ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (130)

6 3 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN QUẦN THỂ Bài thi: LÍ THUYẾT_CẤU TRÚC DT QUẦN THỂ Thời gian làm bài: 30 phút - 28 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Về mặt di truyền học quần thể thường đặc trưng A Vốn gen B Độ dạng C Tỷ lệ đực D Tỷ lệ nhóm tuổi Câu 2: Nhân tố không làm cân di truyền quần thể ? A Giao phối ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Đột biến D Di nhập gen quần thể Câu 3: Điều kiện chủ yếu để đảm bảo thành phần kiểu gen quần thể đạt trạng thái cân di truyền tần số alen trì khơng đổi qua hệ? A Các cá thể có sức sống B Các loại giao tử có sức sống C Khơng có đột biến chọn lọc D Các cá thể giao phối ngẫu nhiên Câu 4: Vốn gen quần thể giao phối làm phong phú thêm A Sự giao phối cá thể có huyết thống B Các cá thể nhập cư mang đến alen C Chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu hình có hại khỏi quần thể D Được cách li với quần thể khác Câu 5: Ở động vật, quần thể giao phối tự có khả thích nghi cao quần thể giao phối gần A Quần thể giao phối có cá thể giao phối tự ngẫu nhiên B Quần thể giao phối dễ phát sinh đột biến có lợi C Quần thể giao phối có tính đa dạng kiểu gen, kiểu hình D Quần thể giao phối có số lượng cá thể nhiều Câu 6: Trong thực tế thành phần kiểu gen quần thể tự thụ phấn có xu hướng A Tồn chủ yếu trạng thái dị hợp B Ngày ổn định tần số alen C Phân hố thành dòng có kiểu gen khác D Ngày phong phú đa dạng kiểu gen Câu 7: Vốn gen quần thể A Tập hợp tất kiểu gen khác quần thể B Tập hợp tất alen có quần thể thời điểm xác định Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C Tập hợp tất alen gen khác có quần thể suốt lịch sử phát triển D Tập hợp tất gen cấu trúc có tế bào sinh dục cá thể quần thể Câu 8: Đặc điểm quần thể không đúng? A Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng ổn định B Quần thể tập hợp ngẫu nhiên thời cá thể C Quần thể đơn vị sinh sản loài tự nhiên D Quần thể cộng đồng lịch sử phát triển chung Câu 9: Nguyên nhân tượng đa hình cân A Các kiểu hình trạng thái cân ổn định, không dạng có ưu trội hẳn để thay hồn tồn dạng khác B Trong quần thể giao phối có đa hình kiểu gen kiểu hình C Quá trình chọn lọc tự nhiên diễn theo chiều hướng khác quần thể D Biến dị tổ hợp đột biến luôn xuất quần thể dù hồn cảnh sống khơng thay đổi Câu 10: Tần số kiểu gen (tần số tương đối kiểu gen) thời điểm xác định tính A Tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể B Tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C Tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D Tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số giao tử hình thành quần thể Câu 11: Trong thơng tin sau, có thông tin với quần thể giao phối ngẫu nhiên? (1) Tần số alen thành phần kiểu gen bị biến đổi qua hệ tác dụng nhân tố tiến hóa (2) Có tiềm thích nghi cao điều kiện sống thay đổi (3) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ngày chiếm ưu (4) Là đơn vị tiến hóa sở loài A B C D Câu 12: Có đặc điểm quần thể ngẫu phối? (1) Thành phần kiểu gen đặc trưng, ổn định qua hệ (2) Duy trì đa dạng di truyền (3) Làm tăng dần tần số kiểu gen (4) Tạo nên lượng biến dị di truyền lớn quần thể A B C D Câu 13: Trong phát biểu sau, có phát biểu đặc trưng di truyền quần thể? (1) Mỗi quần thể có vốn gen đặc trưng, đặc điểm vốn gen thể qua tần số alen tần số kiểu gen quần thể (2) Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen loại alen khác quần thể thời điểm xác định (3) Tần số kiểu gen tính tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể (4) Tùy theo hình thức sinh sản lồi mà đặc trưng vốn gen yếu tố làm biến đổi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 vốn gen quần thể lồi có khác A B C D Câu 14: Cho phát biểu sau (1) Quá trình tự phối thường làm tăng tần số alen trội, làm giảm tần số alen lặn (2) Quá trình ngẫu phối thường làm cho quần thể đạt trạng thái cân di truyền (3) Các quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết thường làm tăng biến dị tổ hợp (4) Khi quần thể trạng thái cân di truyền dựa vào tỉ lệ kiểu hình để suy tần số tương đối alen quần thể Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 15: Khi nói đặc trưng di truyền quần thể, có phát biểu sau đây? (1) Vốn gen quần thể tập hợp tất alen có quần thể kể từ quần thể hình thành đến thời điểm (2) Tần số alen gen tính lệ số lượng alen tổng số alen quần thể (3) Tần số loại kiểu gen quần thể tính tỷ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể (4) Mỗi quần thể có vốn gen đặc trưng, đặc điểm vốn gen thể qua tần số alen tần số kiểu gen quần thể (5) Tổng tần số tất alen gen tổng tần số tất kiểu gen liên quan đến alen A B C D Câu 16: Một quần thể gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa 480 cá thề có kiểu gen aa Có kết luận sau quần thể (1) Tần số alen a quần thể 0,32 (2) Quần thể tiến hóa (3) Quần thể trạng thái cân di truyền (4) Nếu quần thể bị cách li, khơng có đột biến giao phối ngẫu nhiên hệ đạt trạng thái cân di truyền Số lượng kết luận A B C D Câu 17: Cho phát biểu sau di truyền quần thể (1) Quá trình tự phối thường làm tăng tần số alen trội, giảm tần số alen lặn (2) Quá trình ngẫu phối thường làm cho quần thể đạt trạng thái cân di truyền (3) Các quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết thường làm tăng số biến dị tổ hợp (4) Định luật Hacđi – Vanbec góp phần giải thích tự nhiên có quần thể ổn định thời gian dài (5) Khi quần thể cân di truyền, dựa vào kiểu hình suy tần số alen quần thể Số phát biểu A B C D Câu 18: Trong số xu hướng sau (1) Tần số alen không đổi qua hệ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Tần số alen biến đổi qua hệ (3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua hệ (4) Thành phần kiểu gen không đổi qua hệ (5) Quần thể phân hố thành dòng (6) Đa dạng kiểu gen (7) Các alen lặn có xu hướng biểu Những xu hướng xuất quần thể tự thụ phấn giao phối gần A (1), (4), (6), (7) B (1), (3), (5), (7) C (2), (3), (5), (7) D (2), (3), (5), (6) Câu 19: Ở loài thực vật giao phấn, xét gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Trong quần thể sau đây, có quần thể trạng thái cân di truyền? (1) 0,32 AA : 0,64 Aa : 0,04 aa (2) 0,04 AA : 0,64 Aa : 0,32 aa (3) 0,64 AA : 0,04 Aa : 0,32 aa (4) 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa (5) 0,16AA : 0,2Aa : 0,64aa (6) 2,25%AA : 25,5%Aa : 72,25%aa (7) 100% Aa (8) 100% aa A B C D Câu 20: Một loài thực vật giao phấn, xét gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp cặp gen cho hoa hồng Số quần thể loài trạng thái cân di truyền (1) Quần thể gồm toàn hoa đỏ (2) Quần thể gồm hoa đỏ hoa trắng (3) Quần thể gồm toàn hoa hồng (4) Quần thể gồm hoa đỏ hoa hồng (5) Quần thể gồm toàn hoa trắng A B C D Câu 21: Khi nói điều kiện nghiệm Định luật Hacđi – Vanbec có nội dung (1) Quần thể có số lượng cá thể lớn,giao phối ngẫu nhiên (2) Quần thể có nhiều kiểu gen,mỗi gen có nhiều alen tương ứng (3) Các kiểu gen có sức sống độ hữu thụ (4) Khơng có đột biến phát sinh có tần số đột thuận tần số đột biến nghịch (5) Khơng có di - nhập gen quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên xảy Số nội dung A B C D Câu 22: Khi nói đặc điểm quần thể sinh vật có nội dung (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật khác loài (2) Quần thể tập hợp cá thể loài (3) Các cá thể quần thể có khả sinh sản tạo hệ sau (4) Quần thể gồm nhiều cá thể loài phân bố nới xa (5) Các cá thể quần thể có kiểu gen hồn tồn giống (6) Quần thể có khu phân bố rộng, giới hạn chướng ngại thiên nhiên sông núi, eo biển Số nội dung Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 A B Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C D Câu 23: Ở quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di truyền locut alen trội lặn hồn tồn A a có dạng 0,5AA + 0,2Aa + 0,3aa Một học sinh đưa số nhận xét quần thể sau: (1) Quần thể trạng thái cân di truyền với tần số alen trội gấp 1,5 lần tần số alen lặn (2) Có tượng tự thụ phấn quần thể qua nhiều hệ (3) Nếu trình giao phối tiếp tục hệ cũ, tần số kiểu gen dị hợp tiếp tục giảm (4) Nếu quần thể nói xảy ngẫu phối, trạng thái cân thiết lập sau hệ Số lượng nhận xét khơng xác A B C D Câu 24: Một quần thể có cấu trúc di truyền sau: p2AA + 2pqAa + q2aa = Cho nhận xét sau (1) Tần số kiểu gen dị hợp cao so với đồng hợp tần số alen gần giá trị 0,5 (2) Tần số loại alen alen gần tần số kiểu gen đồng hợp cao so với dị hợp nhiêu (3) Tần số kiểu gen dị hợp nhỏ đồng hợp tần số loại alen gần (4) Quần thể có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân Số nhận xét có nội dung A B C D Câu 25: Biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp Một quần thể ngẫu phối hệ xuất phát (P) có 100% thân cao mang kiểu gen dị hợp Biết không xảy tượng đột biến, cá thể có sức sống khả sinh sản Có phát biểu sau (1) Tần số alen A quần thể 0,5 (2) Ở hệ F1 kiểu gen dị hợp tử giảm nửa so với hệ P (3) Ở hệ F2 kiểu hình thân cao chủng kiểu hình thân thấp (4) Tỉ lệ kiểu hình hệ F10 thân cao : 1cây thân thấp A B C D Câu 26: Ở quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di truyền locus alen trội lặn hoàn toàn A a có dạng 0,46AA + ,28Aa + 0,26aa = Một học sinh đưa số nhận xét quần thể sau (1) Quần thể trạng thái cân di truyền (2) Có tượng tự thụ phấn số quần thể (3) Nếu trình giao phối tiếp tục hệ cũ, tần số kiểu gen dị hợp gia tăng (4) Nếu quần thể nói xảy ngẫu phối, trạng thái cân thiết lập sau hệ (5) Quần thể có cấu trúc cân di truyền hệ ngẫu phối thứ (6) Tần số alen trội quần thể p = 0,6 tần số alen lặn q = 0,4 Số lượng nhận xét A B C D Câu 27: Trong nhận định sau đây, có nhận quần thể thực vật tự thụ phấn? (1) Quá trình tự thụ phấn liên tục qua nhiều hệ làm cho quần thể phân thành dòng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 41 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 có kiểu gen khác (2) Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn biến đổi qua hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ dị hợp tử tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử (3) Trong trình tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều hệ, tần số tương đối kiểu gen không thay đổi cấu trúc di truyền quần thể thay đổi (4) Trong trường hợp đột biến xảy ra, cá thể đồng hợp tử tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều hệ ln tạo hệ cháu có kiểu gen giống hệ ban đầu (5) Trong quần thể thực vật tự thụ phấn, số gen kiểu gen cá thể lớn, gen có nhiều alen nên quần thể đa dạng kiểu hình A B C D Câu 28: Cho biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,3 Aabb + 0,3 aaBb + 0,2 AAbb + 0,2 aaBB = trải qua hệ ngẫu phối, số kiểu gen sau đây: (1) AABB (2) AABb (3) AaBB (4) AaBb (5) AAbb (6) Aabb (7) aaBB (8) aaBb (9) aabb Có kiểu gen tạo quần thể hệ sau? A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... có quần thể B Tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số giao tử hình thành quần thể C Tỉ lệ số giao tử mang gen tổng số cá thể có quần thể D Tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số giao tử hình thành quần... tổng số cá thể có quần thể (4) Tùy theo hình thức sinh sản loài mà đặc trưng vốn gen yếu tố làm biến đổi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài... giống (6) Quần thể có khu phân bố rộng, giới hạn chướng ngại thi n nhiên sông núi, eo biển Số nội dung Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 13/10/2018 – Bài kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (130) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (130)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay