ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (103)

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

ĐỀ CUỐI NĂM MẬU TUẤT – CHÀO MỪNG XUÂN KỶ HỢI MÔN: SINH HỌC (Thời gian làm bài: 60 phút) Câu 1: Thành phần chiếm chủ yếu tế bào sống ? A Protein B Lipit C Nước D Cacbonhidrat Câu 2: Điểm không quần thể ngẫu phối qua hệ? A Tần số alen không thay đổi B Thành phần kiểu gen không thay đổi C Tỷ lệ kiểu hình khơng đổi D Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần Câu 3: Cho nhận định sau, nhận định nói protein? A Protein cấu tạo từ loại nguyên tố hóa học: C, H, O B Protein chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ C Protein người tổng hợp 20 loại axit amin lấy từ thức ăn D Protein có chức lưu trữ truyền đạt thơng tin di truyền Câu 4: Điểm giống cấu trúc phân tử ADN phân tử ARN cấu tạo A theo nguyên tắc đa phân B theo nguyên tắc: đa phân bổ sung C gồm mạch polinuclêôtit D từ đơn phân A,T, G, X, U Câu 5: Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cấu tạo từ protein chúng khác nhiều đặc tính Sự khác chủ yếu protein chúng khác đặc điểm sau đây? Trật tự xếp axit amin Số lượng thành phân axit amin Có cấu trúc bậc khác 4 Các loại axit amin khác với số lượng khác A.(1); (2) B (2); (3) C (2); (4) D (1); (4) Câu 6: Bao nhiêu ý sau nói cảm ứng động vật chưa có tổ chức thần kinh? Động vật đơn bào chuyển động thể để phản ứng kích thích Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích cách co rút chất nguyên sinh Trùng biến hình thu chân giả tránh ánh sáng chói khơng xem cảm ứng Các phản ứng động vật đơn bào phản xạ không điều kiện A B C D Câu 7: Vì cung phản xạ, xung thần kinh truyền theo chiều từ quan thụ cảm đến quan đáp ứng? A Vì chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học theo chiều B Vì thụ thể màng sau xináp tiếp nhận chất trung gian hoá học theo chiều C Vì khe xináp ngăn cản truyền tin ngược chiều D Vì chất trung gian hố học bị phân giải sau đến màng sau Câu 8: Một phân tử mARN có tỷ lệ loại nuclêơtit sau: A:U:G :X = 1: : : Tính theo lý thuyết tỷ lệ ba có chứa A A 1/1000 B 27/1000 C 3/64 D 3/1000 Câu 9: Cơ chế di truyền xảy tế bào chất tế bào nhân thực? A Dịch mã B Phiên mã C Tự D Đột biến gen Câu 10: Phát biểu sau khơng nói đột biến gen lồi sinh sản hữu tính? A Các đột biến xảy ngẫu nhiên q trình chép ADN B Chỉ đột biến xuất tế bào sinh tinh sinh trứng di truyền cho hệ sau C Những đột biến làm tăng thích nghi, sức sống sức sinh sản sinh vật có xu hướng chọn lọc tự nhiên giữ lại D Các đột biến lặn gây chết truyền cho hệ sau qua cá thể có kiểu gen dị hợp tử Câu 11: Số lượng nhiễm sắc thể pha sau nửa pha lại? A G1 B.S C G2 D M Câu 12: Một loài động vật, giới đực có cặp NST XY Nếu trình giảm phân hình thành giao tử, lần phân bào II có cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân ly tạo loại giao từ nào? A X, Y, XX, XY,0 B X, Y, XX, YY, C XX, XY, YY,0 D XX, YY, Câu 13: Một lồi có 2n= 24 Quan sát tế bào lồi thấy có 23 NST bình thường NST có làm động vị trí khác thường kích thước khơng đổi NST khác thường hình thành đột biến NST dạng A Chuyển đoạn không tương hỗ B Lặp đoạn nhỏ C Đảo đoạn mang tâm động D Đảo đoạn tâm động Câu 14: Phương pháp không tạo thể tứ bội có kiểu gen AAAa? A.Tứ bội hóa lưỡng bội B Cho thể tứ bội lại với C Thể lưỡng bội cho giao tử lưỡng bội lại với D Thể lưỡng bội cho giao tử lưỡng bội lại với thể tứ bội cho giao tử lưỡng bội Câu 15: Ở gà Andal có kiểu gen CBCB cho màu lông đen, kiểu gen CWCW cho màu lông trắng, kiểu gen CBCW cho màu lông xám Tỷ lệ kiểu hình hệ phép lai CBCW x CBCW nào? A xám : trắng B đen :1 xám C 3đen :1 xám D 1đen : xám :1 trắng Câu 16: Gen đột biến lặn nhiễm sắc thể X người lại dễ phát so với gen đột biến lặn năm NST thường A tần số đột biến gen nhiễm sắc thể X thường cao so với nhiễm sắc thể Y B phần lớn gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y C gen đột biến nhiễm sắc thể X thường gen trội D có hai nhiễm sắc thể X giới nữ hoạt động Câu 17: Màu hoa loài thực vật chịu chi phối cặp gen phân li độc lập (Aa, Bb) Sự có mặt alen trội (A-B-) quy định hoa màu đỏ; kiểu gen chứa alen trội A (A-bb) quy định hoa màu vàng; kiểu gen lại quy định hoa màu trắng Cho (P) AaBb tự thụ phấn thu F1 Bao nhiêu nhận định sau đúng? Biết không xảy đột biến Ở F1, hoa màu trắng có nhiều loại kiểu gen hoa màu vàng Các hoa màu đỏ F1 có tối đa loại kiểu gen khác Nếu tiếp tục cho hoa màu vàng hoa màu trắng F1 tự thụ phấn thu hoa màu đỏ hệ sau Tỉ lệ hoa màu đỏ hoa màu vàng F1 A B C D Câu 18: Nếu gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn kiểu gen bố mẹ để đời phân ly theo tỷ lệ kiểu hình: 1:1:1:1:1:1:1:1? aaBbDd x aaBbdd AabbDd x Aabbdd 3 AabbDd x aaBbdd A 1, B 2, AaBbDd x aabbdd C 1,4 D 3,4 Câu 19: Cho F1 tự thụ phấn đời F2 thu loại kiểu hình khác tỷ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn chiếm 1% Nếu gen quy định tính trạng khơng có đột biến xảy tính theo lý thuyết tỷ lệ thể mang cặp gen đồng hợp trội F2 A 1% B 2% C 20% D 51% Câu 20: Một gen gồm có alen A a, alen A trội hồn tồn Người ta thấy quần thể có kiểu gen bình thường khác chứa alen nói Trong trường hợp P chủng khác cặp tính trạng tương phản Bao nhiêu ý sau không F1? Các cá thể F1 tự thụ F2 phân tính 2:1:1 Có thể xuất kiểu hình mang tính trạng lặn Xuất hai kiểu gen khác Các cá thể F1 tự thụ F2 phân tính trội :1 lặn A.3 B.2 C D Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số 24% Theo lí thuyết, phép lại: AaBb x aaBb E cho đời có tỉ lệ kiểu hình trội bốn tính trạng A 19,29% B 21,09% C.10,25% D 7,29% Câu 22: Bao nhiêu ý đặc điểm di truyền gen nằm ngồi nhân? (1) Gen ln tồn thành cặp alen (2) Không tuân theo quy luật di truyền Menđen (3) Các gen nhân đôi độc lập với nhân đôi gen nhân (4) Trong chu kì tế bào, gen ngồi nhân nhận đổi nhiều lần (5) Sự phân chia gen tế bào q trình phân bào khơng đồng (6) Vai trò thuộc tế bào chất tinh trùng A.4 B C.3 D.2 Câu 23: Trong quần xã sinh vật, tượng sau làm giảm cạnh tranh cá thể khác loài, tăng khả sử dụng khai thác nguồn sống môi trường? A Cộng sinh cá thể B Phân tầng quần xã C Biến động số lượng quần thể D Diễn sinh thái Câu 24: Cho cấu trúc di truyền quần thể sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb Nếu quần thể giao phối tự tỷ lệ thể mang cặp gen đồng hợp lặn sau hệ A 12,25% B 30% C 35% D 5,25% Câu 25: Ở lồi thực vật, xét gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể thuộc loài có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng Sau hệ tự thụ phấn, F3 có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5% Bao nhiêu ý đúng? Ở P, số hoa đỏ, chủng chiếm 1/3 Ở F3, tỉ lệ hoa trắng chiếm 36,25% Ở hệ P, quần thể đạt trạng thái cân di truyền Qua hệ, tần số alen không đổi A B C D Câu 26: Trong phương pháp tái tổ hợp, thuật ngữ “vectơ” để yếu tố sau đây? A Enzim cắt ADN thành nhiều đoạn giới hạn B Đầu dính đoạn ADN C Enzim nối đoạn ADN cho với đoạn ADN nhận D Plasmit yếu tố khác dùng để chuyển ADN vào tế vào sống Câu 27: Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn khơng tồn độc lập vì? A Quy luật sinh thái khơng cho phép lồi tồn độc lập B Sinh vật đấu tranh sinh tồn với với giới vơ C Một lồi sử dụng nhiều loài khác làm thức ăn nguồn thức ăn cho nhiều loài khác D Hệ sinh thái cấu trúc động Câu 28: Một cặp vợ chồng có nhóm máu A sinh hai người con, người đầu họ trai nhóm máu O, người thứ gái nhóm máu A Người gái họ lớn lên kết với người chồng nhóm máu AB Xác suất để cặp vợ chồng sinh người không giới tính khơng nhóm máu bao nhiêu? A 5/36 B 7/24 C 11/36 D 9/32 Câu 29: Bao nhiêu ý sau chứng sinh học phân tử? Tất loại có vật chất di truyền ADN trừ số loại virut có vật chất di truyền ARN Tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền Tế bào đơn vị cấu tạo đơn vị chức sống Tất loài sinh vật dùng 20 loại axitamin để cấu tạo nên prôtêin A B C D Câu 30: Mức độ ảnh hưởng nhóm nhập cư đến tần số alen quần thể phụ thuộc vào bao nhiều yếu tố ? Tương quan kích thước nhóm cá thể nhập cư với quần thể Khả thích nghi cá thể nhập cư Khác biệt tần số alen nhóm cá thể nhập cư với quần thể Tiềm sinh sản cá thể nhập cư A B C D Câu 31: Nhân tố tiến hóa sau làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Đột biến gen C Các yếu tố ngẫu nhiên (lũ lụt, cháy rừng, dịch bệnh, ) D Giao phối khơng ngẫu nhiên Câu 32: Khi nói chọn lọc tự nhiên, điều sau không đúng? A Trong quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng sinh vật B Cạnh tranh loài nhân tố gây chọn lọc tự nhiên, C Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn hình thành đặc điểm thích nghi chậm D Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa sinh giới Câu 33: Cho ví dụ sau: (1) Ngựa giao phối với lừa đục sinh la khơng có khả sinh sản (2) Cây thuộc loại thường không thụ phấn cho thuộc loài khác Lý (3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử nhung hợp tử khơng phát triển (4) Các lồi ruồi giấm khác có tập tính giao phổi khác (5) Lồi bơng trồng Mĩ có NST 2n = 52, có 26 NST lớn (từ lồi bơng châu Âu) 26 NST nhỏ (lồi bơng hoang dại Mĩ) Trong ví dụ trên, ví dụ chế cách li sinh sản sau hợp tử? A B.2 C D Câu 34: Đặc điểm sau khơng có kỉ Phấn trắng (Krita)? A Phát sinh lưỡng cư, côn trùng B Xuất thực vật có hoa C Cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật, kể bò sát cổ D Tiến hố động vật có vú Câu 35 Lồi sinh vật A có giới hạn chịu đựng nhiệt độ từ – 32°C, giới hạn chịu đựng độ âm từ 80 - 98% Lồi Sinh sống mơi trường sau đây? A Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12 – 30° C, độ ẩm từ 90 - 100% B Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 10 - 30°C, độ ẩm từ 85 - 95% C Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25 - 35°C, độ ẩm từ 75 - 95% D Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25 - 35°C, độ ẩm từ 85 - 95% Câu 36: Ở loài thực vật, màu sắc hoa gen có hai alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Chiều cao hai cặp gen B, b D, d quy định Cho thân cao, hoa đỏ dị hợp ba cặp gen (kí hiệu M) lại với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ: 360 thân cao, hoa trắng: 640 thân thấp, hoa trắng: 860 thân thấp, hoa đỏ Nếu M tự thụ, F1, thân cao, hoa đỏ chiếm A 45,67% B 27,56% C 38,97% D 34,16% Câu 37: Trong trường hợp sau đây, cạnh tranh lồi diễn khốc liệt nhất? A Kích thước quần thể đạt mức tối đa B Kích thước quần thể mức tối thiểu C Các cá thể phân bố cách ngẫu nhiên D Các cá thể phân bố theo nhóm Câu 38: Người ta chuyển số phân tử AND vi khuẩn E.coli chứa N 15 sang mơi trường có N14 Tất ADN nói thực tái lần liên tiếp tạo 280 phân tử AND chứa N14 Số phân tử chứa N15 A 10 B 20 C 40 D 16 Câu 39: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A (1) (2) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (3) Câu 40: Hãy xác định mối quan hệ sinh vật ví dụ sau đây: (1) Quả ké thường có gai nhỏ để dễ dàng bám vào lơng trâu, bò, thú nhỏ nên dễ phát tán xa (2) Cá khoang cố sống xúc tụ hải quỳ (3) Cây bắt ruồi bắt loại côn trùng tiết enzyme tiêu hóa để lấy chất dinh dưỡng từ trùng (4) Loài tảo hai roi (Dinoflagellata) tiết chất độc làm cho loài giáp xác, cá ăn thực vật chết A.(1) Hội sinh; (2) Cộng sinh; (3) Sinh vật ăn sinh vật khác; (4) Ức chế cảm nhiễm B (1) Hợp tác; (2) Hội sinh; (3) Cạnh tranh; (4) Quan hệ vật chủ – vật kí sinh C (1) Hội sinh; (2) Cộng sinh; (3) Ức chế cảm nhiễm; (4) Cạnh tranh D (1) Quan hệ vật chủ – vật kí sinh; (2) Hỗ trợ; (3) Sinh vật ăn sinh vật khác; (4) Ức chế cảm nhiễm ... A.(1) Hội sinh; (2) Cộng sinh; (3) Sinh vật ăn sinh vật khác; (4) Ức chế cảm nhiễm B (1) Hợp tác; (2) Hội sinh; (3) Cạnh tranh; (4) Quan hệ vật chủ – vật kí sinh C (1) Hội sinh; (2) Cộng sinh; (3)... ADN vào tế vào sống Câu 27: Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn không tồn độc lập vì? A Quy luật sinh thái khơng cho phép loài tồn độc lập B Sinh vật đấu tranh sinh tồn với với giới vơ C Một lồi... Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa sinh giới Câu 33: Cho ví dụ sau: (1) Ngựa giao phối với lừa đục sinh la khơng có khả sinh sản (2) Cây thuộc loại thường không thụ phấn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (103) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (103)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay