ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (134)

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI THỬ SỞ GD – ĐT HÀ NỘI LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 001 Câu 81 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai nói q trình hình thành lồi mới? A Cách lí địa lí thời gian dài ln dẫn đến hình thành lồi B Trong khu vực địa lí, lồi hình thành đường sinh thái lai xa đa bội hỏa C Cách li tập tính cách lí sinh thái dẫn đến hình thành lồi D Đa số lồi thực vật có hoa đương xỉ hình thành đường lai xa đa bội hóa Câu 82 Phát biểu sau sai nói đột biến cấu trúc NST? A Đột biến cấu trúc NST gồm bốn dạng đoạn, lập đoạn, đảo đoạn chuyển đoạn B Đột biến cấu trúc NST gây chết làm khả sinh sản sinh vật C Đột biến cấu trúc NST phát sinh trao đổi chéo hai cromatit cặp NST D Đột biến cấu trúc NST góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa Câu 83 Bệnh sau người đột biến NST gây nên? A Mù màu B Máu khó đơng C Ung thư máu ác tính D Bạch tạng Câu 84 Ở người, gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X A khơng có alen tương ứng NST Y B di truyền từ mẹ cho gái C tồn thành cặp alen D di truyền từ bố cho trai Câu 85 Ví dụ sau phản ánh mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? A Tảo giáp nở hoa gây độc cho sinh vật sống môi trường B Trong ruộng lúa, lúa cỏ cạnh tranh dinh dưỡng ánh sáng C Trong vườn ươm bạch đàn, số bị chết thiếu ánh sáng D Bồ nông kiếm ăn theo đàn bắt nhiều cá bồ nông kiếm ăn riêng lẻ Câu 86 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A Di - nhåp gen B Giao phối ngẫu nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 87 Phát biểu sau nói hơ hấp người bình thường? A Nồng độ O2 khí hít vào ln nhỏ nồng độ O2 khí thở B Nhịp thở trẻ em chậm nhịp thở người trưởng thành C Nhịp thở người chạy nhanh nhịp thở người lúc nghỉ ngơi D Nồng độ CO2 khí thở ln nhỏ nồng độ CO2 hít vào Câu 88 Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai nói di nhập gen? A Di - nhập gen làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể B Dị - nhập gen chi ảnh hưởng tới quần thể có kích thước lớn C Di - nhập gen nhân tố tiến hóa vơ hướng FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 1/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D Di – nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 89 Động vật sau có hệ tuần hoản đơn A Ếch đồng B Cá chép, C Cá sấu D Chim sâu Câu 90 Khi nói chứng tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa đồng quy B Cơ quan tương tự phản ánh hướng tiến hóa phân li C Tính phổ biến mã di truyền chứng sinh học phân tử D Hóa thạch chứng tiến hóa gián tiếp Câu 91 Trong thực hành chiết rút diệp lục carơtenơit thực vật, bốn nhóm học sinh sử dụng mẫu vật dung mơi sau: Nhóm học sinh I II Dung mơi Mẫu vật Ở cốc thí nghiệm Ở cốc đối chứng o Nước cất o Nước cất o Cồn 90 – 96 Lá khoai lang xanh Lá khoai lang úa vàng Cồn 90 – 96 III Củ cà rốt Cồn 90 – 96 Nước cất IV Quả cà chua chín Cồn 90 – 96o Nước cất Cho biết thí nghiệm tiến hành theo quy trình Dự đốn sau sai kết thí nghiệm ? A Dịch chiết tất cốc đối chứng khơng có màu B Dịch chiết cốc thí nghiệm nhóm II có màu vàng C Dịch chiết cốc thí nghiệm nhóm I có màu xanh lục D Dịch chiết cốc thử nghiệm nhóm III nhóm IV có màu đỏ Câu 92 Bộ NST thể song nhị bội hình thành từ hai lồi thực vật (lồi thứ có NST 2n = 24, lồi thứ hai có NST 2n = 26) gồm cặp tương đồng? A 25 B 50 C 12 D 13 Câu 93 Loại enzim sau tham gia vào trình phiên mã? A Ligaza B ADN polimeriza C Restrictaza D ARN polimeraza Câu 94 Một NST có trình tự gen ABCDE.FGH bị đột biến tạo NST có trình tự gen ABCHGF.ED Dạng đột biến A làm thay đổi trạng thái hoạt động gen B vận dụng để loại bỏ gen không mong muốn số giống trồng C làm gia tăng số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể loài D vận dụng để làm tăng số lượng alen gen NST Câu 95 Theo quan niệm đại, trình phát sinh phát triển sống Trái Đất diễn theo trình tự A Tiến hố tiền sinh học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá hoá học, B Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học →Tiến hoá sinh học, C Tiến hoả hoá học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá tiền sinh học, D Tiến hoá sinh học → Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học Câu 96 Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền A ligaza B restrictaza C Catalaza FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ D nucleaza Trang 2/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 97 Để tưới nước hợp lý cho cần vào đặc điểm sau đây? (I) Đặc điểm di truyền (II) Đặc điểm loại đất (III) Đặc điểm thời tiết, khí hậu (IV) Đặc điểm sinh trưởng phát triển A C.4 D.2 C Axit amin D nuclêơtit B.3 Câu 98 Ngun liệu q trình dịch mã A axit béo B glucôzơ Câu 99 Trong kiểu phân bố cá thể quần thể sinh vật, kiểu phân bố theo nhóm thường gặp A điều kiện sống phân bố không đồng môi trường cá thể thích sống tụ họp với B điều kiện sống phân bố đồng mơi trường cá thể thích sống tụ họp với C điều kiện sống phân bố không đồng mơi trường cá thể có cạnh tranh gay gắt D điều kiện sống phân bố đồng mơi trường cá thể có cạnh tranh gay gắt Câu 100 Nếu kết phép lại thuận nghịch khác nhau, lai ln có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng xét: A nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y B nằm nhiễm sắc thể thường C nằm vùng không tương đồng NST giới tính X D nằm tế bào chất Câu 101 Ở bí ngơ, mẫu hoa cặp gen (D, d) quy định, hình dạng hai cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1, tự thụ phấn, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: hoa vàng, dẹt: hoa vàng, quà tròn : hoa vàng, dài : hoa trắng, dẹt: hoa trắng, tròn Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P aa bD Bd x AA bD Bd II F2 có 25% số hoa vàng, dẹt dị hợp tử ba cặp gen, III F2 có tối đa bốn loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng, tròn IV Cho F1 lai phân tích, thu đời có tỉ lệ kiểu hình 1: 3: A.1 B.3 C.4 D Câu 102 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,4 AA : 0,5 Aa : 0,1 aa Nếu không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác A hệ F2, quần thể đạt trạng thái cân di truyền B tần số alen A tăng dần qua hệ C quần thể dần phân hóa thành hai dòng có kiểu gen khác D tần số kiểu gen aa giảm dần qua hệ Câu 103 Ở quần thể thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quà vàng Thế hệ xuất phát (P) có 90% số đỏ, qua giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có 6,25% vàng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Có phát biểu sau đúng? I Thành phần kiểu gen hệ (P) 0,6 Aa : 0,3 AA : 0,1 aa II Nếu cho (P) giao phấn ngẫu nhiên hai hệ cho tự thụ phấn bắt buộc qua ba hệ liên tiếp 45 hệ F5 có số đỏ đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 64 III Nếu cho (P) tự thụ phấn qua hai hệ thu F1 có 78,75% đỏ FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 3/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo IV Nếu cho đỏ hệ (P) giao phấn ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ kiểu hình 35 đỏ : vàng A.3 B C D.1 Câu 104 Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết bệnh hai alen gen quy định, gen quy định bệnh máu khó đơng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X người phụ nữ số mang tên gây bệnh máu khó đơng Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? I Có tối đa người xác định xác kiểu gen II Có tối đa 13 người mang gen gây bệnh bạch tạng III Xác suất cặp vợ chồng số 13 - 14 sinh gái đầu lòng khơng mắc hai bệnh 42,3% IV Xác suất cặp vợ chồng số 13 - 14 sinh trai mắc hai bệnh 16,25% A.4 B C.2 D Câu 105 Trong lịch sử phát sinh phát triển sống Trái Đất, đặc điểm sinh vật bật kỉ đệ tứ thuộc đại Tân sinh A phát sinh nhóm linh trưởng B xuất loài người C dương xỉ phát triển mạnh D có mạch động vật lên cạn Câu 106 Xét ba tính trạng lồi thực vật, tính trạng gen có hai alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Cho hai (P) có kiểu hình trội ba tính trạng giao phận với nhau, thu F1 có 2,5% số mang kiểu hình lặn ba tính trạng Biết rằng, ba cặp gen nằm hai cặp NST, hoán vị gen xảy q trình phát sinh giao tử đực Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Hai (P) có kiểu gen giống II Tần số hốn vị gen 20% III F1 có 52,5% số có kiểu hình trội ba tính trạng IV F1 cố tối đa 21 loại kiểu gen, A B C D.2 Ab Ab Dd X E X e  Dd X EY thu F1 Cho biết gen quy aB aB định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử với tần số 20% Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Câu 107: Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai P: I F1 khơng có kiểu hình lặn tất tính trạng II F1 có 28,125% ruồi mang kiểu hình trội bốn tính trạng FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 4/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo III F1 có 6,25% ruồi đực mang alen lặn IV F1 có tối đa 12 loại kiểu hình (khơng xét tính trạng giới tính) A B C D Câu 108: Ở ruồi giấm, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình ruồi mắt đỏ: ruồi mắt trắng? A XDXd x XDY B XdXd x XDY C XDXD x XdY D XDXd x XdY Câu 109: Một gen tế bào nhân thực dài 425 nm có số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit gen Mạch gen có 220 nucleotit loại T 20% số nucleotit loại X Có phát biểu sau gen này? I Mạch có G  X III Mạch có A II Mạch có T 28  G 25 G  T 72  A  X 53 IV Mạch có X = 20% B C Câu 110: Giả sử trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen D AB xảy hoán vị gen ab 200 tế bào Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo là: A 1:1 B 4:4:1:1 C 1:1:1:1 D 9:9:1:1 Câu 111: Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu gen 1:1? A aB ab  ab ab B Ab AB  ab aB C AB Ab  ab ab D AB aB  ab ab Câu 112: Theo lí thuyết, năm tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử? A 32 B C 10 D 16 Câu 113: Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể A mức sinh sản quần thể tỉ lệ sống sót non giảm B kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng C cá thể quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn D mức độ cạnh tranh cá thể quần thể giảm Câu 114 Hình bên mơ tả biến động số lượng cá thể quần thể thỏ (con mồi) số lượng cá thể quần thể mèo rừng Canađa (sinh vật ăn thịt) Phân tích hình này, có phát biểu sau đúng? I Nếu số lượng thỏ tăng chắn số lượng mèo rừng tăng số lượng thỏ giảm số lượng mèo rừng giảm II Khi kích thước quần thể mèo rừng đạt tối đa kích thước quần thể thỏ giảm xuống mức tối thiểu III Khi kích thước quần thể thỏ đạt tối đa kích thước quần thể mèo rừng đạt mức tối đa IV Số lượng cá thể quần thể thỏ lớn số lượng cá thể quần thể mèo rừng A B C D Câu 115 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 5/6 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo quy định không xẻ thùy trội hoàn toàn so với alen b quy định xẻ thùy; alen D quy định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen d quy định hoa màu trắng, kiểu gen Dd quy định hoa màu hồng Các gen nằm cặp NST thường khác Cho thân cao, không xẻ thùy, hoa màu hồng (P) tự thụ phấn, thu F1 Theo lí thuyết, tỉ lệ sau không phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? A 27:9:9:9:3:3:3:1 B 1:2:1 C 6:3:3:2:1:1 D 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1:1 Câu 116 Cho biết vòng tròn I, II, III, IV mô tả trùng ổ sinh thái dinh dưỡng bốn quần thể thuộc bốn loài thú (quần thể I, II, III< IV) sống khu vực Khi nguồn thức ăn cạn kiệu cạnh tranh cá thể quần thể diễn gay gắt nhất? A Quần thể III B Quần thể I C Quần thể II D Quần thể IV Câu 117 Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều hệ Theo lí thuyết, tạo tối đa loại dòng có kiểu gen đồng hợp tất cặp gen? A 12 B C D Câu 118 Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n = Trên cặp NST xét gen có hai alen Giả sử đột biến làm phát sinh thể tất cặp NST Theo lí thuyết, cá thể thể lồi có tối đa loại kiểu gen thuộc gen xét? A 216 B 16 C 54 D 432 Câu 119 Thực phép lai gà trống có kiểu gen đồng hợp tử lặn với gà mái chân cao chủng thu F1.Cho F1 tạp giao thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: gà mái chân cao: gà mái chân thấp: gà trống chân cao: gà trống chân thấp Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng chiều cao chân hai cặp gen quy định theo kiểu tương tác cộng gộp II Tất gà F1 dị hợp tử hai cặp gen III Lai phân tích gà trống F1, thu Fa có tỉ lệ gà trống chân cao tỉ lệ gà mái chân cao IV Tất gà chân thấp F2 có kiểu gen đồng hợp tử lặn A B C D Câu 120 Phát biểu sau sai nói cấu trúc tuổi quần thể? A Cấu trúc tuổi quần thể tổ hợp nhóm tuổi quần thể B Cấu trúc tuổi quần thể thường ổn định, không phụ thuộc vào môi trường C Cấu trúc tuổi quần thể ảnh hưởng đến kích thước quần thể D Cấu trúc tuổi quần thể không ổn định, thay đổi theo mùa, theo năm  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/sinhhocbookgol/ Trang 6/6 ... đổi theo mùa, theo năm  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin... tiền sinh học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá hoá học, B Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học →Tiến hoá sinh học, C Tiến hoả hoá học → Tiến hoá sinh học → Tiến hoá tiền sinh học, D Tiến hoá sinh. .. bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (134) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (134)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay