ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (107)

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

ĐỀ LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU Follow facebook Thảo Phạm tại: https://www.facebook.com/thao.pham.9250 Tham gia group hỗ trợ học tập: https://www.facebook.com/groups/1738287219558404/ Đăng kí tham gia khóa LUYỆN ĐỀ SINH HỌC HAY VÀ KHĨ: http://luyendesinhhochayvakho.com/dang-ki-khoa-hoc/ Đăng kí tham gia khóa học Sinh học: http://luyendesinhhochayvakho.com/dang-ki-combo/ Câu Trong chế di truyền cấp độ phân tử, đặc điểm sau có enzim ARN – pôlimeraza enzim ADN – pơlimeraza? (1) Có khả tháo xoắn phân tử ADN (2) Có khả tổng hợp mạch pơlinuclêơtit theo chiều 5’ – 3’ mà không cần đoạn mồi (3) Có khả tách hai mạch ADN mẹ (4) Có khả hoạt động hai mạch phân tử ADN (5) Có khả lắp ráp nuclêôtit mạch theo nguyên tắc bổ sung với nuclêôtit mạch ADN khuôn Phương án là: A 4, B 1, 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 1, 2, Câu Trong ví dụ sau đây, có ví dụ thường biến? (1) Cây bàng rụng mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc (2) Một số lồi thú xứ lạnh, mùa đơng có lơng dày màu trắng, mùa hè có lơng thưa màu vàng xám (3) Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày (4) Các hoa cẩm tú cầu có kiểu gen biểu màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH môi trường đất (5) Ở người bệnh pheninketo niệu gen lặn NST thường quy định Nếu không phát chữa trị kịp thời trẻ em bị bệnh bị thiểu trí tuệ A B C D Câu Tính trạng gen thuộc vùng nằm NST giới tính X quy định có đặc điểm phù hợp đặc điểm sau đây? (1) Tính trạng lặn dễ biểu giới dị giao (2) Có tượng di truyền chéo (3) Tính trạng khơng biểu giới đồng giao (4) Lai thuận lai nghịch cho kết khác (5) Mẹ (XX) dị hợp sinh hai dạng đực với tỉ lệ ngang (6) Bố (XY) bị bệnh sinh tất đực không bị bệnh A B C D Câu Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo đường cong thể hình bên xảy điều kiện số điều kiện đây? (1) Mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng (2) Nguồn sống môi trường dồi (3) Điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng (4) Không gian cư trú quần thể không bị giới hạn (5) Mức độ sinh sản mức độ tử vong xấp xỉ (6) Điều kiện ngoại cảnh hoàn toàn thuận lợi (7) Khả sinh học cá thể thuận lợi cho sinh sản A B C D Câu Cho thơng tin hóa thạch: (1) Lồi cá Phổi có hình dạng gần khơng thay đổi suốt hàng triệu năm tiến hóa nên chúng xem “hóa thạch sống” (2) Từ hóa thạch, người ta biết lịch sử xuất hiện, phát triển diệt vong lồi (3) Hóa thạch dẫn liệu giúp nghiên cứu lịch sử vỏ đất (4) Hóa thạch chứng gián tiếp cho ta thấy mối quan hệ tiến hóa lồi Các thơng tin hóa thạch là: A (1), (2) (3) B (3) (4) C (2) (3) D (1) (4) Câu Khi nói kích thước quần thể sinh vật, có phát biểu sau khơng đúng? (1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác lồi (2) Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển (3) Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường (4) Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển A B C D Câu Cho lưới thức ăn đồng cỏ đơn giản hình bên Hãy cho biết nhận xét sau, có nhận xét đúng? (1) Lưới thức ăn có loại chuỗi thức ăn (2) Diều hâu sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Ếch chuột thuộc bậc dinh dưỡng (4) Rắn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp mắt xích chung (5) Chuột ếch có trùng lặp ổ sinh thái A B C D Câu Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli có N14 Ni môi trường chứa N14 ( lần thứ 1) Sau hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N15 ( lần thứ 2) tế bào nhân đơi lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang nuôi cấy mơi trường có N14( lần thứ 3) để chúng nhân đôi lần số phân tử ADN chứa N14 ; chứa N15 ; chứa N14 N15 lần thứ : A phân tử, phân tử phân tử B phân tử, phân tử 12 phân tử C phân tử, phân tử 14 phân tử D phân tử, phân tử phân tử Câu Trong trình diễn bãi đất trống có nhóm thực vật kí hiệu A, B, C, D với đặc điểm sinh thái loài sau: - Nhóm lồi A lồi gỗ, kích thước lớn Phiến to, mỏng, mặt bóng, màu sẫm có mơ giậu phát triển - Nhóm lồi B lồi gỗ, kích thước lớn Phiến nhỏ, dày cứng, màu nhạt, có mơ giậu phát triển - Nhóm lồi C lồi cỏ Phiến nhỏ, thn dài cứng, gân phát triển - Nhóm lồi D lồi thân thảo Phiến to, mỏng, màu sẫm, mô giậu khơng phát triển Thứ tự lồi đến sống phạm vi bãi đất nói trên: A C → D → B → A B C → A → B → D C C → B → A → D D C → D → A → B Câu 10 Hình ảnh bên thể dạng đột biến gen ruồi giấm Cho thông tin vai trò nhân tố tiến hóa sau: (1) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định (2) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen chậm (3) Không làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (4) Làm phát xuất alen quần thể (5) Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể cho dù alen có lợi Số thơng tin nói vai trò đột biến gen là: A B C D Câu 11 Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể C Cạnh tranh cá thể quần thể khơng xảy khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt lồi Câu 12 Khi nói phương pháp tạo giống công nghệ tế bào thực vật, phát biểu sau không đúng? A Một công nghệ tế bào lai giống khác loài kĩ thuật dung hợp tế bào trần B Phương pháp nuôi cấy hạt phấn đơn bội (n) gây lưỡng bội tạo lưỡng bội (2n) hoàn chỉnh đồng kiểu gen C Nhờ công nghệ tế bào tạo giống trồng biến đổi gen cho suất cao D Bằng công nghệ tế bào tạo trồng đồng kiểu gen nhanh từ có kiểu gen quý Câu 13 Hình ảnh sau biểu diễn cấu trúc loại ARN: Một số nhận xét đưa sau Các em cho biết số nhận xét có nhận xét khơng đúng? Loại ARN tARN Loại rARN loại mARN mARN có cấu trúc mạch kép Trong loại ARN, rARN có hàm lượng tARN có nhiệm vụ vận chuyển axit amin trình dịch mã mARN dùng để làm khn cho q trình dịch mã, ba mở đầu (AUG) nằm đầu 5’ mARN Hai tiểu đơn vị riboxom gắn kết với trước lúc dịch mã Sau dịch mã xong, mARN thường enzim phân hủy Cả loại ARN cấu tạo từ loại nucleotit A, U, G, X A B C D Câu 14 Một số nhận xét hình ảnh bên đưa sau: Hình ảnh bên diễn tả NST người phụ nữ bị bệnh Đao Hình ảnh bên diễn tả NST người đàn ông bị bệnh Claiphentơ Bệnh phát nhờ phương pháp nghiên cứu phân tử Người đàn ơng có NST hình sống NST số 21 nhỏ, chứa gen phần lớn NST khác nên cân gen thừa NST 21 nghiêm trọng Những người mắc hội chứng người đàn ông thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày Có nhận xét đúng? A B C D Câu 15 Người ta tăng suất sinh học hệ sinh thái nông nghiệp cách tăng lượng chất chu chuyển nội hệ sinh thái Các phương pháp để tăng lượng chất chu chuyển: (1) Tăng cường sử dụng lại rác thải hữu (2) Tăng cường sử dụng đạm sinh học (3) Tăng cường sử dụng phân bón hóa học (4) Làm giảm chất dinh dưỡng khỏi hệ sinh thái Phương án đúng: A (1), (2), (3) B (1), (2), (4) C (1), (3), (4) D (2), (3), (4) Câu 16 Sự tăng trưởng kích thước quần thể cá rô mô tả đồ thị sau: Cho nhận xét sau: (1) Từ đồ thị cho thấy quần thể cá rô tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện môi trường bị giới hạn (2) Tốc độ tăng trưởng quần thể cá rô tăng dần đạt giá trị tối đa điểm uốn, qua điểm uốn tốc độ tăng trưởng quần thể giảm dần dừng lại quần thể đạt kích thước tối đa (3) Ở pha cân bằng, quần thể cá rơ có số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường (4) Quần thể có số lượng tăng lên nhanh trước điểm uốn nhờ quan hệ hỗ trợ diễn mạnh mẽ quần thể sinh vật Số nhận xét là: A B C D Câu 17 Trong trình ơn thi THPT Quốc Gia mơn Sinh học, học sinh so sánh giống khác đặc điểm gen nằm nhiễm sắc thể thường gen nằm nhiễm sắc thể giới tính ruồi giấm lập bảng tổng kết sau: Gen nằm nhiễm sắc thể thường Gen nằm nhiễm sắc thể giới tính (1) Số lượng nhiều (2) Số lượng nhiều (3) Có thể bị đột biến (4) Khơng thể bị đột biến (5) Tồn thành cặp gen alen (6) Không tồn thành cặp gen alen (7) Có thể quy định giới tính (8) Có thể quy định tính trạng thường (9) Phân chia đồng phân bào (10) Không phân chia đồng phân bào Số thông tin mà học sinh nhầm lẫn lập bảng tổng kết là: A B C D Câu 18 Để giải thích hình thành lồi hươu cao cổ, quan niệm sau phù hợp với học thuyết tiến hóa Đacuyn? A Đặc điểm cổ dài phát sinh tác động đột biến tích lũy tác động chọn lọc tự nhiên B Lồi hươu cao cổ hình thành từ lồi hươu cổ ngắn tác động nhân tố tiến hóa chế cách li C Đặc điểm cổ dài phát sinh ngẫu nhiên trình sinh sản chọn lọc tự nhiên giữ lại D Lồi hươu cao cổ hình thành lồi hươu cổ ngắn thường xuyên vươn dài cổ để ăn cao Câu 19 Khi nói quy luật tác động nhân tố sinh thái, điều sau không đúng? A Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động nhiều nhân tố sinh thái B Các lồi có phản ứng với tác động nhân tố sinh thái C Khi tác động lên thể, nhân tố sinh thái thúc đẩy lẫn gây ảnh hưởng trái ngược D Ở giai đoạn phát triển khác nhau, sinh vật có phản ứng khác trước nhân tố sinh thái Câu 20 Nếu dùng tác nhân đột biến tác động lên hạt phấn để gây đột biến, trường hợp sau chắn đột biến biểu thành kiểu hình? A Đem hạt phấn nuôi môi trường dinh dưỡng phù hợp B Đem hạt phấn cấy lên nhụy hoa loài C Đem hạt phấn cấy lên nhụy hoa D Đem ni hạt phấn, sau lai với tế bào sinh dưỡng loài Câu 21 Các phát biểu sau nói đột biến số lượng NST: Sự kết hợp loại giao tử thứ n + với giao tử thứ n – dẫn đến hợp tủ bình thường Sự không phân li cặp số cặp NST tương đồng trình phân bào nguyên nhân hình thành thể lệch bội Trong chọn giống sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí gen NST Thể đa bội chẵn thường có khả sinh sản thể bình thường Cơ thể có NST gấp nhiều lần đơn bội lồi tế bào to, quan sinh dưỡng lớn Các thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản nên ứng dụng tạo ăn không hạt dưa hấu, nho, bắp Có phát biểu khơng xác? A B C D Câu 22 Khi nói đặc điểm bệnh người, có đặc điểm sau: Cơ chế gây bệnh mức phân tử Chủ yếu đột biến gen Do vi sinh vật gây nên Có thể di truyền qua hệ Khơng có khả chữa trị, hạn chế chế độ ăn kiêng Có thể lây truyền ngang người với người khác qua tiếp xúc Chữa trị cách cho dùng thuốc kháng sinh Số đăc điểm không bệnh di truyền phân tử: A B C D Câu 23 Từ quần thể sinh vật đất liền, bão to tình cờ đưa hai nhóm chim nhỏ đến hai đảo ngồi khơi Hai đảo cách bờ khoảng có điều kiện khí hậu nhau.Giả sử sau thời gian tiến hóa dài, hai đảo hình thành nên hai loài chim khác khác với loài gốc đất liền điều kiện môi trường đảo dường không thay đổi Nguyên nhân xem nguyên nhân góp phần hình thành nên lồi ? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Yếu tố ngẫu nhiên D Di nhập gen Câu 24 Hãy xếp trình tự để làm tiêu tạm thời nhiễm sắc thể tế bào châu chấu đực (1) Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân châu chấu đực (2) Tay trái cầm phần đầu, tay phải kéo phần bụng ra( tách khỏi ngực) có số nội quan có tinh hồn bung (3) Sùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn, gạt mỡ khỏi phiến kính (4) Đậy kính, dùng ngón ta ấn nhẹ lên mặt kính cho tế bào dàn làm vỡ tế bào để NST bung (5) Đưa tinh hồn lên phiến kính, nhỏ vào vài giọt nước cất (6) Nhỏ vài giọt oocxêin axêtic lên tinh hoàn để nhuộm thời gian 15-20 phút (7) Đưa tiêu lên kính để quan sát: lúc đầu dùng bội giác nhỏ để xác định tế bào, sau dùng bội giác lớn (8) Đếm số lượng quan sát hình thái NST A 1   2   4   3   5   6   7   8 B 1   2   5   3   6   4   7   8 C 1   2   4   5   3   6   7   8 D 1   2   3   4   6   5   7   8 Câu 25 Nhiệt độ làm tách hai mạch đơn phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN có chiều dài nhau: ADN1 = 370C, ADN2 = 700C, ADN3 = 530C, ADN4 = 870C, ADN5 = 460C Trình tự xắp sếp ADN nói đến tỉ lệ (A + T)/ tổng nucleotit ADN nói theo thứ tự tăng dần? A ADN4 → ADN2→ ADN3→ ADN5→ ADN1 B ADN1 → ADN5→ ADN3→ ADN2→ ADN4 C ADN1 → ADN2→ ADN3→ ADN4→ ADN5 D ADN5 → ADN4→ ADN3→ ADN2→ ADN1 Câu 26 Có phát biểu sau nói cơng nghệ gen vi sinh vật? (1) ADN tái tổ hợp từ gen cần chuyển plasmit chuyển vào tế bào vi khuẩn phương pháp tải nạp (2) Các vi sinh vật sử dụng làm tế bào nhận sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực (3) Gen cần chuyển tồn tế bào chất nhân tế bào nhận (4) Có thể sử dụng virut đốm thuốc để chuyển gen vào vi khuẩn (5) Khi sử dụng thực khuẩn thể làm thể truyền khơng thể chuyển gen vào tế bào nhận nấm men A B C D Câu 27 Tính thối hóa mã di truyền nguyên nhân để giải thích cho trường hợp sau đây: Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến thường trung tính Đột biến thêm cặp nucleotid thường gây hậu lớn đột biến thay cặp nucleotid Làm tăng mức độ nghiêm trọng đột biến Làm cho tần số đột biến gen tăng lên Có trường hợp đúng? A B C D Câu 28 Những điểm khác enzym ADN polymerase ARN polymerase là: ADN polymerase xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid theo hai chiều ARN polymerase vừa có khả tháo xoắn đoạn ADN, vừa có khả xúc tác kéo dài chuỗi polynucleotid ARN polymerase trượt dọc mạch ADN làm khn theo chiều 3’→5’ 4 ADN polymerase có khả bẻ gãy liên kết hidro hai mạch đơn ARN polymerase khơng Đáp án là: A (1), (2) B (2), (4) C (2), (3) D (2), (3), (4) Câu 29 Nhận xét không so sánh khác cấu trúc, chu trình dinh dưỡng chuyển hóa lượng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo là: A Ở hệ sinh thái tự nhiên, tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái hệ sinh thái nhân tạo thức ăn người cung cấp, có phần sản lượng sinh vật thu hoạch mang hệ sinh thái B Hệ sinh thái tự nhiên cung cấp lượng chủ yếu từ mặt trời hệ sinh thái nhân tạo ngồi lượng mặt trời cung cấp thêm phần sản lượng lượng khác (phân bón,…) C Hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo có cấu trúc phân tầng có đủ thành phần sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải D Thành phần loài phong phú lưới ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo có lồi lưới thức ăn đơn giản Câu 30 Trong nhận xét sau có nhận xét không đúng? (1) Lai xa kèm đa bội hóa, dung hợp tế bào trần khác lồi tạo thể song nhị bội (2) Để tạo giống dùng phương pháp nhân vơ tính, cấy truyền phơi (3) Phương pháp tạo giống gây đột biến áp dụng chủ yếu động vật vi sinh vật (4) Phương pháp nhân vơ tính động vật tạo cá thể có kiểu gen giống với kiểu gen sinh vật cho nhân (5) Nhân giống phương pháp cấy truyền phơi tạo cá thể có kiểu gen, giới tính A B C D Câu 31 Cho đặc điểm (1) Làm phát sinh alen (2) Phát sinh trình phân bào (3) Cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa chọn giống (4) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Dạng biến dị có đầy đủ dạng là: A Đột biến cấu trúc NST B Đột biến gen C Đột biến số lượng NST D Biến dị tổ hợp Câu 32 Trong biến động số lượng cá thể quần thể, có nhân tố sinh thái sau bị chi phối mật độ cá thể? (1) Sức sinh sản (2) Khí hậu (3) Mức tử vong (4) Số lượng kẻ thù (5) Nhiệt độ (6) Các chất độc (7) Sự phát tán cá thể A B C D Câu 33 Khi nói diễn nguyên sinh nhận xét sau khơng đúng? A Trong q trình diễn ngun sinh lồi có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay dần lồi có tuổi thọ cao, kích thước lớn B Giới hạn nhân tố sinh thái ngày hẹp, môi trường trở nên ổn định C Chuỗi thức ăn ngày phức tạp, chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã hữu ngày đóng vai trò quan trọng D Số lượng loài quần xã ngày tăng, số cá thể loài ngày giảm Câu 34 Cho sơ đồ lưới thức ăn hệ sinh thái sau: Cho kết luận sau lưới thức ăn: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài A3 vừa sinh tiêu thụ bậc 2, vừa sinh vật tiêu thụ bậc (3) Loài A3 tham gia vào chuỗi thức ăn khác nhau, có chuỗi lồi A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc 3, chuỗi lồi A3 đóng vai trò sinh vật tiêu thụ bậc (4) Loài B1 tham gia nhiều chuỗi thức ăn loài A2 (5) Nếu loài C1 đứng trước nguy tuyệt chủng có lồi đứng trước nguy tuyệt chủng (6) Lồi D vi sinh vật (7) Nếu số lượng lồi A1 giảm số lượng loài A2 giảm Phương án trả lời là: A (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) sai, (5) đúng, (6) đúng, (7) B (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng, (5) sai, (6) đúng, (7) C (1) sai, (2) đúng, (3)đúng, (4) đúng, (5) sai, (6) đúng, (7) D (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) sai, (5) đúng, (6) đúng, (7) sai Câu 35 Hình ảnh mơ tả giai đoạn trình diễn thứ sinh hồ nước Hãy xếp theo giai đoạn trình diễn theo trật tự A (b)→(d)→(e)→(c)→(a) B (a)→(c)→(d)→(e)→(b) C (e)→(b)→(d)→(c)→(a) D (b)→(e)→(d)→(c)→(a) Câu 36 Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn khơng có plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Ở vùng nhân vi khuẩn có phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết đột biến biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống ký sinh, hoại sinh tự dưỡng Những thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là: A (2),(4) B (2),(3) C (1), (4) D (3),(4) Câu 37 Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt (2) Tạo cừu sản sinh protein người sữa (3) Tạo giống lúa “ gạo vàng”có khả tổng hợp β- caroten hạt (4) Tạo giống dưa hấu đa bội (5) Tạo giống lúa lai HYT 100 với dòng mẹ IR 58025A dòng bố R100, HYT 100 có suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn (6) Tạo giống nho to, không hạt, hàm lường đường tăng (7) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người (8) Nhân nhanh giống trồng quý hiếm, tạo nên quần thể đồng kiểu gen (9) Tạo giống bơng kháng sâu hại Có thành tựu tạo phương pháp công nghệ gen ? A B C D Câu 38 Trong trình phát sinh sống Trái đất, kiện sau không diễn giai đoạn tiến hóa hóa học? A Hình thành nên tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy) B Từ chất vơ hình thành nên chất hữu đơn giản C Các nucleotit liên kết với tạo nên phân tử axit nucleotit D Các axit amin liên kết với tạo nên chuỗi polipeptit đơn giản Câu 39 Trong phát biểu sau có phát biểu nói NST giới tính động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 40 Cho kiện sau: (1) Tích lũy ơxi khí (2) Trái đất hình thành (3) Phát sinh nhóm ngành động vật (4) Phân hóa tảo (5) Xuất thực vật có hoa (6) Động vật lên cạn (7) Bò sát cổ ngự trị (8) Phát sinh thú chim Có kiện xuất đại Nguyên Sinh? A B C D ... điểm uốn nhờ quan hệ hỗ trợ diễn mạnh mẽ quần thể sinh vật Số nhận xét là: A B C D Câu 17 Trong q trình ơn thi THPT Quốc Gia mơn Sinh học, học sinh so sánh giống khác đặc điểm gen nằm nhiễm sắc... dinh dưỡng chuyển hóa lượng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo là: A Ở hệ sinh thái tự nhiên, tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái hệ sinh thái nhân tạo thức ăn người... nhân tố sinh thái B Các loài có phản ứng với tác động nhân tố sinh thái C Khi tác động lên thể, nhân tố sinh thái thúc đẩy lẫn gây ảnh hưởng trái ngược D Ở giai đoạn phát triển khác nhau, sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (107) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (107)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay