ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (102)

7 5 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

Câu 1: Khi nói hấp thụ nước khoáng rễ cạn, phát biểu sau sai? A Cây hấp thụ khoáng dạng ion B Hấp thụ nước kèm vái hấp thụ khống C Hẩp thụ khống khơng tiêu tốn lượng D Nước hấp thụ vào tế bào lông hút theo chế thẩm thấu Câu 2: Khi nói hơ hấp sáng thực vật, có phát biểu sau sai? I Chỉ xảy thưc vật CAM, gây lãng phí sản phẩm quang hợp II Xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 nhiều, lượng O2 thấp III Enzim Ơxigenaza chuyển thành enzim cacbơxilaza ơxi hóa ribulơzơ -1,5 - điphôtphat đến CO2 IV Bắt đầu từ lục lạp, qua perơxixơm kết thúc thải khí CO2 ti thể A B C D Câu 3: Hơ hấp thực vật khơng có vai trò sau đây? A Tạo H2O cung cấp cho quang hợp B Tạo hợp chất trung gian cho q trình đồng hóa thể C Tạo nhiệt để trì hoạt động sống D Tạo ATP cung cấp cho hoạt động sống Câu 4: Khi nói hệ tuần hồn kín, có phát biểu sau đúng? I Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào II Máu từ động mạch sang mao mạch theo tĩnh mạch trở tim III Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao IV Tốc độ máu chảy mạch nhanh A B C D Câu 5: Bộ ba sau đày mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5’UGU3’ B 5’AUX3’ C 5’ UAG3’ D 5’AAG3’ Câu 6: Đột biến lệch bội A làm giảm số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng Câu 7: Trong trình phát sinh sống Trái Đất A tế bào ngun thủy hình thành tiến hóa sinh học kết thúc B đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa sinh học C tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa sinh học D chất hữu đơn giản hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học Câu 8: Khi nói q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau sai? A Q trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí khác khu vực địa lí B Hình thành lồi cách sinh thái thường xảy lồi động vật di chuyển C Q trình hình thành loài đường cách li thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Hình thành lồi nhờ chế lai xa đa bội hóa diễn phổ biến động vật thực vật Câu 9: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? A Aabb × aabb AAbb × aaBB B Aabb × aaBb AaBb × aabb C Aabb × AaBb AaBb × AaBb D Aabb × aaBb AaBB × aaBB Câu 10: Khi nói nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá đại, phát biểu sau sai? A Di nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể B Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố định hướng q trình tiến hoá C Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố D Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định Trang 1/7 Câu 11: Một quần thể côn trùng sống loài M Do quần thể phát triển mạnh, số cá thể phát tán sang loài N Những cá thể có sẵn gen đột biến giúp chúng khai thác thức ăn loài N sống sót sinh sản, hình thành nên quần thể Hai quần thể sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác Qua thời gian, nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen hai quần thể tới mức làm xuất cách li sinh sản hình thành nên lồi Đây ví dụ hình thành lồi A lai xa đa bội hóa B cách li địa lí C cách li sinh thái D tự đa bội Câu 12: Khi nói đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể, có phát biểu sau sai? I Đột biến lặp đoạn có hại cho thể đột biến II Đột biến lặp đoạn làm tăng khả sinh sản thể đột biến III Đột biến lặp đoạn làm tăng chiều dài nhiễm sắc thể IV Đột biến lặp đoạn dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen A B C D a a A Câu 13: Phép lai P: ♀ X X x ♂ X Y, thu F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thường Theo lý thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? I XaXaXA II Xa Xa Y III XAXAY IV XAXaY A B C D Câu 14: Thứ tự trình tạo phức hệ tiến hành dịch mã gồm bước: I Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với cơđon mở đầu mARN II Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu III Tiểu đơn vị lớn ribơxơm kết hợp tạo ribơxơm hồn chỉnh A II→I→III B I→II→III C III→II→I D II → III →I Câu 15: Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau sai? I Khi môi trường đồng cạnh tranh cung loài diễn khốc liệt cá thể phân bố cách đồng khu vực sống quần thể II Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường III Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt cá cá thể quần thể IV Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản,… A B C D Câu 16: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau sai? I Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể II Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit gen IV Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp A B C D Câu 17: Khi nói opêrơn Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đâu sai? I Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac II Vùng vận hành (O) nơi ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã III Khi môi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa ( R) không phiên mã IV Khi gen cấu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 12 lần gen cấu trúc Y phiên mã 12 lần A B C D Trang 2/7 Câu 18: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: - Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 200C hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 350C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng môi trường có nhiệt độ 200C lại hoa đỏ - Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 200C hay 350C hoa trắng Trong kết luận sau rút phân tích kết thí nghiệm trên, kết luận sai? A Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến biểu kiểu gen AA B Cây có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 350C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng môi trường có nhiệt độ 200C lại hoa đỏ, điều chứng tỏ bố mẹ không truyền cho tính trạng hình thành sẵn C Nhiệt độ mơi trường 200 C hay 350C không làm thay đổi biểu kiểu gen aa D Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ Câu 19: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Trong khu vực, hai loài có ổ sinh thái giao nhiều cạnh tranh chúng lớn II Trong môi truờng sống có ổ sinh thái định III Kích thước thức ăn, loại thức ăn loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng lồi IV Ổ sinh thái lồi nơi lồi A B C D Câu 20: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu Khi nói chuỗi thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Quan hệ sinh thái tất loài chuỗi thức ăn quan hệ cạnh tranh II Quan hệ dinh dưỡng sâu ăn ngô nhái dẫn đến tượng khống chế sinh học III Sâu ăn ngô, nhái, rắn hổ mang diều hâu sinh vật tiêu thụ IV Sự tăng, giảm số lượng nhái ảnh hưởng đến tăng, giảm số lượng rắn hổ mang A B C D Câu 21: Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình gồm: Ở giới có 100% thể mắt đỏ, ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định không xảy đột biến Theo lí thuyết, lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể chủng kiểu gen cá thể hệ (F1) phép lai A 0,45; X BA X ba B 0,225; X bA X Ba C 0,225; X BA X ba D 0,45; X bA X Ba Câu 22: Khi nói diễn nguyên sinh, phát biểu sau đúng? A Diễn nguyên sinh tác động điều kiện ngoại cảnh B Kết diễn ngun sinh hình thành quần xã suy thối C Trong diễn nguyên sinh, thành phần loài quần xã không thay đổi D Diễn nguyên sinh khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật Câu 23: Theo thuyết tiến hóa đại, yếu tố ngẫu nhiên giao phối khơng ngẫu nhiên có chung đặc điểm sau đây? A Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hóa B Chỉ làm thay đổi tần số alen quần thể C Có thể làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Quy định chiều hướng tiến hóa Câu 24: Khi nói q trình dịch mã, có phát biểu sau đúng? I Ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 3’ đến 5’ II Axit amin mở đầu chuỗi polipeptit sinh vật nhân thức mêtionin III Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã IV Anticôđon phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng phân tử mARN A B C D Trang 3/7 Câu 25: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống mơi trường ví dụ quan hệ A ức chế cảm nhiễm B kí sinh C hội sinh D cộng sinh Câu 26: Một quần thể thú gồm 1000 cá thể, có số đực lơng trắng nhiều gấp đôi số lông trắng Trong số đực, cá thể lông trắng chiếm 50%, lông nâu chiếm 20%, lại lơng đen Biết quần thể trạng thái cân di truyền; tính trạng màu lơng gen có alen trội lặn hoàn toàn qui định theo thứ tự: đen > nâu > trắng; tỉ lệ giới tính quần thể : Hãy xác định, số lượng lông đen quần thể A 225 B 150 C 100 D 180 Câu 27: Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,26 AA : 0,58 Aa : 0,16 aa Tần số kiểu gen đồng hợp quần thể sau hệ ngẫu phối A 30,25% B 20,25% C 50,5% D 49,5% Câu 28: Một loài thực vật xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể xét gen; gen cặp nhiễm sắc thể II, III, IV có 3, 5, alen Do đột biến, loài xuất dạng thể bốn khác tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể bốn có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, lồi thực vật có tối đa loại kiểu gen khác gen xét? A 9600 B 10500 C 900 D 10000 Câu 29: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết khơng xảy đột biến, khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ có tỉ lệ khơng phù hợp; cho tròn, hoa đỏ tự thụ phấn thu đời sau tỉ lệ tròn, hoa đỏ I 50% II 100% III 75% IV 25% A B C D Câu 30: Ở loài thực vật có NST 2n=8 Trên cặp có từ bố từ mẹ, xét locut gen locut có alen Một cá thể đực q trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số 1, có 40% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số 3, tế bào lại khơng trao đổi chéo Một cá thể trình giảm phân tạo trứng có 40% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số 1, có 20% tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST số 2, tế bào lại khơng trao đổi chéo Theo lí thuyết tỉ lệ trứng mang gen có nguồn gốc từ bố mẹ A 17,85% B 11,45% C 91,25% D 16,25% AB D d Câu 31: Trong trình giảm phân thể có kiểu gen X E X e xảy hoán vị gen ab alen E e với tần số 30%, xảy hoán vị gen alen B b với tần số 10% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử ABX DE tạo từ thể A 45% B 15,75% C 2,5% D 11,25% Câu 32: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường, liên kết gen hồn tồn Có phép lai cho đời có tỉ lệ kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình? Ab Ab Ab AB AB AB (1) x (2) x (3) x ab ab ab aB aB aB AB AB AB AB AB ab (4) x (5) x (6) x ab Ab ab aB ab ab A B C D Trang 4/7 Câu 33: Lưới thức ăn quần xã sinh vật cạn mơ tả sau: Các lồi thức ăn sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ số loài động vật ăn rễ Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại Chim sâu chim ăn hạt thức ăn chim ăn thịt cỡ lớn Động vật ăn rễ thức ăn rắn, thú ăn thịt chim ăn thịt cỡ lớn Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích II Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt cỡ lớn rắn gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt III Chim ăn thịt cỡ lớn bậc dinh dưỡng cấp 2, bậc dinh dưỡng cấp IV Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng hoàn toàn A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn toàn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 : 48,33% thân cao, hoa đỏ, tròn; 7,92% thân cao, hoa trắng, tròn; 7,92% thân cao, hoa đỏ, dài; 10,83% thân cao, hoa trắng, dài; 2,64% thân thấp, hoa trắng, tròn; 16,11% thân thấp, hoa đỏ, tròn; 3,61% thân thấp, hoa trắng, dài; 2,64% thân thấp, hoa đỏ, dài; Biết không xảy đột biến, diễn biến trình phát sinh giao tử đực Tính theo lí thuyết, tần số hốn vị gen xảy A 30% B 40% C 24% D 12% Câu 35: Một loài thực vật thụ phấn tự có gen A qui định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, thu 32,76% hạt tròn, đỏ; 3,24% hạt tròn, trắng; 58,24% hạt dài, đỏ; 5,76% hạt dài, trắng Theo lí thuyết, có kết luận sau I Tần số A, b quần thể 0,2 0,3 II Nếu vụ sau mang tất hạt có kiểu hình tròn, trắng trồng tỉ lệ kiểu hình hạt dài, trắng mong đợi thu hoạch 19,75% III Nếu vụ sau cho kiểu hình hạt dài, đỏ trồng thu tỉ lệ kiểu hình hạt dài, đỏ 94,67% IV Kiểu gen bb chiếm tỉ lệ 25% quần thể cân di truyền A B C D Câu 36: Ở lồi thú, tính trạng màu lơng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định lơng đen trội hồn toàn so với alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen A4 quy định lơng trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thực phép lai hai cá thể khác nhau, thu F1 có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình II Thực phép lai hai cá thể khác nhau, thu F1 có tối thiểu loại kiểu gen, loại kiểu hình III Cho cá thể lông đen giao phối với cá thể lông trắng, đời có tỉ lệ kiểu hình lông đen : lông trắng IV Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lơng vàng, đời có tỉ lệ kiểu hình lơng xám : lông vàng : lông trắng A B C D Trang 5/7 Câu 37: Một loài động vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Tiến hành phép AB AB Dd  Dd , thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 2,25% Biết không lai P: ab ab xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Khoảng cách gen A gen B 20cM II F1 có tối đa 30 loại kiểu gen, loại kiểu hình III F1 có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm 16,5% IV Trong số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 59 A B C D Câu 38: Ở loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, gen qui định enzim khác tham gia vào chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau: Các alen lặn đột biến a, b, c không tạo enzim A, B, C tương ứng Khi sắc tố khơng hình thành hoa có màu trắng Cho hoa đỏ đồng hợp tử ba cặp gen giao phấn với hoa trắng đồng hợp tử ba cặp gen lặn, thu F1 Cho F1 giao phần với nhau, thu F2 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Ở F2 có 12 kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng II Ở F2 kiểu hình hoa vàng có kiểu gen qui định III Trong số hoa trắng F2, tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp 78,57% IV Nếu cho tất hoa đỏ F2 tạp giao, tỉ lệ hoa trắng thu đời lai 29,77% A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, đem lai (P) hoa đỏ, thân cao 120cm với hoa đỏ, thân cao 120cm người ta thu F1 phân li theo tỉ lệ: 4,75% hoa đỏ, thân cao 140cm 1,5% hoa trắng, thân cao 140cm 18,75% hoa đỏ, thân cao 130cm 6,25% hoa trắng, thân cao 130cm 28% hoa đỏ, thân cao 120cm 9,5% hoa trắng, thân cao 120cm 18,75% hoa đỏ, thân cao 110cm 6,25% hoa trắng, thân cao 110cm 4,75% hoa đỏ, thân cao 100cm 1,5% hoa trắng, thân cao 100cm Biết diễn biến trình phát sinh nỗn hạt phấn nhau, khơng có đột biến xảy tính trạng màu sắc hoa cặp gen qui định Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Tính trạng chiều cao gen không alen tương tác theo kiểu cộng gộp qui định (2) Trong trình giảm phân F1 xảy tượng hoán vị gen với tần số 40% (3) Ở hệ (P) hai hoa đỏ, thân cao 120cm có kiểu gen khác (4) Cây có kiểu hình hoa đỏ, thân cao 130cm có kiểu hình hoa đỏ, thân cao 120cm F1 có tất 12 loại kiểu gen khác AD AD (5) Ở hệ (P) hai hoa đỏ, thân cao 120cm có kiểu gen Bb × Bb ad ad A B C D Trang 6/7 Câu 40: Ở người, bệnh A bệnh B hai bệnh đột biến gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, khoảng cách hai gen 20cM Người bình thường mang gen A B, hai gen trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu sau sai? I Biết xác kiểu gen 10 người II Người số 1, số số 11 có kiểu gen giống III Nếu người số 13 kết hôn với người không bị bệnh bố vợ bị hai bệnh xác suất sinh gái khơng bị bệnh 20% IV Cặp vợ chồng III11 – III12 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng bị hai bệnh 8,82% A B C D Trang 7/7 ... sót sinh sản, hình thành nên quần thể Hai quần thể sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác Qua thời gian, nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen hai quần thể tới mức làm xuất cách li sinh. .. định hoa đỏ Câu 19: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Trong khu vực, hai lồi có ổ sinh thái giao nhiều cạnh tranh chúng lớn II Trong môi truờng sống có ổ sinh thái định III Kích thước... 22: Khi nói diễn nguyên sinh, phát biểu sau đúng? A Diễn nguyên sinh tác động điều kiện ngoại cảnh B Kết diễn ngun sinh hình thành quần xã suy thối C Trong diễn nguyên sinh, thành phần loài quần
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (102) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (102)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay