ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (138)

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 20 Ngày thi: 21h30,/2/2019 Thời gian làm bài: 20 phút ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đáp án có 08 trang) Mã đề thi 020 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C D C C B C C B C A A C D B A A A B Câu 1: Ở người bệnh mù màu gen lặn a bệnh máu khó đơng alen lặn b nằm NST giới tính X quy định, alen A B quy định nhìn bình thường máu đơng bình thường, khơng có alen tương ứng Y Bệnh bạch tạng lại gen lặn d nằm NST thường qui định, alen D quy định da bình thường Tính trạng màu da gen, gen gồm alen nằm NST thường tương tác cộng gộp với quy định, số kiểu gen tối đa quần thể người gen nói là: A.1296 B 1134 C 1053 D 1377 Đáp án B Bệnh mù màu bệnh máu khó đơng gồm alen quy định nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y Locut I chứa alen A a, locut II chứa alen B b nằm NST giới tính X khơng có alen Y Ta có số alen = 2.2 = alen Số kiểu gen giới XX: KG Số kiểu gen giới XY = kiểu gen Tổng số kiểu gen = 10+4 = 14 KG Mỗi gen lại có KG Vậy tổng số kiểu gen = 14.3.3.3.3 = 1134 KG Câu 2: Trong quần thể, gen có alen, gen có alen Cả gen thuộc NST X, Y khơng alen Gen có alen thuộc NST Y, X không alen Số loại giao tử số kiểu gen nhiều có là: A 15 180 B.19 180 C 20 120 D 15 120 Đáp án B Gen 1: có alen thuộc NST X ,không thuộc Y Gen 2: có alen thuộc NST X, khơng thuộc Y Gen 3: có alen thuộc Y,khơng thuộc X =>Xét XX có =120 ( tương tự liên kết gen) =>Xét XY có 3*5*4=60 kiểu gen =>Số kiểu gen=120+60=180 Số loại giao tử=3*5+4=19(loại) Câu 3: Gen có alen, gen có alen gen nằm cặp NST thường có xảy hốn vị, Gen có alen nằm vùng khơng tương đồng NST X, Y số loại kiêu gen tối đa quăn là: A.1860 B 4800 C 6510 D 4650 Đáp án C Xét gen 2: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 1/8 - Mã đề thi 020 Số giao tử tối đa tạo 5.6 = 30 Suy kiểu gen tối đa Xet gen 3: Cặp XX: có kiểu gen Cặp XY có kiểu gen Số kiểu gen tối đa 14 x 465 = 6510 (kiểu gen) Câu 4: Số alen gen I, II, III 5, Biết gen nằm NST thường khơng nhóm liên kết Số kiểu gen đồng hợp cặp gen , dị hợp cặp gen số kiểu gen đồng hợp cặp gen ,dị hợp cặp gen A 71 303 B 270 390 C 105 630 D 630 1155 Đáp án D Trước bước vào giải chị cung cấp cho em số công thức để tính số kiểu gen sau: Locut gen nằm NST thường: Gen có r alen: - Số loại kiểu gen đồng hợp số alen gen =r - Số loại kiểu gen dị hợp số tổ hợp chập từ r alen: - Tổng số loại kiểu gen tổng số kiểu gen đồng hợp dị hợp: r+ = Locut gen nằm NST giới tính: A Một locut gen nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y: Gen có r alen:  Ở giới XX: Số loại kiểu gen đồng hợp số alen gen = r Số loại kiểu gen dị hợp= , tổng số loại kiểu gen=  Ở giới XY: Số loại kiểu gen = r  Xét chung giới: Tổng số loại kiểu gen = số loại kiểu gen giới XX số loại kiểu gen giới XY=r+ + Số kiểu giao phối = tổng số kiểu gen giới đực x tổng số kiểu gen giới B Một locut gen nằm NST giới tính X có alen tương ứng Y Gen có r alen :  Ở giới XX: Số loại kiểu gen đồng hợp số alen gen= r Số loại kiểu gen dị hợp = Tổng số loại kiểu gen =  Ở giới XY: Kiểu gen kết hợp alen X Y với nên tổng số kiểu gen = r2 C Một locut gen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y khơng có alen tương ứng X Gen có r alen: Số kiểu gen giới XY số alen = r D Một locut gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X lồi có chế xác định XX/XO Gen có r alen: Cách tính số kiểu gen trường hợp locut gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X lồi có chế xác định giới tính XX/XO giống y hệt trường hợp locut gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y Vì vậy:  Ở giới XX: Số loại kiểu gen đồng hợp số alen gen = r Số loại kiểu gen dị hợp= , tổng số loại kiểu gen =  Ở giới XO: Số loại kiểu gen = r Sau bắt đầu giải câu Dựa vào đề ta xác định locut gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Áp dụng công thức ta có: Số kiểu gen dị hợp gen I, II,III là: =10, =3, =21 Số kiểu gen đồng hợp gen I, II, III là: 5, 3, Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 2/8 - Mã đề thi 020 Số kiểu gen đồng hợp cặp gen dị hợp cặp gen = 5.3.21+ 5.7.3+ 3.7.10= 630 KG Số kiểu gen đồng hợp cặp gen dị hợp cặp gen= 10.3.7+ 10.21.3+ 3.21.5= 1155 KG Câu 5: Trong quần thể loài lưỡng bội, xét locut có alen Biết khơng có đột biến xảy Số kiểu gen quần thể trường hợp sau: Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X: A 10 B 12 C 14 D 16 Đáp án C Ta cần lưu ý xét có đực có bao nhiểu kiểu gen, giả sử XX=> tính nhiễm sắc thể thường, đực XY có kiểu gen khơng nằm Y +4=14 ( kiểu gen) Câu 6: Gen nằm cặp NST thường liên kết khơng hồn tồn, gen có alen Gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X liên kết khơng hồn tồn, gen có alen Số kiểu gen số kiểu giao phối tối đa có quần là: A 630 1800 B 450 1800 C 630 81000 D 450 81000 Đáp án C Xét XX có : x = 450 Xét thể XY có : x 2.2=180 Số kiểu gen: 450 + 180 = 630 Số kiểu giao phối = số kiểu gen XX x số gen kiểu XY- 450 x 180=81000 C 7: Trong quần thể, xét gen:gen1 có 4alen,gen có alen,hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, gen gen có alen, hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có đoạn tương đồng Y, gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y khơng có alen X Số kiểu gen tối đa có quần thể là: A 138 B 2340 Đáp án B gen: gen 1: thường alen gen 2: thường alen gen 3: alen gen 4: alen gen 5: gen + gen = alen = 78 C 4680 D 1170 nằm NST nằm NST X; không nằm Y : nằm Y, không nằm X gen + gen = = 10 ( XX) gen = 4.5 = 20 ( XY ) ∑ 78.(10+20) = 2340 Giải thích: Ta có cặp NST giới tính Ta có: Người ♀ XX ta coi cặp NST thường có gen alen nẳm => ♀ có 10 loại Người ♂ XY ta có gen 3, gen 4, gen độc lập, Gen + gen thuộc X => alen X có loại Gen thuộc Y => alen Y có loại Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/8 - Mã đề thi 020 ∑ 4.5= 20 loại C 8: Ở loài động v t ng u phối, đ c có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X,Y Tính theo l thuyết, lồi động v t có tối đa kiê u gen ba gen nói A 1800 B 378 C 1860 D 1380 Đáp án C gen : Gen 1: : alen, NST thường Gen 2: : alen thuộc X , không thuộc Y Gen 3: : alen thuộc X, Y Gen = =6 Xét ♀ XX ta thấy có gen nằm Gen : alen , Gen 3: alen X : 4.5 = 20 kiểu Y : có kiểu XY : 20.5 = 100 ∑ 6.(210+100) = 1860 kiểu gen C 9: Ở loài động v t ng u phối, đ c có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, Y Gen thứ ba có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ tư có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính Y kho ng có alen tương ứng X Tính theo l thuyết, lồi động v t có tối đa kiểu gen bốn gen nói A.2340 B.900 C.1800 D.1908 Đáp án C Có gen Gen alen thường Gen alen : thuộc X, Y Gen 3 alen : thuộc X, không thuộc Y Gen alen : thuộc Y, không thuộc X +Gen = = 10 +Xét ♀ XX ta thấy X có gen : alen : alen => = 45 +Xét ♂ XY ta thấy X có gen Y có gen : alen : alen : alen : alen X : 3.3 = kiểu => XY = 9.15 = 135 kiểu Y : 3.5 = 15 kiểu ∑ 10.( 4.5+13) = 1800 kiểu gen Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/8 - Mã đề thi 020 C 10: Ở loài động v t, xét cặp gen thứ nằm NST thường có alen Xét cặp NST giới tính X có hai cặp gen liên kết nằm đoạn không tương đồng với NST Y, gen c ng có alen Trên NST Y xét gen có alen nằm đoạn khơng tương đồng với NST X Theo lí thuyết số loại kiểu gen tối đa loại gen nói là: A.126 B.189 Đáp án B Có Gen Gen alen Gen alen C.63 D.98 T hường Thuộc X, không thuộc Y Gen 3 alen Gen alen Thuộc Y, không thuộc X +Gen = =3 +Xét ♀ XX ta có gen nằm XX : alen : alen loại +Xét ♂ XY ta có X có gen : : alen : alen Trên Y có alen X: 3.3 = => XY : 18 loại Y: =2 => ∑ C 11: Ở loài động v t ng u phối, đ c có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X,Y Tính theo l thuyết, lồi động v t có tối đa kiê u gen ba gen nói A.675 B.405 C.585 D.135 Đáp án C Có Gen Gen alen thường Gen 2 alen thuộc X, không thuộc Y Gen 3 alen thuộc X Y Gen = = 15 Xét ♀ Ta có XX có gen nẳm Gen 2: alen Gen 3: alen XX = = 21 Xét ♂ Ta có XY X có gen Gen 2: alen Gen 3: alen Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 5/8 - Mã đề thi 020 X: 2.3= XY= 18 Y: ∑ 15.(18+21) = 585 C 12: Ở quần thể ng u phối, xét hai gen: gen thứ có alen, nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có alen, nằm nhiễm sắc thể thường Trong trường hợp không xảy đột biến, số loại kiểu gen tối đa hai gen tạo quần thể A 135 B 45 Đáp án A Có Gen: Gen Gen Gen alen alen C 15 D thuộc X, không thuộc Y thường ∑ Gen 3: Ở ong m t, xét gen có số alen 3,4,5 Gen nằm cặp NST số 4, gen nằm cặp NST số Số kiểu gen tối đa gen quần thể là: A.1170 B 1230 Đáp án A Có Gen : Gen alen Gen alen Gen alen C 900 D 960 NST thường số NST thường số Gen + gen = Gen = = 15 ∑ C 14: Số lượng alen gen A, B C alen, alen, alen biết gen nằm cặp NST thường khác khơng nhóm liên kết quần thể số kiểu gen đồng hợp tất gen số kiểu gen dị hợp tất gen là: A B 18 C D Đáp án C Gen: Gen A: alen thường Gen B: alen thường Gen C: alen thường Số kg đồng hợp 2.3.5= 30 Số kg dị hợp tất Gen A: có kgen dị hợp Gen B: có kgen dị hợp Gen C: có 10 kgen dị hợp =>Tổng = 1.3.10=30 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 6/8 - Mã đề thi 020 C 15: Trong quần thể lồi th c v t lưỡng bội có NST 2n Trên nhóm liên kết xét locut gen, lơcut có alen Trong điều kiện khơng phát sinh đột biến, lồi có tối đa loại giao tử A 92 B 93 C 94 D 95 Đáp án D Thực vật có 2n=10 Trên nhóm gen xét locut gen Mỗi locut alen cặp NST có gen gen có alen A a => cặp NST cho 3.3=9 loại giao tử B b 10 NST => cặp => cho loại giao tử C 16 : Có thể th c kiểu phép lai khác kiểu gen ch xét gen có alen A, a tồn NST giới tính Xvà Y A B 12 C 18 D Đáp án B Có gen : alen thuộc alen X,Y Xét ♀ XX có ♂ XY có 2.2 = kiểu gen Có 4.3 = 12 phép lai C 17: Gen thứ có alen A, a , gen thứ hai có alen B, b , hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y Gen thứ ba có alen I A, IB, IO nằm nhiễm sắc thể thường Số kiểu gen tối đa quần thể ba gen A 84 B 54 Đáp án A Gen alen Gen 2 alen  C 120 D 60 thuộc X, không thuộc Y Gen ( nhóm máu) => loại  ∑ C 18: Ở loài th c v t lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Trong trường hợp không xảy đột biến mới, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa gen tạo quần thể thuộc lồi A Đáp án A Có gen: Có tối đa B 2 alen C D thuộc X không thuộc Y Kiểu gen C 19 Ở lồi th , lơcut gen quy định màu sắc lơng gồm alen, kiểu gen khác lôcut quy định kiểu hình khác nhau; lơcut gen quy định màu mắt gồm alen, alen trội trội hoàn toàn Hai Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 7/8 - Mã đề thi 020 lôcut nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen số loại kiểu hình tối đa hai lôcut A G H B G H C.9 G H D.10KG 4KH Đáp án A Màu lông: Màu mắt: -Số kiểu gen alen alen -Số kiểu hình AA # Aa # aa BB # Bb # bb KH C 20: Xét gen loài: Gen I có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen II có alen gen III có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X đoạn không tương đồng với nhiễm sắc thể Y, gen I có alen nằm Y đoạn khơng tương đồng với nhiễm sắc thể giới tính X Các gen liên kết khơng hồn tồn, số kiểu gen tối đa có quần thể A 89 B 99 C 250 D 226 Đáp án B Có Gen Gen alen Gen alen Thuộc X, không thuộc Y Gen alen Gen alen Gen KG Xét XX ta có gen nẳm Thuộc Y không thuộc X XX = Xét XY ta có gen nằm NST Y gen nằm NST X alen alen alen alen alen Y: X.Y= 12 X: 3.2=6 ∑ Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 8/8 - Mã đề thi 020 ... Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 6/8 - Mã đề thi 020 C 15: Trong quần thể loài th c v t lưỡng bội có NST 2n Trên nhóm liên kết xét locut gen, lơcut có alen Trong điều kiện khơng phát sinh. .. thuộc X => alen X có loại Gen thuộc Y => alen Y có loại Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/8 - Mã đề thi 020 ∑ 4.5= 20 loại C 8: Ở loài động v t ng u phối, đ c có cặp nhiễm... kiểu Y : 3.5 = 15 kiểu ∑ 10.( 4.5+13) = 1800 kiểu gen Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/8 - Mã đề thi 020 C 10: Ở loài động v t, xét cặp gen thứ nằm NST thường có alen Xét
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (138) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (138)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay