (1 kích thước quần thể xem đơn vị, d tỉ lệ tử vong) Sai kiểu tăng trưởng môi trường bị giới hạn, tốc độ sinh sản tăng lên cao điểm uốn Sai tăng trưởng lồi có kích thước nhỏ gần với kiểu tăng trưởng hình chữ J (8) (9) (10) ý Câu 39: Nội dung chủ yếu thuyết “ra từ Châu Phi” cho A Người H.sapiens hình thành từ lồi người H.erectus Châu Phi B Người H.sapiens hình thành từ loài người H.erectus châu lục khác C Người H.erectus từ Châu Phi di cư sang châu lục khác sau tiến hố thành H.sapiens D Người H.erectus từ Châu Phi di cư sang châu lục khác sau tiến hố thành H.habilis Hướng dẫn giải: Đáp án A Người Homo Sapien hình thành từ loài H erectus Châu Phi cách 160000 năm di chuyển sang châu lục khác cách 50 nghìn năm (giả thiết từ Châu Phi) Câu 40: Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30oC, lồi bọ cánh cứng có chu kì sống 10 ngày đêm Còn thành phố B, nhiệt độ trung bình 18oC chu kì sống lồi 30 ngày đêm Ngưỡng nhiệt phát triển số hệ trung bình năm 2019 lồi thành phố A B A 12oC, 18 36 B 12oC, 37 12 C 10oC, 12 18 D 14oC, 36 13 Hướng dẫn giải: Đáp án B S = (30 – C) x 10 = (18 – C) x 30 => C = 12oC Số hệ trung bình năm 2019 loài thành phố A là: 365/10 = 36.5 Số hệ trung bình năm 2019 loài thành phố B là: 365/30 = 12.1 Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 9/9- Mã đề thi 010 ... sống B Sinh vật sống cộng sinh C Sinh vật sống kí sinh D Sinh vật nhân sơ Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 7/9- Mã đề thi 010 Hướng dẫn giải: Đáp án C Sinh vật... đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 5/9- Mã đề thi 010 Câu 26: Nhân tố gây biến động số lượng, quần thể có kích thước A nhân tố vô sinh B độ ẩm nước C nhân tố hữu sinh. .. là: 365/10 = 36.5 Số hệ trung bình năm 2019 lồi thành phố B là: 365/30 = 12.1 Cộng đồng Sinh Học Bookgol: facebook.com/groups/SinhhocBookGol Trang 9/9- Mã đề thi 010
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (139) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (139)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay