ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (100)

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ ĐỀ THI THỬ GROUP ÔN THI Y DƯỢC Đề số 10 – Thời gian làm : 40 phút Thầy Phan Khắc Nghệ – https://www.facebook.com/phankhacnghe LIVE SỐ 11: CHỮA ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Câu Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Tần số alen A quần thể A 0,25 B 0,5 C 0,4 D 0,6 Câu Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào cấu trúc sau đây? A Tế bào nhận B Gen cần chuyển C Enzim restritaza D Thể truyền Câu Trong công nghệ gen, loại enzim sau sử dụng để nối đoạn ADN tế bào cho với thể truyền? A Ligaza B ADN polimeraza C ARN polimeraza D Rectrictaza Câu Trong tự nhiên, thành phần kiểu gen quần thể tự thụ phấn có xu hướng sau đây? A Tồn chủ yếu trạng thái dị hợp B Có tỉ lệ kiểu gen kiểu hình trì khơng đổi qua hệ C Phân hố thành dòng khác D Ngày phong phú đa dạng kiểu gen Câu iết r ng không xảy đô biến Theo l thuyết, ph p lai AA b aabb cho đời có loại kiểu gen? A B C D Câu Một quần thể thực vật hệ xuất phát (P) có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa 0,40 Quần thể tự thụ phấn qua hệ Theo l thuyết, tần số kiểu gen dị hợp tử quần thể là: A 0,20 B 0,10 C 0,30 D 0,40 Câu Khi nói gen ngồi nhân, phát biểu sau đúng? A Gen nhân biểu kiểu hình giới khơng biểu kiểu hình giới đực B Gen ngồi nhân di truyền theo dòng mẹ C Gen ngồi nhân ln phân chia cho tế bào phân bào D Gen nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử Câu Thành tựu sau công nghệ gen? A Tạo giống dâu t m tam bội B Tạo giống cừu sản xuất protein người C Tạo cừu Đơlli D Tạo giống lợn có ưu lai cao Câu Phương pháp nuôi cấy mô thực vật sử dụng nh m A tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú, cung cấp cho trình chọn giống B tạo giống trồng mang nhiều đặc t nh có lợi C tạo dòng chủng có suất ổn định D tạo số lượng lớn trồng có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 10 Cho kiểu gen: (1) aa b, (2) Aa , (3)AAbb, (4) aabb, (5) XaBXaB, (6)XABXab Có kiểu gen chủng tất cặp gen x t? A B C D Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Câu 11 Ở người, bệnh mù màu alen lặn n m vùng không tương đồng NST X quy định Một người phụ nữ nhìn màu bình thường lấy người chồng bị bệnh mù màu, họ sinh trai bị bệnh mù màu Người tra nhận gen bệnh từ người sau đây? A Từ bố mẹ B Từ bố mẹ C Từ mẹ D Từ bố Câu 12 Phương pháp sau không thuộc công nghệ tế bào? A Dung hợp tế bào trần khác lồi B Nhân vơ t nh cừu Đơnly C Ni cấy hạt phấn, sau gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội D Chuyển gen từ tế bào sinh vật vào tế bào sinh vật khác Câu 13 Để tạo giống lúa mang gen chống hạn có nguồn gốc từ cỏ dại người ta sử dụng phương pháp sau đây? A Công nghệ tế bào B Lai xa C Kỹ thuật di truyền D Lai tế bào Câu 14 Ở người, tật d nh ngón tay 2-3 gen n m vùng không tương đồng NST giới t nh Y quy định Người chồng bị d nh ngón tay 2-3, người vợ khơng bị tật Cặp vợ chồng sinh người con, xác suất để có trai, gái, có đứa d nh ngón tay 2-3 bao nhiêu? A 1/8 B 1/4 C 3/4 D 1/2 Câu 15 Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, x t gen có alen A a Trong trường hợp khơng xảy đột biến, q trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen gen Một ph p lai hai cá thể quần thể cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1 Theo l thuyết, ph p lai sau thỏa mãn điều kiện nói trên? A Aa × aa B Aa × AA C XAXA × XaY D XAXa × XAY Câu 16 Khi nói gen nhiễm sắc thể giới t nh người, phát biểu sau sai? A Gen n m đoạn không tương đồng NST Y khơng có alen tương ứng NST X B Ở giới XY, gen n m đoạn không tương đồng NST X không tồn theo cặp alen C Gen n m đoạn tương đồng NST X Y tồn theo cặp alen D Đoạn không tương đồng NST giới t nh X có t gen đoạn khơng tương đồng NST giới tính Y Câu 17 Phương pháp sau tạo giống mang nhiễm sắc thể song nhị bội? A Gây đột biến gen B Công nghệ gen C Cấy truyền phôi D Lai tế bào sinh dưỡng Câu 18 Khi nói quy luật di truyền t nh trạng, có phát biểu sau đúng? I ản chất quy luật phân li phân li đồng cặp alen II Hiện tượng tương tác gen xảy gen không alen với III Thực chất tương tác gen tương tác sản phẩm gen với IV Nếu kết ph p lai thuận khác với kết ph p lai nghịch tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình giới t nh trạng gen n m nhiễm sắc thể giới t nh quy định A B C D Câu 19 Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng thái cân b ng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc di truyền 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể hệ thứ ba nào? iết r ng cách thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống cách thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa B 0,76AA : 0,08Aa : 0,16aa C 0,78AA : 0,04Aa : 0,18aa D 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Câu 20 Cho P có kiểu hình hoa t m, thân cao lai với F1 gồm kiểu hình với tỉ lệ: 37,5% hoa t m, thân cao: 18,75% hoa t m, thân thấp: 18,75% hoa đỏ, thân cao: 12,5% hoa vàng, Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ thân cao: 6,25% hoa vàng, thân thấp: 6,25% hoa trắng, thân cao iết t nh trạng chiều cao cặp gen quy định Phát biểu sau đúng? A Các cặp gen quy định màu sắc hoa phân li độc lập q trình giảm phân tạo giao tử B Có tượng liên kết khơng hồn tồn hai gen quy định t nh trạng màu sắc hoa với gen quy định chiều cao C Có tượng liên kết hoàn toàn hai cặp gen quy định t nh trạng màu sắc hoa D Có tượng cặp gen n m cặp NST khác quy định t nh trạng màu sắc hoa chiều cao AB Ab Câu 21 Cho ph p lai P ruồi giấm: ♀ CcDDX E X e x ♂ CcDdX e Y , đời có tối đa số ab aB loại kiểu gen số loại kiểu hình bao nhiêu? Cho biết gen quy định t nh trạng, t nh trạng trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến A 240 32 B 240 24 C 360 64 D 168 24 Câu 22 Một loài thực vật, t nh trạng chiều cao thân cặp gen quy định, t nh trạng màu hoa cặp gen khác quy định Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 1000 cây, có 160 thân thấp, hoa trắng iết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số b ng Theo l thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có loại kiểu hình II Đời F1 có 660 thân cao, hoa đỏ III Tần số hoán vị gen 20% IV Nếu cho P lai phân t ch thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 40% V Nếu cho P giao phấn với thân thấp, hoa đỏ dị hợp thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 35% A B C D Câu 23 Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Thế hệ xuất phát (P) có 100% thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 có tỉ lệ 15 số thân cao : thân thấp iết không xảy đột biến Theo l thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở hệ P, chủng chiếm 50% II Ở hệ F1, chủng chiếm 62,5% III Lấy ngẫu nhiên thân cao F1, xác suất thu chủng 3/5 IV Nếu F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên F2, thân thấp chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D Câu 24 Ở loài thực vật, x t gen n m NST thường, gen có alen, alen trội trội hoàn toàn Thực ph p lai thể dị hợp cặp gen với thể đồng hợp lặn cặp gen này, thu đời có tỷ lệ phân li kiểu hình: : : : : : : : iết r ng không xảy đột biến có hốn vị gen tần số hốn vị b 50% Phát biểu sau đúng? A cặp gen n m cặp NST khác B cặp gen n m cặp NST có hốn vị gen C cặp gen n m cặp NST liên kết hoàn toàn D cặp gen n m cặp NST có hốn vị gen Câu 25 Ở lồi thực vật, t nh trạng màu hoa gen có alen quy định Thực ph p lai P hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng, hệ F1 thu toàn hoa hồng Cho hoa hồng F1tự thụ phấn thu hạt F2 Người ta chọn ngẫu nhiên từ F2 hỗn hợp X hạt, gieo thành thu hoa đỏ hoa hồng, cho tự thụ phấn liên tục qua hệ, số thu hệ cuối cùng, tỉ lệ hoa trắng thu 7/20 Tỉ lệ hạt mọc thành hoa hồng hỗn hợp X là: Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ A 80% B 40% C 60% D 20% Câu 26 X t cặp vợ chồng, vợ bình thường chồng bị mù màu Cặp vợ chồng sinh trai đầu lòng vừa bị mù màu, vừa mắc hội chứng Claiphentơ Cho biết q trình giảm phân bố mẹ khơng xảy đột biến gen cấu trúc nhiễm sắc thể Phát biểu sau không đúng? A Người vợ có kiểu gen dị hợp B Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường C Người vợ bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người chồng giảm phân bình thường D Người chồng bị rối loạn giảm phân trình tạo giao tử, người vợ giảm phân bình thường Câu 27 Một lồi thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Ph p lai P: AA aa, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 iết r ng tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo l thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 31 hoa đỏ : hoa trắng B 77 hoa đỏ : hoa trắng C 45 hoa đỏ : hoa trắng D 55 hoa đỏ : hoa trắng Câu 28 iết gen quy định t nh trạng, alen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Có ph p lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu hình : : : 1? A B C D Câu 29 Ở loài thực vật, chiều cao hai cặp gen Aa b quy định theo kiểu: Nếu kiểu gen có mặt hai alen trội A cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Màu sắc hoa hai cặp gen Dd Ee quy định theo kiểu: Gen E quy định hoa màu đỏ, gen e quy định hoa màu t m, màu sắc hoa biểu khơng có gen D Nếu kiểu gen có gen D cho hoa màu trắng Cho thân cao, hoa trắng (P) tự thụ phấp, thu F1 phân li theo tỉ lệ cao, hoa trắng: thấp, hoa trắng : cao, hoa đỏ, cao, hoa t m: thấp, hoa đỏ iết gen quy định t nh trạng n m nhiễm sắc thể thường, q trình giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị gen Kiểu gen P Ad Be AD AB DE BbEe A B C D AaBbDdEe aD bE ad ab de Câu 30 Một loài thực vật, t nh trạng màu hoa cặp gen Aa b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A quy định hoa vàng Cặp gen aa có tác động gây chết giai đoạn phôi iết không xảy đột biến Theo l thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong lồi có tối đa loại kiểu gen kiểu hình hoa đỏ II Cho có màu hoa giao phấn với có tối đa 21 sơ đồ lai II Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có số hoa đỏ chiếm 75% IV Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/3 A B C D Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Câu 31 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen quy định hoa đỏ, gen b quy định hoa trắng; gen D quy định hạt tròn, gen d quy định hạt dài, gen E quy định ch n sớm trội hoàn toàn gen e quy định ch n muộn iết gen trội trội hoàn toàn, cặp gen n m cặp NST Cho thân cao, hoa đỏ, hạt dài ch n muộn lai với thân thấp, hoa trắng, hạt tròn, ch n sớm, thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ, hạt tròn, ch n sớm Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 iết r ng không xảy đột biến Theo l thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, có tối đa 41 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ, hạt tròn, ch n sớm II Ở F2, có tối đa 97 kiểu gen quy định kiểu hình trội t t nh trạng III Ở F2, có tối đa 127 kiểu gen quy định kiểu hình trội t t nh trạng IV Ở F2, có tối đa 135 kiểu gen quy định kiểu hình trội t t nh trạng A B C D Câu 32 Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh gen n m nhiễm sắc thể thường có alen quy định Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng Một quần thể trạng thái cân b ng di truyền có 64% cánh đen; 20% cánh xám; 12% cánh vàng; 4% cánh trắng iết không xảy đột biến Theo l thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, cá thể cánh xám chủng có tỉ lệ b ng tỉ lệ cá thể cánh vàng chủng II Nếu loại bỏ toàn cá thể có kiểu hình cánh xám tổng số cá thể lại, tần số A2 = 0,1 III Nếu có cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25/64 IV Nếu loại bỏ toàn cá thể cánh trắng, sau cho cá thể lại giao phối ngẫu nhiên thu đời có số cá thể cánh đen chủng chiếm tỉ lệ 25/144 A B C D Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích ... hoa vàng, Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ thân cao: 6,25% hoa vàng,... hợp X là: Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ A 80% B 40% C 60% D 20% Câu...Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ Câu 11 Ở người, bệnh mù màu alen lặn n m vùng không tương đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (100) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (100)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay