ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (124)

8 1 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Đề thi thử THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần Mọi Thông tin liên hệ Thảo Phạm tại: https://www.facebook.com/thao.pham.9250 Tham gia group học tập tại: https://www.facebook.com/groups/1738287219558404/ LIVESTREAM GIẢI CHI TIẾT ĐỀ NÀY VÀO THỨ BA LÚC 21H00 NGÀY 4/12/2018 I Nhận biết Câu 1: Người bị bệnh sau có số nhiễm sắc thể khác bệnh lại? A Bệnh Claifentơ B Bệnh Đao C Bệnh Siêu nữ D Bệnh Tơcnơ Câu 2: Một nhiễm sắc thể đột biến ABCD*EFGH → ABCDCD*EFGH (* tâm động) Đây dạng đột biến: A Đảo đoạn B Mất đoạn C Chuyển đoạn D Lặp đoạn Câu 3: Quá trình phiên mã gen nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực diễn A không bào B nhân tế bào C vùng nhân D tế bào chất Câu 4: Vì tập tính học tập người động vật có hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều? A Vì hình thành mối liên hệ nơron B Vì có nhiều thời gian để học tập C Vì sống mơi trường phức tạp D Vì số tế bào thần kinh nhiều, tuổi thọ thường cao Câu 5: Trong chọn giống trồng, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc nhằm A kiểm tra độ chủng giống B tạo biến dị tổ hợp C tạo ưu lai D tạo dòng đồng hợp tử gen quan tâm Câu 6: Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu histon tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc phát tế bào A ruồi giấm B vi khuẩn C tảo lục Câu 7: Thể đột biến cá thể mang A gen đột biến biểu kiểu hình đột biến B đột biến gen D sinh vật nhân thực C gen đột biến biểu kiểu hình bình thường D nhiễm sắc thể Câu 8: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli, kiện diễn mơi trường có đường lactôzơ? A Các gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã B Enzim ARN pôlimeraza không liên kết với vùng khởi động C Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành D Prôtêin ức chế liên kết với đường lactôzơ Câu 9: Thành tự sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống dâu tằm tam bội có suất cao B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa C Tạo giống lúa " gạo vàng" có khả tổng hợp β- carơten hạt D Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen Câu 10: Thế gen đa hiệu? A Gen tạo nhiều loại mARN B Gen điều khiển hoạt động gen khác C Gen tạo sản phẩm với hiệu cao D Gen mà sản phẩm ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác Câu 11: Hiện tượng tương tác gen thực chất do: A Các gen tương tác trực tiếp với B Các sản phẩm gen tác động qua lại với C Các gen tương tác trực tiếp với mơi trường D Các tính trạng tương tác trực tiếp với Câu 12: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến gen có hại nên khơng nguồn ngun liệu cho tiến hóa chọn giống B Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen D Mức gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen Câu 13: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN gọi A mã di truyền B anticodon C gen D codon Câu 14: Thực vật hấp thu dạng nitơ đất hệ rễ là: A Nitơ nitrat (NO3-), nitơ amôn (NH4+) B Nitơ nitrat (NO3-), nitơ khí (N2) C nitơ amôn (NH4+) (NO2) D Dạng nitơ tự khí (N2) Câu 15: Sau ghép gen từ tế bào cho vào plasmit vi khuẩn, ta nhận A phân tử ADN bị đột biến B Phân tử ADN mạch đơn C Phân tử ADN tái tổ hợp D Phân tử ADN mạch kép Câu 16: Điều sau không với mức phản ứng? A Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng B Mức phản ứng không di truyền C Mức phản ứng kiểu gen qui định D Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp Câu 17: Tất alen gen quần thể thời điểm tạo nên A thành phần kiểu gen quần thể B vốn gen quần thể C Kiểu hình quần thể D Kiểu gen quần thể Câu 18: Việc chữa trị bệnh di truyền cho người phương pháp thay gen bệnh gen lành gọi A liệu pháp gen B phục hồi chức gen C khắc phục sai hỏng di truyền D thêm chức cho tế bào Câu 19: Hiện tượng di truyền liên kết xảy A bố mẹ chủng khác hai cặp tính trạng tương phản B cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng C khơng có tượng tương tác gen di truyền liên kết với giới tính D gen nằm cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác Câu 20: Tính trạng màu lông mèo gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X Alen D quy định lơng đen, d quy định lông vàng Hai alen không át nên mèo mang alen mèo tam thể Cho mèo bình thường tam thể lai với mèo lơng vàng cho tỉ lệ kiểu hình: A tam thể : đen : đực đen : đực vàng B tam thể : vàng : đực đen : đực vàng C tam thể : vàng : tam thể : đực vàng D đen : vàng : đực đen : đực vàng II Thông hiểu Câu 21: Nhận định không sở tế bào học quy luật phân ly Menđen: A Nhân tố di truyền gen B Các nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể tương đồng phân li đồng kéo theo phân li alen C Các gen quy định tính trạng phải nằm cặp nhiễm sắc thể D Trong tế bào sinh dưỡng, gen tồn thành cặp alen cặp nhiễm sắc thể tương đồng Câu 22: Đặc điểm khơng với q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ A Cả mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch B Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ ADN ban đầu tạo ADN có cấu trúc giống hệt C Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn D Trong chạc chữ Y chép, hai mạch tổng hợp liên tục Câu 23: Điều sau không di truyền qua tế bào chất? A Tính trạng gen tế bào chất quy định tồn thay nhân tế bào nhân có cấu trúc khác B Các tính trạng di truyền không tuân theo quy luật di truyền nhiễm sắc thể nhân C Kết lai thuận nghịch khác lai thường mang tính trạng mẹ vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử D Vật chất di truyền tế bào chất chia cho tế bào Câu 24: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin B Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN C Khi dịch mã ngừng lại, enzim đặc hiệu loại bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi polipeptit D Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3' → 5' phân tử mARN Câu 25: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen A B hai giới với tần số 20% Theo lí thuyết, phép lai Ab D d Ab d XB XB  X B Y cho kiểu hình (A-bbddE-) đời aB ab chiếm tỉ lệ A 6% B 11,25% C 22,5% D 12% Câu 26: Một gen có chiều dài 0,408 μm có 2700 liên kết hiđrơ, đột biến tổng số nuclêôtit gen đột biến 2400 mạch gốc gen đột biến có 399 nuclêôtit loại Ađênin 500 nuclêôtit loại Timin Loại đột biến phát sinh là: A Thay cặp A-T cặp G-X B Mất cặp nuclêôtit G-X C Thay cặp G-X cặp A-T D Thêm cặp nuclêôtit A-T Câu 27: Một phân tử ADN dài 0,4080 μm, mạch gốc gen có tỉ lệ đơn phân A:T:G:X = 1:3:2:4.Số nuclêôtit loại X mARN gen phiên mã tạo thành A 120 B 600 C 240 D 480 Câu 28: Một quần thể thực vật giao phấn, xét gen có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Một quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 20% Sau hệ ngẫu phối, không chịu tác động nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ 84% Theo lí thuyết, tổng số thân cao P, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A 1/2 B 3/5 C 2/3 D 1/3 Câu 29: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: I A, IB, IO nhiễm sắc thể thường Một cặp vợ chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng A IAIO IBIO B IAIO IBIB C IBIO IAIA D IAIA cà IBIB Câu 30: Có hai giống lúa, giống có gen quy định khả kháng bệnh X giống có gen quy định kháng bệnh Y Các gen kháng bệnh nằm nhiễm sắc thể khác Bằng cách để tạo giống có hai gen kháng bệnh X Y ln di truyền nhau? A Lai hai giống với lợi dụng tượng hoán vị gen lai mà hai gen đưa nhiễm sắc thể B Dung hợp tế bào trần hai giống trên, nhờ hoán vị gen lai mà hai gen đưa nhiễm sắc thể C Lai hai giống với sau xử lí lai tác nhân đột biến, tạo đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa hai gen có lợi vào NST D Sử dụng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng bệnh X vào giống có gen kháng bệnh Y ngược lại Câu 31: Một quần thể có thành phần kiểu gen : 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Kết luận sau không đúng? A Quần thể chưa cân mặt di truyền B Nếu quần thể tự phối hệ tiếp theo, kiểu gen aa chiếm 0,3 C Tần số alen A 0,6; alen a 0,4 D Nếu quần thể giao phối hệ tiếp theo, kiểu gen AA chiếm 0,16 Câu 32: Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff tỉ lệ kiểu hình lai A-bbD-eeff là: A 1/16 B 1/8 C 3/32 D 1/32 Câu 33: Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,3BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = Cần hệ tự thụ phấn tỷ lệ đồng hợp chiếm 0,95? A III Vận dụng B C D Câu 34: Nói mã di truyền có số nhận định sau: 1- Có 61 mã di truyền tham gia mã hóa axit amin 2- Mã di truyền đọc từ điểm xác định theo ba nuclêôtit mà không gối lên 3- Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức ba mã hóa cho axit amin 4- Mã di truyền có tính thối hóa, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin trừ AUG UGG Số nhận định A B C D Câu 35: Có ý khơng nói cách làm tiểu quan sát nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể tế bào sinh dục châu chấu đực (a) Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân châu chấu đực (b) Kéo đứt đầu châu chấu để bung nội quan có tinh hồn (c) Đưa tinh hồn lên phiến kính (lam kính), nhỏ nước cất, tách mỡ khỏi tinh hồn (d) Có thể dùng oocxein axetic nhỏ lên tinh hoàn để nhuộm (15-20 phút) (e) Sau xử lý xong tiêu bản, quan sát tiêu bội giác lớn đến nhỏ A B C D Câu 36: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội (A, B, D) trội hoàn toàn Cho phép lai: (1) AaBbDD x AaBbdd (2) AaBbdd x aaBbDD (3) AABbDd x AabbDd (4) aaBbDd x AaBbdd (5) AabbDd x AaBBDd (6) AaBbDd x AABbDd Số phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 9:3:3:1 A B C D Câu 37: Những phát biểu sau hoán vị gen? I Sự trao đổi chéo không cân crômatit cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng giảm phân nguyên nhân dẫn đến hoán vị gen II Tần số hốn vị gen tính tỉ lệ % số giao tử mang alen hoán vị tổng số giao tử tạo thành III Xu hướng chủ yếu gen nhiễm sắc thể liên kết nên tần số hốn vị gen khơng vượt q 50% IV Xét cặp gen liên kết (Aa Bb), trao đổi chéo xảy cá thể hoán vị gen xảy thể dị hợp tử hai cặp gen A III, IV B I, II C I, IV D II, III Câu 38: Ở cà chua, gen qui định màu sắc nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Cho lưỡng bội chủng đỏ lai với lưỡng bội vàng F1 tồn đỏ Dùng cơnsixin tứ bội hóa F1 cho F1 lai nhau, F2 thu tỉ lệ: (1) đỏ : trắng (2) đỏ : trắng (3) 11 đỏ :1 trắng (4) 35 đỏ : trắng Có câu trả lời đúng? A B C D Câu 39: Khi lai thuận nghịch nòi gà mào hình hạt đào với nòi gà mào hình gà F1 tồn gà mào hình hạt đào Tiếp tục cho F1 lai với nhau, thu đời (F2) có tỉ lệ kiểu hình mào hình hạt đào :3 mào hình hoa hồng : mào hình hạt đậu : mào hình Trong kết luận sau đây, kết luận đúng? I Nếu cho F1 lai với thể đồng hợp lặn đời (Fa) có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 II Hình dạng mào gà di truyền theo quy luật phân li độc lập Men đen III Kiểu hình mào hạt đào F2 tương tác bổ sung hai gen trội không alen tạo thành IV Chọn ngẫu nhiên cặp gà có mào hạt đào F2 cho lai với nhau, khả xuất gà có mào hình F3 chiếm tỉ lệ 1/256 A II, III B I, II C I, III D I, IV Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Có kết luận sau đúng? I Bệnh M đột biến gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Tối thiểu có người tổng phả hệ có kiểu gen dị hợp tử III Cá thể III-15 lập gia đình với người đàn ông không bị bệnh đến từ quần thể có tần số người bị bệnh M 4% Xác suất sinh đầu lòng họ bị bệnh M 1/6 IV Xác suất sinh đứa có kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III.13.14 5/12 A B C D ... hợp tử III Cá thể III-15 lập gia đình với người đàn ơng khơng bị bệnh đến từ quần thể có tần số người bị bệnh M 4% Xác suất sinh đầu lòng họ bị bệnh M 1/6 IV Xác suất sinh đứa có kiểu gen dị hợp... mang tính trạng mẹ vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử D Vật chất di truyền tế bào chất chia cho tế bào Câu 24: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Axit... giảm phân nguyên nhân dẫn đến hoán vị gen II Tần số hốn vị gen tính tỉ lệ % số giao tử mang alen hoán vị tổng số giao tử tạo thành III Xu hướng chủ yếu gen nhiễm sắc thể liên kết nên tần số hốn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (124) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (124)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay