ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (132)

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 Chương 1: Cơ chế di truyền biến dị cấp phân tử NGUYỄN THANH QUANG Thi online: Ôn tập tổng hợp từ  (Lời giải gồm 11 trang) Thời gian làm bài: 30 phút - 25 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Câu 1: Trong trình dịch mã, ba đối mã 3' AUG 5' tARN khớp bổ sung với ba mã sau đây? A 5' AUG 3' B 3' AUG 5' C 5' UAX 3' D 3' UAX 5' Câu 2: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tổng hợp ADN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN C tự sao, tổng hợp ARN D tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã Câu 3: Cho đoạn ADN khoảng có đơn vị chép hình vẽ O điểm khởi đầu chép, I, II, III, IV đoạn mạch đơn ADN Đoạn có mạch đơn tổng hợp gián đoạn ? A I III B I II C II III D I IV Câu 4: Một mARN sơ khai phiên mã từ gen cấu trúc sinh vật nhân chuẩn có vùng số nucleotit tương ứng sau: Exon Intron Exon Intron Exon Intron Exon 60 66 60 66 60 66 60 Số axit amin phân tử protein hoàn chỉnh mARN tổng hợp (giả sử trình cắt ghép đoạn intron exon khơng có tính chọn lọc) A 78 B 64 C 79 D 80 Câu 5: Một nhà hoá sinh học phân lập tinh phân tử cần thiết cho trình chép ADN Khi Nhà khoa học bổ sung thêm ADN, chép diễn ra, phân tử ADN bao gồm mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN gồm vài trăm nucleôtit Nhiều khả nhà khoa học quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì? A Topoisomeraza B ADN polymeraza C ARN polymeraza D ADN ligaza Câu 6: Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36oC ; B = 78oC ; C = 55oC ; D = 83oC ; E = 44oC Trình tự xếp loài sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/ tổng nucleotit lồi sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A D → B → C → E → A B A → B → C → D → E C A → E → C → B → D D D → E → B → A → C Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 7: Giả sử đoạn mARN có trình tự ribônuclêôtit sau: 3' AUG - GAU - AAA - AAG - XUU - AUA - UAU - AGX - GUA - UAG 5' Khi dịch mã chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh gồm axit amin? A B C D Câu 8: Vùng mã hóa gen sinh vật nhân sơ dài 408 nm Trên mạch vùng gen hiệu số tỷ lệ phần trăm Adenin Timin 20% số nucleotit mạch Ở mạch tương ứng, số nucleotit loại A chiếm 15% số nucleotit mạch nửa số nucleotit Guanin Khi gen nhân đôi lần làm đứt hình thành liên kết hidro hai mạch đơn gen? A 2998 5998 B 5998 6000 C 2998 3000 D 3000 6000 Câu 9: Ở sinh vật nhân sơ, chuỗi pôlipeptit tổng hợp cần 499 lượt tARN Trong ba đối mã tARN có A = 447; ba loại lại Mã kết thúc mARN UAG Số nuclêôtit loại mARN làm khuôn cho tổng hợp chuỗi pơlipeptit nói là? A A = 448; X =350; U = G = 351 B U = 447; A = G = X = 351 C U = 448; A = G = 351; X = 350 D A = 447; U = G = X = 352 Câu 10: Người ta nuôi cấy vi khuẩn E.Coli có ADN vùng nhân chứa 15N mơi trường có 14 N Sau ba hệ (tương đương 60 phút nuôi cấy), người ta đưa tồn vi khuẩn tạo thành sang ni cấy mơi trường có 15N Sau thời gian nuôi cấy tiếp tạo tất vi khuẩn tổng cộng 1936 mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N Tổng tế bào vi khuẩn thu thời điểm là: A 1024 B 970 C 512 D 2048 Câu 11: Cho biết phân tử tARN mang ba đối mã vận chuyển tương ứng axit amin sau: Bộ ba đối mã AGA : vận chuyển acid amin xerin Bộ ba đối mã GGG : vận chuyển acid amin prolin Bộ ba đối mã AXX : vận chuyển acid amin tryptophan Bộ ba đối mã AXA : vận chuyển acid amin cystein Bộ ba đối mã AUA : vận chuyển acid amin tyrosine Bộ ba đối mã AAX : vận chuyển acid amin leucin Trong trình tổng hợp phân tử protein, phân tử mARN mã hóa 50 xerin, 70 prolin, 80 tryptophan, 90 cystein, 100 tyrosin 105 leucin Biết mã kết thúc phân tử mARN UAA Số lượng loại nucleotit phân tử mARN tham gia dịch mã : A A= 102; U = 771; G = 355; X = 260 B A = 770; U = 100; G = 260; X = 355 C A = 772; U = 103; G = 260; X = 356 D A = 103; U = 772; G = 356; X = 260 Câu 12: Một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tiến hành tổng hợp nhân tạo chuỗi mARN từ dung dịch chứa A U tỷ lệ 80% A: 20%U Trong số đoạn mARN thu từ trình tổng hợp, người kỹ thuật viên đưa số chuỗi vào dịch mã invitro (trong ống nghiệm) Tiến hành xác định thành phần chuỗi polypeptide tạo thành nhận thấy tỷ lệ axit amin: Lys > Ile > Asn > Tyr = Leu > Phe Nhận xét mã ba tương ứng với axit amin thiếu thuyết phục nhất? A Axit amin Lys mã hóa ba AAA ba khác AAU B Có tổng số loại codon khác đoạn mARN tổng hợp có xuất ba kết thúc C Các ba mã hóa cho Tyr Leu có thành phần đảo vị trí nucleotide Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 D Có tượng thối hóa mã di truyền ba hình thành từ dung dịch sử dụng thực nghiệm Câu 13: Khi nói mã di truyền, có phát biểu sau đúng? I Tất mã di truyền có tính thối hố II Tất mã di truyền có tính đặc hiệu III Mỗi mã di truyền mã hố cho loại axít amin IV Tính thoái hoá mã di truyền tượng ba mã hóa cho nhiều loại aa V Tính phổ biến mã di truyền tượng loại aa nhiều ba khác quy định tổng hợp A B C D Câu 14: Có điểm sau điểm khác biệt cấu tạo ADN với cấu tạo tARN? I Phần lớn ADN có cấu tạo hai mạch tARN có cấu trúc mạch II ADN có cấu tạo theo ngun tắc bổ sung tARN khơng III Đơn phân ADN có đường thành phần bazo khác với đơn phân tARN IV ADN có khối lượng kích thước lớn tARN A B C D Câu 15: Khi nói nhân đơi ADN, có phát biểu sau đúng? I Diễn nhân tế bào diễn ti thể, lục lạp II Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn III Nhân đôi ADN sở để truyền đạt thông tin di truyền từ tế bào sang tế bào khác IV Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có nhiều đơn vị nhân đơi A B C D Câu 16: Khi nói ba mở đầu mARN, có phát biểu I Trên phân tử mARN ba 5' AUG 3' làm nhiệm vụ mở đầu dịch mã II Trên phân tử mARN có nhiều ba AUG III Trên phân tử mARN có ba mở đầu, ba nằm đầu 3' mARN IV Tất ba AUG mARN làm nhiệm vụ mã mở đầu A B C D Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói mã di truyền I Mã di truyền mã ba II Có tất 62 ba III Có mã di truyền mã kết thúc IV Có 60 mã di truyền mã hóa cho axit amin V Từ loại A, U, G, X nucleotit, tạo tất 37 ba khơng có nucleotit loại A VI Tính đặc hiệu mã di truyền có nghĩa loài sử dụng mã di truyền riêng A B C D Câu 18: Khi nói q trình dịch mã, xét kết luận sau I Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom II Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN III Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều từ 5' đến 3' từ ba mở đầu đến trượt ba kết thúc Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 IV Mỗi phân tử mARN hồn chỉnh tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN có cấu trúc giống Có kết luận ? A B C D Câu 19: Trong phát biểu trình phiên mã sinh vật, số phát biểu trình phiên mã sinh vật nhân thực I Chỉ có mạch gen tham gia vào trình phiên mã II Enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’ III mARN tổng hợp đến đâu q trình dịch mã diễn đến IV Diễn theo nguyên tắc bổ sung V Đầu tiên tổng hợp đoạn ARN ngắn, sau nối lại với hình thành ARN hồn chỉnh A B C D Câu 20: Trong phát biểu sau, có phát biểu cho phần lớn gen? I Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo protein đặc thù II Một gen đoạn phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo ARN đặc thù III Một gen đoạn phân tử ADN điều khiển biểu tính trạng cùa sinh vật IV Một gen phân tử ADN, có chứa dẫn để tạo nhiều phân tử protein phân tử ARN khác V Một gen đoạn phân tử ADN, mà vùng điều hòa gen ln nằm đầu 5' mạch mã gốc VI Một gen đoạn phân tử ARN, mà vùng điều hòa gen nằm đầu 3' mạch mã gốc A B C D Câu 21: Khi nói q trình dịch mã, có số phát biểu sau: I Giai đoạn chuyển axit amin tự thành axit amin hoạt hóa giai đoạn gắn amin hoạt hóa vào tARN xúc tác hai loại enzyme khác II ATP có vai trò chuyển axit amin tự thành axit amin hoạt hóa III Tiểu phần lớn riboxom liên kết với mARN trước tiểu phần bé VI Hiện tượng polixom làm tăng hiệu suất tổng hợp chuỗi polipeptit khác Số phát biểu là: A B C D Câu 22: Khi nói q trình nhân đơi ADN có phát biểu sau: I Q trình nhân đơi ADN có tham gia loại nucleotit II Ở sinh vật nhân sơ phân tử ADN có mạch polinucleotit gồm đoạn tổng hợp liên tục đoạn Okazaki tổng hợp gián đoạn III Các gen nằm NST khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác IV Trong chạc chữ Y hai mạch tổng hợp theo chiều 5’ – 3‘ Số phát biểu A B C D Câu 23: Cho phát biểu sau đây: I ADN- pol xúc tác kéo dài mạch có sẵn đầu 3’ OH tự do, cần phải có đoạn mồi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 26/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 để cung cấp đầu 3’ OH II Đoạn mồi có chất ARN tổng hợp enzim ARN-pol III Do nucleotit bị phophoril hóa vị trí 3’ OH nên mạch ln kéo dài theo chiều 5’ – 3’ IV Có nhiều loại ARN-pol tham gia tổng hợp ADN Số phát biểu là: A B C D Câu 24: Một gen vi khuẩn có tổng số 2128 liên kết hiđrô Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Khi gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cần cung cấp số nuclêôtit loại A 1586 II Chiều dài gen nói 2665,6 A0 III Số nuclêôtit loại G gen là: 560 IV Khối lượng gen nói là: 475800 đvC V Phân tử mARN tổng hợp từ gen có số nuclêơtit 784 A B C D Câu 25: Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng nói trình dịch mã: I Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp foocmin Metionin (ở đầu chuỗi) cắt khỏi chuỗi polipeptit II Sau hoàn tất trình dịch mã, riboxom tách khỏi mARN giữ nguyên cấu trúc để chuẩn bị cho trình dịch mã III Trong dịch mã tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu metionin đến riboxom để bắt đầu dịch mã IV Tất protein sau dịch mã cắt bỏ axit amin mở đầu tiêp tục hình thành cấu trúc bậc cao để trở thành protein có hoạt tính sinh học (trừ số ngoại lệ) V Quá trình dịch mã kết thúc riboxom tiếp xúc vói ba kết thúc UAA A B C D Hết Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang |
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (132) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (132)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay