ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (112)

7 7 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:09

Biên soạn: Trần Phi – Huy Vương – Nguyễn Trúc Quốc Anh – H Hồng Anh – Đức Anh Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) 21h30 – 22h20, thứ bảy, 23/3/2019 Bài kiểm tra gồm 07 trang Họ tên: SBD: _ -Câu 81 Q trình nước qua có vai trò? A Động lực đầu dòng mạch rây C Động lực đầu dòng mạch rây B Động lực đầu dòng mạch gỗ D Động lực đầu dòng mạch gỗ Câu 82 Ở nhóm động vật sau đây, hệ tuần hoàn thực chức vận chuyển dinh dưỡng mà khơng vận chuyển khí? A Chim B Cơn trùng C Cá D Lưỡng cư Câu 83 Một loài sinh vật có NST lưỡng bội 2n tế bào sinh dưỡng thể lồi có NST A n – B 2n – C n + D 2n + Câu 84 Tác nhân 5BU gây nên đột biến gen dạng nào? A cặp nu B thêm cặp nu C thay cặp A- T cặp G-X D thay thể cặp A-T cặp T- A Câu 85 Dạng đột biến sau làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể? A Mất đoạn B Đảo đoạn C Chuyển đoạn nhiễm săc thể D Lặp đoạn Câu 86 Phương pháp tạo giống gây đột biến đặc biệt có hiệu với loại sinh vật ? A Vi sinh vật B thực vật thân thảo C động vật kích thước nhỏ D Côn trùng Câu 87 Nhân tố sau nhân tố định hướng q trình tiến hóa: A Đột biến C Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên D Di – nhập gen Câu 88 Trong lịch sử phát triển sinh giới phát triển sinh giới qua đại địa chất, lưỡng cư côn trùng phát sinh kỉ sau đây? A Kỉ Pecmi B Kỉ Silua C Kỉ Ocđôvic D Kỉ Đêvôn Câu 89 Tảo giáp nở hoa làm chết lồi cá, tơm mối quan hệ? A Sinh vật ăn sinh vât B Kísinh C Cạnh tranh D Ức chế cảm nhiễm Câu 90 Khi nói giới hạn sinh thái, nhận định sau khơng xác? A Những lồi có giới hạn rộng nhiều nhân tố sinh thái thìcó vùng phân bố rộng ngược lại B Sức sống sinh vật cao nhất, mật độ lớn khoảng cực thuận giới hạn sinh thái C Khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật gọi khoảng chống chịu D Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian Câu 91 Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền 0,3 AA : 0,5 Aa : 0,2 aa Tần số alen A quần thể hệ F10 ? A 0,3 B 0,55 C 0,45 D 0,8 SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / Câu 92 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lý thuyết phép lai cho đời có kiểu hình trội 100% hai tính trạng? A AaBB × aaBb B aaBb × AaBb C aaBB × AABb D aabb × aaBB C aaBBdd D AabbDD Câu 93 Cơ thể sau có kiểu gen chủng ? A AABbDD B AaBbbDd Câu 94 Cho lai bíquả tròn với nhau, đời thu 275 bíquả tròn, 183 bíquả bầu dục, 31 bíquả dài Sự di truyền tính trạng hình dạng bítn theo quy luật A Phân li độc lập Menden B Tương tác cộng gộp C Tương tác bổ sung D Hoán vị gen Câu 95 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội khơng hồn tồn Theo líthuyết, phép lai sau cho đời đồng tính? A Aa x Aa B Aa x aa C Aa x AA D AA x AA Câu 96 Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp NST thường cách 17cm Lai cá thể ruồi giấm chủng (P) thân xám, cánh cụt với thân đen, cánh dài thu F1 Cho ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với Tính theo lý thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài F2 chiếm tỉ lệ A 50% B 56.25% C 64.37% D 41.5% Câu 97 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Quần xã đa dạng lưới thức ăn đơn giản B Trong chuỗi thức ăn, lồi có nhiều bậc dinh dưỡng C Chuỗi thức ăn nước ngắn chuỗi thức ăn cạn D Lưới thức ăn mô tả quan hệ dinh dưỡng lồi quần xã Câu 98 Khi nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên, phát biểu sau ? A Cạnh tranh cá thể quần thể khơng xảy khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể B Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản C Nhờ cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt lồi Câu 99 Phát biểu sau không nói đột biến gen ? A Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến B Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen C Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa D Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường phụ thuộc vào tổ hợp gen Câu 100 Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin Sau đột biến, gen có 4001 liên kết hiđro chiều dài không thay đổi Đây loại đột biến A Thay cặp G-X cặp A-T B Mất cặp nuclêôtit C Thêm cặp nuclêôtit D Thay cặp A-T cặp G-X SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / Câu 101 Đậu hà lan A thân cao trội hoàn toàn với gen a quy đinh thân thấp Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b hoa trắng Hai cặp gen phân ly độc lập biết không xảy đột biến Phát biểu sau không đúng? A Cho thân cao hoa đỏ tự thụ thu đời có loại kiểu hình số thân cao trắng đời chiếm tỷ lê 18,75% B Cho thân cao, hoa trắng tự thụ thu số cấy thân cao hoa trắng 75% C Cho thân cao hoa đỏ giao phấn với kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen thu đời có loại kiểu hình D Có phép lai cho đời kiểu hình thân cao, hoa trắng có kiểu gen Câu 102 Khi nói nhân tố tiến hóa, phát biểu khơng đúng? A Khơng phải nhân tố tiến hóa có khả làm biến đổi tần số alen quần thể B Chọn lọc tự nhiên tác động làm thay đổi tần số alen quần thể C Yếu tố ngẫu nhiên khơng phải lúc loại bỏ hồn tồn alen lặn có hại khỏi quần thể D Đột biến, giao phối ngẫu nhiên, di – nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa Câu 103 Khi giải thích đặc điểm thích nghi phương thức trao đổi khíở cá chép với mơi trường nước, có phát biểu ? I Các cung mang, phiến mang xòe có lực đẩy nước II Miệng nắp mang tham gia hoạt động hô hấp III Cách xếp mao mạch mang giúp dòng nước qua mang chảy song song chiều với dòng máu IV Hoạt động miệng nắp mang làm cho lượng nước đẩy qua đẩy lại tiếp xúc với mang nhiều lần giúp cá lấy 80% lượng oxi nước A B C D Câu 104 Có phát biểu sau khơng nói ảnh hưởng nhiệt độ hàm lượng nước đến q trình hơ hấp thực vật? I Ở tất loài, nhiệt độ tối thấp cho hô hấp – 10OC nhiệt độ tối cao 40 – 45OC II Trong giới hạn từ nhiệt độ tối thấp đến tối cao cường độ hô hấp tăng theo tăng nhiệt độ III Với loại hạt, hàm lượng nước hạt thấp thìhơ hấp diễn mạnh IV Với mô tươi sống, độ ẩm bão hòa (hoặc gần bão hòa) cường độ hơ hấp nhỏ A B C D Câu 105 Khi nói q trình diễn sinh thái, phát biểu sau có phát biểu không đúng? I Một nguyên nhân bên gây nên diễn sinh thái hoạt động mạnh loài ưu II Diễn nguyên sinh thường khởi đầu quần xã sinh vật dị dưỡng nấm, địa y III Trong giai đoạn đầu diễn nguyên sinh, hoạt động chủ yếu chọn lọc cảnh sinh thái CLTN tác động giai đoạn khắc nghiệt, gay gắt IV Sự biến đổi tuần tự, thay lẫn quần xã sinh vật diễn giai đoạn đầu giai đoạn trình diễn nguyên sinh Khi đễn giai đoạn đỉnh cực (climax) thìkhơng xảy thay biến đổi V Trong diễn nguyên sinh, giai đoạn đầu giai đoạn kéo dài A B C D Câu 106 Cho đột biến đảo đoạn không phá hỏng cấu trúc gen nhiễm sắc thể Khi nói hệ đột biến đảo đoạn, có phát biểu sau đúng? SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / I Đột biến đảo đoạn làm giảm tăng số lượng gen NST II Đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen thành phần nhóm gen liên kết III Đột biến đảo đoạn làm gen trở nên giảm mức độ hoạt động IV Đột biến đảo đoạn làm giảm khả sinh sản thể đột biến A B C D Câu 107 Nuôi cấy tế bào mô phân sinh đỉnh, tế bào tiến hành nhân đôi lần quan sát thấy lần nhân đơi thứ K có tế bào bị rối loạn tất cặp NST, lần nhân đơi lại diễn bình thường kết thúc trình nguyên phân thu 28 tế bào Biết NST loài 2n = 24 Có phát biểu sau đúng? I Trong tế bào con, tế bào 4n chiếm tỉ lệ 14,28% II Kết trình ni cấy tế bào hình thành tứ bội III Số NST môi trường cung cấp cho trình 744 NST IV Đột biến xảy lần nguyên phân thứ A B C D Câu 108 Khi nói kích thước quần thể, phát biểu sau đúng? I Mức độ cạnh tranh cá thể loài phụ thuộc vào mật độ cá thể không phụ thuộc vào nguồn sống môi trường II Nếu quần thể biệt lập với quần thể loài khác tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong kích thước quần thể trìổn định III Cạnh tranh lồi góp phần trìổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa mơi trường IV Cạnh tranh lồi khơng làm tiêu diệt lồi A B C D Câu 109 Cho gà trống lông trơn chủng lai với gà mái lông vằn, thu F1 100% gà lông trơn Tiếp tục cho gà mái lơng trơn F1 lai phân tích thu đời (Fa) có tỉ lệ gà lơng trơn: gà lơng vằn, lơng trơn tồn gà trống Theo líthuyết có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu lơng gà di truyền tương tác, hai gen nằm nhiễm sắc thể thường II Cho gà lông vằn Fa giao phối với nhau, có phép lai xuất gà mái lông trơn III Cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ gà trống lơng trơn 3/8 IV Cho Fa giao phối ngẫu nhiên, thu đươc đời có tỉ lệ gà trống lơng trơn 7/64 A B C D Câu 110 Giả sử quần xã có lưới thức ăn gồm lồi kíhiệu là: A, B, C, D, E, G, H Trong lồi A sinh vật sản xuất, lồi lại sinh vật tiêu thụ Theo lí thuyết, có phát biểu sau nói lưới thức ăn này? I Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng II Có tổng số 11 chuỗi thức ăn III Nếu loại bỏ bớt cá thể loài A tất lồi lại giảm số lượng cá thể IV Nếu loài A bị nhiễm độc nồng độ thấp thìlồi C bị nhiễm độc nồng độ cao so với loài A A B C D Câu 111 Theo líthuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau không đúng? I CLTN không tác động đến sinh vật môi trường sống không thay đổi II Tiến hóa xảy quần thể khơng có biến dị di truyền SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / III Theo quan niệm đại CLTN tác động lên cá thể sinh vật cá thể sinh vật tiến hóa IV Đối với q trình tiến hóa nhỏ, nhân tố đột biến có vai trò tạo alen làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định A B C D Câu 112 Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà mái chân thấp : gà trống chân cao: gà mái chân cao Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà trống chân cao : gà trống chân thấp: gà mái chân cao: gà mái chân thấp Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở đời phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25% II Ở phép lai thứ hai, gen nằm NST thường III Gà mái thứ có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp IV Nếu cho tất cá thể F1 phép lai giao phối ngẫu nhiên thìở F2 có số gà chân thấp chiếm 56,25% A B C D Câu 113 Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao từ Nếu q trình giảm phân, tế bào có NST kép mang gen BB không phân li giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo suy luận lí thuyết, q trình giảm phân nói cho giao tử với tỉ lệ? I loại với tỷ lệ 2:2:1:1:1 II loại với tỷ lệ 1:1:1:1:1:1:1:1 III loại với tỷ lệ 2:2:2:2:1:1:1:1 IV loại với tỷ lệ 4:4:2:1:1 V loại với tỷ lệ 6:4:1:1 VI loại với tỷ lệ 4:2:2:2:1:1 A B C D Câu 114 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A B có tác động gây chết giai đoạn phôi trạng thái đồng hợp tử trội AABB Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong lồi có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa vàng II Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 9:6:1 III Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số hoa đỏ IV Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu khơng chủng với xác suất 1/3 A B C D Câu 115 Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen Aa, Bb Dd phân li độc lập, tương tác bổ sung Khi kiểu gen có alen trội A, B D quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen lại quy định hoa trắng Có phát biểu sau đúng? SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / I Cho hoa đỏ giao phấn với hoa đỏ, thu đời có tỉ lệ đỏ : vàng Sẽ có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn II Cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng, thu đời có tỉ lệ vàng : trắng Sẽ có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn III Cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời có 100% hoa đỏ Sẽ có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn IV Cho hoa trắng tự thụ phấn, thu đời có 100% hoa trắng Sẽ có tối đa 15 sơ đồ lai thỏa mãn A B C D Câu 116 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 4/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32 A B C D Câu 117 Ở giống lúa , alen A quy định thân cao trội hoàn toàn với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với alen b quy định hoa trắng, hai gen nằm nhiễm sắc thể số cách 20cM Alen D quy định tròn trội hồn tồn với alen d quy định dài, alen E quy định chín sớm trội hồn tồn với alen e quy định chín muộn, hai gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X vùng khơng tương đồng cách 40 cM Thực phép lai (P) : AB De dE aB De X X X Y thu F1 Biết không xảy ab ab đột biến Theo líthuyết, có phát biểu ? I F1 có tối đa 56 loại kiểu gen 24 kiểu hình II Có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ,quả tròn, chín sớm III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm 14% IV Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ, tròn, chín muộn F1, xác suất để thu cá thể chủng 5/48 A B C D Câu 118 Ở gà, cho hai cá thể chủng mang gen tương phản lai với F1 tồn lơng xám, có sọc Cho gà mái F1 lai phân tích thu hệ lai cho 25% gà mái lơng vàng, có sọc : 25% gà mái lơng vàng, trơn, 20% gà trống lơng xám, có sọc : 20% gà trống lông vàng, trơn : 5% gà trống lơng xám, trơn : 5% gà trống lơng vàng, có sọc Biết lơng có sọc trội hồn tồn so với lông trơn Cho gà F1 lai với nhau, trường hợp gà trống F1 gà mái F1 có diễn biến giảm phân gà mái F1 đem lai phân tích Hãy xác định F2 tỉ lệ gà mang cặp gen dị hợp ? A 0,08 B 0,005 C 0,085 D 0,04 Câu 119 Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét gen Trong gen A, B, D, E gen có alen: A1, A2, A3; B1, B2, B3; D1, D2, D3; E1, E2, E3 phân li độc lập, A1 > A2 > A3; B1 > B2 > B3; D1 > D2 > D3; E1 > E2 > E3 Gen G có alen G1, G2, G1 > G2 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Các alen đột biến không ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản thể đột biến, đồng thời khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể Theo líthuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A3, B3, D3, E3, G2 alen đột biến thìcác thể đột biến quần thể có tối đa 2618 kiểu gen SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / II Nếu A3, B3, D3, E3, G2 alen đột biến thể đột biến tính trạng quần thể có tối đa 576 kiểu gen III Nếu A3, B3, D3, E2, G1 alen đột biến thìcác thể đột biến có tối đa 2775 kiểu gen IV Nếu A2, B2, D1, E1, G2 alen đột biến thể đột biến tính trạng quần thể có tối đa 1368 kiểu gen A B C D Câu 120 Ở người , gen quy định nhóm máu có ba alen IA, IB, IO nằm nhiễm sắc thể số alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B trội alen IO quy định nhóm máu O, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB Bệnh di truyền M gen có alen trội lặn hoàn toàn quy định Biết gen nằm vị trí locus khác nhiễm sắc thể số cách gen quy định nhóm máu 15cM Quan sát di truyền dòng họ người ta lập sơ đồ phả hệ sau: Biết người số 10 mang alen quy định bệnh M không xảy đột biến tất người phả hệ Theo lý thuyết, có phát biểu sau ? I Xác định xác kiểu gen người phả hệ II Người số 12 có xác suất mang kiểu gen dị hợp hai cặp gen 17/23 III Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng có nhóm máu O bị bệnh 0,666% IV Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng có nhóm kiểu gen A B C IA d 2,9% IO d D HẾT - SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / ... Trong giai đoạn đầu diễn nguyên sinh, hoạt động chủ yếu chọn lọc cảnh sinh thái CLTN tác động giai đoạn khắc nghiệt, gay gắt IV Sự biến đổi tuần tự, thay lẫn quần xã sinh vật diễn giai đoạn đầu giai... biểu sau đúng? SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019 - Trang / I Cho hoa đỏ giao phấn với hoa đỏ, thu đời có tỉ lệ đỏ : vàng Sẽ có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn II Cho hoa vàng giao phấn với... 15-16 sinh đầu lòng có nhóm máu O bị bệnh 0,666% IV Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng có nhóm kiểu gen A B C IA d 2,9% IO d D HẾT - SINH HỌC BEECLASS – ĐỀ THI THỬ LẦN V NĂM 2019
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (112) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (112)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay