ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (133)

20 3 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

MỤC LỤC ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ _ A LÝ THUYẾT B DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP AND, ARN – CƠ CHẾ TỰ SAO VÀ SAO MÃ PHẦN ĐỘT BIẾN TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 14 DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG 18 HỌC KÌ ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP A LÝ THUYẾT Phạm vi nội dung ôn tập: từ đến hết toàn phần di truyền học SGK Sinh học lớp 12 : - Giới hạn thi kỳ: Từ Bài đền hết Chuyên đề Biến dị (Gồm 1,2,3,4,5,6,7,13) - Giới hạn thi Học kỳ I: Toàn chương quy luật di truyền, di truyền quần thể, di truyền chọn giống, di truyền học người Câu hỏi gợi ý: Cấu trúc chung gen? Phân biệt gen nhân thực với gen nh}n sơ? Đặc điểm mã di truyền? Cơ chế v| ý nghĩa trình: tái AND, phiên mã, dịch mã, điều hoà hoạt động gen Chuyên đề “Biến dị” gồm: - Biến dị di truyền : Đột biến: Các dạng, chế hậu đột biến gen v| đột biến NST - Biến dị không di truyền: Thƣờng biến Các quy luật di truyền: Nội dung, tỷ lệ chung, cách nhận biết quy luật (quy luật phân li, quy luật ph}n li độc lập, quy luật tƣơng t{c gen không alen, liên kết hoán vị gen, liên kết với giới tính, di truyền ngo|i nh}n), ý nghĩa quy luật di truyền Phƣơng ph{p x{c định nhóm gen liên kết, tần số hoán vị gen C{c phép lai để x{c định quy luật di truyền: Lai thuận nghịch, lai phân tích Nguyên tắc áp dụng quy luật nhân xác suất giải toán quy luật di truyền C{c đặc trƣng di truyền quần thể tự phối quần thể ngẫu phối Khái niệm tần số tƣơng đối alen tần số kiểu gen X{c định cấu trúc di truyền quần thể tự phối sau n hệ, quần thể giao phối ngẫu nhiên 10 Nội dung định luật Hardy-Weiberg , điều kiện nghiệm v| ý nghĩa định luật 11 Mô tả đặc điểm số bệnh di truyền ngƣời Nêu phƣơng ph{p phòng v| chữa bệnh di truyền ngƣời 12 Nêu đƣợc c{c phƣơng ph{p ứng dụng di truyền chọn, tạo giống B DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP Học sinh ôn lại dạng tập SGK sau học ôn tập chƣơng Tham khảo tập sách tập sinh học lớp 12 Một số dạng tập minh hoạ: Dạng 1: X{c định chiều dài gen bình thƣờng v| gen sau đột biến biết số lƣợng loại nucleotit dạng đột biến Dạng 2: X{c định số NST thể dị bội biết NST 2n lo|i X{c định chế hình thành thể đột biến Dạng 3: Vận dụng thành thạo bảng công thức Menden, công thức nhân xác suất để tinh số giao tử, số kiểu gen, tỷ lệ kiểu gen kiểu hình (khơng cần viết sơ đồ lai) Dạng 4: Cho biết tỷ lệ kết phân li kiểu hình đời phép lai, tìm kiểu gen bố mẹ v| x{c định quy luật di truyền chi phối Dạng Cho kiểu gen kiểu hình bố mẹ phép lai, biện luận viết sơ đồ lai Dạng 6: X{c định tần số tƣơng đối alen, tần số kiểu gen quần thể tự phối, quần thể ngẫu phối X{c định cấu trúc di truyền trạng thái cân quần thể? Dạng Ph}n tích sơ đồ phả hệ để tìm quy luật di truyền tật, bệnh sơ đồ AND, ARN – CƠ CHẾ TỰ SAO VÀ SAO MÃ Câu Intrôn gì? A Đoạn gen có khả phiên mã nhƣng khơng có khả dịch mã B Đoạn gen khơng có khả phiên mã v| dịch mã C Đoạn gen mã hoá axit amin D Đoạn gen chứa trình tự nu- đặc biệt giúp mARN nhận biết đƣợc mạch mã gốc gen Câu Có tất loại mã đƣợc sử dụng để mã hoá axit amin? A 60 B 61 C 63 D 64 Câu ADN-Polimeraza có vai trò gì? A Sử dụng đồng thời mạch khuôn để tổng hợp ADN B Chỉ sử dụng mạch khuôn để tổng hợp mạch theo chiều 5' → 3' C Chỉ sử dụng mạch khuôn để tổng hợp mạch theo chiều 3' → 5' D Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch Câu Thời điểm vị trí diễn trình tái là: A Kì trung gian lần phân bào – Ngoài tế bào chất B Kì đầu phân bào – Ngồi tế bào chất C Kì trung gian lần phân bào – Trong nhân tế bào D Kì đầu phân bào – Trong nhân tế bào Câu Một gen chiều dài 5100AO có số nu loại A = loại nu- khác tái liên tiếp lần Số nucleotit loại môi trƣờng nội bào cung cấp là: A A = T = 9000; G = X = 13500 B A = T = 2400; G = X = 3600 C A = T = 9600; G = X = 14400 D A = T = 18000; G = X = 27000 Câu Một ADN có 3000 nu tự nh}n đơi lần liên tiếp phải sử dụng tất nu tự môi trƣờng nội bào? A 24000 nu B 21000 nu C 12000 nu D 9000 nu Câu Vì chạc chữ Y có mạch phân tử ADN đƣợc tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Do mạch khn có cấu trúc ngƣợc chiều nhƣng ADN pơlimeraza xúc tác tổng hợp chiều định B Sự liên kết nu- 2mạch diễn không đồng thời C Do mạch có nhiều liên kết bổ sung khác D Do mạch khuôn có loại en zim khác xúc tác Câu Qu{ trình nh}n đơi ADN diển ở: A Tế bào chất B Ri bô xôm C Ty thể D Nhân tế bào Câu Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trƣờng khơng có Lactơzơ, ph{t biểu sau đ}y l| không đúng? A Vùng mã hố tổng hợp Prơtêin ức chế B Prơtêin ức chế bám vào vùng vận hành C Quá trình phiên mã bị ngăn cản D Q trình dịch mã khơng thể tiến h|nh đƣợc O Câu 10 Một đoạn ADN có chiều dài 81600A thực nh}n đơi đồng thời đơn vị khác nhau.biết chiều dài đoạn okazaki = 1000 nu Số đoạn ARN mồi là: A 48 B 46 C 36 D 24 Câu 11 Quá trình tự nh}n đơi ADN, enzim ADN pơlimeraza có vai trò A Lắp ráp nuclêơtit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN B Bẻ gãy liên kết H mạch ADN C Tháo xoắn phân tử ADN, D Bẻ gãy liên kết H mạch ADN, cung cấp lƣợng cho q trình tự nh}n đơi Câu 12 Mã di truyền có tính thối hóa do: A Số loại axitamin nhiều số ba mã hóa B Số ba mã hóa nhiều số loại axitamin C Số axitamin nhiều số loại nucleotit D Số ba nhiều số loại nu Câu 13 Trong qu{ trình nh}n đơi, enzim AND polimeraza di chuyển mạch khuôn ADN A Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’ B Di chuyển cách ngẫu nhiên C Theo chiều từ 5’ đến 3’ mạch n|y v| 3’ đến 5’ mạch D Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’ Câu 14 Các mạch đơn đƣợc tổng hợp qu{ trình nh}n đơi phân tử AND hình thành theo chiều: A Cùng chiều với mạch khuôn B 3’ đến 5’ C 5’ đến 3’ D Cùng chiều với chiều tháo xoắn ADN O Câu 15 Một gen có chiều dài 4080 A có hiệu số % A với loại nu khác = 10% a) Số nu loại số liên kết H gen: A A = T = 480; G = X = 720 B A = T = 720; G = X = 480 C A = T = 600; G = X = 900 D A = T = 900; G = X = 600 b) Số nu loại môi trƣờng cung cấp gen tự nh}n đôi lần: A A = T = 2880; G = X = 1920 B A = T = 1920; G = X = 2880 C A = T = 11520; G = X = 7680 D A = T = 10800; G = X = 7200 Câu 16 Anticơđon phức hợp Met-tARN gì? A AUX B TAX C AUG D UAX Câu 17 Phát biểu n|o sau đ}y l| khơng nói q trình phiên mã? A Phiên mã diễn nhân tế bào B Quá trình phiên mã chiều 3' mạch gốc ADN C Vùng gen vừa phiên mã xong mạch đơn đóng xoắn lại D Các nu- liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X Câu 18 Trong q trình phiên mã, enzim ARN pơlimerraza có vai trò gì? Xúc tác tách mạch gen Xúc tác bổ sung nu- vào liên kết với mạch khuôn Nối c{c đoạn ôkazaki lại với Xúc tác q trình hồn thiện mARN Phƣơng {n trả lời l|: A 1; 2; B 1; 2; C 1; 2; 3; D 1; Câu 19 Thứ tự chiều mạch khuôn tổng hợp mARN chiều tổng hợp mARN lần lƣợt là: A 5'→3' 5'→3' B 3'→3' 3'→3' C 5'→3' 3'→5' D 3'→5' 5'→3' Câu 20 Kết giai đoạn hoạt hóa axitamin là: A Tạo phức hợp aa-ATP B Tạo phức hợp aa-tARN C Tạo phức hợp aa-tARN-Ribôxôm D Tạo phức hợp aa-tARN-mARN Câu 21 Anticôdon có nhiệm vụ: A Xúc tác liên kết axitamin với tARN B Xúc tác vận chuyển axitamin đến nơi tổng hợp C Xúc tác hình thành liên kết peptit D Nhận biết côdon đặc hiệu mARN nhờ liên kết bổ sung trình tổng hợp protein Câu 22 Một phân tử mARN dài 1,02.10 -3 mm điều khiển tổng hợp prơtêin.Q trình dịch mã có ribơxơm trƣợt lần mARN.Tổng số axitamin môi trƣờng cung cấp cho trình sinh tổng hợp là: A 7500 B 7485 C 15000 D 14985 (Không tập này) Câu 23 Phát biểu n|o khơng nói đặc điểm điều hòa hoạt động gen tế bào nhân thực? A Cơ chế điều hòa phức tạp sinh vật nh}n sơ B Phần lớn ADN l| đƣợc mã hóa thơng tin di truyền C Phần ADN khơng mã hóa đóng vai trò điều hòa khơng hoạt động D Có nhiều mức điều hòa,qua nhiều giai đoạn:từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã Câu 24 Các ba n|o sau đ}y khơng có tính tho{i hóa? A AUG, UAA B AUG, UGG C UAG, UAA D UAG, UGA ĐỘT BIẾN Câu Phát biểu n|o sau đ}y l| nói đột biến gen? A Đột biến xôma đƣợc nhân lên mô biểu phần thể B Đột biến tiền phơi thƣờng biểu kiểu hình bị đột biến C Đột biến giao tử thƣờng không biểu kiểu hình hệ trạng thái dị hợp D Đột biến xô ma di truyền sinh sản sinh dƣỡng gen lặn không biểu kiểu hình (Cả C v| D đúng) Câu Hố chất Brôm Uraxin làm biến đổi cặp nucleotit n|o sau đ}y? A A - T → G - X B T - A → G - X C G - X → A - T D G - X → T - A Câu Xét gen,trƣờng hợp đột biến n|o sau đ}y g}y hậu nghiêm trọng c{c trƣờng hợp lại? A Mất cặp nu vị trí số 15 B Thêm cặp nu vị trí số C Thay cặp nu vị trí số D Thay cặp nu vị trí số 30 Câu Đột biến gen xảy đ}u? A Trong nguyên phân tế bào sinh dƣỡng tế bào sinh dục B Trong nguyên phân giảm phân tế b|o sinh dƣỡng C Trong giảm phân tế b|o sinh dƣỡng tế bào sinh dục D Trong nguyên phân giảm phân tế b|o sinh dƣỡng tế bào sinh dục Câu Đột biến điểm l| đột biến: A Liên quan đến gen nhiễm sắc thể B Liên quan đến cặp nu gen C Xảy đồng thời nhiều điểm gen D Ít gây hậu nghiêm trọng Câu Thể đột biến A Cá thể mang đồng thời nhiều đột biến B Cá thể mang đột biến chƣa biểu kiểu hình C Quần thể có nhiều cá thể mang đột biến D Cá thể mang đột biến biểu kiểu hình Câu Đột biến gen là: A Sự biến đổi tạo alen B Sự biến đổi tạo nên kiểu hình C Sự biến đổi hay số cặp nu gen D Sự biến đổi cặp nu gen Câu Xử lí ADN chất acridin gây biến đổi gì? A Làm cặp nu B Làm thêm cặp nu C Làm thay cặp nu cặp nu khác D Làm thêm cặp nu Câu Tiền đột biến là: A Đột biến xảy trƣớc có t{c nh}n g}y đột biến B Đột biến xảy mạch n|o gen C Đột biến xảy gen n|o ADN D Đột biến gây biến đổi cặp nu n|o gen Câu 10 Đột biến nhân tạo có đặc điểm gì? A Tần số thấp, định hƣớng, xảy nhanh B Tần số thấp, định hƣớng, xảy chậm C Tần số cao, định hƣớng, xảy nhanh D Tần số cao, định hƣớng, xảy chậm Câu 11 Đột biến di truyền qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến tiền phôi; đột biến giao tử B Đột biến giao tử C Đột biến xôma; đột biến giao tử D Đột biến tiền phôi; đột biến giao tử; đột biến xôma Câu 12 Một đột biến gen làm cặp nu vị trí số 5; 10 31 Cho ba ba cũ khơng mã hóa loại axit amin v| đột biến không ảnh hƣởng đến ba kết thúc Hậu đột biến là: A Mất axit amin v| l|m thay đổi 10 axit amin liên tiếp sau axit amin thứ chuổi pôlipeptit B Mất axit amin v| l|m thay đổi 10 axit amin chuổi pôlipeptit C Mất axit amin v| l|m thay đổi axit amin liên tiếp sau axit amin thứ chuổi pôlipeptit D Mất axit amin v| l|m thay đổi axit amin chuổi pôlipeptit Câu 13 Điều không đột biến gen: A Đột biến gen gây hậu di truyền lớn sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen có lợi hoắc có hại trung tính C Đột biến gen làm cho sinh vật ng|y c|ng đa dạng, phong phú D Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố Câu 14 Dạng đột biến gen khơng l|m thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A Mất cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrô C Thay cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D Đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ Câu 15 Một prơtêin bình thƣờng có 398 axit amin Prơtêin bị biến đổi có axit amin thứ 15 bị thay axit amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi là: A Thêm nuclêôtit ba mã hoá axit amin thứ 15 B Đảo vị trí thêm nuclêơtit ba mã hố axit amin thứ 15 C Mất nuclêơtit ba mã hoá axit amin thứ 15 D Thay đảo vị trí nuclêơtit ba mã hố axit amin thứ 15 Câu 16 Một gen nh}n sơ có chiều dài 4080A0 có 3075 liên kết hiđrô Một đột biến điểm không l|m thay đổi chiều dài gen nhƣng l|m giảm liên kết hiđrơ Khi gen đột biến tự nh}n đơi số nu loại môi trƣờng nội bào phải cung cấp A A = T = 524; G = X = 676 B A = T = 526; G = X = 674 C A = T = 676; G = X = 524 D A = T = 674; G = X = 526 Câu 17 Dạng đột biến l|m thay đổi vị trí gen xảy NST gồm dạng: A Mất đoạn chuyển đoạn B Mất đoạn lặp đoạn C Đảo đoạn lặp đoạn D Đảo đoạn chuyển đoạn Câu 18 Nếu xử lí hóa chất - BU qua lần nh}n đơi tạo nên gen đột biến đầu tiên? A lần B lần C lần D lần Câu 19 Với chế g}y đột biến guanin (G*) qua lần nh}n đơi tạo nên gen đột biến đầu tiên? A lần B lần C lần D lần Câu 20 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đ}y (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit ln dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen v| điều kiện môi trƣờng A B C D Câu 21 Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí số tính từ mã mở đầu nhƣng không l|m xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tƣơng ứng gen tổng hợp A Mất axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B Thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C Có thể thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D Có thể thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 22 Có phát biểu sau đ}y với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) L|m thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lƣợng gen nhiễm sắc thể (3) L|m thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A B C D Câu 23 Cho thông tin sau: (1) Đột biến thay cặp A - T thành G - X (2) Đột biến đoạn NST (3) Đột biến lặp đoạn NST (4) Đột biến đảo đoạn NST (5) Đột biến chuyển đoạn NST Có dạng đột biến l|m thay đổi hình dạng NST A B (gồm 2,3,5) C D Câu 24 Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau đ}y ngƣời: Có Bệnh tật hội chứng di truyền gặp nam nữ: A B C (trừ (3) (5)) D Câu 25 Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn khơng có plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Ở vùng nhân vi khuẩn chi có phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết đột biến biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống kí sinh, hoại sinh tự dƣỡng Có thơng tin đƣợc dùng l|m để giải thích thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lƣỡng bội: A B C D Câu 26 Khi dùng để xử lí ADN, acridin có vai trò gì? (1) Chèn vào mạch khn g}y đột biến thay cặp nu (2) Chèn vào mạch khuôn g}y đột biến cặp nu (3) Chèn vào mạch khuôn g}y đột biến thêm cặp nu (4) Chèn vào mạch tổng hợp g}y đột biến thay cặp nu (5) Chèn vào mạch tổng hợp g}y đột biến cặp nu (6) Chèn vào mạch tổng hợp g}y đột biến thêm cặp nucleotit Có trả lời đúng: A B C D Câu 27 Trên hoa giấy có cành hoa trắng xen với c|nh hoa đỏ kết biểu đột biến: A Xôma B Lặn C Giao tử D Tiền phôi Câu 28 Dạng đột biến gen không l|m thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là: A Mất cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ C Thay cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit D Đảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hyđrơ Câu 29 Dạng đột biến l|m thay đổi vị trí gen xảy NST gồm dạng: A Mất đoạn chuyển đoạn B Mất đoạn lặp đoạn C Đảo đoạn lặp đoạn D Đảo đoạn chuyển đoạn Câu 30 Gen a có G = 186 có 1068 liên kết H Một đột biến điểm làm gen a biến thành gen A Gen đột biến nhiều gen ban đầu liên kết H nhƣng gen có chiều dài Đột biến thuộc dạng: A Thêm cặp A - T B Thêm cặp G - X C Thay cặp A - T thành cặp G - X D Thay cặp G - X thành cặp A - T Câu 31 Một gen tế b|o nh}n sơ có tổng số liên kết hóa trị = 5998, lần tự l|m đứt 3500 liên kết H Nếu đột biến làm thay cặp A - T thành cặp G - X số lƣợng nu loại sau đột biến A A = T = 499; G = X = 1001 B A = T = 501; G = X = 999 C A = T = 1001; G = X = 499 D A = T = 999; G = X = 501 Câu 32 Cây lai F1 từ phép lai cải củ cải bắp có đặc điểm gì? A Mang NST đơn bội nA + nB = 36, sinh trƣởng phát triển đƣợc nhƣng bất thụ B Mang NST đơn bội nA + nB = 18, sinh trƣởng phát triển đƣợc nhƣng bất thụ C Mang NST đơn bội nA + nB = 36, bất thụ không sinh trƣởng phát triển đƣợc D Mang NST đơn bội nA + nB = 18, bất thụ v| không sinh trƣởng phát triển đƣợc Câu 33 Mức xoắn nhiễm sắc thể A Sợi bản, đƣờng kính 11 nm B Sợi chất nhiễm sắc, đƣờng kính 30 nm C Siêu xoắn, đƣờng kính 300 nm D Crơmatít, đƣờng kính 700 nm Câu 34 Trong trƣờng hợp rối loạn phân bào giảm phân, loại giao tử đƣợc tạo từ thể mang kiểu gen XAXa A XAXA, XaXa B XA Xa C XAXA D XaXa Câu 35 Nếu kí hiệu nhiễm sắc thể lồi thứ AA, loài thứ BB thể song nhị bội A AABB B AAAA C BBBB D AB Câu 36 Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số khơng phân li kì sau I giảm phân tế bào sinh loại giao tử nào? A AaBb, O B AaB, b Aab, B C AAB, b hoặ aaB, b D AaB, Aab, O Câu 37 Giống thỏ Himalaya có lơng trắng muốt tồn thân, ngoại trừ c{c đầu mút thể nhƣ tai, b|n ch}n, đuôi v| mõm có lơng đen Tại tế bào thể, có kiểu gen nhƣng lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tƣợng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng lƣng thỏ buộc vào cục nƣớc; vị trí lơng mọc lên lại có m|u đen Từ kết thí nghiệm trên, có kết c{c kết luận sau đ}y? (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao c{c tế bào c{c đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin khơng đƣợc biểu hiện, lơng có m|u trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên c{c vùng đầu mút thể lông có m|u đen (3) Nhiệt độ ảnh hƣởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4) Khi buộc cục nƣớc đ{ v|o lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột l|m ph{t sinh đột biến gen vùng làm cho lông mọc lên có m|u đen A B C D TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN Câu C{c bƣớc phƣơng ph{p lai v| ph}n tích thể lai MenĐen gồm: (1) Đƣa giả thuyết giải thích kết chứng minh giả thuyết (2) Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1, F2, F3 (3) Tạo dòng chủng (4) Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trình tự c{c bƣớc Menđen tiến hành nghiên cứu để rút đƣợc quy luật di truyền là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 2, 4, D 2, 1, 3, Câu Khi đề xuất giả thuyết tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, nhân tố di truyền tế bào khơng hồ trộn v|o v| ph}n li đồng giao tử Menđen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Cho F1 lai phân tích C Cho F1 giao phấn với B Cho F2 tự thụ phấn D Cho F1 tự thụ phấn Câu Nội dung quy luật phân li MenĐen l| gì? A Các cặp alen khơng hồ trộn vào giảm phân B Các thành viên cặp alen ph}n li đồng giao tử C F2 phân li kiểu hình xấp xỉ trội : lặn D F1 đồng tính F2 phân tính xấp xỉ trội : 1lặn Câu Cơ sở tế bào học quy luật ph}n li độc lập là: A Sự ph}n li độc lập cặp NST tƣơng đồng phát sinh giao tử thụ tinh đƣa đến phân li cặp alen B Sự phân li cặp NST tƣơng đồng phát sinh giao tử tổ hợp chúng thụ tinh đƣa đến phân li tổ hơp cặp alen C Sự ph}n li độc lập tổ hợp tự cặp NST tƣơng đồng phát sinh giao tử chúng đƣa đến ph}n li độc lập tổ hợp tự cặp alen D Sự ph}n li độc lập cặp NST tƣơng đồng phát sinh giao tử tổ hợp tự chúng thụ tinh đƣa đến ph}n li độc lập tổ hợp tự cặp alen Câu Giống chủng giống có A Kiểu hình hệ hoàn toàn giống bố mẹ B Đặc tính di truyền đồng nhƣng khơng ổn định qua hệ C Đặc tính di truyền đồng ổn định qua hệ D Kiểu hình hệ sau hồn tồn giống bố giống mẹ Câu Theo quan niệm giao tử khiết Menđen, thể lai F1 tạo giao tử thì: A Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ B Mỗi giao tử chứa nhân tố di truyền bố mẹ C Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ, nhƣng khơng có pha trộn D Mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền bố mẹ Câu Theo Menđen, phép lai cặp tính trạng tƣơng phản, tính trạng biểu F1 Tính trạng biểu F1 gọi A Tính trạng ƣu việt C Tính trạng trội B Tính trạng trung gian D Tính trạng lặn Câu Quy luật phân ly Menđen không nghiệm trƣờng hợp: A Bố mẹ chủng cặp tính trạng đem lai B Số lƣợng cá thể thu đƣợc phép lai phải đủ lớn C Tính trạng gen quy định gen trội át hồn tồn gen lặn D Tính trạng gen quy định chịu ảnh hƣởng môi trƣờng Câu Cơ sở tế bào học quy luật phân li A Sự phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B Sự phân li cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng giảm phân C Sự phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng giảm phân thụ tinh D Sự tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng thụ tinh Câu 10 Ở ngƣời, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: IA, IB, IO NST thƣờng Một cặp vợ chồng có nhóm m{u A v| B sinh đƣợc trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A Chồng IAIO vợ IBIO C Chồng IAIO vợ IAIO B Chồng IBIO vợ IAIO D Một ngƣời IAIO ngƣời lại IBIO Câu 11 Ở ngƣời, kiểu tóc gen gồm alen (A, a) nằm NST thƣờng Một ngƣời đ|n ơng tóc xoăn lấy vợ tóc xoăn, họ sinh lần thứ đƣợc trai tóc xoăn v| lần thứ hai đƣợc gái tóc thẳng Cặp vợ chồng có kiểu gen là: A AA × Aa B AA × AA C Aa × Aa D AA × aa Câu 12 Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng A Các gen khơng có hồ lẫn vào C Số lƣợng cá thể nghiên cứu phải lớn B Mỗi gen phải nằm NST khác D Gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn Câu 13 Xét phép lai P: AaBbDd × AaBbDd Thế hệ F1 thu đƣợc kiểu gen aaBbdd với tỷ lệ: 1 1 A B C D 64 32 Câu 14 Phép lai P: AabbDdEe × AabbDdEe hình thành hệ F1 loại kiểu gen? A 10 loại kiểu gen B 54 loại kiểu gen C 28 loại kiểu gen D 27 loại kiểu gen Câu 15 Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A Ở tính trạng C Ở số tính trạng mà chi phối B Ở loạt tính trạng chi phối D Ở tồn kiểu hình thể Câu 16 Trƣờng hợp gen (có thể trội lặn) làm cho gen khác khơng alen với kiểu gen khơng biểu kiểu hình kiểu tƣơng t{c A Bổ trợ B Át chế C Cộng gộp D Đồng trội Câu 17 Trƣờng hợp hai cặp gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng tác động đến hình thành tính trạng đƣợc gọi tƣợng A Tƣơng t{c bổ trợ B Tƣơng t{c bổ sung C Tƣơng t{c cộng gộp D Tƣơng t{c gen Câu 18 Một gen bị biến đổi m| l|m thay đổi loạt tính trạng thể sinh vật gen A Gen trội B Gen lặn C Gen đa alen D Gen đa hiệu Câu 19 Trƣờng hợp dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành nhóm tính trạng liên kết D Tất gen nằm nhiễm sắc thể phải di truyền Câu 20 Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tƣơng phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai thu đƣợc tỷ lệ 1:1 hai tính trạng di truyền A Tƣơng t{c gen B Ph}n li độc lập C Liên kết hồn tồn D Hốn vị gen Câu 21 Ở lồi sinh vật lƣỡng bội, số nhóm gen liên kết lồi số A Tính trạng lồi C Nhiễm sắc thể đơn bội loài B Nhiễm sắc thể lƣỡng bội loài D Giao tử lồi Câu 22 Hốn vị gen thƣờng có tần số nhỏ 50% A Các gen tế bào phần lớn di truyền độc lập liên kết gen hoàn toàn B Các gen nhiễm sắc thể có xu hƣớng chủ yếu liên kết C Chỉ có gen gần xa t}m động xảy hoán vị gen D Hốn vị gen xảy phụ thuộc vào giới, lo|i v| điều kiện môi trƣờng sống Câu 23 Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tƣơng phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ, tiếp tục cho F1 tự thụ phân, đời lai thu đƣợc tỷ lệ 3:1 hai tính trạng di truyền A Ph}n li độc lập C Liên kết khơng hồn tồn B Liên kết hoàn toàn D Tƣơng t{c gen Câu 24 Nhận định n|o sau đ}y không với điều kiện xảy hoán vị gen? A Hoán vị gen xảy thể dị hợp tử cặp gen B Hốn vị gen xảy có trao đổi đoạn crômatit khác nguồn cặp NST kép tƣơng đồng kỳ đầu I giảm phân C Hốn vị gen có ý nghĩa có tái tổ hợp gen cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng D Hốn vị gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa t}m động Câu 25 Cơ sở tế bào học trao đổi đoạn nhiễm sắc thể A Sự tiếp hợp c{c NST tƣơng đồng kì trƣớc giảm phân I B Sự trao đổi đoạn crơmatit nguồn gốc kì trƣớc giảm phân II C Sự trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn gốc kì trƣớc giảm phân I D Sự phân li tổ hợp tự nhiễm sắc thể giảm phân Câu 26 Đặc điểm n|o dƣới đ}y phản ánh di truyền qua chất tế bào? A Đời tạo có kiểu hình giống mẹ B Lai thuận, nghịch cho kết khác C Lai thuận, nghịch cho có kiểu hình giống mẹ D Lai thuận, nghịch cho kết giống Câu 27 Ai l| ngƣời phát hoa phấn có di truyền tế bào chất? A Morgan B Mônô Jacôp C Menđen D Coren Câu 28 Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể gen với tần số f  20% giới cái) tự thụ phấn X{c định tỷ lệ loại kiểu gen Ab (hoán vị aB Ab đƣợc hình thành aB F1 A 16% Câu 29 Cho phép lai P: B 40% C 24% D 51% AB ab (tần số hoán vị gen l| 20%) c{c thể lai mang tính trạng lặn  ab ab chiếm A 40% B 30% C 20% D 50% Câu 30 Ở ngƣời, tính trạng có túm lơng tai di truyền A Độc lập với giới tính C Chéo giới B Thẳng theo bố D Theo dòng mẹ Câu 31 Ở ngƣời, bệnh mù m|u đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tƣơng ứng quy định mắt bình thƣờng Một cặp vợ chồng sinh đƣợc trai bình thƣờng gái mù màu Kiểu gen cặp vợ chồng A XMXm × XmY B XMXM × X MY C XMXm × X MY D XMXM × XmY Câu 32 Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa c{c gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ph{t triển th|nh thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lƣợng A B C D Câu 33 Gen vùng tƣơng đồng cặp nhiễm sắc thể giới tính XY di truyền A Thẳng C Nhƣ gen NST thƣờng B Chéo D Theo dòng mẹ Câu 34 Ở c| chua, gen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa Cho biết tứ bội giảm ph}n tạo giao tử 2n có khả thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình đời A 11 đỏ : vàng C đỏ : vàng B 35 đỏ : vàng D đỏ : vàng Câu 35 Ở ngƣời, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái gen có alen nằm nhiễm sắc thể thƣờng quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng gen có alen nằm cặp nhiễm sắc thể thƣờng kh{c quy định Trong trƣờng hợp không xảy đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có tính trạng quần thể ngƣời A 27 B C 18 D 16 Câu 36 Một loài thực vật, gen A: cao, gen a: thấp; gen B: đỏ, gen b: trắng Cho có Ab Ab kiểu gen giao phấn với có kiểu gen Biết cấu trúc nhiễm sắc thể không aB aB thay đổi giảm phân, tỷ lệ kiểu hình F1 là: A cao, đỏ : thấp, trắng B cao, trắng : thấp, đỏ C cao, đỏ : cao, trắng : thấp, đỏ : thấp, trắng D cao, trắng : cao, đỏ : thấp, đỏ Câu 37 Hiện tƣợng hoán vị gen l|m tăng tính đa dạng lồi giao phối A Đời lai luôn xuất số loại kiểu hình nhiều khác so với bố mẹ B Giảm phân tạo nhiều giao tử, thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu thành nhiều kiểu hình C Trong trình phát sinh giao tử, tần số hốn vị gen đạt tới 50% D Tất NST xảy tiếp hợp v| trao đổi chéo c{c đoạn tƣơng ứng Câu 38 Cho cá thể có kiểu gen AB (các gen liên kết hoàn toàn) tự thụ phấn F1 thu đƣợc loại kiểu gen ab với tỷ lệ là: A 50% B 25% C 75% D 100% Câu 39 Ở gà, gen A quy định lông vằn, a: không vằn nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tƣơng ứng Y Trong chăn ni ngƣời ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu phân biệt gà trống, mái từ lúc nở Cặp lai phù hợp l|: A XAXa × XaY B XaXa × XAY C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 40 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm NST giới tính X khơng có alen tƣơng ứng NST Y Phép lai n|o dƣới đ}y cho tỷ lệ ruồi mắt đỏ: ruồi mắt trắng; ruồi mắt trắng ruồi đực? A ♀XWXw × ♂XWY B ♀XWXW × ♂XwY C ♀XWXw × ♂XwY D ♀XwXw × ♂XWY Câu 41 Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với c}y lƣỡng bội có kiểu gen Aa Q trình giảm phân bố mẹ xảy bình thƣờng, loại giao tử đƣợc tạo có khả thụ tinh Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn đời 1 A B 12 C 36 D Câu 42 Ở ngƣời, bệnh m{u khó đơng gen lặn (m) nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tƣơng ứng nhiễm sắc thể Y quy định Cặp bố mẹ n|o sau đ}y sinh trai bị bệnh máu khó đơng với xác suất 25%? A XmXm × XmY B XMXm × XmY C XmXm × XMY D XMXM × XMY Câu 43 Cho c}y lƣỡng bội dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn Biết c{c gen ph}n li độc lập khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đƣợc đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen số cá thể có kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm tỷ lệ lần lƣợt A 50% 25% B 25% 50% C 25% 25% D 50% 50% Câu 44 Cho biết gen quy định tính trạng, c{c gen ph}n li độc lập, gen trội trội hoàn toàn v| khơng có đột biến xảy Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỷ lệ 9 A B C 128 256 64 D 27 128 Câu 45 Cho sơ đồ phả hệ dƣới đ}y, biết alen a gây bệnh lặn so với alen A không gây bệnh khơng có đột biến xảy cá thể phả hệ: Kiểu gen ngƣời: I-1, II-4, II-5 III-1 lần lƣợt là: A XAXA, XAXa, XaXa XAXa B Aa, Aa, aa Aa C Aa, aa, Aa Aa D XAXA, XAXa, XaXa XAXA Câu 46 Cho sơ đồ phả hệ dƣới đ}y mô tả di truyền bệnh ngừoi hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá cá thể phả hệ Trong ngƣời thuộc phả hệ trên, ngƣời chƣa thể x{c định đƣợc xác kiểu gen chƣa có đủ thơng tin là: A 13 B 4 DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ C 17 20 D 15 16 Câu Tất alen gen quần thể tạo nên A Vốn gen quần thể C Kiểu hình quần thể B Kiểu gen quần thể D Thành phần kiểu gen quần thể Câu Với alen A a, bắt đầu cá thể có kiểu gen Aa, hệ tự thụ phấn thứ n, kết là: n 1 1   n 1 A AA  aa    ; Aa    2 n 1 1 C AA  Aa    ;aa     2 2 n n 1 1 B AA  aa     ; Aa    2 2 n n 1 1 D AA  Aa     ;aa    2 2 n Câu Tần số tƣơng đối alen đƣợc tính bằng: A Tỷ lệ % kiểu gen alen quần thể B Tỷ lệ % số giao tử alen quần thể C Tỷ lệ % số tế b|o lƣỡng bội mang alen quần thể D Tỷ lệ % kiểu hình alen quần thể Câu Số cá thể dị hợp ngày giảm, đồng hợp ng|y c|ng tăng biểu rõ ở: A Quần thể giao phối có lựa chọn C Quần thể tự phối B Quần thể tự phối ngẫu phối D Quần thể ngẫu phối Câu Nếu xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thƣờng số loại kiểu gen tối đa quần thể ngẫu phối là: A B C D 10 Câu Điểm n|o sau đ}y không thuộc định luật Hacđi-Vanbec? A Phản ánh trạng thái cân di truyền quần thể, giải thích thiên nhiên có quần thể trì ổn định qua thời gian dài B Từ tần số tƣơng đối c{c alen biết dự đo{n đƣợc tỷ lệ loại kiểu gen kiểu hình quần thể C Phản ánh trạng th{i động quần thể, thể tác dụng chọn lọc giải thích sở tiến hố D Từ tỷ lệ loại kiểu hình suy tỷ lệ loại kiểu gen tần số tƣơng đối alen Câu Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen quần thể có xu hƣớng A Tăng tỷ lệ thể dị hợp, giảm tỷ lệ thể đồng hợp B Duy trì tỷ lệ số cá thể trạng thái dị hợp tử C Ph}n ho{ đa dạng phong phú kiểu gen D Phân hóa thành dòng có kiểu gen khác Câu Sự tự phối xảy quần thể giao phối làm A Tăng tốc độ tiến hoá quẩn thể B Tăng biến dị tổ hợp quần thể C Tăng tỷ lệ thể đồng hợp, giảm tỷ lệ thể dị hợp D Tăng đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu: 0, 2AA  0,6Aa  0, 2aa  Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35AA  0,30Aa  0,35aa  C 0, 25AA  0,50Aa  0, 25aa  B 0, 425AA  0,15Aa  0, 425aa  D 0, 4625AA  0,075Aa  0, 4625aa  Câu 10 Đặc điểm cấu trúc di truyền quần thể tự phối thiên nhiên nhƣ nào? A Có cấu trúc di truyền ổn định C Phần lớn gen trạng th{i đồng hợp B Các cá thể quần thể có kiểu gen đồng D Quần thể ngày thoái hoá Câu 11 Tần số loại kiểu gen n|o quần thể đƣợc tính tỷ lệ giữa: A Số lƣợng alen tổng số alen quần thể B Số cá thể có kiểu gen tổng số alen quần thể C Số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể quần thể D Số lƣợng alen tổng số cá thể quần thể Câu 12 Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,6AA  0, 4Aa  Tỷ lệ cá thể có kiểu gen aa quần thể hệ sau tự phối A 0,7AA : 0, 2Aa : 0,1aa C 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa B 0, 25AA : 0,5Aa : 0, 25aa D 0,6AA : 0, 4Aa Câu 13 Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,6AA  0, 4Aa  Tỷ lệ cá thể có kiểu gen aa quần thể hệ sau cho tự phối A 50% B 20% C 10% D 70% Câu 14 Một quần thể hệ F1 có cấu trúc di truyền 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Khi cho tự phối bắt buộc, cấu trúc di truyền quần thể hệ F3 đƣợc dự đo{n l|: A 0,57AA : 0,06Aa : 0,37aa C 0, 48AA : 0, 24Aa : 0, 28aa B 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa D 0,54AA : 0,12Aa : 0,34aa Câu 15 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04AA 0,32Aa 0,64aa 1 Tần số tƣơng đối alen A, a lần lƣợt là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 Câu 16 Điều n|o sau đ}y quần thể tự phối l| không đúng? A Quần thể bị phân dần thành dòng có kiểu gen khác B Sự chọn lọc không mang lại hiệu cháu cá thể chủng tự thụ phấn C Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm D Quần thể biểu tính đa hình Câu 17 Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tƣơng ứng với loại kiểu gen là: 65AA : 26Aa :169aa Tần số tƣơng đối alen quần thể là: A A = 0,30 ; a = 0,70 C A = 0,25 ; a = 0,75 B A = 0,50 ; a = 0,50 D A = 0,35 ; a = 0,65 Câu 18 Một điều kiện quan trọng để quần thể từ chƣa c}n chuyển thành quần thể cân thành phần kiểu gen gì? A Cho quần thể sinh sản hữu tính C Cho quần thể sinh sản sinh dƣỡng B Cho quần thể tự phối D Cho quần thể giao phối tự Câu 19 Ở ngƣời, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thƣờng gây Những ngƣời bạch tạng quần thể cân đƣợc gặp với tần số 0,04% Cấu trúc di truyền quần thể ngƣời nói là: A 0,9604DD  0,0392Dd  0,0004dd  C 0,0004DD  0,0392Dd  0,9604dd  B 0,0392DD  0,9604Dd  0,0004dd  D 0,64DD  0,34Dd  0,02dd  Câu 20 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,4Aa : 0,6aa Nếu biết alen A trội khơng hồn tồn so với alen a tỷ lệ cá thể mang kiểu hình trội quần thể nói đạt trạng thái cân A 40% B 36% C 4% D 16% Câu 21 Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa Cấu trúc di truyền quần thể sau lần ngẫu phối là: A 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa C 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa B 0,16AA : 0,36Aa : 0, 48aa D 0, 48AA : 0,16Aa : 0,36aa Câu 22 Một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen 7AA : 2Aa :1aa Khi quần thể xảy trình giao phấn ngẫu nhiên (khơng có qu{ trình đột biến, biến động di truyền, không chịu tác động chon lọc tự nhiên), thành phần kiểu gen quần thể F3 là: A 0,7AA : 0, 2Aa : 0,1aa C 0, 25AA : 0,5Aa : 0, 25aa B 0,8AA : 0, 2Aa : 0,1aa D 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa Câu 23 Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,5AA : 0,5Aa Nếu biết alen A trội khơng hồn tồn so với alen a tỷ lệ cá thể mang kiểu hình lặn quần thể nói đạt trạng thái cân là: A 56,25% B 6,25% C 37,5% D 0% Câu 24 Một quần thể trạng thái cân Hacđi - Vanbec có alen D, d; số cá thể dd chiếm tỷ lệ 16% Tần số tƣơng đối alen quần thể bao nhiêu? A D = 0,16 ; d = 0,84 C D = 0,84 ; d = 0,16 B D = 0,4 ; d = 0,6 D D = 0,6 ; d = 0,4 Câu 25 Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa : 0, 2aa Qua chọn lọc, ngƣời ta đ|o thải cá thể có kiểu hình lặn Thành phần kiểu gen quần thể hệ sau A 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa B 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa D 0, 25AA : 0,50Aa : 0, 25aa Câu 26 Một quần thể cân Hacđi-Vanbec có 300 cá thể, biết tần số tƣơng đối alen A  0,3 ; a  0, Số lƣợng cá thể có kiểu gen Aa là: A 63 cá thể B 126 cá thể C 147 cá thể D 90 cá thể Câu 27 Quần thể n|o sau đ}y có th|nh phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng? A 2, 25%AA : 25,5%Aa : 72, 25%aa C 36%AA : 28%Aa : 36%aa B 16%AA : 20%Aa : 64%aa D 25%AA :11%Aa : 64%aa Câu 28 Xét alen W, w quần thể cân với tổng số 225 cá thể, số cá thể đồng hợp trội gấp lần số cá thể dị hợp gấp 16 lần số cá thể lặn Số cá thể có kiểu gen dị hợp quần thể bao nhiêu? A 36 cá thể B 144 cá thể C 18 cá thể D 72 cá thể Câu 29 Một quần thể thực vật có tỷ lệ kiểu gen hệ xuất phát (P) 0, 25AA : 0, 40Aa : 0,35aa Tính theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu gen quần thể sau ba hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là: A 0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa C 0, 425AA : 0,050Aa : 0,525aa B 0, 25AA : 0, 40Aa : 0,35aa D 0,35AA : 0, 20Aa : 0, 45aa Câu 30 Cho thông tin sau: (1) Tăng tỷ lệ thể dị hợp, giảm tỷ lệ thể đồng hợp (2) Duy trì tỷ lệ số cá thể trạng thái dị hợp tử (3) Ph}n ho{ đa dạng phong phú kiểu gen (4) Phân hóa thành dòng có kiểu gen khác (5) Quần thể ngày thối hố (6) Có cấu trúc di truyền ổn định Có thơng tin nói quần thể tự phối A B C Câu 31 Cho thông tin sau: D (1) Tăng tỷ lệ thể dị hợp, giảm tỷ lệ thể đồng hợp (2) Tần số alen không thay đổi qua hệ (3) Phân hóa thành dòng có kiểu gen khác (4) Quần thể ngày thoái hố (5) Có cấu trúc di truyền ổn định Có thơng tin nói quần thể ngẫu phối A B C D Câu 32 Trong quần thể thực vật giao phấn, xét lơcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỷ lệ 25% Sau hệ ngẫu phối không chịu t{c động nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp hệ chiếm tỷ lệ 16% Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen quần thể (P) là: A 0, 45AA : 0,30Aa : 0, 25aa C 0,30AA : 0, 45Aa : 0, 25aa B 0, 25AA : 0,50Aa : 0, 25aa D 0,10AA : 0,65Aa : 0, 25aa Câu 33 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỷ lệ kiểu gen hệ P là: 0, 45AA : 0,30Aa : 0, 25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu gen thu đƣợc F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa C 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa B 0,36AA : 0, 24Aa : 0, 40aa D 0,7AA : 0, 2Aa : 0,1aa Câu 34 Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có hai alen (A trội hồn tồn so với a) Sau đó, ngƣời săn bắt phần lớn cá thể có kiểu hình trội gen Cấu trúc di truyền quần thể thay đổi theo hƣớng A Tần số alen A v| alen a giảm B Tần số alen A v| alen a không thay đổi C Tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên D Tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm Câu 35 Quần thể n|o sau đ}y đạt trạng thái cân di truyền? A 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C 0, 4AA : 0, 4Aa : 0, 2aa B 0,7AA : 0, 2Aa : 0,1aa D 0,6AA : 0, 2Aa : 0, 2aa Câu 36 Giả sử quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100 c{ thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) quần thể A 9900 B 900 C 8100 D 1800 Câu 37 Từ quần thể thực vật ban đầu (P), sau hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen quần thể 0,525AA : 0,050Aa : 0, 425aa Cho quần thể không chịu t{c động nhân tố tiến hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen (P) là: A 0, 400AA : 0, 400Aa : 0, 200aa C 0,350AA : 0, 400Aa : 0, 250aa DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG B 0, 250AA : 0, 400Aa : 0,350aa D 0,375AA : 0, 400Aa : 0, 225aa Câu Cho thông tin sau: Để tạo giống lai có ƣu lai cao ngƣời ta sử dụng lai A B (Gồm 1, 3) C D Câu Hiện tƣợng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trƣởng phát triển vƣợt trội bố mẹ gọi A Thối hóa giống B Ƣu lai C Bất thụ D Siêu trội Câu Trong chọn giống, để tạo dòng ngƣời ta tiến h|nh phƣơng ph{p A Tự thụ phấn giao phối cận huyết B Lai khác dòng C Lai xa D Lai khác thứ Câu Không sử dụng phƣơng ph{p g}y đột biến A Vi sinh vật B Động vật C Cây trồng Câu Trong qu{ trình ph}n b|o, chế t{c động cơnsixin D Động vật bậc cao A Cản trở hình thành thoi vơ sắc B Làm cho tế b|o to bình thƣờng C Cản trở phân chia tế bào D Làm cho nhiễm sắc thể tăng lên Câu Cây pomato – lai khoai t}y v| c| chua đƣợc tạo phƣơng ph{p A Cấy truyền phôi B Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo C Dung hợp tế bào trần D Nuôi cấy hạt phấn Câu Ứng dụng công nghệ tế bào tạo đƣợc giống mang đặc điểm loài khác nhau? A Nuôi cấy tế bào, mô thực vật B Cấy truyền phôi C Nuôi cấy hạt phấn D Dung hợp tế bào trần Câu Công nghệ cấy truyền phôi đƣợc gọi A Cơng nghệ tăng sinh sản động vật B Công nghệ nhân giống vật nuôi C Cơng nghệ nhân vơ tính động vật D Công nghệ tái tổ hợp thông tin di truyền Câu Enzim nối sử dụng kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp có tên A Restrictaza B Ligaza Câu 10 Cho c{c phƣơng pháp sau: C ADN pôlimeraza D ARN pôlimeraza (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác lồi (3) Lai dòng chủng có kiểu gen kh{c để tạo F1 (4) Nuôi cấy hạt phấn tiến h|nh lƣỡng bội hóa c{c dòng đơn bội Có phƣơng ph{p sử dụng để tạo dòng chủng thực vật A B C D Câu 11 Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất insulin ngƣời (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lƣỡng bội bình thƣờng (3) Tạo giống bơng giống đậu tƣơng mang gen kh{ng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống dƣa hấu tam bội khơng có hạt, h|m lƣợng đƣờng cao Có thành tựu đạt đƣợc ứng dụng kĩ thuật di truyền A B C D Câu 12 Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm bị bất hoại (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp - carôten hạt (4) Tạo giống dƣa hấu đa bội Có thành tựu đƣợc tạo phƣơng ph{p g}y đột biến A B C D Câu 13 Cho số thao t{c trình chuyển gen tạo chủng vi khuẩn có khả tổng hợp insulin ngƣời nhƣ sau: (1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn tách gen mã hóa insulin từ tế b|o ngƣời (2) Phân lập dòng tế bào chƣa ADN t{i tổ hợp mang gen mã hóa insulin ngƣời (3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin ngƣời vào tế bào vi khuẩn (4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin ngƣời Trình tự thao tác là: A (2) → (4) → (3) → (1) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 14 Phát biểu n|o dƣới đ}y l| nói hệ số di truyền ? A Hệ số di truyền cao hiệu chọn lọc thấp B Đối với tính trạng có hệ số di truyền thấp cần chọn lọc lần có hiệu C Hệ số di truyền cao nói lên tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen D Hệ số di truyền thấp chứng tỏ tính trạng chịu ảnh hƣởng điều kiện ngoại cảnh Câu 15 Trong c{c phƣơng ph{p tạo giống sau đ}y, có phƣơng ph{p tạo giống mang nguồn gen hai loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (2) Nuôi cấy hạt phấn (3) Lai tế b|o sinh dƣỡng tạo nên giống lai khác loài (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen A B C Câu 16 Thành tựu n|o sau đ}y l| ứng dụng công nghệ tế bào ? D A Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết ngƣời sữa C Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp -carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt D Tạo giống trồng lƣỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen Câu 17 Thành tựu n|o sau đ}y l| ứng dụng công nghệ tế bào ? A Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết ngƣời sữa C Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả tổng hợp carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt D Tạo giống trồng lƣỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen ... bào sinh dƣỡng tế bào sinh dục B Trong nguyên phân giảm phân tế b|o sinh dƣỡng C Trong giảm phân tế b|o sinh dƣỡng tế bào sinh dục D Trong nguyên phân giảm phân tế b|o sinh dƣỡng tế bào sinh. ..HỌC KÌ ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP A LÝ THUYẾT Phạm vi nội dung ôn tập: từ đến hết toàn phần di truyền học SGK Sinh học lớp 12 : - Giới hạn thi kỳ: Từ Bài đền hết Chuyên đề Biến dị (Gồm 1,2,3,4,5,6,7,13)... Đột biến di truyền qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến tiền phôi; đột biến giao tử B Đột biến giao tử C Đột biến xôma; đột biến giao tử D Đột biến tiền phôi; đột biến giao tử; đột biến xôma
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (133) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (133)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay