ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (119)

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ KHAI BÚT XUÂN KỶ HỢI NHÓM SINH HỌC OCEAN Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ KHAI BÚT NĂM 2019 (Đề thi gồm 07 trang) Câu 81: Quan hệ giun đũa sống ruột lợn lợn thuộc quan hệ A hợp tác B kí sinh C cộng sinh D hội sinh Câu 82: Tại trạng thái cân quần thể, tốc độ tăng trưởng quần thể A lớn B nhỏ C không đổi D không Câu 83: Trong pha tối thực vật C3, chất nhận CO2 chất sau đây? A APG B PEP C AOA D Ribulôzơ 1-5-diP Câu 84: Cơ quan sau tương đồng với tay người A cánh chim B cánh bướm C cánh côn trùng D Vây ngực cá chép Câu 85: Dạng cách li hình thành kết thúc q trình tiến hóa nhỏ? A Cách li đại lí B Cách li sinh thái C Cách li sinh sản D Cách li tập tính Câu 86: Ở lồi chim, diều hình thành từ phận sau ống tiêu hóa? A Dạ dày B Thực quản C Khoang miệng D Tuyến nước bọt Câu 87: Một gen có 900 cặp nuclêơtit có tỉ lệ loại nuclêôtit Số liên kết hiđrô gen A 2250 B 1798 C 1125 D 3060 Câu 88: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen A quần thể bao nhiêu? A 0,7 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 89: Một tế bào sinh dục đực (2n+1) có kiểu gen A1A2A3 giảm phân tạo tối đa loại giao tử? A B C D Câu 90: Trong quy trình chuyển gen cách tiêm gen vào tế bào động vật, loại tế bào sử dụng để tiêm gen cần chuyển vào A tế bào tuyến vú B tế bào xôma C hợp tử D tế bào hồng cầu Câu 91: Cho biết trình giảm phân diễn bình thường Theo lý thuyết, phép lai AABB AABb cho đời có loại kiểu gen? A B C D Câu 92: Ở đậu hà lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với a quy định hạt xanh Người ta gieo hạt đậu Hà lan màu vàng, đến thu hoạch lại có 2,25% hạt màu xanh Biết không xảy đột biến đậu hà lan lồi tự thụ phấn Theo lí thuyết, hạt đem gieo có % hạt khơng chủng? A 4% B 4,5% C 9% D 8% Câu 93: Ở ruồi giấm: A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a-mắt trắng, cho cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen khác giao phối tự (số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân ly kiểu hình đời lai A mắt đỏ : mắt trắng B mắt đỏ : mắt trắng C mắt đỏ : mắt trắng D mắt đỏ : mắt trắng Câu 94: Ứng dụng quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái A chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ khai thác tài nguyên B hiểu biết quy luật phát triển quần xã sinh vật C dự đoán quần xã tồn trước quần xã thay tương lai SINH HỌC OCEAN D di nhập giống trồng, vật nuôi quý từ nơi khác địa phương Câu 95: Trong nghề nuôi cá, để thu suất tối đa đơn vị diện tích mặt nước biện pháp sau phù hợp? A Ni nhiều lồi cá thuộc chuỗi thức ăn B Nuôi nhiều loài cá với mật độ cao nhằm tiết kiệm diện tích ni trồng C Ni lồi cá thích hợp với mật độ cao cho dư thừa thức ăn D Ni nhiều lồi cá sống tầng nước khác Câu 96: Khi nói trao đổi khí phổi người, đâu chưa phải nguyên nhân làm cho nồng độ CO2 khí thở cao so với nồng độ CO2 khí hít vào? A Một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khỏi phổi B Một lượng CO2 dồn phổi từ quan khác thể C Một lượng CO2 lưu giữ phế nang D Một lượng CO2 thải hô hấp tế bào phổi A B C D Câu 97: Ở loài thực vật, A quy định trội hoàn toàn so với a quy định chua; alen B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Hai cặp gen quy định tính trạng liên kết khơng hồn tồn cặp AB Ab NST thường Cho P: ♀ ♂ Biết có 30% số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân có xảy hốn vị gen, ab aB tất tế bào sinh trứng khơng có thay đổi cấu trúc NST q trình giảm phân Trong trường hợp khơng xảy đột biến tính theo lý thuyết, kiểu hình ngọt, chín sớm F1 chiếm tỉ lệ A 53,75% B 71,25% C 57,5% D 56,25% Câu 98: Hai loài động vật A B sống môi trường Sau thời gian dài, quần thể lồi A tiến hố thành lồi thích nghi với mơi trường sống quần thể lồi B có số lượng cá thể giảm manh, có nguy bị tuyệt diệt Giải thích sau chưa đúng? A Quần thể lồi A có khả thích nghi cao quần thể lồi B B Quần thể lồi A có tốc độ phát sinh tích luỹ gen đột biến nhanh lồi B C Cá thể lồi A có tuổi thọ cao hơn, kích thước thể lớn hơn, đẻ lồi B D Q trình giao phối làm cho quần thể lồi A có độ đa dạng di truyền cao quần thể loài B Câu 99: Một quần thể sâu ăn ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,5AA : 0,3 Aa : 0,2 aa Do bị xử lí thuốc trừ sâu, cấu trúc di truyền quần thể sau : 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa Kết luận xác A Đột biến làm cho tần số alen thay đổi chậm chạp, coi khơng đáng kể B Giao phối không ngẫu nhiên làm tần số alen không thay đổi làm tăng tần số kiểu gen lặn giảm tần số kiểu gen trội C Chọn lọc tự nhiên làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội D Yếu tố môi trường (thuốc trừ sâu) làm tần số alen thay đổi theo hướng tăng tần số alen lặn giảm tần số alen trội Câu 100: Nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AaBbDdee để tạo nên mơ đơn bội Sau xử lí mơ đơn bội cơnsixin để gây lưỡng bội hóa, thu 80 lưỡng bội Cho biết gen quy định tính trạng, khơng xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, nói 80 này, phát biểu sau đúng? A Các có tối đa loại kiểu gen B Trong này, có mang kiểu gen aabbddEE C Tất có kiểu hình giống D Mỗi giảm phân bình thường cho loại giao tử Câu 101: Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG – Gly; UAX – Tyr; GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; AGX – Ser; GAG – Glu Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin có trình tự nuclêơtit 3’XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5’ Phát biểu sau đúng? SINH HỌC OCEAN A Trình tự axit amin đoạn gen quy định tổng hợp Gly – Val – Ser- Ala - Tyr - Gly B Nếu cặp A-T vị trí thứ bị thay cặp G-X chuỗi pơlipeptit có axit amin Ala C Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit G-X vị trí 15 thành cặp X-G làm cho đoạn polipeptit lại axit amin D Nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nuclêôtit A-T vị trí thứ 12 axit amin thứ Glu thay axit amin Arg Câu 102: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa tương tác bổ sung gen không alen phân li độc lập nằm nhiễm sắc thể thường quy định Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với kiểu hình 100% đơn ? Khơng xét đến vai trò giới tính A B 10 C 11 D 12 Câu 103: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Phép lai thể tứ bội, thu đời có tỉ lệ kiểu gen 4:4:1:1:1:1 Có tối đa sơ đồ lai Biết khơng xét đến vai trò giới tính? A 24 B 32 C 48 D Câu 104: Một phân tử mARN gồm 62 ba có trình tự ribonucleotit sau: 5’ AUU – UUU – AUG – GGG …AUG…UAG 3’ Thứ tự ba 31 62 Biết ba chưa liệt từ (5  30) (32  61) ba mã hóa Phân tử mARN dịch mã có ribơxom trượt qua lần Phát biểu sau đúng? A Số axit amin mà môi trường cung cấp cho trình dịch mã 120 axit amin B Có tổng cộng 116 axit amin tất phân tử prôtêin tạo C Số ribonucleotit loại U ba tham gia mã hóa tạo chuỗi polipeptit chiếm tỉ lệ (trừ ba kết thúc) Vậy số ribonuclêôtit loại U mARN 65 D Khi bắt gặp ba mở đầu enzym ARN polimeraza cắt bỏ đoạn polipeptit tổng hợp để tiếp tục tổng hợp chuỗi polipeptit phân tử mARN Câu 105: Khi nghiên cứu mối quan hệ dinh dưỡng loài hệ sinh thái đồng cỏ, bạn học sinh mô tả sau: Cỏ nguồn thức ăn cào cào, châu chấu, dế, chuột đồng, thỏ, cừu Giun đất sử dụng mùn hữu làm thức ăn Cào cào, châu chấu, giun đất, dế nguồn thức ăn loài gà Chuột đồng, gà nguồn thức ăn rắn Đại bàng sử dụng thỏ, rắn, chuột đồng, gà làm nguồn thức ăn Cừu lồi động vật ni để lấy lơng nên người bảo vệ Từ mô tả này, bạn học sinh khác rút phát biểu sau: (1) Ở hệ sinh thái có 10 chuỗi thức ăn (2) Châu chấu, dế sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Giun đất sinh vật phân giải hệ sinh thái (4) Quan hệ chuột cào cào quan hệ cạnh tranh Có phát biểu đúng? A B C D Câu 106: Thí nghiệm 1: Nhằm nghiên cứu ảnh hưởng lượng nước đất đến sinh trưởng trồng, người ta trồng bạc hà phát triển tốt nhà kính theo hai cách: Cách 1: Trồng chậu Cách 2: Trồng chậu 16 Sau đó, chậu tưới lượng nước Khi xác định tỉ lệ sinh khối rễ chồi “viết tắt (rễ/chồi) sau thời gian trồng, người ta thu kết hình Thí nghiệm 2: Một học sinh tiến hành thí nghiệm: Dùng bình nước treo cao với độ cao khơng đổi, nối vào ống cao su chia thành hai nhánh: Một nhánh nối với ống thủy tinh nhánh nối với ống cao su, cho nước chảy vào hai lọ Cho nước chảy qua hai ống theo đợt SINH HỌC OCEAN Tỉ lệ sinh khối (rễ/chồi) (I) (II) Lượng nước tưới (ml/ngày) Quan sát hai thí nghiệm rút số nhận xét sau cho biết có nhận xét đúng? (1) Đường cong (I) đường cong tỉ lệ rễ/chồi 16 cây/chậu (2) Đường cong (II) đường cong tỉ lệ rễ/chồi cây/chậu (3) Thí nghiệm (2) chứng minh tính đàn hồi thành mạch máu (4) Lọ nối với ống cao su nước chảy nhiều so với lọ nối với ống thủy tinh A B C D Câu 107: Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng xét cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cho thể có kiểu hình A-B- lai với thể đồng hợp lặn có tối đa sơ đồ lai (2) Cho hai thể có kiểu hình A-B-D- giao phấn với có tối đa 105 sơ đồ lai (3) Cho thể có kiểu hình trội tính trạng giao phấn với thể có kiểu hình trội tính trạng đời có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình (4) Cho thể có kiểu hình trội tính trạng giao phấn với thể có kiểu hình trội tính trạng đời có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 A B C D Câu 108: Bảng biểu mối quan hệ sinh thái loài sinh vật A B Trường hợp Được sống chung Khơng sống chung Lồi A Loài B Loài A Loài B (I) 0 (II) + + (III) + 0 (IV) + Kí hiệu: (+): Có lợi (-): Có hại (0): Khơng ảnh hưởng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở trường hợp (I), A lồi động vật ăn thịt B lồi thuộc nhóm mồi (2) Ở trường hợp (II), A lồi mối B loài trùng roi sống ruột mối (3) Ở trường hợp (III), A loài cá lớn B lồi cá ép sống bám cá lớn (4) Ở trường hợp (IV), A lồi trâu B lồi giun kí sinh ruột trâu A B C D Câu 109: Sự gia tăng CO2 khí làm cho xạ nhiệt hành tinh khơng vào khoảng khơng vũ trụ, dẫn đến nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng lên làm cho băng tan cực, mực nước đại dương dâng cao, nhiều vùng thấp thành phố ven biển có nguy chìm ngập nước biển Trong nguyên nhân đây, có nguyên nhân làm gia tăng CO2 khí quyển? (1) Phá rừng ngày nhiều (2) Sự phát triển phương tiện giao thông (3) Huỷ hoại nghiêm trọng rạn san hô ven biển (4) Đốt nhiên liệu hóa thạch (khí gas, xăng dầu, than đá) SINH HỌC OCEAN (5) Hiện tượng cháy rừng, sử dụng nhiên liệu hóa thạch A B C D Câu 110: Hoạt động Operon Lac sai sót vùng, gen bị đột biến không hoạt động bình thường Các vùng, gen bị đột biến thường ký hiệu dấu – đầu chữ (R–, P– O–, Z–) Cho chủng sau Chủng 1: P- R+ P- O+ Z+ Y+ A- Chủng 2: P+ R- P+ O+ Z+ Y+ A+ Chủng 3: P- R+ P+ O+ Z- Y+ A- Chủng 4: P+ R+ P- O- Z+ Y+ A+ Trong môi trường có đường lactơzơ chủng tạo sản phẩm prôtêin Lac A? Số chủng phù hợp A B C D Câu 111: Ở loài thực vật, màu sắc hoa gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen Aa quy định hoa vàng kiểu gen aa quy định hoa trắng Giả sử quần thể có thành phần kiểu gen 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = Chọn lọc tự nhiên nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể trường hợp sau đây? (1) Các thể hoa đỏ có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (2) Các thể hoa vàng có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (3) Các cá thể hoa trắng có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (4) Các thể hoa đỏ thể hoa trắng có sức sống khả sinh sản nhau, thê hoa vàng có sức sống khả sinh sản bình thường A B C D Câu 112: Cho hình vẽ trình phân bào tế bào (Y) lưỡng bội X dị hợp tử tất cặp gen Biết X giảm phân bình thường xảy trao đổi chéo điểm tất gặp NST tạo tối đa 256 loại giao tử Trên NST có tế bào (Y) có gen tương ứng A, B, D, e, M, m, N, n Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Cây X có NST 2n = (2) Tế bào Y kì sau trình nguyên phân (3) Quá trình phân bào để tạo tế bào Y xảy phân li cặp NST (4) Kết thúc trình phân bào tế bào Y tạo tế bào con, tế bào mang NST n + A B C D AB Câu 113: Quan sát trình giảm phân tạo tinh trùng 1000 tế bào có kiểu gen người ta thấy 100 tế bào có ab tiếp hợp trao đổi chéo crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hốn vị gen Có phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa loại tinh trùng tạo (2) Tỉ lệ loại tinh trùng 19 : 19 : : (3) Tần số hoán vị gen 5% (4) Nếu tất tế bào xảy hốn vị gen tần số hốn vị 50% A B C D SINH HỌC OCEAN Câu 114: Một thể (P) giảm phân cho loại giao tử với số lượng: 80Abd : 20ABD : 80AbD : 20abd : 80aBD : 20Abd : 80aBd: 20abD Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ab Dd (1) Kiểu gen thể nói aB (2) Xảy hốn vị gen với tần số 20% (3) Cây P lai phân tích, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 5% (4) Cây P tự thụ phấn, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 38,25% A B C D Câu 115: Một lồi động vật, tính trạng màu lông cặp gen Aa Bb quy định, cặp gen Bb nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Khi kiểu gen có hai gen trội A B quy định mắt đỏ; kiểu gen lại quy định mắt trắng Khi kiểu gen khơng có alen lặn gây chết giai đoạn phơi Biết khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa 15 loại kiểu gen quy định kiểu hình màu mắt (2) Thực phép lai ♂AaXBY × ♀AaXBXb, thu đời có tỉ lệ kiểu hình: mắt đỏ : đực mắt đỏ : mắt trắng : đực mắt trắng (3) Thực phép lai ♂AaXBY × ♂AaXbXb, thu F1 có 40 đực mắt trắng có 30 mắt đỏ (4) Thực phép lai ♂AaXBY × ♂AaXbXb, thu F1 có 40 đực mắt trắng có 10 mắt trắng A B C D Câu 116: Ở loài thực vật xét cặp gen Aa, Bb, Dd Ee, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn tính trạng có alen trội có kiểu hình giống kiểu gen có alen trội Sử dụng cơnsixin tác dụng lên đỉnh sinh trưởng có kiểu gen AabbDdEe tạo cành tứ bội lưỡng bội Cây tự thụ phấn, thu F1 Biết thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội thể tam bội khơng có khả sinh sản hữu tính Cho phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Số loại kiểu gen F1 216 kiểu gen (2) Nếu không xét đến vai trò giới tính cho F1 giao phấn ngẫu nhiên có 11628 sơ đồ lai (3) Cho tất cá thể có kiểu hình trội tính trạng F1 giao phấn với Nếu khơng xét vai trò giới tính có tối đa 2628 sơ đồ lai (4) Ở F1 có 87 kiểu gen quy định kiểu hình có tính trạng trội A B C D Câu 117: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa trắng, tròn : thân thấp, hoa trắng, dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB Dd (1) Cây P có kiểu gen ab (2) Đời F1 có tối đa kiểu gen (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa trắng, tròn F1 Xác suất thu chủng 1/3 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp cặp gen 4/9 A B C D Câu 118: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt Ab D d trắng Hai cặp gen A, a B, b nằm cặp nhiễm sắc thể với khoảng cách 40cM Phép lai P: X X × aB Ab D X Y, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? ab SINH HỌC OCEAN (1) Ở ruồi F1, ruồi thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm 7,5% (2) Ở F1, có kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D- (3) Ở F1, ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 12,5% (4) Khi cho F1 giao phối có 228 sơ đồ lai A B C D De AB De AB Câu 119: Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: 0,2 : 0,8 Cho gen quy định De aB de aB tính trạng, alen trội trội hồn tồn, quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F5 có tối đa loại kiểu gen (2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen (3) Ở F3, có số đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160 (4) Trong số mang kiểu hình trội tính trạng F4, số đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85 A B C D Câu 120: Sơ đồ phả hệ hình mơ tả di truyền tính trạng người Biết tính trạng nhóm máu gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Hai cặp gen phân li độc lập với Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Xác định xác kiểu gen người phả hệ (2) Xác suất sinh có nhóm máu O bị bạch tạng cặp 9-10 1/8 (3) Xác suất sinh gái có nhóm máu B khơng bị bạch tạng cặp 9-10 3/16 (4) Xác suất sinh gái có nhóm máu A khơng bị bạch tạng cặp 11-12 35/96 A B C D HẾT SINH HỌC OCEAN ... mô tả này, bạn học sinh khác rút phát biểu sau: (1) Ở hệ sinh thái có 10 chuỗi thức ăn (2) Châu chấu, dế sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp (3) Giun đất sinh vật phân giải hệ sinh thái (4) Quan... thể hoa đỏ có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (2) Các thể hoa vàng có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (3) Các... trắng có sức sống khả sinh sản kém, thể khác có sức sống khả sinh sản bình thường (4) Các thể hoa đỏ thể hoa trắng có sức sống khả sinh sản nhau, thê hoa vàng có sức sống khả sinh sản bình thường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (119) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (119)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay