ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (118)

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ KSCL CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 22 Ngày thi: 21h30 - 16/03/2019 Gồm 40 câu/ 50 phút Nội dung: Di truyền học ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 022 Câu Người ta sử dụng kĩ thuật chuẩn đoán để phát bệnh Pheninketo niệu người? A Sinh tiết tua thai, lấy tế bào phơi cho phân tích protein B Sinh tiết tua thai lấy tế bào phơi cho phân tích ADN C Chọc dò dịch ối, lấy tế bào phơi phân tích NST thường D Chọc dò dịch ối, lấy tế bào phơi phân tích NST giới tính Câu Tỉ lệ trẻ mắc bệnh Đao có tỉ lệ gia tăng theo tuổi người mẹ A Tế bào bị lão hóa làm cho q trình giảm phân tế bào sinh trứng khơng diễn B Tế bào bị lão hóa làm phát sinh đột biến gen C Tế bào bị lão hóa làm cho phân li NST bị rối loạn D Tế bào bị lão hóa hóa làm cho q trình giảm phân tế bào sinh tinh trùng không diễn Câu Điều không liệu pháp gen A Việc chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến B Dựa nguyên tắc đưa bổ sung gen lành vào thể người bệnh C Có thể thay gen bệnh gen lành D Nghiên cứu hoạt động gen người để giải vấn đề y học Câu Hội chứng Đao dễ dàng phát phương pháp sau đây? A Ngiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng B Di truyền phân tử C Di truyền tế bào học D Nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng Câu Trong gia đình có bố mẹ bình thường trai mắc bệnh máu khó đơng, người nhận gen gây bệnh từ: A Ông ngoại B Người bố C Ông nội D Bà nội Câu Một người có 48 NST tế bào, nhiễm sắc thể số 21 nhiễm sắc thể giới tính có ba giống Kết luận sau đúng? A Người nữ mắc hội chứng Đao B Người nam mắc hội chứng Đao C Người nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3X D Người nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphento Câu Nguyên nhân bệnh phêninkêtô niệu do: A Thiếu enzym xúc tác chuyển hóa tirơzin thành phenylalanin B Thiếu enzym xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirơzin C Đột biến thay cặp nuclêôtit khác loại chuỗi β-hêmôglôbin D Bị dư thừa tirôzin nước tiểu Câu người, bệnh mù màu đ – lục gen lặn nhằm NST giới tính X khơng có alen NST quy định len trội quy định kiểu hình bình thường trội hồn tồn so với alen lặn quy định bị bệnh mù màu Biết rằng, người v có em trai bị bệnh mù màu đ – lục lấy người chồng bình thường Biết khơng xảy đột biến trình giảm phân diễn bình thường, người khác hai gia đình không bị bệnh Xác suất để cặp v chồng sinh đứa gái không mang alen lặn là: 3 A B C D 8 Câu Gánh nặng di truyền tư ng A Trong quần thể người có gen gây chết nửa chết B Trong gia đình có người mang gen gây chết nửa chết C Trong quần thể có gen đột biến D Trong tế bào người có gen gây chết nửa chết Câu 10 Loại bệnh đư c đặc trưng tăng sinh khơng kiểm sốt đư c số tế bào dẫn đến hình thành khối u chén ép quan đư c gọi A Bệnh ung thư B Bệnh di truyền phân tử C Bệnh IDS D Bệnh di truyền tế bào Trang 1/5 - Mã đề thi 022 Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Câu 11 người, bệnh bạch tạng alen đột biến lặn Những người bạch tạng lấy thường sinh 100% số bị bạch tạng Tuy nhiên số trường h p, v chồng bạch tạng lấy lại sinh bình thường Cơ sở tư ng A Do mơi trường khơng thích h p nên đột biến gen khơng thể kiểu hình B Do đột biến NST làm đoạn chứa alen bạch tạng nên sinh bình thường C Đã có đột biến gen lặn thành gen trội nên sinh không bị bệnh D Kiểu gen quy định bạch tạng mẹ bố khác nên sinh không bị bệnh Câu 12 Bệnh/Hội chứng di truyền sau đột biến số lư ng NST? A Mù màu B Máu khó đơng C Ung thư máu ác tính D Hội chứng đao Câu 13 người, bệnh mù màu đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (X m), gen trội M tương ứng quy định mắt thường Một cặp v chồng sinh đư c trai bình thường gái mù màu Kiểu gen cặp v chồng A XMXm × XmY B XMXM × XMY C XMXm × X MY D XMXM × XmY Câu 14 Một số đột biến DN ti thể gây bệnh người gọi bệnh thần kinh thị giác di truyền Leber (LHON) Bệnh đặc trưng chứng mù đột phát người lớn Phát biểu sau không đúng? A Cả nam nữ bị bệnh LHON B Một người bị bệnh LHON bố mẹ phải bị bệnh C Một người bị bệnh LHON người mẹ bị bệnh cha kh e mạnh D Một cặp v chồng với người v kh e mạnh người chồng bị bệnh hồn tồn có khả sinh người bị bênh LHON, nhiên xác suất thấp Câu 15 người, alen H quy định máu đơng bình thường, alen h quy định máu khó đơng nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Một gia đình bố mẹ bình thường, sinh trai bị bệnh máu khó đơng bị hội chứng Claiphento Nhận định sau đúng? A Mẹ XHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử mẹ B Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử mẹ C MẹXHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử bố D Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử bố Câu 16 Bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường chi phối, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường Nghiên cứu quần thể cho thấy, 100 người bình thường có người mang alen bệnh Một cặp v chồng bình thường quần thể nói kết với nhau, xác suất họ sinh đứa đầu lòng bị bệnh là: A 2,5.10-5 B 5.10-5 C 10-4 D 5.10-4 Câu 17 người không gặp thể đột biến liên quan đến số lư ng NST số số vì: A Các NST bền vững nên khó bị đột biến thực tế khơng có bệnh nhân thừa NST B Các NST chứa gen không quan trọng tồn người C Kích thước NST số số bé nên khó phát số NST dư thừa D Kích thước NST lớn, chứa nhiều gen nên việc thừa NST gây chết giai đoạn phôi Câu 18 Tác nhân sinh vật gây đột biến gen? A Virut viêm gan B, virut hecpet B Vi khuẩn Ecoli, virut hecpet C Virut viêm gan B, virut HIV D Virut hecpet, vi khuẩn lao Câu 19 Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tắt gái họ bị bệnh B Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh C Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới D Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh họ bị bệnh Câu 20 người, nói truyền alen lặn năm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, trường h p khơng xảy đột biến gen quy định tính trạng, phát biểu sau KHƠNG xác? A Con trai mang alen lặn biểu thành kiểu hình B Alen bố đư c truyền cho tất gái C Con trai nhận gen từ mẹ, gái nhận gen từ bố D Đời có phân li kiểu hình khác hai giới Câu 21 người, bệnh, hội chứng sau liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu B Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao C Bệnh máu khó đông, hội chứng Tớcnơ Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 2/5 - Mã đề thi 022 D Bệnh phêninkêto niệu, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Câu 22 Cho bệnh, tật, hội chứng di truyền người sau đây: (1) Hội chứng Edward (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ( IDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đơng (6) Hội chứng claiphento (7) Bệnh tâm thần phân liệt Bằng phương pháp nghiên cứu tế bảo, có bệnh, hội chứng xác định đư c nguyên nhân? A B C D Câu 23 Cho phát biểu sau vấn đề ung thư: (1) Các tế bào ung thư có tư ng rối loạn điều khiển chu kỳ tế bào (2) Các tế bào khối u ác tính trì khả bám dính khả bị ức chế sinh trưởng mật độ cao (3) Các đột biến gen tiền ung thư thành gen ung thư phần lớn đột biến thành alen trội (4) Các đột biến gen ức chế khối u phần lớn đột biến thành alen lặn Số khẳng định ĐÚNG là: A B C D Câu 24 Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: Bệnh Pheninketo niệu Bệnh ung thư máu Bệnh bạch tạng Bệnh mù màu Hội chứng tơcnơ Hội chứng đao Hội chứng claiphento Hội chứng siêu nữ Bệnh máu khó đơng Có bệnh tật hội chứng di truyền đột biến gen lặn NST thường quy định?: A B C D Câu 25 Có nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến hình thành trì quần thể người gánh nặng di truyền? (1) Dư lư ng thuốc bảo vệ thực vật nông sản cao (2) Ảnh hướng vụ rò rỉ chất thải hạt nhân vụ thử hạt nhân (3) Sàng lọc trước sinh kỹ thuật chẩn đốn hình ảnh, kỹ thuật tế bào học (4) Khảo sát khả sinh tư vấn di truyền trước sinh A B C D Câu 26 Khi nói đặc điểm bệnh người, có đặc điểm sau: (1) Cơ chế gây bệnh mức phân tử (2) Chủ yếu đột biến gen (3) Do vi sinh vật gây nên (4) Có thể đư c di truyền qua hệ (5) Khơng có khả chữa trị, hạn chế chế độ ăn kiêng (6) Có thể lây truyền ngang người với người khác qua tiếp xúc (7) Chữa trị cách cho dùng thuốc kháng sinh Số đặc điểm không bệnh di truyền phân tử: A B C D Câu 27 Khi nói bệnh ung thư vú, có nhận định sau đúng? (1) Xảy nam nữ (2) Chỉ xảy nữ (3) Do gen ức chế khối u bị đột biến, làm khả kiểm soát khối u tế bào ung thư xuất tạo nên khối u (4) Do gen tiền ung thư bị đột biến, hoạt động mạnh, làm tăng tốc độ phân bào, dẫn đến tăng sinh khơng kiểm sốt khối u (5) Đây đột biến trội (6) Đây đột biến lặn A B C D Câu 28 Mục đích di truyền tư vấn là: (1) Giải thích nguyên nhân, chế khả mắc bệnh di truyền hệ sau (2) Cho lời khuyên kết hôn người có nguy mang gen lặn (3) Cho lời khuyên sinh sản để hạn chế việc sinh đứa trẻ tật nguyền (4) Xây dựng phả hệ di truyền người đến tư vấn di truyền Số phương án đúng: A B C D Câu 29 Sơ đồ phả hệ mơ tả di truyền tính trạng gia đình Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 3/5 - Mã đề thi 022 Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 12 người phả hệ xác định xác đư c kiểu gen từ thơng tin có phả hệ (2) Những người khơng mắc bệnh người không mang alen gây bệnh (3) Gen chi phối tính trạng bệnh nằm NST X khơng có alen tương ứng tỷ lệ bị bệnh nam giới xuất (4) hệ thứ 2, cặp v chồng khơng bị bệnh có người có kiểu gen dị h p A B C D Câu 30: Một biện pháp thay gen bệnh người gen lành người ta sử dụng virut sống thể người làm thể truyền Đến nay, biện pháp nhiều trường h p không đem lại hiệu mong muốn Có phát biểu sau nguyên nhân gây nên hiệu không mong muốn đúng? (1) ADN virut dùng làm thể truyền thường chứa gen gây hại cho người (2) ADN virut dùng làm thể truyền dễ bị đột biến (3) ADN virut dùng làm thể truyền dễ tái tổ h p với virut khác (4) ADN virut dùng làm thể truyền khơng thể chèn gen lành vào vị trí gen vốn có NST A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 31: Một đứa trẻ mắc bệnh di truyền gặp đư c sinh từ cặp bố, mẹ bình thường Đứa trẻ có chị gái kh e mạnh Có phát biểu sau đúng? (1) Nếu bệnh đư c tìm thấy phân li số cá thể dòng họ bố, khả bệnh gen lặn NST thường gây nhiều gen lặn liên kết giới tính (2) Nếu bệnh gen lặn liên kết giới tính, xác suất chị gái dị h p gen gây bệnh 50% (3) Nếu bệnh gen lặn liên kết NST thường, xác suất chị gái dị h p gen gây bệnh 50% (4) Nếu chưa xuất hai dòng họ bố mẹ, đột biến gây bệnh có tính lặn liên kết NST thường, đột biến đặc trưng riêng đứa trẻ A.2 B.1 C.4 D.3 Câu 32 Một cặp nam nữ đến gặp bác sĩ tư vấn di truyền việc họ chuẩn bị kết hôn sinh con, bác sĩ cần làm việc sau: (1) Đưa tư vấn di truyền kết hôn, sinh (2) Xây dựng phả hệ từ thơng tin cặp nam nữ cung cấp bệnh di truyền mà họ quan tâm (3) Xây dựng bảng h i, phiếu khảo sát vấn đề quan tâm (4) Cặp nam nữ hoàn thành bảng h i, bảng khảo sát để cung cấp thông tin (5) Tính tốn khả mắc bệnh di truyền đời sau Trình tự việc tư vấn truyền trường h p là: A (3), (4), (2), (5), (1) B (1), (2), (4), (5), (3) C (2), (1), (3), (4), (5) D (2), (3), (4), (1), (5) Câu 33 Bệnh Galacto huyết đột biến gen lặn NST thường quy định Một người đàn ơng có bố mẹ bình thường, có ơng nội em trai bị bệnh; lấy người v bình thường có bố mẹ bình thường có em gái bị bệnh Người v mang thai đầu lòng Xác suất người sinh bị bệnh bao nhiêu? A 0,111 B 0,063 C 0,083 D 0,043 Câu 34 Bệnh máu khó đơng đột biến gen lặn NST X đoạn không tương đồng với , alen trội quy định người bình thường V mang gen dị h p có chồng bị bệnh máu khó đơng Xác suất để số người họ có nam bình thường, nam máu khó đơng, nữ bình thường, nữ máu khó đơng bao nhiêu? A 7,8125% B 46,875% C 23,4375% D 31,25% Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 4/5 - Mã đề thi 022 Câu 35 Bệnh bạch tạng người đột biến gen lặn NST thường, alen trội tương ứng quy định người bình thường Cặp v chồng bình thường có đứa đầu bị bệnh Xác suất để cặp v chồng sinh đứa thứ khác giới tính với người đầu khơng bị bạch tạng: 3 A B C D 16 8 Câu 36 người, hình dạng mũi cặp gen có alen quy định Một cặp v chồng mũi cong sinh người đầu lòng mũi cong Biết em gái người chồng em v có mũi thẳng, người khác gia đình có mũi cong Kết luận sau đúng? A Cả v chồng có kiểu gen dị h p B Xác suất để người đầu không mang alen lặn C Xác suất sinh người thứ có kiểu gen dị h p D Tất cặp v chồng có mũi thẳng Câu 37 người, xét gen nằm NST thường có hai alen: alen A khơng gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh Một người phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh kết với người đàn ơng bình thường có em gái bị bệnh, người khác hai gia định không bị bệnh Cặp v chồng dự kiến sinh người con, khả để có người khơng bị bệnh bao nhiêu? 1 16 A B C D 12 27 91 Câu 38 người, bệnh điếc bẩm sinh alen a nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen quy định tai nghe bình thường; bệnh mù màu alen m nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường Một cặp v chồng có kiểu hình bình thường Bên v có anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người lại hai gia đình có kiểu hình bình thường Xác suất cặp v chồng sinh đầu lòng gái khơng mang alen gây bệnh là: A 98% B 12,5% C 43,66% D 41,7% Câu 39 Một phả hệ bệnh mù màu, bệnh máu khó đơng nhóm máu BO đư c biểu diễn hình bên dưới: Giả sử hai gen qui định mù màu máu khó đơng cách 12 cM xác suất để cặp v chồng III8 III9 sinh đư c đứa gái khơng mắc bệnh có nhóm máu khác bố mẹ bao nhiêu? A 10,96% B 12,42% C 11,11% D 40,5% Câu 40 người, bệnh bạch tạng gen lặn a nằm NST thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm NST giới tính X quy định cặp v chồng, bên phía người v có bố bị bệnh máu khó đơng, có bà ngoại ơng nội bị bạch tạng Bên phía người chồng có bố mẹ bình thường, có bị bệnh bạch tạng ơng bà nội bình thường Những người khác gia đình bình thường Cặp v chồng sinh đư c đứa gái bình thường, xác suất để đứa mang alen gây bệnh bao nhiêu? Biết mẹ người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng A 70,59% B 29,41% C 13,89% D 86,11% Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 5/5 - Mã đề thi 022 ... biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử mẹ C MẹXHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử bố D Mẹ XHXH, bố XHY, đột biến lệch bội xảy trình phát sinh giao tử bố Câu 16 Bệnh bạch... truyền tính trạng gia đình Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Trang 3/5 - Mã đề thi 022 Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biểu... anh trai bị mù màu, em gái bị điếc bẩm sinh; bên chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người lại hai gia đình có kiểu hình bình thường Xác suất cặp v chồng sinh đầu lòng gái khơng mang alen gây bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (118) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (118)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay