ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (66)

1 0 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Câu 1: Một lồi sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí hiệu là: ABDE QMNPO HKLX Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklx ABDE PNMQO HKLX Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abde qmnpo hklx I Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đối chéo hai cromatit thuộc hai cặp NST không tương đồng II Mức độ biểu gen Q tăng cường III Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường IV Thể đột biến làm giảm biểu gen N A B C D Câu 2: Một lồi sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên bốn cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí hiệu là: ABDE QMNPO HKLZ G X Y Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklz ABDE QMNPO HKLZ G X Y Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abde qmnpo lkhZ I Dạng đột biến làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể II Thể đột biến làm cho gen q khơng hoạt động III Thể đột biến làm cho gen L giảm mức độ hoạt động IV Dạng đột biến góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho q trình tiến hóa A B C D Câu 3: Một loài sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên bốn cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen kí hiệu là: ABDE QMNPO HKLZ GTFS gtfs X X Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklz ABDE QMNPO HKLZ GSFT gtfs X X Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abde qmnpo hklz I Thể đột biến bị thay đổi giới tính so với dạng ban đầu II Tất gen thể đột biến tăng giảm mức độ hoạt động III Thể đột biến giảm khả sinh sản IV Một số tính trạng gen nhiễm sắc thể giới tính X quy định thay đổi A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (66) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (66)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay