ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (110)

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ TEST LÍ THUYẾT SINH LÝ THỰC VẬT L1 Câu Pha tối diễn vị trí lục lạp? A Ở chất B Ở màng C Ở tilacơit D Ở màng ngồi Câu Khi nói quang hợp thực vật,phương án sau đúng? A Pha sáng quang hợp tạo ATP NADPH để cung cấp cho pha tối B Pha tối quang hợp tạo NADP+ ATP để cung cấp cho pha sáng C Khi cường độ ánh sáng mạnh cường độ quang hợp mạnh D Nồng độ CO2 tăng cường độ quang hợp tăng Câu Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ? A Miền lông hút B Đỉnh sinh trưởng C Rễ D Miền sinh trưởng Câu Bào quan thực trình quang hợp xanh là: A Không bào B Riboxom C Lục lạp D ti thể Câu Khi nói vận chuyển chất cây,phát biểu sau đúng? A Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp vào ống rây B Mạch rây gồm tế bào sống mạch ống tế bào kèm C Dòng mạch gỗ vận chuyển sản phẩm đồng hóa chủ yếu saccarơzơ,axit amin, D Mạch gỗ gồm tế bào chết mạch rây quản bảo Câu Trong tŕnh hô hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP A Chu trình Crep B Chuỗi truyền electron C Lên men D Đường phân Câu Để tìm hiểu q trình hơ hấp thực vật, bạn học sinh làm thí nghiệm theo quy trình với 50g hạt đậu nảy mầm, nước vôi dụng cụ thí nghiệm đầy đủ Nhận định sau đúng? A Thí nghiệm thành cơng tiến hành điều kiện khơng có ánh sáng B Nếu thay hạt nảy mầm hạt khô kết thí nghiệm khơng thay đổi C Nếu thay nước vơi dung dịch xút kết thí nghiệm giống sử dụng nước vôi D Nước vôi bị vẩn đục hình thành CaCO3 Câu Q trình nước có vai trò A Tạo độ mềm cho thực vật thân thảo B Tạo lực hút phía để hút nước chất khoáng từ rễ lên C Giúp thải khí CO2 nhanh D Tạo điều kiện cho chất hữu vận chuyển xuống rễ Câu Khi nói pha sáng quang hợp, phát biểu sau ? A Diễn chất lục lạp B Tạo sản phẩm ATP, NADPH O2 C Cần nguyên liệu ADP, NADPH H2O D Không cần ánh sáng, diễn tilacoit Câu 10 Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên chủ yếu cho A Vi khuẩn phản nitrat hóa vi khuẩn nitrat hóa B Phân bón hóa học tŕnh cố định đạm vi khuẩn C Các phản ứng quang hóa q trình cố định đạm vi khuẩn D Quá trình phân giải xác sinh vật tŕnh cố định đạm vi khuẩn Câu 11 Lực sau động lực động mạch gỗ? A Chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn quan chứa Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 1/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo B Lực liên kết phân tử nước với C Lực hút thoát nước D Áp suất rễ Câu 12 Khi nói trình quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucôzơ B Nếu không xảy quang phân li nước APG khơng chuyển thành AlPG C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Trong quang hợp, O2 tạo từ CO2 Câu 13 Thực vật cạn chủ yếu hấp thụ ion khoáng qua phận sau đây? A Lá B Thân C Rễ D Hoa Câu 14 Phát biểu sau nói tŕnh hô hấp thực vật? A Giai đoạn đường phân xảy ti thể B Chu trình Crep diễn màng ngồi ti thể C Hơ hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep chuỗi truyền êlectron xảy ti thể D Trong q trình hơ hấp, tồn lượng giải phóng tích lũy ATP Câu 15 Chu trình C4 thích ứng với điều kiện ? A Cường độ ánh sáng bình thường, nhiệt độ bình thường, nồng độ CO2 bình thường, nồng độ O2 bình thường B Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao C Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp D Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp Câu 16 Quan sát thí nghiệm hình sau (chú ư: ống nghiệm đựng nước vôi bị vẩn đục) chọn kết luận đúng: A Đây thí nghiệm chứng tỏ trình quang hợp hạt nảy mầm có thải O2 B Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình hơ hấp hạt nảy mầm có thải CO2 C Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình quang hợp hạt nảy mầm có thải CO2 D Đây thí nghiệm chứng tỏ trình hơ hấp hạt nảy mầm có tạo CaCO3 Câu 17 Phát biểu sau sai nói pha sáng tŕnh quang hợp? A Trong pha sáng diễn trình quang phân li nước B Một sản phẩm pha sáng NADH C Pha sáng pha chuyển hóa lượng ánh sáng đă diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH D Ở thực vật, pha sáng diễn màng tilacoit lục lạp Câu 18 Trong thí nghiệm phát hơ hấp thực vật, đưa que diêm cháy vào bình chứa hạt sống nảy mầm, que diêm bị tắt Giải thích sau Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 2/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Bình chứa hạt nảy mầm có nước nên que diêm khơng cháy B Bình chứa hạt sống thiếu O2, hơ hấp đă hút hết O2 C Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế cháy D Bình chứa hạt sống cân áp suất khí làm que diêm tắt Câu 19 Khi nói trình quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Sản phẩm ổn định đâu tiên chu trình Canvin có cacbon B Quang phân ly nước cung cấp oxi cho giai đoạn cố định CO2 C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Nếu NADPH từ pha sáng, glucose khơng tham gia tổng hợp Câu 20 Ở thực vật C3, trình quang hợp cung cấp chất hữu chủ yếu cho thực nhóm tế bào đây? A Tế bào mô giậu B Tế bào mô xốp C Tế bào lỗ khí D Tế bào biểu b́ Câu 21 Vì lại sử dụng hạt nảy mầm thí nghiệm phát hơ hấp qua thải CO2? A Hạt nảy mầm hô hấp sử dụng O2 B Hạt nảy mầm trao đổi chất mạnh C Hạt nảy mầm xảy trình quang hợp mạnh D Hạt nảy mầm xảy q trình hơ hấp mạnh thải CO2 Câu 22 Khi làm thí nghiệm chứng minh hơ hấp hạt, người ta thiết kế thí nghiệm hình vẽ sau: Theo em giọt nước màu thí nghiệm di chuyển hướng nào? Vì sao? A Di chuyển phía bên phải q trình hơ hấp thải O2 B Di chuyển bên phải tŕnh hô hấp thải thải CO2 C Không di chuyển lượng CO2 thải tương đương lượng O2 hút vào D Di chuyển bên trái trình hơ hấp hút O2 Câu 23 Khi nói q trình hấp thụ nước ion khống, phát biểu sau sai? A Hấp thụ nước theo chế thẩm thấu, không cần lượng ATP B Hấp thụ ion khống ln cần có lượng ATP C Q trình hơ hấp rễ có liên quan đến q trình hấp thụ ion khống D Hấp thụ ion khống phải gắn liền với hấp thụ nước Câu 24 Khi nói hấp thụ nước thực vật cạn, phát biểu sau sai? A Hoạt động hô hấp rễ ảnh hưởng đến hấp thu nước rễ B Nước từ dịch đất nước cao vào tế bào lơng hút nước thấp C Nồng độ ôxi đất giảm tăng hấp thu nước D Trời lạnh hấp thu nước giảm Câu 25 Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu rõ quan sau cây? A Sự thay đổi kích thước B Sự thay đổi số lượng C Sự thay đổi số lượng D Sự thay đổi màu sắc Câu 26 Khi nói q trình nước lá,phát biểu sau sai: Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 3/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Thốt nước có vai trò tạo lực hút hút dòng nước ion khoáng từ rễ lên đến phận khác bề mặt đất B Thoát hơ nước có tác dụng hạ nhiệt độ giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên cần cho q trình quang hợp C Thốt nước qua mặt mạnh qua mặt ccura khí khổng phân bố chủ yếu mắt D Thoát nước qua cutin chiếm đến 1/4 ánh sáng,giảm xuống 1/10 chịu bóng Câu 27 Nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên nhờ hệ mạch sau đây? A Mạch gỗ B Mạch rây C Cả mạch gỗ mạch rây D Mạch rây tế bào kèm Câu 28 Hiện tượng ứ dọt thân thảo vào buổi sáng sớm có độ ẩm khơng khí cao do: A Lực thoát nước kéo nước từ rễ lên B Lực đẩy áp suất rễ đẩy nước từ rễ lên C Lực liên kết nước với thành mạch dẫn đẩy nước từ rễ lên D Q trình hơ hấp tạo nước ngưng tụ bề mặt Câu 29 Cho sơ đồ mối quan hệ quang hợp thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình a) với nhiệt độ (hình b) Hãy cho biết kết luận sau sau đường cong nhóm thực vật đúng? A Thực vật C3 có đường II, IV C Thực vật C4 có đường II, III B Thực vật C4 có đường I, IV D Thực vật C3 có đường I, III Câu 30 Khi nói ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến q trình quang hợp thực vật, phát biểu sau sai? A Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng B Quang hợp bị giảm mạnh bị ngừng trệ bị thiếu nước C Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến phản ứng enzim quang hợp D CO2 ảnh hưởng đến quang hợp CO2 nguyên liệu pha tối Câu 31 Lấy 100g hạt nhú mầm chia thành phần Đổ nước sôi lên hai phần để giết chết hạt Tiếp theo cho phần hạt vào bình nút chặt để khoảng từ 1,5 đến Mở nút bình chứa hạt sống (bình a) nhanh chóng đưa nến cháy vào bình, nến tắt Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết (bình b) đưa nến cháy vào bình, nến tiếp tục cháy Nhận xét sau đúng? Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 4/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Bình b hạt hơ hấp cung cấp nhiệt cho nến cháy B Bình a hạt khơng xảy hơ hấp khơng tạo O2 nến tắt C Bình a hạt hô hấp hút O2 nên nến tắt D Bình b hạt hơ hấp tạo O2 nên nến cháy Câu 32 Ở xương rồng, nước chủ yếu thoát qua quan sau đây? A Lá B Thân C Cành D Rễ Câu 33 Trong môi trường khí hậu nhiệt đới,hiệu suất quang hợp thực vật C3 thấp nhiều so với hiệu suất quang hợp thực vật C4.Giải thích sau sai? A Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng thấp thực vật C3 B Điểm bão hòa nhiệt độ C4 cao C3 C Thực vật C3 có hơ hấp sáng,còn thực vật C4 khơng D Thực vật C4 có loại lục lạp thực chức năng: cố định CO2 sơ cấp tổng hợp chất hữu Câu 34 Có thể sử dụng hóa chất sau để phát trình hơ hấp thực vật thải khí CO2? A Dung dịch NaCl B Dung dịch Ca(OH)2 C Dung dịch KCl D Dung dịch H2SO4 Câu 35 Khi nói quang hợp thực vật,phát biểu sau đúng? A Tất sắc tố quang hợp tham gia trình quang hợp B Sắc tố quang hợp phân bố màng tilacoit C Quá trình quang hợp diễn loài thực vật D Tất tế bào thực vật tiến hành quang hợp Câu 36 Trước vào mạch gỗ rễ, nước chất khống hòa tan ln phải qua cấu trúc sau A Khí khổng B Tế bào nội bì C Tế bào lơng hút D Tế bào nhu mô vỏ Câu 37 Điều kiện không để tŕnh cố định nitơ khí xảy ra? A Được cung cấp ATP B Có lực khử mạnh C Có tham gia enzim nitrogenaza D Thực điều kiện hiếu khí Câu 38 Nhóm vi khuẩn sau có khả chuyển hóa NO3– thành N2? A Vi khuẩn amơn hóa B Vi khuẩn cố định nitơ C Vi khuẩn nitrat hóa D Vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 39 Nhận định sau khơng nói ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu? A Khơng thể thay nguyên tố khác B Tham gia trực tiếp gián tiếp vào tŕnh chuyển hóa vật chất thể C Nguyên tố mà thiếu khơng hồn thành chu trình sống D Thường phân chia thành nguyên tố đại lượng vi lượng tương ứng với hàm lượng chúng mơ thực vật Câu 40 Vai trò q trình nước với đời sống cây? A Là động lực đầu dòng mạch gỗ vận chuyển nước ion khoáng từ rễ đến quan (ở sống cạn) B Giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng C Khi khí khổng mở (để nước, CO2 khuyếch tán vào cần cho quang hợp D Cả A, B C Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 5/5 ... phân ly nước cung cấp oxi cho giai đoạn cố định CO2 C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Nếu khơng có NADPH từ pha sáng, glucose không tham gia tổng hợp Câu 20 Ở thực... tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucơzơ B Nếu khơng xảy quang phân li nước APG khơng chuyển thành AlPG C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D... khơng nói ngun tố dinh dưỡng khống thi t yếu? A Không thể thay nguyên tố khác B Tham gia trực tiếp gián tiếp vào tŕnh chuyển hóa vật chất thể C Nguyên tố mà thi u khơng hồn thành chu trình sống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (110) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (110)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay