ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (135)

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN www.facebook.com/phankhacnghe ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 357 File PDF lời giải chi tiết video LiveStream có Group VIP Sinh 2019 Câu 81: Quần thể sau có biến động số lượng cá thể khơng theo chu kì? A Khi nhiệt độ xuống 80C số lượng ếch nhái giảm mạnh B Số lượng cá cơm vùng biển Peru biến động có dòng nước nóng chảy qua C Chim cu gáy xuất nhiều vào mùa hè D Muỗi xuất nhiều vào mùa mưa Câu 82: Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, bầu khí nguyên thủy chưa xuất A H2 B CH4 C NH3 D O2 Câu 83: Một quần thể thực vật (P) tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Theo lí thuyết, tần số kiểu gen dị hợp quần thể hệ F2 A 0,6 B 0,12 C 0,4 D 0,24 Câu 84: Thành phần sau không thuộc hệ dẫn truyền tim? A Nút xoang nhĩ B Van nhĩ thất C Nút nhĩ thất D Bó His Câu 85: Cơ chế di truyền sau không sử dụng nguyên tắc bổ sung? A Nhân đơi ADN B Phiên mã C Hồn thiện mARN D Dịch mã Câu 86: Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho kiểu hình hoa đỏ đời chiếm 75%? A Aa × Aa B Aa × aa C Aa × AA D AA × aa Câu 87: Cặp phép lai sau cặp phép lai thuận nghịch? A ♂ AA × ♀ AA ♂ aa × ♀ aa B ♂ AA × ♀ aa ♂ aa × ♀ Aa C ♂ AA × ♀ Aa ♂ Aa × ♀ AA D ♂ Aa × ♀ Aa ♂ Aa × ♀ aa Câu 88: Ở lồi thực vật, tính trạng gen có alen quy định, tính trạng trội trội hoàn toàn Cho (P) dị hợp tử cặp gen giao phấn với chưa biết kiểu gen Biết không xảy đột biến, gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, có phép lai cho đời F phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : : : : : : A B C D Câu 89: Cơ thể có kiểu gen sau giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất? A AaBb B AABb C Aabb D aabb Câu 90: Chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè Đây tượng cách li A nơi B tập tính C học D thời gian Câu 91: Trong mối quan hệ mà hai loài hợp tác chặt chẽ hai bên có lợi mối quan hệ A cộng sinh B hợp tác C hội sinh D kí sinh Câu 92: Đơn phân sau cấu tạo nên phân tử ADN? A Axit amin B Ribônuclêôtit C Nuclêôtit D Phôtpholipit Câu 93: Hai loại tế bào cấu tạo mạch gỗ A quản bào tế bào kèm B ống rây tế bào kèm C quản bào mạch ống D mạch ống tế bào ống rây Câu 94: Ở loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều kiểu gen nhất? A AA × aa B AA × Aa C Aa × aa D Aa × Aa Câu 95: Phương pháp sau ứng dụng để tạo thể có kiểu gen đồng hợp tất gen? A Gây đột biến gen B Lai tế bào sinh dưỡng C Nhân vơ tính D Ni cấy hạt phấn nỗn chưa thụ tinh Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Câu 96: Ở sinh vật nhân sơ, phân tử mARN mã từ gen có chiều dài 102nm Số nuclêơtit gen A 600 B 60 C 30 D 300 15 Câu 97: Xét phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E Coli chứa N Nuôi cấy vi khuẩn môi trường N14, sau hệ mơi trường ni cấy có A phân tử ADN có chứa N14 B phân tử ADN chứa N14 C phân tử ADN chứa N15 D phân tử ADN chứa N15 Câu 98: Khi nói đặc trưng quần thể, phát biểu sau đúng? A Mật độ cá thể quần thể đặc trưng giữ ổn định B Sự phân bố cá thể quần thể ảnh hưởng đến khả khai thác nguồn sống C Tỉ lệ giới tính tất quần thể đảm bảo : D Những cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh thường tăng trưởng theo đường cong S Câu 99: Phát biểu sau khơng nói hơ hấp sáng? A Hô hấp sáng xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều B Hơ hấp sáng chủ yếu xảy thực vật C4 C Hô hấp sáng làm giảm suất trồng D Hô hấp sáng q trình hấp thụ O2 giải phóng CO2 ngồi ánh sáng Câu 100: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Trong diễn nguyên sinh, giai đoạn sau số lượng loài số lượng cá thể loài tăng B Con người nguyên nhân chủ yếu bên gây diễn sinh thái C Sự biến đổi quần xã tương ứng với biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường D Kết thúc diễn thứ sinh ln hình thành quần xã ổn định Câu 101: Theo quan điểm tiến hóa đại, dạng biến dị sau không xem nguồn nguyên liệu cho tiến hóa quần thể? A Biến dị tổ hợp B Biến dị xác định C Di nhập gen D Đột biến gen Câu 102: Khi nói huyết áp, phát biểu sau đúng? A Khi tim dãn tạo huyết áp tâm thu B Khi tim co tạo huyết áp tâm trương C Huyết áp thay đổi lực co tim thay đổi D Huyết áp áp lực máu tác dụng lên thành mạch Câu 103: Ở loài thực vật, xét gen A, B, D, E; gen có alen, quy định tính trạng; tính trạng trội trội hoàn toàn Các gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi cho có kiểu gen AaBbDdEe giao phấn với chưa biết kiểu gen, đời F1 thu kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 28,125% Kiểu gen thể đem lai A AaBbddee B aaBbDdee C AABbDdee D AaBbDdEe Câu 104: Khi nói chế di truyền cấp phân tử, có phát biểu sau đúng? I Enzim ARN polymeraza tiếp xúc tháo xoắn phân tử ADN vùng điều hòa II mARN sơ khai có chiều dài chiều dài vùng mã hóa gen III Enzim ADN polymeraza di chuyển mạch khuôn gen theo chiều 3’ – 5’ IV Trên phân tử ADN, enzim ligaza hoạt động mạch A B C D Câu 105: Có phát biểu sau nói mối quan hệ vật ăn thịt – mồi vật kí sinhsinh vật chủ? I Kích thước vật ăn thịt thường lớn mồi, kích thước vật kí sinh thường bé vật chủ II Vật ăn thịt giết chết mồi, vật kí sinh thường giết chết vật chủ III Số lượng vật ăn thịt thường mồi, số lượng vật kí sinh thường vật chủ IV Trong hai mối quan hệ lồi có lợi lồi bị hại A B C D Câu 106: Ở loài thực vật, cho giao phấn hai dòng chủng hoa đỏ hoa trắng, đời F1 thu 100% kiểu hình hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu kiểu hình phân li theo tỉ lệ 27 đỏ : 18 hồng : 19 trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc hoa hai gen quy định có tượng trội khơng hồn tồn II Có 10 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe III Cây hoa đỏ F1 dị hợp tử cặp gen IV Cho F1 giao phấn với đồng hợp lặn, đời tối đa có kiểu gen A B C D Câu 107: Giao phối ngẫu nhiên khơng xem nhân tố tiến hóa A tạo kiểu gen thích nghi B trung hòa tính có hại đột biến C trì trạng thái cân di truyền quần thể D làm tăng dần kiểu gen đồng hợp, giảm dần kiểu gen dị hợp Câu 108: Xét gen vi khuẩn E Coli có chiều dài 4080A0 có 2868 liên kết hiđrô Một đột biến điểm làm gen B thành alen b Gen đột biến có 2866 liên kết hiđrơ Khi cặp gen Bb nhân đơi lần số nuclêôtit loại mà môi trường cung cấp A A = T = 1463, G = X = 936 B A = T = 1464, G = X = 936 C A = T = 1463, G = X = 934 D A = T = 1464, G = X = 938 Câu 109: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Phép lai đa bội sau cho nhiều kiểu gen, kiểu hình nhất? A AAaaBBbb × AAaaBBbb B AAAaBBBb × AAaaBBbb C AaaaBBbb × AAaaBbbb D AAaaBBbb × AAAABBBb Câu 110: Nhân tố chủ yếu định trạng thái cân quần thể A mức độ cạnh tranh cá thể quần thể B kiểu phân bố cá thể quần thể C khả cung cấp nguồn sống môi trường D cấu trúc tuổi quần thể Câu 111: Trong đột biến điểm đột biến thay dạng phổ biến Có phát biểu sau giải thích cho đặc điểm trên? I Đột biến thay xảy khơng có tác nhân gây đột biến II Là dạng đột biến thường ảnh hưởng đến sức sống sinh vật so với dạng lại II Dạng đột biến xảy mạch phân tử ADN IV Là dạng đột biến thường xảy nhóm động vật bậc thấp A B C D Câu 112: Phát biểu sau nói vai trò chu trình sinh, địa, hóa hệ sinh thái? A Đảm bảo giữ ấm cho sinh vât B Dòng lượng qua hệ sinh thái theo chiều cuối bị tiêu biến dạng nhiệt C Giúp loại bỏ chất độc khỏi hệ sinh thái D Chất dinh dưỡng phân tử trì sống có nguồn cung cấp hạn chế nên cần tái tạo lại liên tục Câu 113: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) giao phấn, thu F có kiểu hình có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể có phép lai phù hợp với kết II Nếu xảy hoán vị gen với tần số 20% (P) có kiểu gen khác III Ở F1 kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 40,5% IV Kiểu hình mang tính trạng trội ln chiếm tỉ lệ bé kiểu hình mang tính trạng trội A B C D Câu 114: Màu sắc lơng thỏ gen có alen A1, A2, A3, A4 nằm nhiễm sắc thể thường quy định Trong A1 quy định màu lơng xám, A2 quy định lông sọc, A3 quy định lông màu vàng, A4 quy định lông màu trắng Thực phép lai thu kết sau: - Phép lai 1: Thỏ lông sọc lai với thỏ lông vàng, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% thỏ lông xám nhạt : 25% thỏ lông sọc : 25% thỏ lông vàng : 25% thỏ lông trắng - Phép lai 2: Thỏ lông sọc lai với thỏ lơng xám, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 25% thỏ lơng sọc : 25% thỏ lơng trắng Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe - Phép lai 3: Thỏ lông xám lai với thỏ lơng vàng, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% thỏ lông xám : 50% thỏ lông vàng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thứ tự quan hệ trội lặn xám trội hoàn toàn so với sọc, sọc trội hoàn toàn so vàng, vàng trội hoàn toàn so trắng II Kiểu hình lơng xám quy định nhiều kiểu gen III Tối đa có 10 kiểu gen quy định màu lơng thỏ IV Có kiểu gen quy định lông xám nhạt A B C D Câu 115: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hạt gen quy định, gen có alen, di truyền theo tương tác cộng gộp Trong kiểu gen có alen trội quy định màu đỏ đậm, alen trội quy định màu đỏ vừa, alen trội quy định màu đỏ nhạt, alen trội quy định màu hồng, khơng có alen trội quy định màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, tính trạng thân cao trội hồn tồn so với tính trạng thân thấp Các gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, đời thu tối đa 10 kiểu hình II Cây cao, đỏ vừa có kiểu gen khác III Cho dị hợp cặp gen (P) giao phấn với thu F1 Nếu cho hồng, thân thấp F1 giao phấn ngẫu nhiên, đời có kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm tỉ lệ 25% IV Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, đời kiểu hình thân cao, hoa đỏ vừa chiếm tỉ lệ 18,75% A B C D Câu 116: Một quần thể thực vật tự thụ phấn hệ xuất phát (P) có kiểu gen AABb, AaBb, aabb Trong kiểu hình lặn tính trạng chiếm 20% Sau hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 177/640 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Sau hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa kiểu gen II Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn tăng quần thể III Thể hệ xuất phát (P) có 40% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen IV Sau hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 85,625% A B C D Câu 117: Ở loài thú, cho giao phối (P) mắt đỏ, chân cao chủng với đực mắt trắng, chân thấp, F1 thu 100% mắt đỏ, chân cao Cho F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 51,5625% mắt đỏ, chân cao : 20,3125% mắt trắng, chân thấp : 4,6875% mắt đỏ, chân thấp : 23,4375% mắt trắng, chân cao Trong tính trắng mắt đỏ, chân thấp xuất đực Biết trình khơng xảy đột biến; Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu mắt cặp gen quy định II xảy hoán vị gen với tần số 20% III F2 có 10 kiểu gen quy định mắt đỏ, chân cao IV Cho F1 giao phối với đực mắt đỏ, chân thấp mang alen khác kiểu hình mắt trắng, chân thấp mang cặp gen đồng hợp đời chiếm tỉ lệ 12,5% A B C D Câu 118: Ở loài thực vật (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể kí hiệu I, II, III, IV Khi phân tích nhiễm sắc thể thể đột biến người thu kết sau: Cặp NST Số lượng NST cặp Thể đột biến I II III A 4 B 3 C D 2 Phát biểu sau đúng? A Thể đột biến B hình thành giao tử chứa n nhiễm sắc thể với xác suất 50% B Thể đột biến A hình thành qua nguyên phân giảm phân C Thể đột biến B hình thành qua phân bào nguyên phân Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) IV 2 VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe D Thể đột biến C D hình thành rối loạn phân bào bên bố mẹ Câu 119: Ở loài động vật, cặp nhiễm sắc thể giới tính đực XY XX Xét hai gen liên kết hoàn toàn nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính Mỗi gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Giới đực tối đa có 16 loại kiểu gen hai gen II Cho cá thể đực, dị hợp tử cặp gen giao phối với đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : đực có kiểu gen dị hợp tử III Nếu cho dị hợp tử cặp gen giao phối với đực mang tính trạng lặn đời xuất 25% đực mang kiểu hình lặn tính trạng IV Cho cá thể đực, dị hợp tử cặp gen giao phối với nhau, có phép lai cho đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 120: Ở người gen quy định nhóm máu có alen nằm nhiễm sắc thể thường, kiểu gen IAIA IAI0 quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB IBI0 quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen I0I0 quy định nhóm máu O Bệnh mù màu gen có alen quy định, trội hoàn toàn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X Cho sơ đồ phả hệ Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II III1 III5 có kiểu gen giống III II2 II4 có nhóm máu A B IV Cặp vợ chồng III3 – III4 sinh nhóm máu O khơng bị bệnh với xác suất A B C D - HẾT LỚP VIP SINH 2019 LIVESTREAM - LiveStream Thứ Thứ hàng tuần, học đến thi - Đề thi đăng tải lên Group trước ngày để HS làm trước - Học phí: 400K, chuyển vào tài khoản thầy Phan Khắc Nghệ - Đăng kí học: Inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... Cặp vợ chồng III3 – III4 sinh nhóm máu O không bị bệnh với xác suất A B C D - HẾT LỚP VIP SINH 2019 LIVESTREAM - LiveStream Thứ Thứ hàng tuần, học đến thi - Đề thi đăng tải lên Group... vật ăn thịt – mồi vật kí sinh – sinh vật chủ? I Kích thước vật ăn thịt thường lớn mồi, kích thước vật kí sinh thường bé vật chủ II Vật ăn thịt giết chết mồi, vật kí sinh thường giết chết vật... 100: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Trong diễn nguyên sinh, giai đoạn sau số lượng lồi số lượng cá thể loài tăng B Con người nguyên nhân chủ yếu bên gây diễn sinh thái C Sự biến
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (135) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (135)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay