ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (123)

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

FANPAGE: TÔI YÊU SINH HỌC ĐỀ THI THỬ LẦN (Đề thi có 04 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: đề thi 001 Số báo danh: Câu 1: Nơi cuối nước chất khống hòa tan phải qua trước vào hệ thống mạch dẫn là? B Tế bào nội bì D Tế bào biểu bì A Khí khổng C Tế bào nhu mô vỏ Câu 2: Dung dịch mạch rây chủ yếu là: A Nước B Đường C Axit amin D Chất khoáng Câu 3: Chất sau có nguyên tử nguyên tố khác với C, O H? A Lipit B Axit amin C Glucôzơ D Lipit màng Câu 4: Liên kết hiđrơ khơng có phân tử sau đây? A ADN B mARN C tARN D rARN Câu 5: Trong trình tái ADN E coli, enzim có vai trò tách mạch đơn ADN là: A Ligaza B Primaza C Helicaza D ADN polimeraza Câu 6: Các nhiễm sắc thể tiếp hợp hình thành hình chữ thập giảm phân trường hợp thuộc dạng đột biến: A Lặp đoạn B Mất đoạn C Đảo đoạn D Chuyển đoạn Câu 7: Một loài sinh vật có NST 2n = 38 Số loại thể kép (2n-1-1) có lồi là: A 171 B 342 C 38 D 19 Câu 8: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều hệ Nếu cặp gen nằm cặp NST khác số dòng tối đa ba cặp gen tạo là: A B C D Câu 9: Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập số lượng loại kiểu hình xác định theo cơng thức nào? A 2n B 3n C 4n D 5n Câu 10: Giả định phép lai AaBb x aabb, cặp phân li độc lập với nhau, tính trạng trội trội hồn tồn Xác suất gặp lai khơng giống bố mẹ là: A 0% B 25% C 50% D 75% Câu 11: Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IB IO) Cho biết gen nằm cặp NST thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người là: A 24 B 64 C 54 D 10 Câu 12: Hoocmôn insulin sử dụng để điều trị bệnh bệnh sau đây? A Bệnh nhiễm trùng B Bệnh đái tháo đường C Rối loạn hoocmôn nội tiết D Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em Câu 13: Nhân tố phân biệt giải thích q trình hình thành lồi với giải thích q trình hình thành đặc điểm thích nghi? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Cơ chế cách li D Quá trình giao phối Câu 14: Đặc điểm sau khơng có kỉ Jura? A Hạt trần ngự trị B Bò sát cổ ngự trị C Xuất hạt kín D Phân hóa chim Câu 15: Quan hệ tảo hai roi giáp xác ví dụ điển hình mối quan hệ: A Con mồi – vật ăn thịt B Ức chế - cảm nhiễm C Cộng sinh D Kí sinh Câu 16: Con hàu lọc phytoplankton nước làm thức ăn, song lại bị hải mã ăn thịt Về phía mình, hải mã lại trở thành thức ăn cho gấu Bắc Cực Trong ví dụ này, động vật tiêu thụ sơ cấp là: A Con hàu B Phytoplankton C Hải mã D Gấu Bắc Cực Trang 1/4 – Mã đề thi 001 Câu 17: Phát biểu sau không đúng? A Tiêu hóa nội bào hình thức tiêu hóa có động vật đơn bào đa bào bậc thấp thủy tức, san hô, B Tiêu hóa ngoại bào hình thức tiêu hóa chủ yếu động vật có ống tiêu hóa C Hải quỳ, hải miên, hải sâm tiêu hóa nội bào chủ yếu D Thủy tức, san hô, sứa động vật thuộc ngành Ruột khoang vừa tiêu hóa ngoại bào vừa tiêu hóa nội bào Câu 18: Vận tốc máu thay đổi hệ mạch do: A Khi qua mao mạch, máu phải chảy chậm để thực trao đổi chất máu với thành mạch B Động mạch cần dẫn máu vận chuyển kịp thời ôxi chất dinh dưỡng đến cung cấp cho tế bào nên chảy nhanh C Tĩnh mạch vận chuyển nhanh chất thải hoạt động sống tế bào (CO 2, urê,…) đến quan tiết D Vận tốc tỉ lệ nghịch với thay đổi độ lớn (thiết diện) dòng chảy Câu 19: Loại đột biến cấu trúc NST thường ảnh hưởng tới sức sống làm tăng cường sai khác NST tương ứng nòi, lồi? A Chuyển đoạn NST B Lặp đoạn NST C Mất đoạn NST D Đảo đoạn NST Câu 20: Cơ chế phát sinh giao tử (n – 1) (n + 1) A Một cặp NST tương đồng không nhân đôi B Thoi phân bào khơng hình thành C Cặp NST tương đồng khơng xếp song song kì giảm phân I D Cặp NST tương đồng không phân li kì sau giảm phân Câu 21: Hai gen A B liên kết với cách 15 đơn vị đồ Các cá thể dị hợp tử hai gen giao phối với cá thể đồng hợp tử lặn Nếu tổ hợp lai cho 1000 cá thể có cá thể có kiểu hình tái tổ hợp? A 15 B 30 C 150 D 300 Câu 22: Trường hợp nguyên nhân dẫn tới trình chọn lọc tự nhiên? A Một số cá thể có nhiều may sống sót cá thể khác B Các cá thể sinh lứa mang biến dị khác C Số cá thể sinh nhiều số cá thể sống sót D Các đặc tính thu đời sống cá thể di truyền cho hệ sau Câu 23: Phát biểu sau sai nói nguyên nhân chủ yếu tượng “tỉa đàn” động vật? A Do cạnh tranh nội lồi mức đảm bảo thức ăn B Do tác động khai thác vật ăn thịt cá thể non già C Do mức chết non, già tăng điều kiện môi trường khắc nghiệt D Do điều kiện môi trường bị giới hạn Câu 24: Trong hệ sinh thái hệ sinh thái có lưới thức ăn phức tạp nhất? A Hệ sinh thái san hô B Hệ sinh thái vịnh biển nông C Hệ sinh thái đồng cỏ nhiệt đới D Hệ sinh thái biển có vùng nước trồi Câu 25: Trong dạng biến đổi gen cấu trúc, dạng gây hậu lớn nhất? A Thêm cặp nuclêôtit đoạn cuối B Mất cặp nuclêôtit C Đảo vị trí cặp nuclêơtit đoạn D.Thay cặp nuclêôtit đoạn Câu 26: Khi cá thể quần thể giao phối lưỡng bội tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử, cặp NST thường không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Sự giao phối tự cá thể tạo kiểu tổ hợp NST đây? A 2n – - B 2n C 2n + D 2n - Câu 27: Cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn kiểu hình F2 hoa đỏ : hoa trắng Cách lai sau không xác định kiểu gen hoa đỏ F2? Trang 2/4 – Mã đề thi 001 A Lai phân tích hoa đỏ F2 B Lai hoa đỏ F2 với F1 C Cho hoa đỏ F2 tự thụ phấn D Lai hoa đỏ F2 với hoa đỏ P Câu 28: Ở ruồi giấm, lai mắt nâu với đực mắt đỏ tươi thu F1 100% ruồi mắt đỏ thẫm Mặt khác, lai mắt đỏ tươi với đực mắt nâu, F1 thu 1/2 ruồi mắt đỏ thẫm 1/2 ruồi đực mắt đỏ tươi Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Màu mắt gen quy định nằm NST thường không tương đồng B Màu mắt gen quy định nằm NST thường C Màu mắt gen quy định có gen nằm NST giới tính D Màu mắt gen quy định nằm NST X Câu 29: Khi nói q trình hình thành loài đường cách li sinh sản, phát biểu sau sai? A Khi cách li sau hợp tử xuất hiện, nghĩa có cách li sinh sản hay di truyền, di – nhập gen hay trao đổi gen xảy B Khi cách li trước hợp tử xuất hiện, di – nhập gen hay trao đổi gen xảy hình thành lồi phụ C Cách li địa lí kéo dài dẫn tới cách li sinh sản D Cách li trước hợp tử ngăn cản giao phối cản trở thụ tinh trình thụ tinh xảy Câu 30: Ý sai mô tả phân bố ngẫu nhiên cá thể không gian? A Xảy môi trường đồng B Xảy môi trường không đồng C Các cá thể khơng tính lãnh thổ D Các cá thể khơng thích sống tụ tập với Câu 31: Tại hệ sinh thái thảo nguyên, sư tử báo xem vật cuối chuỗi thức ăn mà khơng có lồi đứng sau chúng? A Đồng cỏ không đủ cung cấp nguồn thức ăn cho động vật tiêu thụ sơ cấp B Các loài sư tử, báo chiếm hầu hết nguồn thức ăn động vật mà chúng kiếm đồng cỏ C Năng lượng mà sư tử báo kiếm thảo nguyên không nhỏ, chi phí cho đời sống lại q lớn, khơng đủ tích lũy để làm xuất quần thể cao D Điều kiện mơi trường vơ sinh q khắc nghiệt cho tồn phát triển loài ăn thịt bậc cao so với sư tử báo Câu 32: Thành phần vắng mặt hệ sinh thái? A Các nhân tố vô sinh hữu sinh B Các nhân tố khí hậu C Cây xanh nhóm vi sinh vật phân hủy D Động vặt ăn cỏ động vật ăn thịt Câu 33: Khi lai hai cá thể ruồi giấm với thu F1 có tỉ lệ: 0,54 mắt đỏ, tròn : 0,21 mắt đỏ dẹt : 0,21 mắt trắng tròn : 0,04 mắt trắng, dẹt Biết tính trạng genq quy định nằm NST thường Tỉ lệ loại giao tử cá thể A 0,09 0,41 B 0,08 0,42 C 0,1 0,4 D 0,07 0,43 Câu 34: Ở loài hoa có gen phân li độc lập kiểm sốt hình thành sắc tố đỏ hoa k+, l+, m+ Ba gen hoạt động đường hóa sinh sau: 𝑘+ 𝑙+ 𝑚+ Chất khơng màu → Chất không màu → Sắc tố vàng cam → sắc tố đỏ Các alen đột biến tương ứng alen k, l, m mà alen lặn so với alen dại Cho F có kiểu gen dị hợp gen tự thụ phấn thu F2 Trong phát biểu sau có phát biểu đúng? I Hoa vàng cam F2 chiếm tỉ lệ 18,75% II Hoa khơng có màu đỏ F2 chiếm tỉ lệ 57,8125% III Hoa không màu F2 chiếm tỉ lệ 43,75% IV Lấy ngẫu nhiên hoa vàng cam đem tự thụ phấn, xác suất để thu F3 có tỉ lệ 100% hoa vàng cam 33,33% A B C D Trang 3/4 – Mã đề thi 001 Câu 35: Ở lồi động vật, gen A - lơng đen, gen a – lông trắng; gen B – lông quăn, gen b – lông thẳng Cho biết alen trội át chế hoàn toàn alen lặn tương ứng Các gen quy định màu lơng hình dạng lơng nằm NST cách 20cM Cho dòng chủng lông đen, quăn lông trắng, thẳng giao phối với thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phối với thu F2 Cho không xảy đột biến, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, tỉ lệ lông đen, thẳng tỉ lệ lông trắng, xoăn II Ở F2, tỉ lệ lông đen, xoăn chiếm 66% III Ở F2, tỉ lệ lơng trắng, thẳng chiếm 18% IV Ở F2, tỉ lệ lơng trắng, thẳng chiếm 20% A B C D Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so AB D d AB D với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: X X × X Y, thu F1 có kiểu hình thân đen, cánh ab ab cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% Theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực ruồi F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ: A 5% 15% B 10% 15% C 10% 5% D 5% 10% Câu 37: Ở loài thực vật, cho hoa chủng loài thụ phấn với thu F1, cho F1 tiếp tục thụ phấn với thu F2 có tỉ lệ hoa hồng nhiều hoa trắng 31,25% hoa đỏ 18,75% Tiếp tục cho hoa đỏ hoa trắng F2 thụ phấn với thu F3 Biết gen quy định màu sắc hoa phân li độc lập, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P có trường hợp thỏa mãn đề II Lấy ngẫu nhiên F3, xác suất thu hoa đỏ hoa trắng 4,93% III F3 có số hoa hồng chiếm 66,66% IV Lấy ngẫu nhiên F3, xác suất thu có màu hoa khác 13,16% A B C D Câu 38: Lai phân tích thân cao, hoa đỏ, tròn dị hợp tử cặp gen nằm nhiễm sắc thể thu được: 165 thân cao, hoa trắng, dài; 37 thân cao; hoa đỏ, dài; 157 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 33 thân thấp, hoa trắng, tròn; 64 thân thấp, hoa đỏ, dài; 11 thân cao, hoa đỏ, tròn; 59 thân cao, hoa trắng, tròn; thân thấp, hoa trắng, dài Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy đột biến, phát biểu sau có phát biểu đúng? I Gen quy định chiều cao thân nằm gen quy định màu hoa hình dạng II Khoảng cách gen quy định chiều cao thân gen quy định hình dạng 22,72 cM III Khoảng cách gen quy định màu sắc hoa gen quy định hình dạng 43,54 cM IV Từ phép lai suy hệ số nhiễu 0,08 A B C D 𝐴𝐵 𝐴𝑏 𝐴𝐵 Câu 39: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ thứ 0,2 𝑎𝑏 𝐷𝑑 : 0,6 𝑎𝐵 𝐷𝑑 : 0,2 𝑎𝑏 𝑑𝑑 Biết không xảy đột biến gen liên kết hoàn toàn, phát biểu sau có phát biểu đúng? I Ở hệ thứ 3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 10,31% II Thế hệ thứ hai có 18 kiểu gen III Ở hệ thứ 4, kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 1,25% IV Ở hệ thứ 3, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 11,56% A B C D Câu 40: Trong quần thể người, tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh X gen lặn nằm NST thường quy định 1/4900 Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Nếu bố mẹ bình thường xác suất sinh trẻ mắc bệnh 0,0402% II Nếu bố bình thường mẹ bị bệnh xác suất sinh trẻ mắc bệnh 1/71 III Nếu bố mẹ bình thường, em gái bố bị bệnh xác suất sinh trẻ mắc bệnh 0,47% IV Nếu bố mẹ bình thường có anh trai bị bệnh xác suất sinh trẻ mắc bệnh 0,89% A B C D HẾT Trang 4/4 – Mã đề thi 001 ... giới hạn Câu 24: Trong hệ sinh thái hệ sinh thái có lưới thức ăn phức tạp nhất? A Hệ sinh thái san hô B Hệ sinh thái vịnh biển nông C Hệ sinh thái đồng cỏ nhiệt đới D Hệ sinh thái biển có vùng... thể quần thể giao phối lưỡng bội tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử, cặp NST thường không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Sự giao phối tự... vô sinh khắc nghiệt cho tồn phát triển loài ăn thịt bậc cao so với sư tử báo Câu 32: Thành phần vắng mặt hệ sinh thái? A Các nhân tố vô sinh hữu sinh B Các nhân tố khí hậu C Cây xanh nhóm vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (123) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (123)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay