ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (128)

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: BÀI TÂP_LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN_P.3 Thời gian làm bài: 35 phút - 21 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, tần số hốn vị gen 40% AB Ab giới Thực phép lai (P) ♂ DdEe x ♀ DdEE, thu F1 Biết không xảy tượng ab ab đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng bao nhiêu? 1 A B C D 59 13 16 Câu 2: Khi cho P chủng giao phấn với nhau, đời F1 xuất chín sớm, trắng Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình, gồm 9698 cây, có 97 chín muộn, xanh Theo lí thu yết, dự đốn sau kết F2? A Có loại kiểu gen loại kiểu hình B Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng cá thể mang kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 51 C Số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng chiếm tỷ lệ 24% D Số cá thể mang alen trội gen chiếm tỷ lệ 20% Câu 3: Một nhóm tế bào sinh tinh với cặp gen dị hợp nằm cặp NST thường qua vùng chín để thực giảm phân Trong số 1800 tinh trùng tạo có 256 tinh trùng xác định có gen bị hốn vị Cho khơng có đột biến xảy ra, mặt lý thuyết, số tế bào thực giảm phân số tế bào sinh tinh khơng xảy hoán vị gen là: A 128 B 194 C 322 D 386 Câu 4: Ở loài, lai hai nòi chủng lơng đen, dài, mỡ trắng với lông nâu, ngắn, mỡ vàng, thu F1 đồng loạt có kiểu hình lơng đen,dài, mỡ trắng Khi cho cá thể F1 dị hợp cặp lai phân tích người ta thuđược kết phân li theo tỉ lệ 15% lông đen,dài, mỡ trắng; 15% lông đen , ngắn, mỡ trắng 15% lông nâu, dài, mỡ vàng; 15% lông nâu, ngắn, mỡ vàng 10% lông đen, dài, mỡ vàng; 10% lông nâu, dài, mỡ trắng 10% lông đen, ngắn, mỡ vàng; 10% lông nâu, ngắn, mỡ trắng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Nếu cho các thể F1 ngẫu phối tỷ lệ kiểu hình lơng đen, dài, mỡ vàng F2 bao nhiêu? Biết gen quy định tính trạng, diễn biến giảm phân hai giới khơng có đột biến phát sinh A 44,25% B 24% C 6,25% D 12% Câu 5: Ở loài thú, alen A quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen a quy định lông vàng; alen B quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với b quy định mắt xanh Cho P có kiểu hình chủng khác tính trạng lai với nhau, thu F1 có 100% cá thể lơng đen, mắt nâu F1 lai với thu F2 gồm loại kiểu hình, tỉ lệ cá thể lơng vàng, mắt xanh chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số hoán vị gen 20% (2) Ở F2, loại kiểu gen dị hợp hai cặp gen chiếm 34% (3) Ở F2, loại kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm 34% (4) Ở F2, loại kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm 32% A B C D Câu 6: Ở loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho hai (P) khác hai cặp tính trạng tương phản lai với nhau, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có loại kiểu hình gồm 1000 có 90 thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cho F1 lai phân tích thu đời có tỉ lệ kiểu hình 3:3:2:2 (2) Ở F2, tổng tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm 26% (3) Ở F2, tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm 26% 24 (4) Lấy ngẫu nhiên cá thể thân cao, hoa đỏ F2, xác suất lấy dị hợp cặp gen 59 A B C D Câu 7: Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P tạo loại giao tử Abd chiếm 15% Cho biết không xảy độ t biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? BD (1) Kiểu gen P Aa bd (2) Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 10% (3) Trong q trình giảm phân xảy hoán vị gen với tần số 40% (4) Cho P tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm 26% A B C D Câu 8: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hồn tồn so với alen b quy định hạt dài; Hai cặp gen nằm AB Ab cặp NST Cho phép lai P: , thu F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 5,76% Biết  ab aB Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, thân cao, hạt dài chủng chiếm tỉ lệ 5,76 % (2) Ở F1, thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 24% (3) Ở F1, thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18 % (4) Ở F1, thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 24 % A B C D Câu 9: Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định to trội hoàn toàn so với b quy định nhỏ; Hai cặp gen nằm cặp NST Thực AB Ab phép lai P: , thu F1 có kiểu hình hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 5,25% Biết không xảy  ab aB đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, hoa đỏ, to chủng chiếm tỉ lệ 5,25% (2) Ở F1, hoa đỏ, to dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 21% (3) Ở F1, hoa trắng, to dị hợp chiếm tỉ lệ 13% (4) Ở F1, chủng chiếm tỉ lệ 21% A B C D Câu 10: Cho gen A qui định lơng trắng trội hồn tồn so với gen a qui định lông đen, gen B qui định mắt mơ trội hoàn toàn so với gen b qui định mắt hạt lựu Trong quan sinh sản Ab thỏ, người ta thơng kê có 120 tế bào sinh giao tử có kiểu gen tham gia giảm phân tạo giao tử Cho aB rằng, hiệu suất thụ tinh đạt 100% Sau giao phối với thỏ đực có kiểu gen hệ lai xuất loại kiểu hình, kiểu hình lông đen, mắt hạt lựu chiếm 4% Biết rằng, diễn biến NST giảm phân tế bào sinh trứng tinh trùng nhau, hợp tử phát triển thành thể trưởng thành Số tế bào sinh trứng giảm phân có xảy hoán vị gen là: A 18 B 40 C 96 D 92 Câu 11: Một thể (P) giảm phân cho loại giao tử với số lượng: 80Abd : 20ABD : 80AbD : 20abd : 80aBD : 20Abd : 80aBd: 20abD Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ab (1) Kiểu gen thể i Dd aB (2) Xảy hốn vị gen với tần số 20% (3) Cây P lai phân tích, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 5% (4) Cây P tự thụ phấn, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 38,25% A B C D Câu 12: Ở loài thực vật, cho (P) tự thụ phấn, F1 thu tỉ lệ kiểu hình: 46,6875% hoa đỏ, thân cao : 9,5625% hoa đỏ, thân thấp : 28,3125% hoa trắng, thân cao : 15,4375% hoa trắng, thân thấp Biết tính trạng chiều cao gen có hai alen qui định Số kết luận không là: (1) Hoán vị gen hai bên với tần số f = 30% (2) Cây hoa đỏ, thân cao dị hợp tử F1 chiếm tỉ lệ 43,625% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Hoán vị gen bên với tần số f = 49% (4) Trong tổng số hoa trắng, thân thấp F1, mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 43,3198% A B C D Câu 13: Ở loài thực vật, alen B qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng Alen A át chế biểu B b làm màu sắc không biểu (màu trắng), alen a khơng có chức Alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa vàng Cho P dị hợp tất cặp gen tự thụ phấn thu đời F1 có kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 12% Có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen F1 Aa Bd AD Bd bD ad (2) Tần số hoán vị gen 40% (3) Cây hạt trắng, hoa đỏ F1 có 14 kiểu gen qui định (4) Tỉ lệ hạt trắng, hoa đỏ thu F1 68,25% A B C D Câu 14: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ lai với thân thấp hoa trắng (P) thu F1 F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 9% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 9/59 (2) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 1/4 (3) Lấy ngẫu nhiên c ây thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 81/3481 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 3/8 A B C D Câu 15: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AB DdEe giảm phân hình thành giao tử không xảy ab tượng trao đổi chéo, tỷ lệ loại giao tử tạo (1) : : : (2) : : : : : (3) : : : (4) : : : (5) : : : (6) : (7) : : : (8) : : : : : : : Số phát biểu A B C D Câu 16: Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số ngun, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% Biết không xảy đột biến theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Khoảng cách gen A B 40cM (2) Ở F1, số nguyên, hoa trắng chủng chiếm tỉ lệ 10% (3) Ở F1, số xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10% (4) Ở F1, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 10% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (5) Ở đời F1 có tổng số kiểu gen (6) Ở đời F1, có kiểu gen quy định kiểu hình nguyên, hoa trắng A B C D AB AB  Câu 17: Ở loài động vật, cho phép lai thu F1 Biết trình giảm phân ab ab tạo giao tử có xảy hốn vị gen xảy với tần số hai giới Theo lí thuyết, có phát biểu sau F1 đúng? (1) Tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội khơng vượt 37,5% (2) Tỉ lệ cá thể mang hai tính trạng lặn khơng thấp 6,25% aB (3) Tỉ lệ cá thể có kiểu gen dao động khoảng từ đến 18,75% ab (4) Có tối đa 10 kiểu gen hệ F1 A B C D Câu 18: Một loài động vật, xét cặp gen Aa Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định lơng dài trội hồ n tồn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen b quy định lông trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với lông dài, màu đen Nếu đời có 12,5% số cá thể lơng dài, màu trắng cặp gen phân li độc lập với (2) Cho đực lông dài, màu trắng giao phối với lông ngắn, màu đen, thu F1 có 25% số cá thể lơng ngắn, màu đen chứng tỏ F1 có kiểu gen (3) Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với đồng hợp lặn, thu F1 có 6,25% số cá thể lơng ngắn, màu trắng chứng tỏ hai gen cách 12,5cM (4) Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với dị hợp cặp gen kiểu hình thu đời con, kiểu hình lơng ngắn, trắng ln có tỉ lệ thấp A B C D Câu 19: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ lai với thân thấp hoa trắng (P) thu F1 F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 3/88 (2) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 1/4 (3) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 60/343 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng F2, xác suất thu chủng 3/8 A B C D Câu 20: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa đỏ, dài : Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 thân thấp, hoa trắng, tròn : thân thấp, hoa trắng, dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB Dd (1) Cây P có kiểu gen ab (2) Đời F1 có tối đa kiểu gen (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa trắng, tròn F1 Xác suất thu chủng (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp cặp gen A B C D Câu 21: Cho hình vẽ sau bên nhận xét sau: (1) Đây sở tế bào học phép lai phân tích Menden tiến hành ruồi giấm (2) Cơ thể ruồi giấm có kiểu gen đực có kiểu gen BV , ruồi bv bv , suy ruồi có nhiều bv số nhóm gen liê n kết ruồi đực (3) Tần số hoán vị gen 17%, suy khoảng cách hai gen B V ruồi giấm đực cách 17cM (4) Tỉ lệ kiểu gen phép lai tỉ lệ kiểu hình (5) Ở lồi trùng hốn vị gen xảy đực, không xảy Số nhận xét là: A B C D Hết “ Khơng người bỏ lỡ hội để thay đổi sống ngần ngại phải vượt qua thử thách đánh đổi có để dốc sức vào thành chưa kịp định hình Tất níu giữ họ với có, thỏa mãn với chúng mà khơng tìm kiếm thực mong muốn Nếu muốn thành cơng đừng ngại khó khăn Cố gắng lên em nhé!!!” Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THƠNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHĨA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh tốn sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, cơng thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng từ ngày 14/9 – 26/9 700k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) Nếu mua combo khóa luyện thi 10,11,12 giá 300k Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu khơng hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 20/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 33 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 ĐÁP ÁN (Lời giải chi tiết có khóa học, em thắc mắc chụp hình gửi lên nhóm SINH HỌC OCEAN để giải đáp) 1.C 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.C 11.D 12.D 13.A 14.D 15.C 16.C 17.C 18.D 19.A 20.C 21.C Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm... PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (128) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (128)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay