ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (116)

6 3 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Câu 1: Ở động vật nhai lại, ngăn dày có chức giống dày thú ăn thịt ăn tạp ? A Dạ sách B Dạ múi khế C Dạ tổ ong D Dạ cỏ Câu 2: Khi tim bị cắt rời khỏi thể có khả A Co bóp đẩy máu vào động mạch chủ động mạch phổi B Co dãn nhịp nhàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, oxi nhiệt độ thích hợp C Co dãn nhịp nhàng với chu kỳ 0,8 giây 75 chu kỳ phút tim bình thường D Co dãn tự động theo chu kỳ nhờ hệ dẫn truyền tự động Câu 3: Trong thí nghiệm phát hô hấp thực vật, đưa que diêm cháy vào bình chứa hạt sống nảy mầm, que diêm bị tắt Giải thích sau A Bình chứa hạt nảy mầm có nước nên que diêm khơng cháy B Bình chứa hạt sống thiếu O2, hơ hấp hút hết O2 C Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế cháy D Bình chứa hạt sống cân áp suất khí làm que diêm tắt Câu 4: Để tìm hiểu trình quang hợp thực vật, học sinh đưa vào chuông thủy tinh có nồng độ CO2 ổn định tiến hành điều chỉnh cường độ chiếu sáng Sau thời gian làm thí nghiệm, đo thơng số, học sinh viết vào nhật kí thí nghiệm nội dung sau: I Ở điểm bù ánh sáng, khơng có tích lũy chất hữu II Tính từ điểm bù ánh sáng, cường độ chiếu sáng tăng dần lượng chất hữu tích lũy tăng III Thay đổi cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng đến lượng chất hữu tích lũy IV Trong trường hợp, tăng cường độ chiếu sáng dẫn đến tăng suất quang hợp Số ghi xác là: A B C D Câu 5: Codon sau khơng mã hóa axit amin? A 5’AUG3’ B 5’AUU3’ C 5’UAA3’ D 5’UUU3’ Câu 6: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 11 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crômatit D Sợi Câu 7: Cho bước: (1) Trùng phân đơn phân thành đại phân tử (2) Các đại phân tử hữu tương tác hình thành tế bào sơ khai (3) Hình thành chất hữu đơn giản từ chất vô Quá trình hình thành sống diễn theo thứ tự: A ( 2) → (1) → ( 3) B ( 3) → ( 2) → (1) C ( 3) → (1) → ( ) D (1) → ( 2) → ( 3) Câu 8: Khi nói q trình hình thành lồi theo thuyết tiến hố đại, phát biểu sau đúng? A Hình thành lồi đường địa lí xảy động vật thực vật B Cách li địa lí tất yếu dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi C Hình thành lồi đường địa lí thường xảy nhanh chóng thời gian ngắn D Hình thành lồi đường sinh thái sảy thực vật mà không xảy động vật Câu 9: Trong trường hợp gen trội hồn tồn, tỷ lệ phân ly tính trạng 1:1 đời kết phép lai sau A Aa × aa B AA ×Aa C Aa × Aa D AA × aa Câu 10: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hoá đại, phát biểu sau đúng? A Các yếu tố ngẫu nhiên đào thải alen lặn mà không đào thải alen trội khỏi quần thể B Các yếu tố ngẫu nhiên làm phong phú vốn gen quần thể C Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định D Các yếu tố ngẫu nhiên quy định chiều hướng tiến hoá Trang 1/6 Câu 11: Trong hồ Châu Phi có loài cá khác màu sắc: loài màu đỏ, loại màu xanh, chúng cách ly sinh sản với Tuy nhiên ni lồi cá bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho chúng có màu cá thể loài lại giao phối với sinh Hai lồi hình thành chế cách ly sau ? A Cách ly sinh thái B Cách ly học C Cách ly địa lí D Cách ly tập tính Câu 12: Khi nhận xét nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, khẳng định sau đúng? A Vùng đầu mút NST chứa gen quy định tuổi thọ tế bào B Mỗi NST điển hình chứa trình tự nucleotit đặc biệt gọi tâm động C Bộ NST tế bào tồn thành cặp tương đồng D Các lồi khác ln có số lượng NST khác Câu 13: Phép lai P: ♀ XAXa x ♂ XAY, thu F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thường Theo lý thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XAXAXA B Xa Xa Y C XAXAY D XAXaY Câu 14: Loại đột biến sau làm thay đổi số lượng gen hai nhóm gen liên kết? A Lặp đoạn nhiễm sắc thể B Đảo đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác Câu 15: Khi nói tiến hố nhỏ, phát biểu sau đúng? A Đột biến quy định chiều hướng q trình tiến hố nhỏ B Kết tiến hố nhỏ hình thành nên lồi C Tiến hố nhỏ khơng thể diễn khơng có di- nhập gen D Nguyên liệu sơ cấp tiến hoá nhỏ biến dị tổ hợp Câu 16: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào mô trường tổ hợp gen B Gen đột biến phát sinh chắn biểu kiểu hình C Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến D Đột biến gen làm thay đổi chức protêin thường có hại cho thể đột biến Câu 17: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc A làm cho protein gen quy định bị bất hoạt II Vùng khởi động (P) nơi protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã III Khi protein ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nucleotit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã trường khơng có lactơzơ A B C D Câu 18: Giống thỏ Himalaya sống tự nhiên nuôi điều kiện nhiệt độ thấp 20oC có lơng trắng muốt, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, mõm có lơng đen hình bên Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Cạo phần lơng trắng lưng thỏ buộc vào cục nước đá lông mọc lại Biết nuôi thỏ điều kiện nhiệt độ lớn 30oC tồn thân thỏ có màu trắng muốt Phát biểu sau khơng đúng? A Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào đầu mút thể B Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin phiên mã điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen C Nhiệt độ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin D Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, phần lông mọc lại vùng có màu đen nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen Trang 2/6 Câu 19: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? A Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần chắn sống sinh cảnh B Ổ sinh thái loài giống hoàn toàn với nơi chúng C Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng D Các loài sống sinh cảnh có ổ sinh thái nhiệt độ giống Câu 20: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá Khi nói chuỗi thức ăn này, có phát biểu sau sai? I Quan hệ sinh thái tất loài chuỗi thức ăn quan hệ cạnh tranh II Quan hệ dinh dưỡng cá rơ chim bói cá dẫn đến tượng khống chế sinh học III Tôm, cá rơ chim bói cá sinh vật tiêu thụ IV Sự tăng, giảm số lượng chim bói cá ảnh hưởng đến tăng, giảm số lượng cá rô A B C D Câu 21: Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, xác định kiểu gen cá thể hệ (P) phép lai A X BA X ba B X bA X Ba C X BAY D X BAYBA Câu 22: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau sai? A Quần xã sinh vật có độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp B Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao ln có sinh khối lớn C Trong lưới thức ăn, loại sinh vật mắt xích nhiều chuỗi thức ăn D Lưới thức ăn quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp lưới thức ăn quần xã thảo nguyên Câu 23: Theo thuyết tiến hoá đại, đột biến di- nhập gen có chung đặc điểm sau đây? A Là nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá B Có thể làm phong phú vốn gen quần thể C Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho trình tiến hố D Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 24: Khi nói q trình phiên mã, phát biểu sau có phát biểu sau sai? I Trong trình phiên mã có tham gia ribơxơm II Trong q trình phiên mã, phân tử ARN tổng hợp theo chiều 5’→ 3’ III Quá trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn IV Enzim xúc tác cho trình phiên mã ADN pôlimeraza A B C D Câu 25: Quan hệ phong lan sống thân gỗ thân gỗ quan hệ A ức chế cảm nhiễm B kí sinh C hội sinh D cộng sinh Câu 26: Một quần thể thú gồm 1000 cá thể Trong số đực, cá thể lông trắng chiếm 50% Trong số cái, có 195 lơng nâu, lại lơng đen lông trắng Biết quần thể cân di truyền; tính trạng màu lơng gen có alen trội lặn hồn tồn quy định theo trình tự: Đen > Nâu > Trắng; Tỉ lệ giới tính 1: Hãy xác định, số lượng đực lông nâu quần thể A 125 B 150 C 100 D 180 Câu 27: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,6 C 0,3 D 0,4 Trang 3/6 Câu 28: Một loài thực vật xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể xét gen; gen cặp nhiễm sắc thể II, III, IV có 3, 2, alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba khác tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, lồi thực vật có tối đa loại kiểu gen khác gen xét? A 798 B 1080 C 900 D 214 Câu 29: Ở lồi động vật, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới đực XX, giới XY Cho cá thể chủng khác tính trạng tương phản lai với thu F1 100% có kiểu hình lơng xám, có sọc Cho F1 lai phân tích, thu hệ lai có 25% lơng vàng, có sọc ; 25% lông vàng, trơn ; 20% đực lông xám, có sọc ; 20% đực lơng vàng, trơn; 5% đực lông xám, trơn ; 5% đực lông vàng, có sọc Biết lơng có sọc trội hồn tồn so với lơng trơn, diễn biến giảm phân trình hình thành giao tử đực, Nếu cho F1 lai với nhau, tỉ lệ cá thể đực dị hợp tất cặp gen F2 là? A 8,5% B 15% C 35% D 5% Câu 30: Cho phép lai (P): ♀AabbDd × ♂AaBbDd Biết rằng: 10% số tế bào sinh tinh có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, cặp NST khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li giảm phân I, cặp NST khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 8% số tế bào sinh trứng có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I cặp NST khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa thu F1 A 178 B 114 C 204 D 162 Câu 31: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX DE X de xảy hoán vị gen alen E e với tần số 30% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử ABX DE tạo từ thể A 45% B 8,75% C 2,5% D 11,25% Câu 32: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường, liên kết gen hồn tồn Có phép lai cho đời có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình? Ab Ab Ab AB AB AB (1) x (2) x (3) x ab ab ab aB aB aB AB AB AB AB AB ab (4) x (5) x (6) x aB Ab ab ab ab ab A B C D Câu 33: Trong vùng bình nguyên, lượng xạ chiếu xuống mặt đất 3.106 Kcalo/m2/ngày Thực vật đồng hoá 0,35% tổng lượng đưa vào lưới thức ăn Động vật ăn cỏ tích luỹ 25%, động vật ăn thịt bậc tích luỹ 1,5% lượng thức ăn Hiệu suất chuyển hoá lượng động vật ăn thịt bậc so với nguồn lượng từ thực vật A 0,37% B 0,0013125% C 0,4% D 0,145% Câu 34: Cho lai thể thực vật lồi khác cặp tính trạng tương phản chủng, F1 thu 100% ngun, đỏ, hạt tròn Sau cho F1 lai với khác loài thu hệ lai gồm: 1604 nguyên, vàng, hạt dài; 1596 chẻ, đỏ, hạt tròn; 398 nguyên, vàng, hạt tròn; 402 chẻ, đỏ, hạt dài Giả sử gen A: đỏ, a: vàng, B: hạt tròn, b: hạt dài, D: nguyên, d: chẻ Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen xảy A 30% B 40% C 12,5% D 20% Trang 4/6 Câu 35: Ở lồi thực vật giao phấn tự có gen A quy định hạt tròn trội hồn tồn so với gen a quy định hạt dài, gen B quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt trắng Hai cặp gen Aa, Bb phân ly độc lập Khi thu hoạch quần thể trạng thái cân di truyền, người ta thu 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25% hạt dài, trắng Nếu vụ sau cho kiểu hình hạt dài, đỏ trồng thu tỉ lệ kiểu hình hạt dài, đỏ A B C D 10 10 9 Câu 36: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂ Aa x ♀ Aa Cơ thể đực tạo giao tử mang gen A với sức sống 50%, giao tử mang gen a với sức sống 80%; thể tạo giao tử mang gen A có sức sống 100%, giao tử mang gen a với sức sống 50%; sức sống hợp tử mang kiểu gen đồng hợp gấp hai lần sức sống hợp tử mang kiểu gen dị hợp khơng có đột biến xảy Biết rằng, gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, tổng số cá thể mang tính trạng trội hệ F1, cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ: A 21/41 B 20/57 C 21/57 D 20/41 Câu 37: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp tử với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 5,625% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang tính trạng trội hai tính trạng lặn F1 A 26,25% B 14,375% C 57,5% D 40,625% Câu 38: Ở loài thực vật, gen qui định tính trạng, gen trội lặn hồn tồn Cho phép lai (P): AaBbDd x AaBbdd Có nhận định sau nói F1? I Tỉ lệ kiểu gen mang alen trội alen lặn 31,25% II Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn 46,875% III Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen 37,5% IV Có 18 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, đem lai hai chủng hoa đỏ, thân cao 120cm với hoa trắng, thân cao 100cm người ta thu F1 toàn hoa đỏ, thân cao 110cm Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu F2 phân li theo tỉ lệ: 6,25% hoa đỏ, thân cao 120cm 6,25% hoa trắng, thân cao 110cm 25% hoa đỏ, thân cao 115cm 12,5% hoa trắng, thân cao 105cm 31,25% hoa đỏ, thân cao 110cm 6,25% hoa trắng, thân cao 100cm 12,5% hoa đỏ, thân cao 105cm Biết diễn biến trình phát sinh nỗn hạt phấn nhau, khơng có đột biến xảy tính trạng màu sắc hoa cặp gen qui định Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? I Tính trạng chiều cao gen không alen tương tác theo kiểu cộng gộp qui định II Trong trình giảm phân F1 xảy tượng liên kết gen hồn tồn III Cây có kiểu hình hoa đỏ, thân cao 115cm F2 có loại kiểu gen khác IV Cho có kiểu hình hoa trắng, thân cao 105cm giao phấn ngẫu nhiên với nhau, hệ thu có kiểu hình hoa trắng, thân cao 100cm chiếm tỉ lệ 25% A B C D Trang 5/6 Câu 40: Phả hệ mô di truyền bệnh “P” bệnh “Q” người Hai bệnh hai alen lặn nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác gây Cho khơng có đột biến phát sinh Alen a gây bệnh bệnh P, alen b gây bệnh Q Các alen trội tương ứng A, B không gây bệnh (A, B trội hoàn toàn so với a b) Trong nhận định sau số nhận định là? I Có người phả hệ xác định xác kiểu gen II Có người phả hệ chắn mang cặp gen dị hợp tử 38 III Xác suất để cặp vợ chồng hệ III mang alen gây bệnh 45 IV Xác suất để người vợ hệ III mang kiểu gen dị hợp hai cặp gen A B C D - Trang 6/6 ... giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen Trang 2/6 Câu 19: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? A Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần chắn sống sinh cảnh B Ổ sinh thái loài giống hoàn... động vật giao phối, xét phép lai P: ♂ Aa x ♀ Aa Cơ thể đực tạo giao tử mang gen A với sức sống 50%, giao tử mang gen a với sức sống 80%; thể tạo giao tử mang gen A có sức sống 100%, giao tử mang... xanh, chúng cách ly sinh sản với Tuy nhiên ni lồi cá bể có chiếu sáng đơn sắc làm cho chúng có màu cá thể lồi lại giao phối với sinh Hai lồi hình thành chế cách ly sau ? A Cách ly sinh thái B Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (116) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (116)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay