ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (126)

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUN ĐỀ: TIẾN HĨA Bài thi: LÍ THUYẾT_CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA Thời gian làm bài: 40 phút - 36 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 08 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vô vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Cơ chế cho phép nhà tiến hóa dự đốn tốt tần số alen quần thể theo thời gian? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Dòng gen Câu 2: Theo quan niệm đại, nhân tố sau cung cấp nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hóa sinh giới? A Đột biến B Các chế cách li C Các yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc ngẫu nhiên Câu 3: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di - nhập gen B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối khơng ngẫu nhiên Câu 4: Đột biến gen có ý nghĩa tiến hóa A Là đột biến nhỏ B Làm xuất alen C Tổng đột biến quần thể có số lượng lớn D Đột biến không gây hậu nghiêm trọng Câu 5: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu sau đúng? A Làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định B Có thể làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể C Là nguồn nguyên liệu trình tiến hóa D Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể Câu 6: Một alen gặp quần thể sau thời gian ngắn lại trở nên phổ biến quần thể Nguyên nhân giải thích A Do mơi trường sống có nhiều tác nhân gây đột biến B Do mơi trường sống liên tục thay đổi theo hướng xác định C Do tốc độ đột biến gen cao bất thường D Do đột biến lặp đoạn tạo nhiều gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 7: Yếu tố ngẫu nhiên A Luôn đào thải alen có lợi giữ lai alen có hại B Luôn làm tăng vốn gen quần thể C Làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định D Luôn làm tăng đa dạng di truyền sinh vật Câu 8: Di nhập gen có ý nghĩa sau tiến hóa? A Là điều kiện thúc đẩy phân li tính trạng xảy mạnh B Là nhân tố định thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C Là nhân tố thay đổi vốn gen quần thể D Là nhân tố gây biến động di truyền Câu 9: Ở quần thể, cấu trúc di truyền hệ liên tiếp sau F1: 0,12AA : 0,56Aa : 0,32aa F2: 0,18AA : 0,44Aa : 0,38aa F3: 0,24AA : 0,32Aa : 044aa F4: 0,28AA : 0,24Aa : 0,48aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến gen D Giao phối ngẫu nhiên Câu 10: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nhân tố chi phối hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật A Sự thay đổi ngoại cảnh tác động trực tiếp lên thể sinh vật B Mơi trường thay đổi nên sinh vật tự biến đổi để hình thành đặc điểm thích nghi C Q trình đột biến, trình giao phối trình chọn lọc tự nhiên D Các chế cách li làm phân li tính trạng Câu 11: Phát biểu khơng nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp A Đột biến giao phối ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu cho trình tiến hóa B Đột biến ln làm phát sinh biến dị có lợi từ cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc C Yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ alen có lợi khỏi quần thể D Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hố có hướng Câu 12: Đâu đặc điểm mà nhân tố di - nhập gen nhân tố đột biến gen thường có ? A Đều làm xuất kiểu gen quần thể B Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định C Đều làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể D Đều làm xuất alen quần thể Câu 13: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Khi khơng xảy đột biến yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể B Một quần thể có kích thước lớn, yếu tố bất thường làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác với vốn gen quần thể ban đầu C Với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 quần thể ngược lại D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền Câu 14: Khi nói di - nhập gen, phát biểu sau đúng? A Kết di – nhập gen dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền quần thể B Các cá thể nhập cư mang đến alen làm phong phú thêm vốn gen quần thể C Nếu số lượng cá thể nhập cư số lượng cá thể xuất cư chắn khơng làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D Hiện tượng xuất cư làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 15: Đặc điểm khác yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên A Chọn lọc tự nhiên diễn mạnh mẽ mơi trường thay đổi, yếu tố ngẫu nhiên xảy môi trường không thay đổi B Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi yếu tố ngẫu nhiên khơng C Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định, yếu tố ngẫu nhiên khơng D Kết chọn lọc tự nhiên hình thành lồi kết yếu tố ngẫu nhiên tăng tần số alen có lợi quần thể Câu 16: Một quần thể sâu ăn ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,5AA : 0,3 Aa : 0,2 aa Do bị xử lí thuốc trừ sâu, cấu trúc di truyền quần thể sau : 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa Kết luận xác A Đột biến làm cho tần số alen thay đổi chậm chạp, coi khơng đáng kể B Giao phối không ngẫu nhiên làm tần số alen không thay đổi làm tăng tần số kiểu gen lặn giảm tần số kiểu gen trội C Chọn lọc tự nhiên làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội D Yếu tố môi trường (thuốc trừ sâu) làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội Câu 17: Ở lồi động vật, alen A quy định lơng đỏ trội hồn hồn tồn so với alen a quy định lơng đen Q trình sau khơng làm thay đổi tần số alen quần thể? A Một nhóm cá thể có kiểu hình lơng đỏ di cư khỏi quần thể B Một nhóm cá thể có kiểu hình lông đen di cư khỏi quần thể C Các cá thể có màu lơng giao phối với mà khơng giao phối với cá thể có màu lơng khác D Các cá thể có lơng đỏ bị đột biến làm xuất alen Câu 18: Cho nhân tố sau (1) Đột biến (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Các yếu tố ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Cặp nhân tố đóng vai trò cung cấp ngun liệu cho q trình tiến hóa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 A (1) (4) B (1) (2) Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C (3) (4) D (2) (4) Câu 19: Theo quan niệm đại, vai trò giao phối ngẫu nhiên gồm nội dung sau đây? (1) Tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (2) Giúp phát tán đột biến quần thể (3) Tạo biến dị tổ hợp ngun liệu cho q trình tiến hóa (4) Trung hòa bớt tính có hại đột biến quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen quần thể dẫn đến hình thành lồi A (2), (3), (4) B (1), (2), (3) C (2), (4), (5) D (1), (2), (5) Câu 20: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hố sau (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền cùa quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thơng tin nói vai trò đột biến gen A (3) (4) B (1) (4) C (1) (3) D (2) (5) Câu 21: Cho nhân tố sau (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Số nhân tố phù hợp A B C D Câu 22: Cho nhân tố sau (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Di, nhập gen (6) Các yếu tố ngẫu nhiên (7) Cách li địa lí (3) Chọn lọc tự nhiên Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, số nhân tố tiến hoá A B C D Câu 23: Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hóa sau (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hóa (3) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi (4) Khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiển gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Số thơng tin nói vai trò đột biến gen A B C D Câu 24: Cho nhận định sau Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Theo học thuyết Đacuyn, có biến dị tổ hợp xuất trình sinh sản nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa (2) Yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên tác động liên tục qua nhiều hệ (3) Giao phối khơng ngẫu nhiên có khả làm giảm tần số alen lặn gây hại (4) Giao phối không ngẫu nhiên khơng làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (5) Giao phối không ngẫu nhiên khơng phải lúc làm quần thể thối hóa (6) Áp lực chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào khả phát sinh tích lũy đột biến loài (7) Chọn lọc tự nhiên tạo gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Số phát biểu sai A B C D Câu 25: Trong số phát biểu đây, số lượng phát biểu xác nhân tố tiến hóa tác động lên quần thể theo quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại (1) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Khi khơng có tác động đột biến, chọn lọc tự nhiên di - nhập gen tần số alen thành phần kiểu gen quần thể thay đổi tác động yếu tố khác (3) Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mơ quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa (5) Giao phối khơng ngẫu nhiên cải biến tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo thời gian A B C D Câu 26: Khi nói di nhập gen, phát biểu sau không đúng? (1) Sự nhập cư mang đến alen làm phong phú vốn gen, làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (2) Sự di cư làm thay đổi tần số tương đối alen, thành phần kiểu gen quần thể (3) Sự di cư nhập cư làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể theo hướng xác định, làm tăng dần tần số alen có hại, giảm dần tần số alen có lợi (4) Quần thể nhập gen tăng đa dạng di truyền quần thể có di gen ln giảm đa dạng di truyền Số phát biểu không A B C D Câu 27: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng định (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Di nhập gen (4) Yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến Số nhân tố phù hợp A B C D Câu 28: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể giao phối qua hệ liên tiếp thu kết bảng sau Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 AA 0,64 0,64 0,2 0,16 Aa 0,32 0,32 0,4 0,48 aa 0,04 0,04 0,4 0,36 Dưới kết luận rút từ quần thể (1) Đột biến nhân tố gây thay đổi cấu trúc di truyền quần thể F3 (2) Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên thay đổi cấu trúc di truyền quần thể F3 (3) Tất kiểu gen đồng hợp tử lặn vô sinh nên F3 có cấu trúc di truyền (4) Tần số alen A trước chịu tác động nhân tố tiến hóa 0,8 Số kết luận A B C D Câu 29: Cho phát biểu sau (1) Đột biến gen di-nhập gen làm vốn gen quần thể phong phú (2) Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa có hướng cấp phân tử quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Giao phối không ngẫu nhiên di-nhập gen làm nghèo vốn gen quần thể (4) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể (5) Giao phối ngẫu nhiên đột biến gen nhân tố tiến hóa vơ hướng (6) Đột biến giao phối không ngẫu nhiên làm thây đổi tần số alen quần thể cách chậm chạp (7) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen cách nhanh chóng (8) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 30: Cho phát biểu sau (1) Quần thể tự thụ phấn giao phối cận huyết qua nhiều hệ, hồn cảnh sống thay đổi sinh vật dễ dàng bị tiêu diệt hàng loạt (2) Áp lực chọn lọc lớn trình hình thành đặc điểm thích nghi diễn nhanh (3) Mỗi đặc điểm thích nghi thể sinh vật hợp lí tương đối (4) Vi khuẩn có khả kháng thuốc nhanh alen khơng tồn thành cặp tốc độ sinh sản nhanh (5) Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc làm tăng tỉ lệ cá thể có kiểu hình thích nghi tồn sẵn quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên tác động lên thể sinh vật qua tạo đặc điểm thích nghi thể sinh vật (7) Trong môi trường khơng có thuốc trừ sâu DDT dạng ruồi đột biến có kháng DDT sinh trưởng nhanh dạng ruồi bình thường Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 31: Cho phát biểu sau Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Trong nhân tố tiến hóa, có đột biến tạo nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hóa quần thể (2) Di - nhập gen làm tăng tính đa dạng vốn gen quần thể (3) Thuyết tiến hóa tổng hợp chia tiến hóa hai mức độ tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ (4) Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa vơ hướng (5) Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa định hướng (6) Đột biến làm nghèo vốn gen quần thể (7) Nếu tần số đột biến thuận tần số đột biến nghịch quần thể tiến hóa Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 32: Cho kết luận sau nhân tố tiến hóa (1) Nhân tố tiến hóa nhân tố có khả làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể (2) Không phải nhân tố tiến hóa có khả làm biến đổi tần số alen quần thể (3) Không phải đột biến gen có khả làm thay đổi tần số alen quần thể (4) Không phải yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể (5) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể cách nhanh chóng Số phát biểu A B C D Câu 33: Cho nội dung (1) Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa kích thước quần thể có kích thước nhỏ (2) Yếu tố ngẫu nhiên nhân tố quan trọng q trình hình thành lồi (3) Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể (4) Yếu tố ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen quy định tính trạng có lợi (5) Quần thể có kích thước lớn, ảnh hưởng yếu tố ngẫu nhiên mạnh mẽ Có nội dung nói yếu tố ngẫu nhiên? A B C D Câu 34: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết theo bảng sau: Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 0,04 0,32 0,64 F2 0,04 0,32 0,64 F3 0,5 0,4 0,1 F4 0,6 0,2 0,2 F5 0,65 0,1 0,25 Từ kết trên, bạn Quang rút nhận xét sau (1) Tần số alen trội tăng dần qua thể hệ (2) Chọn lọc tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội (3) Ở hệ F3 có tượng kích thước quần thể giảm mạnh (4) Ở hệ F1 F2 quần thể trạng thái cân Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Số nhận xét A B C D Câu 35: Cho phát biểu sau (1) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chống lại alen trội (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi (3) Đột biến di nhập gen nhân tố tiến hóa làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa A B C D Câu 36: Một nhân tố tiến hóa X tác động vào quần thể theo thời gian mô tả qua hình vẽ dây X Aa AA Aa aa aa aa aa aa aa aa AA Aa Aa aa aa aa aa aa Aa aa aa aa Aa Aa Aa aa aa Có phát biểu sau nói nhân tố tiến hóa X này? (1) Nhân tố X nhân tố có hướng (2) Nhân tố X làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (3) Nhân tố X làm tăng đa dạng di truyền quần thể (4) Nhân tố X có xu hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tử trì kiểu gen đồng hợp quần thể A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... nghi thể sinh vật A Sự thay đổi ngoại cảnh tác động trực tiếp lên thể sinh vật B Môi trường thay đổi nên sinh vật tự biến đổi để hình thành đặc điểm thích nghi C Quá trình đột biến, trình giao phối... đột biến gen thường có ? A Đều làm xuất kiểu gen quần thể B Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định C Đều làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể D Đều làm xuất alen quần thể... luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 15/12/2018 – Bài kiểm tra - Số 63 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Theo học thuyết Đacuyn, có biến dị tổ hợp xuất trình sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (126) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (126)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay