ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (78)

16 2 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - LẦN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Theo quan niệm đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố A đột biến B giao phối không ngẫu nhiên C CLTN D yếu tố ngẫu nhiên Câu 2: Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp sau đây? A Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen B Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen C Lại hữu tính cá thể lồi D Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen Câu 3: Cho biết hai gen nằm NST cách 40cM Theo lí thuyết, thể sau cho giao tử AB với tỉ lệ 30%? A AB Ab B AB aB C Ab aB D AB ab Câu 4: Loại axit nucleic sau thành phần cấu tạo nên ribôxôm? A tARN B rARN C ADN D mARN Câu 5: Động vật sau có quan tiêu hóa dạng túi? A Giun đất B Cừu C Trùng giày D Thủy tức Câu 6: Theo lý thuyết phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? А АаВВ  AABb B AaBb  AAbb C AaBb  aabb D AaBb  aaBb Câu 7: Cơ thể sau thể không chủng? A aabbDDEE B aaBBDDee C AABBDdee D AAbbDDee Câu 8: Hoạt động sau làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính? A Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc B Tăng cường sử dụng nguyên liệu hố thạch cơng nghiệp giao thơng vận tải C Tích cực nghiên cứu sử dụng nguồn lượng lượng gió, thuỷ triều, D Hoạt động vi sinh vật phân giải chất hữu đất Câu 9: Theo lí thuyết thể có kiểu gen sau tạo giao tử Ab với tỉ lệ 25%? A Aabb B AaBb C ААВb D AAbb Câu 10: Quần thể sau có tần số alen a thấp nhất? A 0.2AA : 0,5Aa : 0,3aa B 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa C 0,1AA : 0,8Aa : 0,1 aa D 0.4AA : 0,6aa Câu 11: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát phát sinh đại sau đây? A Đại Tân sinh B Đại Trung sinh C Đại Cổ sinh D Đại Nguyên sinh Câu 12: Một gen sinh vật nhân thực có chiều dài 3910 A số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit gen Số nuclêôtit loại X gen A 552 B 1104 C 598 D 1996 Câu 13 : thực vật, bào quan sau thực chức quang hợp? A Bộ máy Gongi B Lục lạp C Tỉ thể D Ribơxơm Câu 14: Trong q trình phiên mã khơng có tham gia trực tiếp thành phần sau đây? A ADN B ADN pôlimeraza C Các nuclêôtit A, U, G, X D ARN polimeraza Câu 15: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen phân li độc lập quy định theo kiểu tương tác bổ sung kiểu gen có hai loại alen trội A B quy định hoa màu đỏ; kiểu gen lại quy định hoa màu trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có nhiều hoa màu đỏ nhất? A AABb  aaBb B AaBb  AaBb C АаВВ  aaBb D Aabb  aaBb Câu 16: Phát biểu sau sai nói mật độ cá thể quần thể? A Mật độ cá thể quần thể tăng lên cao so với sức chứa môi trường làm tăng khả sinh sản cá thể quần thể B Mật độ cá thể quần thể số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích quần thể C Mật độ cá thể quần thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống quần thể D Mật độ cá thể quần thể có khả thay đổi theo mùa, năm tuỳ điều kiện môi trường Câu 17: Nhận xét sau sai thể đột biến số lượng NST? A Các thể đa bội chẵn có khả sinh sản hữu tính B Thể đa bội hình thành tượng tự đa bội lai xa kèm đa bội hoá C Thể lệch bội phổ biến thực vật động vật D Thể đa bội lẽ thường khơng có có khả sinh sản Vì khơng áp dụng nơng nghiệp tạo giống Câu 18: Theo học thuyết tiến hoá đại, phát biểu sau nói CLTN A CLTN thực chất q trình phân hố khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ làm thay đổi tần số alen quần thể C Ở quần thể lưỡng bội chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chọn lọc chống lại alen trội D CLTN không đào thải hết alen trội gây chết khỏi quần thể Câu 19: Trong giai đoạn đường hô hấp sau thực vật, từ phân tử glucôzơ tạo nhiều phân tử ATP ? A Chuỗi truyền electron hơ hấp B Đường phân C chu trình Crep D Phân giải kị khí Câu 20: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai A Khi mật độ tăng cao, nguồn sống khan hiếm, cá thể có xu hướng cạnh tranh với để giành thức ăn, nơi B Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chứa môi trường, cá thể cạnh tranh với làm giảm khả sinh sản C Hiện tượng cạnh tranh cá thể quần thể vô xảy tự nhiên, D Nhờ cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể Câu 21: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút NST A có tác dụng bảo vệ NST, giữ cho nhiễm sắc thể khơng dính vào B vị trí liên kết với thoi phân bào, giúp NST di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi Câu 22: Khi nói đột biến gen, kết luận sau sai? A Đột biến gen gọi biến dị di truyền tất đột biến gen di truyền cho đời sau B trường hợp gen quy định tính trạng, thể mang gen đột biến trội gọi thể đột biến C Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng tác nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc gen D Trong điều kiện khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen Câu 23: Phát biểu sau nói tuần hồn máu động vật? A hệ tuần hồn kín, vận tốc máu cao động mạch thấp tĩnh mạch B Trong hệ dần truyền tim, nút xoang nhĩ có khả tự phát xung điện C Ở cá sấu có pha trộn máu giàu O2, với máu giàu CO2 tâm thất D Ở hệ tuần hồn kín, huyết áp cao động mạch thấp mao mạch Câu 24: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A Trong lưới thức ăn, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác B Khi thành phần loài quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi C Trong chuỗi thức ăn, sinh khối mắt xích phía trước bé sinh khối mắt xích phía sau liền kề D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp Câu 25: Khi nói di - nhập gen, có phát biểu sau đúng? I Các cá thể nhập cư mang đến alen làm phong phú vốn gen quần thể II Kết di - nhập gen dẫn đến làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu số lượng cá thể nhập cư số lượng cá thể xuất cư chắn khơng làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể IV Hiện tượng xuất cử làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A B C D Câu 26:Trong trình giảm phân thể đực, số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường tế bào lại giảm phân bình thường Cơ thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau phép lai P: ♂AaBbDd  ♀AaBbdd đúng? I Có tối đa 24 loại kiểu gen đột biến II Cơ thể đực tạo tối đa 16 loại giao tử III Thể ba có kiểu gen AabbbDd IV Thể có kiểu gen aabdd A B C D B Câu 27: Ở gà tế bào thể có kiểu gen AaX Y giảm phân bình thường sinh giao tử Có bao nhiều kết luận sau ? I Có loại giao tử với tỷ lệ II Có loại giao tử với tỷ lệ III Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25% IV Giao tử mang NST Y chiếm tỷ lệ 50% B V Nếu sinh giao tử AX giao tử chiếm tỉ lệ 100% A B C D Câu 28: Khi nói phân tầng quần xã phát biểu sau sai ? A Sự phân tầng làm tăng khả sử dụng nguồn sống làm tăng mức độ cạnh tranh loài quần xã B Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, phân tầng thực vật kéo theo phân tầng động vật C Nguyên nhân phân tầng phân bố khống đồng nhân tố ngoại cảnh D Trong hệ sinh thái nước, phân bố không đồng ánh sáng kéo theo phân bố không đồng sinh vật sản xuất Câu 29: Giả sử hệ sinh thái cạn, xét chuỗi thức ăn có bổn mắt xích, lượng tích luỹ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 2,2.10 9Kcal; 1,8.108Kcal, 1,7.107kcal, 1,9.106 kcal Theo lý thuyết, phát biểu sau đây, có phát biểu ? I Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp chuỗi thức ăn xấp xỉ 8,2% II Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp nhỏ hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp III Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp lớn hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp IV Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp lớn A B C D Câu 30: Ở loài thực vật,lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa đỏ Lai phân tích F1 thu Fa phân li theo tỷ lệ hoa trắng:1 hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Trong tổng số hoa trắng thu F2 số đồng hợp tử chiếm tỷ lệ A 3/4 B 1/16 C 3/16 D 3/7 Câu 31: Một lồi thực vật có NST 2n = 16, lồi thực vật khác có NST 2n = 18 Theo lí thuyết, giao tử tạo từ trình giảm phân bình thường thể song nhị bội hình thành từ hai loại có Số lượng NST A 15 B 16 C 18 D 17 Câu 32: Trong phát biểu sau, có phát biểu kích thước quần thể sinh vật? I Kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ dẫn tới diệt vong II Kích thước quần thể khoảng khơng gian cần thiết để quần thể tồn phát triển III Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường IV Kích thước quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản mức tử vong quần thể A B C D Câu 33: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định, cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen năm cặp NST thường Alen D quy định mặt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Thực AB D d Ab d phép lai P: X X  X Y thu F1 Ở F1, ruồi thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ ab ab 10% Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? I Tỷ lệ ruồi đực mang tính trạng trội F1 chiếm 14,53% II Tỷ lệ ruồi dị hợp cặp gen F1 chiếm 17,6% III Tỷ lệ ruồi đực có kiểu gen mang alen trội chiếm 15% IV Tỷ lệ ruồi mang alen trội kiểu gen chiếm 14,6% A B C D Câu 34: Ở lồi động vật, xét gen có alen A a nằm NST thường, hệ xuất phát quần thể có tần số alen A giới 0,4 0,2 Qua hai hệ ngẫu phối, quần thể đạt đến trạng thái cân di truyền Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hoá Cấu trúc quần thể trạng thái cân di truyền là: A 0.16AA : 0,48Aa : 0,36aa B 0.04AA : 0,48Aa : 0,48aa C 0.09AA : 0,32Aa : 0,64aa D 0,09AA : 0,42Aa: 0,49aa Câu 35: Ở loài thực vật cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng, thu F1 gồm hoa đỏ Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ :7 hoa trắng Trong phát biểu sau có phát biểu đúng? I Tình trạng màu sắc hoa cặp gen khơng alen phân ly độc lập quy định II Cây F1 dị hợp tử hai cặp gen III Các F2 có tối đa loại kiểu gen IV Trong tổng số hoa đỏ F2 số đồng hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 1/9 V tổng số hoa đỏ F2 số tự thụ phấn cho đời có loại kiểu hình chiếm 4/9 A B C D Câu 36: Ở quần thể người trạng thái cân di truyền, tần số người bị mắc bệnh di truyền đơn gen 4% Phả hệ cho thấy số thành viên (màu đen) bị bệnh này, theo lý thuyết có phát biểu sau ? I Người số (9) chắn khơng mang alen gây bệnh II có tối đa người phả hệ khơng mang alen gây bệnh III Xác suất người số (3) có kiểu gen dị hợp tử 50% IV Xác suất cặp vợ chồng (3)-(4) sinh bị bệnh 16,7% A B C D Câu 37: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân tạo tinh trùng Biết đột biến Theo lí thuyết, bắt gặp trường hợp sau tỉ lệ loại giao tử tạo ra? I Chỉ tạo loại giao tử với tỉ lệ 1: II Tạo loại giao tử với tỉ lệ 9: 9:1:1 III Tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7: 1:1 IV Tạo loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1 : A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho P có kiểu hình mang hai tính trạng trội giao phấn với thu F1 gồm loại kiểu hình Lấy tồn có kiểu hình giống P cho tự thụ phấn tạo F2 Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen số cá thể mang hai tính trạng trội F2 chiếm 18% B Tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen F2 chiếm 4/9 C Tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng F2 chiếm 3/36 D Tỉ lệ kiểu hình giống P F2 chiếm 24/36 Câu 39: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định: kiểu gen có hai loại alen trội A B quy định lông đen, kiểu gen có loại alen trội A B quy định lơng nâu kiểu gen khơng có alen trội quy định lông trắng Cho phép lai P: AaBb  Aabb thu F1 Theo lí thuyết phát biểu sau đúng? A Trong tổng số cá thể thu F1, số cá thể lông đen chiếm tỉ lệ lớn B Nếu cho cá thể lông đen F1 giao phối ngẫu nhiên với thu đời có số cá thể lơng nâu gấp 11 lần số cá thể lông trắng C Trong tổng số cá thể thu F1 số cá thể lơng đen có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 12,5% D Ở F1 có kiểu gen quy định kiểu hình lơng nâu Câu 40: Cho biết ba 5’GXU,3’ quy định tổng hợp axit amin Ala , ba 5’AXU3 quy định tổng hợp axit amin Thr Một đột biến điểm xảy gen làm cho alen A trở thành alen a làm cho axit amin Ala thay axit amin Thế chuỗi pôlipeptit hai alen A a có chiều dài Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Alen a có sổ liên kết hiđrô lớn alen A II Đột biến dạng thay cặp A-T cặp G-X III Nếu alen A có 150 nuclêơtit loại A alen a có 151 nuclêơtit loại A IV Nếu gen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 200 nucleotit loại X alen a phiên mã cần cung cấp 400 nucleotit loại X A B C -HẾT D ĐÁP ÁN 1-A 2-C 3-D 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B 11-C 12-C 13-B 14-B 15-C 16-A 17-D 18-A 19-A 20-C 21-A 22-A 23-B 24-C 25-A 26-C 27-C 28-A 29-C 30-D 31-D 32-D 33-D 34-D 35-C 36-B 37-A 38-B 39-B 40-D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Theo quan niệm đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố đột biến Câu 2: C Sinh vật biến đổi gen không tạo phương pháp lai hữu tính cá thể lồi Câu 3: D Phương pháp: Giao tử liên kết =(1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 Cách giải: Kiểu gen AB giảm phân tạo giao tử AB = 0,3 ab Câu 4: B rARN với protein tạo nên riboxom Câu 5: D Thủy tức có quan tiêu hóa dạng túi Câu : D Phép lai Số kiểu gen A B C D Câu : C Cơ thể AABBDdee dị hợp cặp gen Câu 8: B Sử dụng ngun liệu hố thạch cơng nghiệp giao thông vận tải làm tăng nồng độ CO2, nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính Câu 9: B Cơ thể AaBb giảm phân tạo giao tử Ab = 0,25 Câu 10: B Phương pháp: Tần số alen pA = x  y  qa   p A Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa Cách giải Quần thể Tần số alen a A 0,55 B 0,4 C 0,5 D 0,6 Câu 11 : C Bò sát phát sinh đại Cổ sinh Câu 12: C Phương pháp: Áp dụng công thức: CT liên hệ chiều dài tổng số nucleotit L= N  3,  A  ;1NM  10 A Cách giải: 2L  2300 3, %X= 50% - %A = 26% → X= 598 Số nucleotit gen là: N Câu 13: B Bào quan thực chức quang hợp lục lạp Câu 14: B Phiên mà khơng có tham gia ADN polimeraza Câu 15: C Phép lại cho đời nhiều màu đỏ C AaBb  aaBb: 50% A (3/8), B(9/16), D (1/4) Câu 16: A Phát biểu sai A, mật độ quần thể tăng cao làm giảm sức sinh sản cá thể quần thể Câu 17: D Phát biểu sai D, thể đa bội lẻ ứng dụng nông nghiệp không hạt Câu 18: A Phát biểu CLTN A B sai CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen C sai CLTN chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm so với chọn lọc chống lại alen trội D sai CLTN loại bỏ hết alen trội gây chết khỏi quần thể Câu 19: A Chuỗi truyền electron hô hấp tạo nhiều ATP (34ATP) : Câu 20: C Phát biểu sai C, tượng cạnh tranh xảy phổ biến tự nhiên Câu 21: A Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút NST có tác dụng bảo vệ NST, giữ cho nhiễm sắc thể khơng dính vào tất đội, Câu 22: A Khi nói đột biến gen, kết luận sai A, tất đột biến gen truyền cho đời sau (đb gen tế bào sinh dưỡng) Câu 23: B Phát biểu tuần hoàn máu ĐV là: B A sai vận tốc máu thấp mao mạch C sai cá sấu có tim ngăn nên khơng có pha trộn máu D sai huyết áp thấp tĩnh mạch chủ Câu 24: C Phát biểu sai C, sinh khối mắt xích phía trước lớn mắt xích sau Câu 25: A Các phát biểu là: I II sai di nhập gen mang đến alen làm tăng đa dạng di truyền III, IV sai thành phần kiểu gen nhóm xuất cư nhập cư khác Câu 26: C Cặp Aa: Aa  Aa → AA: 2Aa : laa Cặp Bb: + giới đực: Bb, O, b, B + giới cái: B, b Số kiểu gen bình thường: (BB, Bbbb); kiểu gen đột biến: (BBb, Bbb, B, b) Cặp Dd: Dd  dd  1D4:1dd Xét phát biểu: I đúng, có   = 24 KG đột biến II đúng, thể đực tạo   2= 16 giao tử III sai, tạo hợp tử chứa bbb IV đúng, Câu 27: C Ở gà XY gái, tế bào tạo trứng I, II, III, IV sai V Câu 28: A Phát biểu sai A, phân tầng làm giảm cạnh tranh lồi Câu 29: C Phương pháp: Cơng thức tính hiệu suất sinh thái H = Cách giải Hiệu suất sinh thái: Giữa Cấp – Cấp 1: 8,2% En  100%; En; En-1 lượng tích luỹ bậc n n-1 En 1 Giữa Cấp – Cấp 2: 9,44% Giữa Cấp – Cấp 3: 11,2% Xét phát biểu: I sai II III sai IV Câu 30: D Cây F1 dị hợp cặp gen Fa phân ly 3trắng:1 đỏ – tương tác bổ sung Quy ước gen: A-B-: Hoa đỏ A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng P: AABB  aabb →F1: AaBb Cho F1 tự thụ phấn: AaBb  AaBb → (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 3 Tỷ lệ hoa trắng       16 Tỷ lệ hoa trắng chủng 3/16 Vậy tổng số hoa trắng thu F2 số đồng hợp tử chiếm tỷ lệ 3/7 Câu 31: D Cây song nhị bội thể có NST lưỡng bội lồi, Giao tử tạo có n1 + n2 = 8+ = 17 NST Câu 32: D Phát biểu kích thước quần thể sinh vật là: I, II II sai, kích thước quần thể số lượng cá thể quần thể IV sai, kích thước quần thể phụ thuộc vào tỷ lệ sinh, tử, xuất cư, nhập cư Câu 33: D Tỷ lệ ruổi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: ab D ab X   10%   0,  0, 4ab  0,5ab  f  20% ab ab AB Ab  ; f  20%   0, AB : 0, 4ab : 0,1Ab : 0,1aB  0,5 Ab : 0,5ab  ab ab  0, AB Ab AB ab Ab Ab aB : 0, : 0, : 0, : 0,05 : 0,05 : 0,05 Ab ab ab ab ab aB ab  0, AB Ab AB Ab Ab aB : 0, 25 : 0, : 0,05 : 0,05 : 0,05 Ab ab ab Ab aB ab  A  B  0, 45; A  bb  0,3; aaB  0,05;aabb  0, X D X d  X dY  D d D d X X : X Y: X Y 4 Xét phát biểu: I sai Tỷ lệ ruồi đực mắt đỏ mang tính trạng trội: A-bbXdY+ aaB-XdY + aabbXDY = (0,3+0,05+0,2)x0,25 =13,75% II sai Tỷ lệ ruồi dị hợp cặp gen F1 là: AB aB  Ab D d  AB Ab  d d   0, 05   X D X d  0, 25  X X   0,  0, 05  0,   X X  18, 75 Ab ab  ab ab aB    III Tỷ lệ ruồi đực mang alen trội: AB Ab Ab  d Ab aB     0, 05  0, 05  0, 05   X DY  0,15  0,   X Y   0, 25 ab aB Ab  ab ab    IV sai Ruồi mang alen trội: AB D d  AB Ab Ab  d d 0,  X X   0,  0, 05  0, 05   X X  0,125 Ab ab Ab aB   Câu 34: D 0,  0,  0,3  a  0, Cấu trúc di truyền quần thể cân di truyền 0,09AA : 0,42Aa: 0,49aa Khi cân di truyền, tần số alen A quần thể là: Câu 35: C P chủng  F1 dị hợp cặp gen F2 phân ly đỏ:7 trắng – tính trạng cặp gen không alen tương tác bổ sung Quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng F1 tự thụ phấn: AaBb  AaBb  (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) Xét phát biểu I II III IV đúng: 1/16 : 9/16 = 1/9 V sai, tỷ lệ hoa đỏ F2 9/16; có AABB (1/16) tự thụ phấn cho loại kiểu hình Tỷ lệ số tự thụ phấn cho loại kiểu hình là: Câu 36: B /16  1/16  /16 Ta thấy bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh  tính trạng gen lặn NST thường quy định Quy ước gen: A- bình thường, a- bị bệnh Quần thể có 4%aa  tần số alen a = 0,2 Cấu trúc di truyền quần thể là: 0,64AA:0,32Aa:0,02aa I sai, người (9) có mẹ bị bệnh nên phải mang alen bệnh II đúng, có người 3,5 khơng mang alen gây bệnh 0,32  III sai Xác suất người số (3) có kiểu gen dị hợp tử là:  0, 04 IV Đúng Người số (4) có kiểu gen aa Người số (3) có kiểu gen: 0,64AA:0,32Aa  2AA:1Aa Cặp vợ chồng này: (2AA:1Aa)  aa  (5A:laya Xác suất họ sinh bị bệnh là: 1/6  16,7% Câu 37: A tế bào sinh tinh GP có TĐC tạo loại giao tử, khơng có TĐC tạo loại giao tử Có trường hợp xảy ra: + TH1: khơng có tế bào xảy TĐC: 1:1 + TH2: Tất tế bào xảy TĐC: 1:1:1:1 + TH3: tế bào TĐC TB TĐC 1 1 TB Không TĐC 8  9:9:1:1 + TH4: tế bào TĐC TB TĐC 2 TB Không TĐC 6 2 3 4 →8:8:2:2  4:4:1:1 + TH5: tế bào TĐC ТВ ТЕС TB Không TĐC 3 4 4 2 → 7:7:3:3 + TH3: tế bào TĐC TB TĐC TB Không TĐC → 6:6:4:4  3:3:2:2 Câu 38: B F1 có loại kiểu hình  P dị hợp cặp gen: AaBb  AaBb  (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) → KH: 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1 aabb Các có kiểu hình giống P: 1AABB2AaBB:4AaBb:2AABb tự thụ 25 Tỷ lệ A-B- =       → D sai 9 16 36 4 Tỷ lệ dị hợp cặp gen :  AaBb  →A sai 16 1 Tỷ lệ lặn tính trạng là: AaBb   aabb   →C sai 16 36 1 1 1 Tỷ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen F2 chiếm:           9 2 2 2 (áp dụng kết phép lai: AaBb  AaBb → (1AA:2Aa:laa)(1BB%2Bb:lbb), 1 1 Aa   BB, bb    AA, aa   Bb) → B 2 2 Câu 39: B A-B-: lông đen; A-bb/aaB-: Lông nâu; aabb: lông trắng P: AaBb  Aabb → (1AA:2 Aa:laa)(Bb:bb) A sai tỷ lệ lông đen = 3/4x1/2 = 3/8 < lông nâu: 4/8 = 3/4  1/2 + 1/4  1/2 B đúng, Nếu cho lông đen F1 giao phấn ngẫu nhiên: (1AA:2Aa)Bb  (4AA:4Aa:laa)(IBB:2Bb:lbb) Tỷ lệ lông nâu: 8/9 x 1/4 + 1/9 x 3/4 = 11/36 Tỷ lệ lông trắng là: 1/9x 1/4 = 1/36 C sai, số cá thể lơng đen có kiểu gen dị hợp tử cặp gen F1 : 2/4 =1/2 = 1/4 D sai, có kiểu gen quy định lơng nâu : Aabb, AAbb, aaBb Câu 40 : D Axit amin Bộ ba mARN Bộ ba ADN Ala 5'GXU3’ 3'XGA5’ Thr 5’AXU 3'TGA5 Đột biến không làm thay đổi Ala thành Thr mà không làm thay đổi chiều dài gen là: thay cặp X - G cặp T – A Xét phát biểu I sai, gen A có nhiều gen a cặp G-X nên gen A có số liên kết hidro lớn II sai, III IV sai, gen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 200X (có nghĩa có 200G) gen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 199  = 398X (vì gen a có gen A cặp G-X) ... 11: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát phát sinh đại sau đây? A Đại Tân sinh B Đại Trung sinh C Đại Cổ sinh D Đại Nguyên sinh Câu 12: Một gen sinh vật nhân thực có chiều... Có loại giao tử với tỷ lệ II Có loại giao tử với tỷ lệ III Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25% IV Giao tử mang NST Y chiếm tỷ lệ 50% B V Nếu sinh giao tử AX giao tử chiếm tỉ lệ 100% A B C D Câu 28:... loại giao tử III Thể ba có kiểu gen AabbbDd IV Thể có kiểu gen aabdd A B C D B Câu 27: Ở gà tế bào thể có kiểu gen AaX Y giảm phân bình thường sinh giao tử Có bao nhiều kết luận sau ? I Có loại giao
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (78) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (78)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay