ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (108)

6 3 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

SINH HỌC THẦY KEN ĐỀ THI THỬ THPT 2019 – LẦN Ths Nguyễn Văn Nhật Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Nguyên tố có vai trò thành phần diệp lục, hoạt hóa enzyme thể thực vật? A Nitơ B Phốtpho C Kali D Magiê Câu 2: Vào kỉ nào, động vật phát sinh lưỡng cư, côn trùng phân hóa cá xương? A Cacbon B Đềvơn C Silua D Pecmi Câu 3: Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể có đường kính 300nm là: A Sợi siêu xoắn B Sợi D Sợi nhiễm sắc D Cromatit Câu 4: Trong q trình tiêu hóa thức ăn Trâu, phận tiết Pepsin HCL để tiêu hóa protein vi sinh vật cỏ? A Dạ cỏ B Dạ tổ ong C Dạ múi khế D Dạ sách Câu 5: Những ba mang tính thối hóa? A AUU, UAA B AGU, UGA C GUA, AUG D GUU, UUG Câu 6: Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:2:1? A Aa x Aa B AA x AA C AA x aa D Aa x aa Câu 7: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa, tần số alen a quần thể là: A 0,15 B 0,25 C 0,35 D 0,45 Câu 8: Kiểu gen giảm phân bình thường cho tỉ lệ giao tử aB=0,25? A AaBB B aaBb C AaBb D aaBB Câu 9: Loại phân tử xem có vai trò “người phiên dịch” dịch mã? A mARN B tARN C rARN D AND Câu 10: Những lồi hơ hấp hệ thống ống, túi khí? A Cá mè, Tơm C Châu chấu, Bọ que B Trùng giày, Thủy tức D Chim bồ câu, Gà Câu 11: Phương pháp nhanh chóng tạo nhiều cá thể có kiểu gen đồng hợp tử? A Lai tế bào sinh dưỡng C Dung hợp tế bào trần B Nuôi cấy hạt phấn kết hợp đa bội hóa D Nhân vơ tính D d Câu 12: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX e X E đ xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ d lệ loại giao tử abX e tạo từ thể : A 10,0% B 7,5% C 5,0% D 2,5% Câu 13: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, phát biểu sau đúng? A CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen gián tiếp làm thay đổi kiểu hình cá thể B CLTN ln đào thải biến dị có hại hồn thồn khỏi quần thể C CLTN tạo kiểu gen nên quy định chiều hướng tiến hóa D CLTN nhanh chóng đào thải alen trội có hại khỏi quần thể Câu 14: Một phân tử mARN có tỷ lệ loại ribơnuclêơtit sau A:U:G:X=1:3:4:3 tính theo lý thuyết tỉ lệ ba mã hóa acid amin chứa nu loại G nu loại khác là: A 0,252 B 0,216 C 0,336 D 0,288 Câu 15: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nhân tố gây “phiêu bạt di truyền” với đặc điểm làm thay đổi tần số alen không theo hướng định làm alen có hại trở nên phổ biến quần thể? A Di – Nhập gen C Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 Câu 16: Cho biết anticodon ARN vận chuyển axit amin tương ứng sau: Anticodon GGG XXX GXU XGA AGX UXG Axit amin Pro Gly Arg Ala Ser Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nucleotit 5’GGGXXXAGXXGA3’ mang thơng tin mã hóa cho đoạn polypeptit có axit amin nào? A Gly – Pro – Ser – Arg C Pro – Gly – Ser – Ala B Ser – Arg – Pro – Gly D Ser – Ala – Gly – Pro Câu 17: Cho số tượng sau, tượng biểu cách li sau hợp tử? A Ngựa vằn châu Phi không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á B Cừu giao phối với dê, thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết C Các lồi khác có giao phối tinh trùng bị chết, khơng thụ tinh D Các khác lồi có cấu tạo hoa khác nên hạt phấn lồi thường khơng thụ phấn cho hoa loài khác Câu 18: Năm 1953, S.Milơ (S Miller) Urây thực thí nghiệm tạo mơi trường có thành phần hóa học giống khí ngun thủy đặt điều kiện phóng điện liên tục tuần, thu axit amin phân tử hữu khác Thành phần hóa học nằm bình cầu (đóng khung) có phóng điện là: A NH3, CH4, H2, H20 B NH3, CH4, O2, H20 C NH3, O2, H2, H2O D NH3, H2, O2, H2O Câu 19: Một quần thể có kích thước giảm mức tối thiểu dễ vào trạng thái suy vong vì: A Số lượng cá thể dẫn đến nguy xuất cư sang khu vực khác phận cá thể làm quần thể tan rã B Kích thước quần thể nhỏ dễ chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên, dẫn đến biến động di truyền, tăng giao phối cận huyết, làm nghèo vốn gen C Số lượng cá thể làm giảm tiềm sinh học quần thể, quần thể phục hồi D Kích thước quần thể nhỏ dẫn đến suy giảm di nhập gen,làm giảm đa dạng di truyền Câu 20: Ở đậu Hà Lan gen A qui định hạt vàng, gen a qui định hạt xanh; gen B qui định vỏ hạt trơn, gen b qui định vỏ hạt nhăn, gen phân ly độc lập Có phép lai (P) để tạo đời (F1) đồng tính hạt vàng, vỏ trơn? A B 11 C 13 D 15 Câu 21: Tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm hai cặp NST khác tương tác gen theo kiểu bổ sung, có gen A B quy định hoa đỏ, thiếu hai gen A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Ở quần thể cân di truyền, alen A có tần số 0,4 alen B có tần số 0,3 Theo lý thuyết, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 12% B 32,64% C 1,44% D 56,25% Câu 22: Ở quần thể động vật, giới đực dị giao tử locus I có alen, locus II có alen locus nằm vùng không tương đồng X,Y Locus III có alen nằm NST Y khơng có alen tương ứng X Trong số phát biểu sau đây, phát biểu khơng xác? A Có tối đa 45 kiểu gen locus xuất quần thể B Nếu quần thể giao phối ngẫu nhiên, tạo 504 kiểu giao phối khác QT C Nếu locus thứ III có đột biến gen tạo alen đa dạng kiểu gen tối đa quần thể tăng thêm 13,33% D Việc xuất alen locus thứ III tạo đa dạng kiểu gen lớn so với việc xuất alen locus I SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 Câu 23: Vợ chồng thuộc nhóm máu A, đứa đầu họ trai máu O, thứ gái máu A Người gái họ kết với người chồng nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng sinh người không giới tính khơng nhóm máu bao nhiêu? A 29,17% B 6,11 % C 30,56% D 61,1 % Câu 24:Tiến hành thí nghiệm cho 50g hạt nảy mầm vào bình thủy tinh, nút chặt bình Để sau Tiến hành đổ nước từ từ vào bình hình vẽ Một học sinh có nhận định sau: I Đây thí nghiệm chứng tỏ quang hợp sử dụng CO2 làm nguyên liệu II Khi đổ nước vào bình, CO2 bị đẩy qua ống chữ U vào ống nghiệm nên nước vôi bị đục III Qua thí nghiệm khẳng định q trình hơ hấp thải CO2 tỏa nhiệt IV Nếu thay đổi nước vôi ống nghiệm nước Bari: Ba(OH)2 kết nước ống nghiệm khơng bị đục.S Có nhận định đúng? A B C D Câu 25: Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau: Quần thể 1: 100% Aa Quần thể 2: 100%AA Quần thể 3: 100% aa Quần thể 4: 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = Quần thể 5:0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = Quần thể 6: 0,64 AA + 0,04 aa + 0,32 Aa= Quần thể 7: 0,2XAY:0,3XaY:0,18XAXA:0,24XAXa:0,08XaXa Trong quần thể trên, số quần thể trạng thái cân di truyền H-W là: A B C D Câu 26: Cho lưới thức ăn phát biểu sau: I Có lồi thuộc sinh vật tiêu thụ bậc II Khi kiến yếu tố ngẫu nhiên tác động làm giảm số lượng mạnh tất yếu kéo theo giảm số lượng chuột III Có chuỗi thức ăn lưới thức ăn IV Chuột ếch có mối quan hệ cạnh tranh V Giả sử lượng cỏ tạo 200.00 kcal, mức lượng châu chấu 19.000 Kcal, chuột 2000 Kcal, rắn 195 kcal hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng bậc dinh dưỡng 9,75% Số phát biểu không là: A B C.4 D SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 Câu 27: Cho mối quan hệ sinh thái sau:  Hải quỳ cua  Tảo nở hoa cá  Bạch đàn mọc theo nhóm  Cây nắp ấm bắt ruồi  Tằm gửi chủ  Thông nhựa liền rễ  Chim mỏ đỏ linh dương  Cá mẹ ăn cá  Sáo đậu lưng trâu Bạn Ken có số nhận định mối quan hệ trên, có phát biểu đúng? I Có mối quan hệ loài II Trong quan hệ khác lồi, có mối quan hệ mà lồi sinh vật có hại III Khơng có mối quan hệ quan hệ hội sinh IV Có mối quan hệ quan hệ kí sinh A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau Quang hợp nhóm thực vật: (1) Nhóm thực vật C4 gồm loài sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới ví dụ mía, rau dền, ngơ, kê, cao lương (2) Thực vật C4 ưu việt thực vật C3 cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù O2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước thấp (3) Tồn thời gian q trình quang hợp thực vật CAM C4 giống nhau, diễn vào ban ngày Riêng thực vật C3 diễn chu trình Canvil vào ban đêm (4) Sản phẩm trực tiếp chu trình Canvin Ribulose 1,5 diphotphat Đây chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6 Có phát biểu đúng? A B C D Câu 29: Trong quần thể động vật, xét gen có alen A>a, gen có alen B>b Tại lúc khảo sát cấu trúc di truyền quần thể gen nói sau: 0,525AA:0,15Aa:0,325aa 0,6BB:0,2Bb:0,2bb (Khơng có đột biến biến động di truyền khác) Cho nhận định sau: (1) Nếu quần thể quần thể giao phối ngẫu nhiên, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội tính trạng sau đời giao phối ngẫu nhiên 76,44% (2) Nếu quần thể quần thể giao phối ngẫu nhiên, quần thể cân gen không cân gen theo Hacdi-Wenbeirg (3) Nếu quần thể tự phối đời liên tiếp đời thứ 3, xét gen 2, BB chiếm 5% (4) Nếu quần thể quần thể tự phối, xét gen 1, có yếu tố môi trường tác động làm cho cá thể trưởng thành non có kiểu gen AA bị đào thải tồn khỏi quần thể sau đời tự phối số, tỉ lệ trưởng thành có kiểu gen Aa 60% Có nhận định đúng? A B C D Câu 30: Cho bệnh tật di truyền người: (a) Ung thư máu (d) Hội chứng/ bệnh mèo kêu (g) Mù màu đỏ - lục (b) Máu khó đơng (e) Clainphento (h) Tớc-nơ (c) Đao (f) Túm lông tai (i) Bạch tạng Xét số bệnh/ hội chứng trên, có phát biểu đúng? (1) Có bệnh/ hội chứng đột biến nhiễm sắc thể (2) Có bệnh/ hội chứng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (3) Có bệnh/ hội chứng đột biến gen nằm nhiễm sắc thể Y, không alen X (4) Có bệnh/ hội chứng biểu nam nữ (5) Có bệnh/ hội chứng biểu nhiều nam nữ A B C D Câu 31: Cho phát biểu hệ sinh thái: (1) Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh (môi trường vô sinh quần xã) Sinh vật quần xã tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vô sinh quần xã (2) Nhóm sinh vật phân giải hệ sinh thái chủ yếu vi khuẩn, nấm, số lồi động vật khơng xương sống (giun đất, sâu bọ…) (3) Nhóm sinh vật sản xuất hệ sinh thái chủ yếu thực vật số VSV dị dưỡng SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 (4) Xác động vật thuộc nhóm thành phần hữu sinh quần xã Có phát biểu đúng? A B C D AB B b AB B Câu 32: Ở mội loài thú,tiến hành phép lai P: ♀ X X ×♂ X Y thu F1 Trong ab ab tổng số cá thể F1, có 16,5% số cá thể đực có kiểu hình trội ba tính trạng Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen qụá trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 40 cM III F1 có 8,5% so cá thể dị hợp tử vè cặp gen IV F1 có 28% số cá thể có kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 33: Cho phép lai (P): ♂AaBbdd x ♀AaBbDd Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 10% số tế bào sinh trứng có cặp NST mang cặp gen Dd khơng phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường; 2% số tế bào sinh trứng khác có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường, giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Theo lí thuyết, đời con, tỉ lệ hợp tử đột biến A 80,96% B 9,84% C 19,04% D 17,2% Câu 34: Một sinh viên ni phân tử ADN kép, thẳng có mạch N14, cho nhân đôi lần môi trường N14, sau chuyển tồn lượng ADN sang mơi trường N15 tiếp tục cho lượng ADN nhân đôi lần Cuối cùng, chuyển tồn ADN lại mơi trường N14, tiến hành cho nhân đôi thêm lần Sau thực hành với độ chuẩn xác cao thí nghiệm, khơng có đột biến xảy ra, sinh viên có số kết luận ban đầu sau: I Tổng số ADN thu 64 II Số phân tử ADN mạch có nguyên liệu từ N14 mạch từ nguyên liệu từ N15 48 III Tỉ lệ phân tử ADN chứa nguyên liệu từ N14 12,5% IV Khơng có ADN chứa nguyên liệu từ N15 Có kết luận đúng? A B C D Câu 35: Giả sử có tế bào sinh tinh lồi thú có kiểu gen Ab/aB giảm phân bình thường Nếu khơng có hốn vị, số loại giao tử tối đa 2 Nếu có tế bào xảy hốn vị tạo loại giao tử với tỉ lệ 5:5:3:3 Nếu có tế bào xảy hốn vị giao tử aB chiếm tỉ lệ 37,5% Nếu tế bào xảy hốn vị tạo loại giao tử AB chiếm tỉ lệ 25% Tính theo lí thuyết, có phát biểu đúng? A B C D Câu 36: Khi xét tế bào loài thực vật lưỡng bội 2n=24 Bạn Ken có số phát biểu sau: (1) Nếu không xảy đột biến, tế bào trải qua giảm phân, kỳ sau giảm phân II, có tổng cộng 24 cromatit 24 tâm động (2) Có tối đa 12 trường hợp dạng đột biến thể ba kép có TB bị đột biến lệch bội (3) Nếu không xảy đột biến, tế bào nguyên phân đợt số lượng nhiễm sắc thể môi trường cung cấp 744 (nhiễm sắc thể) (4) Nếu bào bị ĐB trở thành dạng có 25 NST gọi dạng đột biến tam bội Có nhận định chưa xác? A B C D SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 Câu 37: Ở loài thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen không alen A,a; B,d D,d quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen có thêm alen trội chiều cao tăng 10cm Cây thấp có chiều cao 100cm Cho cao giao phấn với thấp thu F1 Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 (Khơng xảy đột biến, tính theo lý thuyết) Bạn Ken có kết luận sau: (1) F2 có 64 tổ hợp lai loại kiểu hình, F1 có chiều cao 130cm (2) Kiểu hình có kiểu gen quy định chứa alen trội alen lặn 15/64 cao 130cm (3) Kiểu hình có kiểu gen quy định chứa alen trội có tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen quy định chứa alen lặn (4) Kiểu hình có KG quy định chứa alen trội alen lặn chiếm tỉ lệ 15/64 cao 120cm Có kết luận đúng? A.1 B C D Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hồn Ab DE Ab De tồn so với alen e quy định dài Tính theo lí thuyết, phép lai (P) ♀ x♂ aB de aB dE trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, vàng, tròn chiếm tỉ lệ A 9,69 % B 8,16 % C 10,26 % D 11,34 % Câu 39: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai gen, gen có hai alen (B, b D, d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? (1) Kiểu gen (P) AB/ab Dd (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, đời kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 40: Ở người, Xét bệnh PKL gồm alen D trội hoàn toàn so với alen d, gen quy định biểu bệnh liên kết với tính trạng nhóm máu gồm alen IA, IB IO Khoảng cách gen 11 cM Cho phả hệ gia đình sau: (1) Nếu người vợ mang thai, bác sỹ chuẩn đốn xác đứa có nhóm máu B, xác suất để đứa gái bị bệnh D 5,5% (2) Người chồng bắt buộc phải có kiểu gen DIO//dIB (3) Vào năm sau, người vợ lại mang thai, lần bác sỹ chuẩn đốn xác đứa có nhóm máu AB Xác suất để đứa không bị bệnh 5% Đứa gái bị bệnh D, mang nhóm máu A cặp vợ chồng 3,4 kết với người trai có kiểu gen dị hợp bệnh D, máu O Xác suất sinh đứa trai nhóm máu A, không bị bệnh 10% Số nhận định là: A B C D SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 ... biểu hệ sinh thái: (1) Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật sinh cảnh (môi trường vô sinh quần xã) Sinh vật quần xã tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vơ sinh quần xã (2) Nhóm sinh vật... suất sinh thái bậc dinh dưỡng bậc dinh dưỡng 9,75% Số phát biểu không là: A B C.4 D SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT QG TOÀN QUỐC – OFFLINE TP HUẾ - 0326.545.838 Câu 27: Cho mối quan hệ sinh. .. hệ sinh thái chủ yếu vi khuẩn, nấm, số lồi động vật khơng xương sống (giun đất, sâu bọ…) (3) Nhóm sinh vật sản xuất hệ sinh thái chủ yếu thực vật số VSV dị dưỡng SINH HỌC THẦY KEN – LUYỆN THI THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (108) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (108)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay