ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (98)

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA - MÔN SINH HỌC Chuyên đề : QUY LUẬT DI TRUYỀN – NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ Nội dung: PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ LIÊN KẾT GEN – PHẦN (Dạng tính số loại kiểu gen, số loại giao tử, phép lai thuận) I CÁCH TÍNH SỐ LOẠI KIỂU GEN Câu [ID:43364]: Xét gen nằm cặp NST tƣơng đồng, gen thứ có alen, gen thứ có alen Số kiểu gen khác có quần thể A 36 B 44 C 82 D 78 Câu [ID:43365]: Ở loài, gen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: tròn, b: bầu dục; D: ngọt, d: chua Các gen nằm cặp NST tƣơng đồng Nếu vị trí gen NST thay đổi Số kiểu gen khác có quần thể A B 36 C 216 D 27 Câu [ID:43366]: Xét gen nằm cặp NST tƣơng đồng, gen thứ có alen, gen thứ có alen Nếu vị trí gen NST khơng thay đổi Số kiểu gen khác có quần thể A 36 B 44 C 82 D 78 Câu [ID:43367]: Xét gen nằm cặp NST tƣơng đồng, gen thứ có alen, gen thứ có alen số kiểu gen khác có quần thể A 36 B 44 C 82 D 78 Câu [ID:43368]: Ở quần thể sinh vật ngẫu phối, xét lơcut NST thƣờng, lơcut I có alen, locut II có alen, locut III có alen Số kiểu gen khác có quần thể, tất lôcut liên kết với (không xét đến thứ tự gen) là: A 270 B 360 C 300 D 36 Câu [ID:43369]: Ở loài, gen A quy định thân cao, a: quy định thân thấp; B: quy định tròn, b: quy định bầu dục; D: quy định ngọt, d: quy định chua; E: quy định chín sớm, e: quy định chín muộn Các gen nằm cặp NST tƣơng đồng Nếu vị trí gen NST thay đổi Số kiểu gen đồng hợp khác có quần thể A 16 B 768 C 384 D 136 Câu [ID:43370]: Gen I,II III có số alen lần lƣợt 2,3 Tính số kiểu gen tối đa có quần thể trƣờng hợp gen I III nằm cặp NST thƣờng, vị trí gen nhiễm sắc thể không thay đổi, gen II nằm cặp NST thƣờng khác A 156 B 184 C 216 D 242 Câu [ID:43371]: Số alen gen I, II III lần lƣợt 2, Biết gen nằm cặp NST thƣờng Nếu trật tự xếp gen thay đổi Số kiểu gen đồng hợp dị hợp cặp gen có quần thể lần lƣợt là: A 144 270 B 24 1518 C 24 253 D 144 1656 II CÁCH TÍNH SỐ LOẠI GIAO TỬ Ab Ab Câu [ID:43372]: Trong trƣờng hợp liên kết hoàn toàn, phép lai x có số tổ hợp aB aB A B C D 16 Ab DE Câu 10 [ID:43373]: Ở lồi, thể đực có hai cặp nhiễm sắc thể có kiểu gen , giảm aB dE phân không xảy trao đổi chéo tạo số loại giao tử tối đa A B C D Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 11 [ID:43375]: Ở lồi, tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể có kiểu gen Ab DE , thực aB dE tế giảm phân không xảy trao đổi chéo tạo số loại giao tử A B C D Câu 12 [ID:43376]: Xét gen nằm cặp NST thƣờng gen có alen Cho trình tự gen nhóm liên kết khơng đổi, số loại kiểu gen giao tử nhiều đƣợc sinh từ gen loài A 110 kiểu gen 18 loại giao tử B 110 kiểu gen 32 loại giao tử C 528 kiểu gen 18 loại giao tử D 528 kiểu gen 32 loại giao tử Câu 13 [ID:43377]: Xét gen nằm cặp NST thƣờng, gen có alen Cho trình tự gen nhóm liên kết khơng đổi, số loại kiểu gen giao tử nhiều đƣợc sinh từ gen loài A 110 kiểu gen loại giao tử B 621 kiểu gen 16 loại giao tử C 528 kiểu gen 32 loại giao tử D 378 kiểu gen 27 loại giao tử III DẠNG BÀI TOÁN LAI: LAI THUẬN Câu 14 [ID:43378]: Ở loài, A qui định tròn, a quy định dài ; B quy định ngọt, b quy định chua, gen nằm cặp nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Phép lai có kiểu hình đời không đồng AB AB AB AB AB AB Ab aB A x B x C x D x AB aB aB aB aB Ab Ab aB Câu 15 [ID:43381]: Trƣờng hợp khơng có hốn vị gen, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình : : 1? A Ab/ab x aB/ab B Ab/aB x Ab/aB C AB/ab x AB/ab D AB/ab x AB/AB Câu 16 [ID:43383]: Nếu gen liên kết hoàn toàn, gen qui định tính trạng, gen trội trội hồn tồn phép lai cho tỷ lệ kiểu hình : AB Ab AB AB Ab Ab AB ab A x B x C x D x ab aB ab ab aB aB ab ab Câu 17 [ID:43388]: Ở loài, alen H quy định cao, alen h quy định thấp; alen E quy định chín sớm, alen e quy định chín muộn Hai cặp gen nằm nhiễm sắc thể di truyền liên kết với Phép lai dƣới không hệ sau khơng xuất đồng loạt thân cao, chín sớm? HE HE HE HE HE HE HE He A B C D     he HE hE HE He hE he He Câu 18 [ID:43390]: Ở cà chua thân cao, đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp vàng, lai cà chua thân cao, đỏ với nhau, đời lai thu đƣợc 21 cao, vàng: 40 cao, đỏ: 20 thấp, đỏ Kiểu gen bố mẹ Ab Ab AB AB AB ab Ab aB A x x B x x aB aB ab ab AB ab ab ab Ab Ab AB Ab AB AB AB AB C x x D x x aB aB ab aB ab ab Ab ab Câu 19 [ID:43392]: Ở cà chua, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định chẻ trội hoàn toàn so với nguyên Các gen nằm cặp NST tƣơng đồng Phép lai dƣới cho kết giống phép lai phân tích cá thể dị hợp cặp gen di truyền phân li độc lập A AB/Ab × aB/ab B Ab/ab × aB/ab C Ab/ab × ab/ab D Ab/aB × ab/ab Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 20 [ID:43394]: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Giả sử hai cặp gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn Phép lai dƣới làm xuất tỉ lệ phân tính 1:1:1:1: A AB/ab x ab/ab B Ab/aB x Ab/ab C AB/ab x aB/ab D Ab/ab x aB/ab Câu 21 [ID:43396]: Ở lúa, gen D quy định thân cao, gen d quy định thân thấp; gen E quy định chín sớm, gen e quy định chín muộn Các gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau làm xuất tỉ lệ kiểu hình : 1? A DE/de × de/de B DE/de ×DE/de C De/dE × De/dE D dE/dE × De/De Câu 22 [ID:43398]: Ở loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt tròn nằm nhiễm sắc thể Gen a quy định thân thấp gen b quy định hạt dài nằm nhiễm sắc thể Trong trình giảm phân hình thành giao tử khơng có tƣợng hốn vị trao đổi chéo Khi đem lai hai giống chủng (P) thân cao, hạt dài thân thấp, hạt tròn, thu đƣợc đời F1 Cho F1 tự thụ thu đƣợc đời F2 Tỷ lệ phân tính đời F2 A thân cao, hạt tròn : thân cao, hạt dài : thân thấp, hạt tròn : thân thấp, hạt dài B thân cao, hạt tròn : thân thấp, hạt dài C thân cao, hạt dài : thân cao, tròn : thân thấp, hạt tròn D thân cao, hạt tròn : thân cao, hạt dài : thân thấp, hạt tròn : thân thấp, hạt dài Câu 23 [ID:43399]: Cho phép lai: Ab Ab AB AB AB Ab AB ab (1) x (2) x (3) x (4) x aB aB ab ab ab aB ab ab Trƣờng hợp phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : 1? Biết gen quy định tính trạng, trội hoàn toàn A B 1,2 C 1,3 D 1,3,4 Câu 24 [ID:43401]: Trong trƣờng hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Phép lai sau làm xuất tỉ lệ kiểu hình 1: : đời F1? A P: Aabb x aaBb B P : AABb x AaBb C P : AaBb x AaBB AB Ab D x , gen liên kết hoàn toàn ab aB Câu 25 [ID:43403]: Ở loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt tròn nằm nhiễm sắc thể Gen a quy định thân thấp gen b quy định hạt dài nằm nhiễm sắc thể Trong trình giảm phân hình thành giao tử khơng có tƣợng hốn vị trao đổi chéo Khi đem lai hai giống chủng (P) thân cao, hạt tròn thân thấp, hạt dài, thu đƣợc đời F1 Cho F1 tự thụ thu đƣợc đời F2 Tỷ lệ phân tính đời F2 A thân cao, hạt tròn : thân cao, hạt dài : thân thấp, hạt tròn : thân thấp, hạt dài B thân cao, hạt tròn : thân thấp, hạt dài C thân cao, hạt dài : thân cao, tròn : thân thấp, hạt tròn D thân cao, hạt tròn : thân cao, hạt dài : thân thấp, hạt tròn : thân thấp, hạt dài Câu 26 [ID:43405]: Ở ngơ, A-thân cao trội hồn tồn so với a- thân thấp; B-hạt đỏ trội hoàn toàn so với b- hạt trắng, gen liên kết hoàn toàn với Phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình thân cao, hạt đỏ : thân thấp, hạt trắng? A AB/aB x AB/ab B Ab/aB x Ab/aB C AB/ab x AB/ab D AB/ab x ab/ab Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 27 [ID:43406]: Ở loài, gen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: tròn, b: bầu dục; D: ngọt, d: chua Các gen nằm cặp NST tƣơng đồng, trật tự gen không thay đổi Số kiểu gen khác có quần thể A B 65 C 36 D 27 Câu 28 [ID:43408]: Gen A : tròn,trội hồn tồn so với gen a : dài Gen B : ngọt,trội hoàn toàn so với gen b :quả chua Hai cặp gen nói nằm cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình tròn, : tròn, chua là: AB Ab AB Ab AB aB ab ab A x B x C x D x aB ab Ab ab Ab ab ab ab Câu 29 [ID:43410]: Cho phép lai: Ab Ab AB AB AB Ab AB ab (1) x (2) x (3) x (4) x aB aB ab ab ab aB ab ab Trƣờng hợp phân li kiểu hình theo tỉ lệ : : 1? Biết gen quy định tính trạng, trội hoàn toàn A B 1,2 C 1,3 D 1,3,4 Câu 30 [ID:43411]: Khi lai hai thứ đậu chủng hạt trơn, khơng có tua hạt nhăn, có tua với đƣợc F1 toàn hạt trơn, có tua Sau cho F1 giao phấn với nhau, cho hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tƣơng đồng liên kết hoàn toàn với F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình A hạt trơn, có tua : hạt nhăn, khơng có tua B hạt trơn, khơng có tua : hạt trơn, có tua : hạt nhăn, có tua C hạt trơn, có tua : hạt nhăn, khơng có tua : hạt trơn, có tua : hạt nhăn, khơng có tua D hạt trơn, có tua : hạt nhăn, khơng có tua ĐÁP ÁN: Lưu ý: Để xem video chữa lời giải chi tiết câu em xem website: Hoc24h.vn Trong khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA – MÔN: SINH HỌC Câu 10 11 12 13 14 15 Đáp án D C D D C C C D A A D D D B B Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B D C B D A C C D B C C C C B Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang ... Ab/aB × ab/ab Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam... D AB/ab x ab/ab Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam...Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 11 [ID:43375]: Ở lồi, tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (98) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (98)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay