ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (89)

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ LIVE SỐ 24: KHỞI ĐỘNG KHÓA VIP LIVESTREAM TS PHAN KHẮC NGHỆ - 09/01/2019 Thầy Phan Khắc Nghệ – https://www.facebook.com/phankhacnghe Câu Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Phôtpho B Môlipđen C Sắt D Bo Câu Cơ quan hô hấp nhóm động vật thường có hiệu trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất? A Phổi chim B Phổi da ếch nhái C Phổi bò sát D Bề mặt da giun đất Câu Cơđon sau mang tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5'AXX3' B 5'UGA3' C 5'AGG3' D 5'AGX3' Câu Loại đột biến sau làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể? A Đột biến tam bội B Đột biến lệch bội C Đột biến tứ bội D Đột biến đảo đoạn Câu Một lồi có NST 2n = 14 tế bào sinh dưỡng thể ba có NST? A 14 B 21 C 15 D Câu Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình đời phép lai AA × Aa là: A hoa đỏ : hoa trắng B 100% hoa đỏ C hoa đỏ: hoa trắng D 100% hoa trắng Câu Biết không xảy đột biến, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, đời phép lai sau đây, tỷ lệ kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình giới cái? A XAXA × XAY B XAXa × XaY C XaXa × XaY D XaXa × XAY Câu Cho biết AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng; aa quy định hoa trắng Cây hoa đỏ lai với hoa hồng F1 có tỉ lệ kiểu hình A 100% hoa đỏ B 100% hoa hồng C 100% hoa trắng D 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng Câu 10 Tính trạng chiều cao cặp gen AaBbDd tương tác cộng gộp, có them alen trội cao them 10cm Nếu kiểu gen AaBbDd có độ cao 120cm kiểu gen aabbDD có độ cao bao nhiêu? A 120cm B 110cm C 130cm D 100cm Câu 11 Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật sau quần thể? A Cây hạt kín rừng Bạch Mã B Chim Trường Sa C Cá Hồ Tây D Gà Lôi rừng Kẻ Gỗ Câu 12 Trong tự nhiên, quan hệ mèo chuột A Hội sinh B Cộng sinh C Kí sinh D Sinh vật ăn sinh vật Câu 13 Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định vàng, tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, đời phép lai tứ bội Aaaa × Aaaa cho tỷ lệ kiểu hình A hoa đỏ : hoa vàng B 11 hoa đỏ : hoa vàng C 35 hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ : hoa vàng Câu 14 Khi nói nhân tố sinh thái hữu sinh, có phát biểu sau đúng? I Mức độ tác động nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật phụ thuộc vào mật độ quần thể Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ II Khi mật độ cá thể quần thể cao mức độ tác động nhân tố hữu sinh mạnh III Khi quần thể chịu tác động nhân tố hữu sinh làm biến động số lượng cá thể quần thể IV Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật xếp vào nhân tố hữu sinh A B C D Câu 15 Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Trong lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng thường có lồi sinh vật B Trong lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp C Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D Mỗi loài sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 16 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 8, cặp nhiễm sắc thể xét gen có alen, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong điều kiện không phát sinh đột biến, lồi có 16 loại kiểu hình II Trong loại đột biến thể ba, có tối đa 432 kiểu gen III Trong loại đột biến thể một, có tối đa 216 kiểu gen IV Lồi có loại đột biến thể A B C D Câu 17 Cho biết AA quy định hoa đỏ, aa quy định hoa trắng, Aa quy định hoa vàng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu môi trường thay đổi làm cho hoa trắng có tỉ lệ sinh sản giảm tỉ lệ kiểu hình hoa vàng F1 tăng lên so với hệ P II Nếu F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,5Aa : 0,5aa quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên III Nếu môi trường thay đổi làm khả sinh sản hoa vàng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng IV Nếu có đột biến làm cho A thành a nhanh chóng làm tăng tỉ lệ kiểu hình hoa trắng A B C D Câu 18: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? I thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng II thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng III 100% thân thấp, hoa đỏ IV 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng V thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng VI thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 19 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác quy định Kiểu gen có A B quy định hoa tím; kiểu gen có A quy định hoa đỏ; có B quy định hoa vàng; kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng; Tính trạng hình dạng cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định, DD quy định tròn, dd quy định dài, Dd quy định bầu dục Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ I Có loại kiểu gen khác quy định kiểu hình hoa vàng, tròn II Cho hoa đỏ, bầu dục giao phấn với có tối đa loại kiểu hình III Nếu cho hoa tím, dài giao phấn ngẫu nhiên với có tối đa 10 sơ đồ lai IV Lấy ngẫu nhiên hoa tím, tròn cho lai phân tích thu đời có số hoa tím, bầu dục chiếm 50% A B C D Câu 20 Phả hệ mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, bệnh gen quy định Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Quy ước: Không bị bệnh Bị bệnh thứ Bị bệnh Bị bệnh thứ 11 12 10 13 17 16 ? Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định kiểu gen người II Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng bị hai bệnh 1/36 III Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng bị bệnh 5/18 IV Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng gái khơng bị bệnh 25/72 A B C D 14 15 Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích ...Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ II Khi mật độ cá thể quần thể cao mức độ tác động nhân tố hữu sinh mạnh III Khi quần thể chịu tác động nhân tố hữu sinh làm... sau đúng? Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ I Có loại kiểu gen khác quy... thức ăn, động vật ăn thịt thường bậc dinh dưỡng cấp C Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D Mỗi lồi sinh vật thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác Câu 16 Một lồi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (89) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (89)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay