ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (129)

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG Chương 2: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN (Đề thi gồm 05 trang) Thi online: Bài tập_TTG TĐĐH gen_VDC_ P.1 Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 35 phút – 18 câu, không kể thời tải đề Câu 1: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa hai gen A v| B quy định Nếu kiểu gen có A B tạo kiểu hình hoa kép, có A có B khơng có hai alen trội A B tạo hoa đơn Cho c}y dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với phân li kiểu hình theo tỉ lệ kép : đơn, khơng xét giới tính A B C D 10 Câu 2: Cho giao phấn hai (P) chủng hoa đỏ hoa trắng, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: c}y hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Có dự đo{n sau đ}y l| đúng? (1) Cho c}y hoa đỏ F2 giao phấn với hoa vàng F2 thu đời có tỉ lệ c}y hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng (2) Cho hoa vàng F2 giao phấn với hoa trắng đời thu tỉ lệ hoa vàng : hoa trắng tất hoa vàng (3) Cho c}y hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng thu đời có tối đa loại kiểu gen với loại kiểu hình (4) Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2 xác suất thu chủng 1/3 A B C D Câu 3: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen không alen (A, a; B, b) quy định màu sắc hoa, kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho c}y hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc v|o môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? (1) Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% (2) Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 12,5% (3) F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 4: Ở lo|i thực vật cho c}y có kiểu hình dẹt (P) lai với c}y d|i có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời có tỉ lệ kiểu hình l|: 25% dẹt : 50% tròn : 25% d|i Cho c{c kết luận đ}y (1) Tính trạng dạng di truyền theo quy luật tương t{c bổ sung (2) Cơ thể đồng hợp lặn đem lai có kiểu hình d|i Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) C}y dẹt P cho loại giao tử có tỉ lệ (4) Nếu cho c}y P tự thụ phấn F1 kiểu hình tròn chiếm tỉ lệ 18,75% Số kết luận l| A B C D Câu 5: Ở lo|i thú, có gen khơng alen ph}n ly độc lập, t{c động qua lại quy định màu sắc lơng, gen có hai alen (A, a; B, b; D, d) Khi kiểu gen có mặt đồng thời gen trội A, B, D cho m|u lơng đen, c{c kiểu gen lại cho màu lông trắng Cho thể lông đen giao phối với cá thể lông trắng, đời thu 25% số cá thể lơng đen Khơng tính vai trò bố mẹ số phép lai xảy A 12 B 15 C 24 D 30 Câu 6: Ở loài thực vật, cho giao phấn c}y hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 Có phát biểu phát biểu sau (1) Tính trạng màu hoa chịu chi phối quy luật di truyền tương t{c bổ sung (2) Xác suất để có hạt hoa đỏ số hạt F2 31,146% (3) Xác suất để có hạt hoa trắng tổng số hạt F2 18,84% (4) Xác suất để thu hạt có hạt hoa đỏ 6,06% (5) Xác suất để thu hạt hoa màu trắng 3,66% A B C D Câu 7: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa có hai kiểu hình l| hoa đỏ hoa trắng Tính trạng n|y quy định cặp gen (Aa, Bb, Dd) tương t{c bổ sung (bổ trợ) kiểu gen có đủ loại alen trội cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen thiếu loại alen trội khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng Đem X lồi thực phép lai sau - Phép lai 1: Cây X tự thụ phấn, thu 75% hoa đỏ 25% hoa trắng - Phép lai 2: C}y X lai ph}n tích, thu 50% hoa đỏ 50% hoa trắng - Phép lai 3: Cây X lai với có kiểu gen đồng hợp trội, thu 100% hoa đỏ Kiểu gen X A AaBBDD B AAbbdd C AabbDD D AaBbDD Câu 8: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) 48 lông xám nâu, 99 lông trắng v| 51 lông đen Cho chuột lông đen v| lông trắng chủng giao phối với tồn chuột lơng xám nâu Cho chuột tiếp tục giao phối với Biết khơng xảy đột biến Tính theo lí thuyết, có phát biểu đ}y đúng? (1) Tỉ lệ phân li kiểu hình l| lơng x{m n}u : lông đen : lông trắng (2) Ở có loại kiểu gen quy định kiểu hình lơng trắng (3) Có 56,25% số chuột lơng xám nâu (4) Trong tổng số chuột lông đen F2, số chuột lông đen chủng chiếm tỉ lệ 6,25% A B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C D Nguyễn Thanh Quang | Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 9: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa v| Bb ph}n li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A v| B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A quy định hoa vàng Cặp gen aa có t{c động gây chết giai đoạn phơi Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? Biết không xét vai trò bố mẹ (1) Trong lồi có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa đỏ (2) Cho có màu hoa giao phấn với có tối đa 21 sơ đồ lai (3) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có số c}y hoa đỏ chiếm 75% (4) Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/3 A B C D Câu 10: Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa hồng chủng, thu F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm có 56,25% c}y cho hoa đỏ; 18,75% cho hoa vàng; 18,75% cho hoa hồng; 6,25% cho hoa trắng Lấy hoa hồng F2 lai với hoa vàng F2 thu F3 Có phát biểu sau đ}y l| tỉ lệ kiểu hình F3? (1) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 l| 100% hoa đỏ (2) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 l| 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng (3) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 l| 50% hoa đỏ : 50% hoa hồng (4) Có thể thu tỉ lệ kiểu hình F3 l| 25% hoa đỏ : 25% hoa vàng : 25% hoa hồng : 25% hoa trắng A B C D Câu 11: Cho c}y hoa đỏ lai với hoa trắng (P) thu F1 có 100% c}y hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 gồm loại kiểu hình, kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ 25% Biết không xảy đột biến, biểu gen quy định màu hoa khơng phụ thuộc v|o mơi trường Có phát biểu sau đ}y phù hợp với kết phép lai trên? (1) Kiểu hình hoa trắng có kiểu gen dị hợp F2 chiếm tỉ lệ 12,5% (2) Kiều hình hoa trắng có kiểu gen đồng hợp F2 chiếm tỉ lệ 12,5% (3) Có loại kiểu gen F2 quy định kiểu hình hoa trắng (4) Trong hoa trắng F2, có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 12: Ở loài thực vật, nghiên cứu trình tổng hợp sắc tố cánh hoa loài xảy theo chế: chất trắng chuyển thành sắc tố vàng nhờ enzim alen A quy định; sắc tố vàng chuyển thành sắc tố đỏ nhờ enzim alen B quy định, sắc tố đỏ chuyển thành sắc tố tím nhờ enzim alen D quy định C{c alen tương ứng a, b, d khơng tạo enzim có chức Phép lai P : AaBbDd × AaBbDd tạo F1 Có dự đo{n sau đ}y với F1? (1) Các hoa trắng có kiểu gen (2) Các hoa vàng chiếm tỉ lệ 18,75% (3) Tỉ lệ c}y đỏ dị hợp cặp gen tổng số c}y đỏ 44,4% (4) Tỉ lệ hoa tím mang alen trội tổng số hoa tím 4,6875% A B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học C D Nguyễn Thanh Quang | Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 13: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác quy định Kiểu gen có A v| B quy định hoa tím; kiểu gen có A quy định hoa đỏ; có B quy định hoa vàng; kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng; Tính trạng hình dạng cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể thường kh{c quy định, DD quy định tròn, dd quy định d|i, Dd quy định bầu dục Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? Không xét vai trò giới tính (1) Có loại kiểu gen kh{c quy định kiểu hình hoa vàng, tròn (2) Cho c{c c}y hoa đỏ, bầu dục giao phấn với có tối đa loại kiểu hình (3) Nếu cho hoa vàng, dài giao phấn ngẫu nhiên với có tối đa sơ đồ lai (4) Lấy ngẫu nhiên c}y hoa đỏ, tròn cho lai phân tích thu đời có số hoa đỏ, bầu dục chiếm 50% A B C D Câu 14: Một lo|i động vật, tính trạng màu mắt cặp gen Aa Bb nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập quy định v| mô tả sơ đồ sinh hóa sau đ}y Gen A Enzim A Tiền chất Chất A Mắt vàng Mắt trắng Chất B Mắt đỏ Enzim B Gen B Biết không xảy đột biến tế bào có chất B gen A bị bất hoạt; alen lặn a b khơng tổng hợp enzim Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Trong loài có kiểu gen quy định màu mắt (2) Cho cá thể mắt vàng giao phối với cá thể mắt trắng thu đời có 50% cá thể mắt vàng (3) Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt trắng thu đời có tỉ lệ 1:2:1 (4) Cho cá thể mắt đỏ giao phối với cá thể mắt vàng có tối đa 12 sơ đồ lai, khơng xét vai trò bố mẹ A B C D Câu 15: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa v| Bb ph}n li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A v| B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A v| B có t{c động gây chết giai đoạn phôi trạng th{i đồng hợp tử trội AABB Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Trong loài có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa vàng Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (2) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ kiểu hình : : (3) Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số c}y hoa đỏ (4) Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/3 A B C D Câu 16: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb, Dd v| Ee ph}n li độc lập quy định Kiểu gen có đủ gen trội A, B, D E quy định hoa đỏ; c{c trường hợp lại quy định hoa trắng Cho P dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Ở F1, có tất 16 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ (2) Ở F1, có tất 54 loại kiểu gen quy định kiểu hình màu sắc hoa (3) Nếu cho c}y hoa đỏ F1 lai ph}n tích thu đời có tối đa 16 loại kiểu gen (4) Ở F1, có tất 15 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng chủng A B C D Câu 17: Ở lồi thực vật, tính trạng khối lượng cặp gen Aa, Bb, Dd Ee nằm cặp NST thường kh{c tương t{c theo kiểu cộng gộp Cây có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen cho nặng 100g; Trong kiểu gen, có thêm alen trội nặng thêm 10g Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng xảy tượng đột biến Theo lí thuyết có phát biểu sau đ}y l| (1) Ở F1, loại có nặng 150 g chiếm tỉ lệ 7/32 (2) Ở F1, loại có nặng chiếm tỉ lệ 1/256 (3) Ở F1, tỉ lệ loại có nặng 110g tỉ lệ loại có nặng 170g (4) Ở F1, loại có nặng 140g chiếm tỉ lệ lớn A B C D Câu 18: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai c}y có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% c}y hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình gồm 990 c}y hoa đỏ : 660 hoa hồng : 110 hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ (2) Trong tổng số hoa hồng F2, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3 (3) Cho tất c{c c}y hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: c}y hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng (4) Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất c{c c}y hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27 A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 10/9/2018 - Bài kiểm tra - Số 29 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THƠNG TIN CÁC KHĨA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa n|y cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh tốn sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 m| c{c khóa kh{c chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, cơng thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình l| đến ngày 15/5 ho|n th|nh xong, em n|o đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip đ}y luyện đề trọng t}m để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí combo luyện thi 800k Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để c{c em thi, c{c em không cần mua khóa n|o đăng kí full khóa, ngo|i b|i giảng câu không hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu môn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... c{c phương ph{p giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (129) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (129)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay