ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (131)

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Bài thi: LÍ THUYẾT_DI TRUYỀN Y HỌC Thời gian làm bài: 35 phút - 31 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vô vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Ở người, bệnh sau alen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính qui định? A Pheninketo niệu B Máu khó đơng C Ung thư máu D Bạch tạng Câu 2: Bằng cách làm tiêu tế bào để quan sát NST khơng thể phát sớm trẻ mắc hội chứng sau đây? A Hội chứng Claiphento B Hội chứng Tocnơ C Hội chứng AIDS D Hội chứng Đao Câu 3: Loại bệnh đặc trưng tăng sinh khơng kiểm sốt số tế bào dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan gọi A Bệnh ung thư B Bệnh di truyền phân tử C Bệnh AIDS D Bệnh di truyền tế bào Câu 4: Bệnh di truyền phân tử bệnh nghiên cứu chế A Gây đột biến mức độ phân tử B Gây bệnh mức độ phân tử C Gây đột biến mức độ tế bào D Gây bệnh mức độ tế bào Câu 5: Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư gen không phiên mã nên thể không bị bệnh ung thư Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thể bị bệnh Gen tiền ung thư bị đột biến vùng sau gen A Vùng mã hóa B Vùng điều hòa C Vùng kết thúc D Vùng gen Câu 6: Bệnh di truyền thường gặp nam, thấy nữ ? A Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu B Bệnh máu khó đơng, bệnh bạch tạng C Bệnh mù màu, bệnh máu khó đơng D Bệnh phêninketo niệu, bệnh máu khó đơng Câu 7: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường A Gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng B Gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 D Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục Câu 8: Phát biểu sau nói bệnh ung thư? A Đột biến làm gen ức chế khối u khả kiểm soát khối u thường đột biến trội B Ung thư tế bào xôma bị đột biến, làm khả kiểm soát phân bào liên kết tế bào C Ung thư tượng tế bào nhân đôi khơng phân li hình thành khối u sau di D Những gen ung thư tạo thành đột biến gen tiền ung thư thường di truyền qua hệ Câu 9: Một cặp vợ chồng sinh đứa trai đầu lòng mắc hội chứng Đao Kết luận khả xuất hội chứng đứa thứ hai họ là? A Có thể xuất với xác suất thấp, tần số đột biến nhỏ B Xuất nam với xác suất cao nữ, phát sinh rối loạn giảm phân mẹ C Có thể xuất với xác suất cao bệnh di truyền phân tử D Con họ bị Đao người mẹ 35 tuổi Câu 10: Một trường hợp đặc biệt xảy khiến hai anh em sinh đôi trứng gia đình ni dưỡng hai mơi trường hồn tồn khác Khi trưởng thành người ta nhận thấy người anh cân nặng 78kg người em 60kg Cho khơng có đột biến phát sinh q trình sống Giải thích khác biệt hai anh em A Kiểu gen qui định cân nặng hai anh em hoàn toàn khác B Gen qui định cân nặng người tác động đa hiệu C Gen qui định tính trạng cân nặng thay đổi môi trường thay đổi D Gen qui định cân nặng người có mức phản ứng rộng Câu 11: Bệnh phả hệ (ơ có màu đen) môt gen đột biến qui định Gen qui định bệnh A Gen trội X B Gen trội NST thường X C Gen lặn X D Gen trội NST thường Câu 12: Trong phả hệ đây, hình vng đại diện cho nam vòng tròn đại diện cho phụ nữ Những người biểu tính trạng cụ thể đại diện ô màu đen Nhân tố di truyền sau giải thích tốt chế di truyền trên? A Gen trội nằm NST giới tính Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học B Gen lặn nằm NST giới tính Nguyễn Thanh Quang | Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C Gen lặn nằm NST thường D Gen trội nằm NST thường Câu 13: Xét bệnh đột biến gen lặn nằm NST thường quy định Đặc điểm di truyền bệnh A Bệnh di truyền theo dòng mẹ B Chỉ có bố mẹ bị bệnh tất đời bị bệnh C Nếu bố bị bệnh tất trai bị bệnh D Bố mẹ khơng bị bệnh sinh bị bệnh Câu 14: Biểu người bị hội chứng Claiphentơ nào? A Cổ ngắn, gáy rộng dẹt, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn, thể phát triển chậm, si đần, thường vô sinh B Nữ buồng trứng khơng phát triển, khó có C Nữ, lùn cổ ngắn, quan sinh dục không phát triển, trí tuệ chậm phát triển, thường vơ sinh D Nam, mù màu, chân tay dài, quan sinh dục không phát triển, si đần, vô sinh Câu 15: Ở người, mắt xanh tính trạng lặn gen nằm NST thường quy định Một cặp bố mẹ mắt nâu sinh cặp sinh đôi, mắt nâu mắt xanh Kết luận xác gia đình trên? A Cặp sinh đơi nói sinh đơi trứng B Bố mẹ dị hợp locut quy định màu mắt C Không thể xác định kiểu gen qui định màu mắt đứa trẻ mắt xanh D Đứa trẻ mắt nâu dị hợp kiểu gen quy định màu mắt Câu 16: Ở người, tóc xoăn alen trội A quy định, tóc thẳng alen lặn a quy định Alen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt xanh Các locut nằm cặp NST tương đồng khác Để sinh có lớp kiểu hình: Tóc xoăn - mắt đen, tóc xoăn - mắt xanh, tóc thẳng - mắt đen; tóc thẳng - mắt xanh có tối đa kiểu gen người bố sinh trên? A B C D Câu 17: Bằng phương pháp làm tiêu tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng sau người? (1) Hội chứng Đao (2) Hội chứng Tớcnơ (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đơng (6) Bệnh ung thư máu (7) Bệnh tâm thần phân liệt Số phương án A B C D Câu 18: Nhiều bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư hoạt động mức dẫn đến tổng hợp nên nhiều sản phẩm kích thích tế bào phân chia liên tục Có đột biến số đột biến làm cho gen bình thường (gen tiền ung thư) trở thành gen ung thư? (1) Đột biến lặp đoạn NST (2) Đột biến đảo đoạn NST (3) Đột biến chuyển đoạn NST (4) Đột biến đoạn NST (5) Đột biến gen xuất vùng điều hòa gen tiền ung thư A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 19: Cho bệnh sau (1) Máu khó đơng (2) Bạch tạng (3) Pheninketo niệu (4) Thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm (5) Mù màu Có bệnh biểu nam nữ với xác suất ngang nhau? A B C D Câu 20: Trong phát biểu sau bệnh ung thư người, có phát biểu đúng? (1) Trong hệ gen người, gen tiền ung thư gen có hại (2) Bệnh ung thư thường liên quan đến đột biến gen đột biến NST (3) Những gen ung thư xuất tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính (4) Sự tăng sinh tế bào sinh dưỡng ln dẫn đến hình thành khối u ác tính Số phát biểu A B C D Câu 21: Khi nói bệnh hội chứng bệnh di truyền người, số lượng phát biểu (1) Hội chứng Đao đột biến lệch bội nhiễm sắc thể giới tính (2) Hội chứng Tơcnơ đột biến lệch bội nhiễm sắc thể số 21 (3) Bệnh hồng cầu hình liềm đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin axit amin (4) Bệnh mù màu alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định A B C D Câu 22: Khi nói bệnh phenylketo niệu có phát biểu sau (1) Bệnh phenylketo niệu bệnh rối loạn chuyển hóa gây đột biến gen (2) Bệnh phenylketo niệu enzim khơng chuyển hóa phenylalanin thành tirozin (3) Người bệnh phải ăn kiêng hoàn toàn phenylalanine (4) Phenylalanine ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh, bệnh thiểu trí tuệ dẫn đến trí Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 23: Cho bệnh hội chứng người (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Hội chứng Đao (5) Máu khó đông (6) Hội chứng Tơcnơ (7) Hội chứng Claiphentơ (8) Bệnh mù màu (9) Bệnh phenyl keto niệu Số bệnh hội chứng đột biến NST A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau bệnh ung thư người, số phát biểu (1) Khi tăng sinh tế bào sinh dưỡng ln hình thành khối u ác tính (2) Hai loại gen tiền ung thư ức chế khối u hoạt động khơng hài hồ với đột biến xảy gen phá huỷ cân bằng, kiểm sốt thích hợp dẫn đến ung thư (3) Trong hệ gen người, gen tiền ung thư loại gen có hại (4) Gen ung thư tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính A B C D Câu 25: Khi nói khó khăn nghiên cứu di truyền học người, có phát biểu sau (1) Con người nhanh nhẹn, sống di chuyển nên khó nghiên cứu Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Thể thức cấu tạo thể người khác với lồi khác Do đó, di truyền tính trạng người khơng tn theo quy luật di truyền (3) Người sinh sản muộn, đẻ (4) Vì lí đạo đức xã hội khơng thể áp dụng phương pháp lai gây đột biến (5) Số lượng NST tương đối nhiều, kích thước nhỏ (6) Đời sống hệ kéo dài Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 26: Khi nói di truyền học người, có phát biểu sau (1) Nguyên nhân gây bệnh phênilkêtô_niệu đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa phêninalanin thành axit amin tirơzin (2) Người bị ung thư sinh bình thường (3) Bệnh ung thứ vú đột biến gen trội gây (4) Nhiều bệnh ung thư chưa có thuốc đặc trị, người ta thường áp dụng xạ trị, hóa trị để ức chế khối u, phương pháp thường gây tác dụng phụ (5) Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến ung thư mơi trường tác động thói quen ăn uống người Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 27: Cho phát biểu sau (1) Một đột biến cấu trúc NST dẫn đến ung thư (2) Một đột biến làm giảm sản phẩm gen dẫn đến ung thư (3) Đột biến gen tiền ung thư thành gen ung thư gây tác nhân vật lí, hóa học, sinh học (4) Một đột biến thay cặp nucleotit dẫn đến thay đổi axit amin dẫn đến ung thư Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 28: Khi nói đột biến người, có nội dung sau (1) Dạng đột biến lệch bội thường hay gặp cặp nhiễm sắc thể số số (2) So với đột biến gen, đột biến lệch bội thường gây hại cho thể đột biến (3) Đột biến lệch bội NST thường gây chết làm giảm sức sống (4) Đột biến đa bội xuất người (5) Đột biến dị bội NST thường xảy NST có số thứ tự gần với NST giới tính Số nội dung A B C D Câu 29: Khi nói bệnh tật người có nội dung (1) Các bệnh tật di truyền người có nguyên nhân chủ yếu đột biến nhiễm sắc thể gây (2) Bệnh AIDS có nguyên nhân gây bệnh virut HIV công vào tế bào hồng cầu làm cho máu khơng có kháng thể bảo vệ thể (3) Gen ung thư đột biến gen trội quy định nên di truyền cho đời sau thể mắc bệnh sinh Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 14/11/2018 – Bài kiểm tra - Số 53 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Bệnh di truyền thường khơng chữa được, nên có biện pháp phòng tránh từ sớm (5) Do nhanh nhẹn thông minh người, nên bệnh di truyền ngày phức tạp Có nội dung đúng? A B C D Câu 30: Bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm bệnh nhân A B làm xét nghiệm tế bào thu kết quả: Tế bào mẫu A đếm nhân tế bào có 47 nhiễm sắc thể, tế bào mẫu B có 45 nhiễm sắc thể Bác sĩ kết luận (1) Hai bệnh nhân bị đột biến NST dạng đa bội (2) Bệnh nhân B mắc hội chứng XO (tơcnơ) (3) Hai bệnh nhân bị đột biến NST dạng dị bội (4) Bệnh nhân A bị đột biến cấu trúc NST dạng thừa NST tế bào (5) Bệnh nhân A mắc hội chứng Đao Claiphentơ, siêu nữ Số kết luận A B C D Câu 31: Hình bên mơ tả q trình hình thành ung thư vú người Hãy quan sát hình cho biết có phát biểu không (1) Khối u tăng trưởng từ tế bào ung thư – xâm lấn mô xung quanh – phát tán tới vùng khác – thiết lập khối u phận khác thể (2) Ung thư vú xảy nữ, không xảy nam (3) Các tế bào khối u phát tán đến nơi khác thể thông qua mạch máu (4) Ung thư vú hình chưa đủ sở để xác định thuộc u lành hay u ác (5) Bệnh ung thư vú thường đột biến gen trội làm cho tế bào phân chia liên tục, phát sớm chữa trị phương pháp hoá trị, xạ trị phẫu trị A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... lặn gen nằm NST thường quy định Một cặp bố mẹ mắt nâu sinh cặp sinh đôi, mắt nâu mắt xanh Kết luận xác gia đình trên? A Cặp sinh đơi nói sinh đơi trứng B Bố mẹ dị hợp locut quy định màu mắt C... có C Nữ, lùn cổ ngắn, quan sinh dục khơng phát triển, trí tuệ chậm phát triển, thường vô sinh D Nam, mù màu, chân tay dài, quan sinh dục không phát triển, si đần, vơ sinh Câu 15: Ở người, mắt... đến đột biến gen đột biến NST (3) Những gen ung thư xuất tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính (4) Sự tăng sinh tế bào sinh dưỡng dẫn đến hình thành khối u ác tính Số phát biểu A B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (131) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (131)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay