ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (127)

7 10 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: BÀI TẬP_DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH_P.1 Thời gian làm bài: 45 phút - 33 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 06 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbXDeXdE xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử abXde tạo từ thể là: A 2,5% B 5,0% C 10,0% D 7,5% Câu 2: Trong quần thể loài lưỡng bội, xét gen có hai alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy q trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen : 1? A AA × Aa B Aa × aa C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 3: Cho phép lai P: ♀XAbdXaBd × ♂XaBdY, thu F1 Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, F1 có tối đa loại kiểu gen? A B C 32 D 16 Câu 4: Cho biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 5: Một loài động vật, xét phép lai P: ♀AaBbXDEXde × ♂aaBbXdeY, thu F1 Biết khơng xảy đột biến, F1 có tối đa loại kiểu gen? A 24 B 64 C 48 D 32 A a A Câu 6: Mẹ có kiểu gen X X , bố có kiểu gen X Y Cho biết trình giảm phân mẹ cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I; giảm phân II diễn bình thường; trình giảm phân bố diễn bình thường Trường hợp không phát sinh thêm đột biến mới, theo lí thuyết, người họ có kiểu gen sau đây? A XAXaXa B XAXAXa C XAXAY D XaXaY Câu 7: Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn, khơng xảy tượng đột AB D d AB D biến Ở loài thú phép lai X X với đực X Y cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn ab ab tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4% Tần số hoán vị gen A 36% B 30% C 40% D 20% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 8: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt AB D d AB D trắng phép lai ruồi giấm X X với ruồi giấm X Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, ab ab mắt trắng chiếm tỷ lệ 5% Tần số hoán vị gen A 35% B 20% C 40% D 30% Câu 9: Ở chim, cho giao phối cá thể chủng (P): lông dài, xoăn x lông ngắn, thẳng, F1 thu tồn lơng dài, xoăn Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, F2 xuất chim mái: 20 lông dài, xoăn, 20 lông ngắn, thẳng : lông dài, thẳng : lông ngắn, xoăn Tất chim trống F2 có lơng dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng Tần số hoán vị gen chim trống F1 A 20% B 25% C 10% D 5% Câu 10: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; q trình giảm phân khơng xảy đột biến Phép lai AaXBXb × AaXbY cho đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình? A 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình C loại kiểu gen, loại kiểu hình D 10 loại kiểu gen, loại kiểu hình Câu 11: Ở lồi động vật, A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng; B quy định thân đen trội hoàn toàn so với b quy định thân xám Tiến hành phép lai P: ♀XABXab × ♂XAbY, thu F1 Biết khơng xảy đột biến tần số hốn vị 40% Ở F1, đực mắt đỏ, thân xám chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 10% B 20% C 40% D 30% Câu 12: Lai ruồi giấm chủng: mắt đỏ, cánh bình thường x đực màu trắng, cánh xẻ → F1 100% mắt đỏ, cánh bình thường Cho F1 × F1 → F2: Ruồi đực F2: 135 mắt đỏ, cánh bình thường : 135 mắt trắng, cánh xẻ : 15 mắt đỏ, cánh xẻ : 16 mắt trắng, cánh bình thường Ruồi F2: 300 mắt đỏ, cánh bình thường Xác định phép lai F1 tần số hốn vị gen A XABXab × XABY; f = 10% B XAbXaB × XabY; f = 20% C XAbXaB × XABY; f = 10% D XABXab × XabY; f = 20% Câu 13: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen; alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vằn chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Khi nói kiểu hình F2, theo lí thuyết, kết luận sau khơng đúng? A Gà trống lơng vằn có tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng đen B Gà trống lơng vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mai lông vằn C Tất gà lông đen gà mái D Gà lông vằn gà lơng đen có tỉ lệ Câu 14: Ở loài chim, gen quy định màu sắc lông nằm vùng tương đồng cặp NST giới tính, alen A quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen a quy định lơng xám Người ta đem lai trống lông đen chủng mái lông xám thu F1, tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên với thu F2 Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình F2 A lơng đen : lơng xám, lơng xám tồn đực B lông đen : lông xám, lơng xám tồn đực Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C lông đen : lơng xám, lơng xám tồn D lông đen : lông xám, lơng xám tồn Câu 15: Ở lồi động vật, tính trạng màu mắt gen quy định Khi cho đực mắt đỏ giao phối với mắt đỏ, F1 thu tỉ lệ 75% mắt đỏ : 25% mắt trắng, tất cá thể mắt trắng Nếu cho cá thể mắt đỏ F1 giao phối tự với tỉ lệ kiểu hình F2 nào? A 4♀ mắt đỏ : 3♂ mắt đỏ : 1♂ mắt trắng B 2♂ mắt đỏ : 1♀ mắt đỏ : 1♀ mắt trắng C 2♀ mắt đỏ : 1♂ mắt đỏ : 1♂ mắt trắng D 4♂ mắt đỏ : 3♀ mắt đỏ : 1♀ mắt trắng Câu 16: Ở mèo, gen B quy định màu lơng đen nằm NST giới tính X, gen b quy định màu lông hung, mèo dị hợp gen có màu lơng tam thể B trội khơng hồn tồn Lai mèo tam thể với mèo đực lông đen, màu lông mèo A Mèo hoàn toàn đen, mèo đực 50% 50 % đen B Mèo 50% đen : 50% tam thể, mèo đực 100% đen C Mèo 50% đen : 50% tam thể, mèo đực 100% D Mèo 50% đen : 50% tam thể, mèo đực 50% đen : 50% Câu 17: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, locus nằm NST giới tính X khơng cỏ alen Y Biết không xảy đột biến mới, theo lí thuyết, phép lai thể đồng giao tử mang kiểu gen dị hợp thể dị giao tử có kiểu hình mắt đỏ kết A ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ B ruồi mẳt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi mắt trắng C ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng D ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Câu 18: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hồn tồn so với b quy định không sừng; hai cặp gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho đực chân cao, có sừng giao phối với dị hợp cặp gen (P), thu F1 có 5% cá thể đực chân thấp, khơng sừng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1, đực có kiểu hình chân cao, có sừng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 10% B 20% C 5% D 30% Câu 19: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hồn tồn so với b quy định khơng sừng; hai cặp gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X Cho đực chân cao, có sừng giao phối với dị hợp cặp gen (P), thu F1 có 12% cá thể chân cao, có sừng chủng Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể đực F1, xác suất thu cá thể chân cao, có sừng bao nhiêu? A 18% B 36% C 24% D 12% Câu 20: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định có sừng trội hồn tồn so với b quy định không sừng; hai cặp gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Cho đực chân cao, có sừng giao phối với dị hợp cặp gen (P), thu F1 có 18% cá thể đực chân thấp, khơng sừng Biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chân cao, có sừng chủng bao nhiêu? A 18% B 36% C 54% D 9% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 21: Biết gen quy định tính trạng, gen trội hồn tồn, khơng có đột biến có hốn vị gen Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu hình nhất? AB DE AB DE A AaBbDd × AaBbDd B × ab dE ab dE Ab AB Ab D AB D C Dd × dd D X Xd × X Y aB ab aB ab Câu 22: Ở gà, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Cho phép lai: Pt/c gà lơng dài, màu đen x gà lông ngắn, màu trắng thu F1 tồn gà lơng dài, màu đen Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen thu F2 gồm + Gà mái: 40% lông dài, màu đen : 40% lông ngắn, màu trắng : 10% lông dài, màu trắng : 10% lông ngắn, màu đen + Gà trống: 100% lông dài, màu đen Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, tần số hoán vị gen gà F1 A 5% B 25% C 10% D 20% AB Câu 23: Ở ruồi giấm, tế bào thể có kiểu gen DDX E Y giảm phân bình thường sinh ab giao tử Có phát biểu sau đúng? (1) Luôn cho loại giao tử với tỉ lệ (2) Nếu có giao tử ABDY khơng có giao tử abDY (3) Loại giao tử ABDXE chiếm tỉ lệ 25% (4) Sinh giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50% A B C D Câu 24: Ở gà, alen A quy định lơng vằn trội hồn tồn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho gà trống lơng khơng vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu F1 Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết khơng xảy đột biến, có phát biểu sau đúng? (1) F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ lơng vằn : lơng khơng vằn (2) F1 tồn gà lơng vằn (3) F2 có loại kiểu gen (4) Nếu cho gà mái (P) giao phối với gà trống F1 thu đời gồm gà trống vằn : gà mái lông không vằn : gà mái lông vằn A B C D Câu 25: Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông đen (P), thu F1 gồm 50% gà trống lông đen 50% gà mái lông trắng Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Trong dự đốn sau có dư đốn đúng? (1) Tính trạng màu lông gen vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định (2) Cho F1 giao phối với nhau, F2 có kiều hình phân bố đơng giới (3) Cho F1 giao phổi với tạo F2, cho F2 giao phổi ngẫu nhiên với thu F3 có tỉ lệ kiểu hình 13 đen : trắng (4) Nếu cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen chủng thu đời gồm Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 tồn lơng đen A B C D Câu 26: Khi nói di truyền bệnh di truyền có phát biểu sau (1) Khi bệnh gen nằm NST X quy định trai nhận gen mẹ, gái nhận gen bố (2) Khi bệnh gen lặn nằm NST X quy định trai biểu bệnh (3) Khi bệnh gen lặn nằm NST X quy định mẹ bị bệnh sinh trai bị bệnh (4) Khi bệnh gen trội nằm NST X quy định bố bị bệnh sinh gái bị bệnh (5) Khi bệnh gen lặn quy định bố mẹ khơng bị bệnh sinh bị bệnh (6) Khi bệnh gen trội quy định bố mẹ khơng bị bệnh sinh bị bệnh; bố mẹ bị bệnh sinh đứa bình thường Trong phát biểu trên, số phát biểu là: A B C D Câu 27: Ở loài thú, A quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy định chân thấp; B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với b quy định mắt trắng Cho phép lai (P) XABXab × XABY, thu F1 có 10% đực chân cao, mắt trắng Biết không xảy tượng đột biến Cho phát biểu sau: (1) Ở giới đực F1, kiểu hình chân thấp, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 35% (2) Ở giới đực F1, kiểu hình chân cao, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% (3) Tần số hoán vị gen 30% hệ P (4) Ở giới đực F1, kiểu hình chân cao mắt đỏ ln tỉ lệ kiểu hình chân thấp, mắt trắng Theo lí thuyết, có phát biểu A B C D Câu 28: Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà mái chân thấp : gà trống chân cao : gà mái chân cao Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà trống chân cao : gà trống chân thấp : gà mái chân cao : gà mái chân thấp Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở đời phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25% (2) Ở phép lai thứ hai, gen nằm nhiễm sắc thể thường (3) Gà mái thứ có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp (4) Nếu cho tất cá thể F1 phép lai giao phối ngẫu nhiên F2 có số gà chân thấp chiếm 56,25% A B C D Câu 29: Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Trong trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) F2 có 20% số cá thể mang alen trội A B C D Câu 30: Một loài động vật, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng; gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Có kiểu gen quy định tính trạng màu mắt (2) Khi thực phép lai cá thể mắt đỏ với cá thể mắt trắng có tối đa sơ đồ lai (3) Cho đực mắt đỏ giao phối với mắt trắng, thu F1 có 100% mắt đỏ chứng tỏ lồi có kiểu gen quy định kiểu hình mắt đỏ (4) Có tối đa sơ đồ lai cho đời có tỉ lệ kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình giới A B C D Câu 31: Ở loài động vật, cho phép lai P: ♂AaBb X ED X de x ♀AaBB X ED Y Biết cặp gen quy định cặp tính trạng Cho phát biểu sau: (1) Có tối đa 16 loại trứng loại tinh trùng (2) Số loại kiểu hình tối đa tạo hệ sau 15 kiểu hình (3) Số loại kiểu gen tối đa tạo hệ sau 48 kiểu gen (4) Nếu có tế bào sinh tinh phép lai P giảm phân bình thường, có tế bào xảy hốn vị số loại tinh trùng tối đa 12 Số phát biểu không là: A B C D Câu 32: Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2% cá thể đực lông quăn, trắng : 2% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen F1 XABXab XABY (2) Tần số hoán vị gen 8% (3) Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lơng thẳng, trắng đời con, kiểu hình lông quăn, đen chiếm tỉ lệ 50% (4) Nếu cho cá thể F1 giao phối với cá thể đực lơng thẳng, trắng thu đời có số cá thể đực lơng quăn, trắng chiếm tỉ lệ % A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 27/09/2018 – Bài kiểm tra - Số 36 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THƠNG TIN CÁC KHĨA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh tốn sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, cơng thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hồn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng khuyến 800k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) Nếu mua combo khóa luyện thi 10,11,12 giá 400k Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu không hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm... bình thường sinh ab giao tử Có phát biểu sau đúng? (1) Luôn cho loại giao tử với tỉ lệ (2) Nếu có giao tử ABDY khơng có giao tử abDY (3) Loại giao tử ABDXE chiếm tỉ lệ 25% (4) Sinh giao tử mang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (127) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (127)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay