ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (65)

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN QUẦN THỂ Bài thi: BÀI TẬP_CẤU TRÚC DT QUẦN THỂ_P.2 Thời gian làm bài: 45 phút - 28 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 07 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Thế hệ xuất phát quần thể tự phối có tần số kiểu gen 0,2AA + 0,8Aa = Giả sử kiểu gen aa bị chết giai đoạn phơi đến hệ F4, tần số a bao nhiêu? A 0,04 B 0,4 C 0,2 D 0,1 Câu 2: Ở loài ngẫu phối, màu sắc trứng cặp alen trội lặn hoàn toàn chi phối A- trứng vỏ nâu đất, a- trứng vỏ trắng Các trứng vỏ trắng bị thiên địch ăn hết 100% tất hệ Các trứng nâu đất sống sót bình thường Quần thể xuất phát Po có cấu trúc di truyền: 0,6AA : 0,4Aa Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa khác, hệ F3 tần số alen lặn A 1/5 B 1/8 C 1/9 D 1/7 Câu 3: Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua hệ Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen hệ thứ ba A 0,2AA : 0,4 Aa : 0,4aa B 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa C 0,25AA : 0,5 Aa : 0,25aa D 0,375AA : 0,25Aa : 0,375: aa Câu 4: Ở hệ F4 quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen 0,4AA + 0,05Aa + 0,55aa Tỉ lệ kiểu gen hệ P A 0,025AA : 0,8Aa : 0,175aa B 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa C 0,125AA : 0,6Aa : 0,275aa D 0,225AA : 0,4Aa : 0,375aa Câu 5: Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét cặp gen Aa nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định to trội hoàn toàn so với alen a quy định nhỏ Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số cá thể nhỏ chiếm 20% Sau hai hệ tự thụ phấn, thu F2 có số cá thể nhỏ chiếm 35% Tỉ lệ kiểu gen hệ P A 0,15AA : 0,8Aa : 0,05aa B 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa C 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa D 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Câu 6: Ở, giống trồng sinh sản tự thụ phấn, A quy định trội hoàn toàn so với a quy định chua Vì mục tiêu sản xuất nên đến giai đoạn sinh sản kiểu hình Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 chua bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giống Thế hệ xuất phát giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết tần số alen a F3 trước giai đoạn sinh sản A 1/10 B 1/37 C 1/73 D 1/100 Câu 7: Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hồn tồn so với alen a làm cho hạt không nảy mầm Tiến hành gieo 100 hạt (gồm 40 hạt AA, 60 hạt Aa) lên đất canh tác, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Ở hạt F2, kiểu gen Aa có tỉ lệ A 25/34 B 3/34 C 3/17 D 6/17 Câu 8: Biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; quần thể trạng thái cân di truyền Quần thể có tỉ lệ kiểu hình sau có tần số kiểu gen Aa lớn nhất? A Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng B Quần thể có tỉ lệ 100% hoa đỏ C Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng D Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Câu 9: Ở quần thể động vật ngẫu phối, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường gồm alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Dưới tác động chọn lọc tự nhiên, cá thể có kiểu hình lặn bị đào thải hoàn toàn sau sinh Thế hệ xuất phát (P) quần thể có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,4Aa Cho tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lý thuyết, hệ F3 quần thể có tần số alen a là: A 1/5 B 1/9 C 1/8 D 1/7 Câu 10: Ở loài thực vật sinh sản theo lối tự phối, gen A qui định khả nảy mầm đất nhiễm mặn trội hồn tồn so với gen a khơng có khả Tiến hành gieo 1000 hạt đất nhiễm mặn, có 80 hạt AA, 120 hạt Aa 800 hạt aa Các hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F Tiếp tục đem gieo hạt F1 mơi trường đất nhiễm mặn tỉ lệ F1 cho hạt nảy mầm sinh trưởng bình thường đất nhiễm mặn bao nhiêu? A 53,84% B 55% C 49% D 64,71% Câu 11: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu xanh Cho mọc lên từ hạt màu vàng giao phấn với mọc lên từ hạt màu xanh, thu hoạch 900 hạt vàng 895 hạt màu xanh Gieo số hạt thành cho chúng tự thụ phấn, theo lý thuyết, thu hoạch hạt màu vàng chiếm tỉ lệ là: 1 B C D 16 8 Câu 12: Một quần thể có thành phần kiểu gen 30%AA : 70% aa, sau nhiều hệ thành phần kiểu gen A không thay đổi Kết luận sau không đúng? A Quần thể có tính đa hình di truyền thấp B Đây quần thể loài tự phối lồi sinh sản vơ tính Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C Khi điều kiện sống thay đổi quần thể dễ bị tuyệt chủng D Đây quần thể loài giao phối Câu 13: Ở loài chim, màu cánh xác định gen gồm hai alen: alen B qui định cánh đen trội hoàn toàn so với alen b qui định cánh xám Quần thể chim thành phố A trạng thái cân di truyền có 10000 con, có 6400 cánh đen Một nhóm nhỏ quần thể A bay sang khu cách li bên cạnh có điều kiện sống tương tự sau vài hệ phát triển thành quần thể B trạng thái cân bằng, có 1000 con, 640 cánh xám Nhận định tượng A Quần thể B không thay đổi tần số alen mà thay đổi thành phần kiểu gen so với quần thể A tác động giao phối không ngẫu nhiên B Quần thể B có thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu yếu tố ngẫu nhiên C Quần thể B có thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu chọn lọc tự nhiên D Quần thể B có thay đổi tần số alen so với quần thể A tác động chủ yếu tượng di nhập gen Câu 14: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có 100% hoa đỏ Ở F3, hoa trắng chiếm 17,5% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở hệ xuất phát, có 60% số chủng (2) Ở hệ tiếp theo, tỉ lệ kiểu gen thay đổi (3) Nếu F3, cá thể giao phấn ngẫu nhiên F5 có 96% hoa đỏ (4) Ở F3, tổng cá thể chủng chiếm tỉ lệ 95% A B C D Câu 15: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở F2, có tỉ lệ kiểu hình 27 hoa đỏ : 13 hoa trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Tần số kiểu gen hệ P 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa (2) Tần số alen A, a hệ P 0,6 0,4 (3) Tỉ lệ kiểu hình F1 hoa đỏ : hoa trắng (4) Nếu P giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F2 21 hoa đỏ : hoa trắng (5) Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F3 hoa đỏ : hoa trắng A B C D Câu 16: Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% Sau hệ tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 35% Biết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở P có tần số alen trội tần số alen lặn (2) Thế hệ P quần thể trạng thái cân di truyền (3) Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 75% (4) Cho tất cá thể mang kiểu hình trội P tự thụ phấn, thu đời có 18,75% số cá thể mang kiểu hình lặn A B C D Câu 17: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có 100% hoa đỏ Ở F3, hoa trắng chiếm 39,375% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? (1) Tần số kiểu gen hệ P 0,1AA : 0,9Aa (2) Tần số alen A, a hệ P 0,55A : 0,45a (3) Tỉ lệ kiểu gen Aa F3 11,25% (4) Nếu F3, cá thể giao phấn ngẫu nhiên F4, hoa trắng chiếm 20,25% A B C D Câu 18: Trong quần thể thực vật giao phấn, xét lơcut có alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25% Sau hệ ngẫu phối không chịu tác động nhân tố tiến hóa Kiểu hình thân cao hệ F1 chiếm tỉ lệ 84% Cho phát biểu sau (1) Trong quần thể ban đầu, kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ cao đồng hợp lặn (2) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp quần thể ban đầu cao so với hệ F1 (3) Trong số thân cao hệ P, tỉ lệ dị hợp 3/5 (4) Nếu chọn thân cao hệ P ngẫu phối, sau đó, hệ lại cho thân cao ngẫu phối liên tiếp tỉ lệ thân thấp thu đời F3 1/49 Số phát biểu A B C D Câu 19: Ở quần thể thực vật, xét locut gen có alen, alen trội trội hoàn toàn Ở hệ P, tần số kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 20% tần số kiểu gen dị hợp tử chiếm 60%, lại đồng hợp tử lặn Sau số hệ tự thụ phấn liên tiếp, tần số kiểu gen dị hợp tử hệ cuối 3,75% Số kết luận sau (1) Từ hệ P, quần thể trải qua hệ tự thụ phấn (2) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội hệ cuối chiếm 48,2% (3) Số cá thể trội hệ cuối chiếm 45,32% (4) Số cá thể mang alen lặn hệ P chiếm 82% A B C D Câu 20: Ở quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,6AA : 0,4Aa Biết quần thể không chịu tác Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F2, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 10% (2) Qua hệ, tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần tiến tới tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (3) Qua hệ, hiệu số tỉ lệ kiểu gen AA với tỉ lệ kiểu gen aa = 0,6 (4) Ở hệ F3, tỉ lệ kiểu hình 33 hoa đỏ : hoa trắng (5) Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết giai đoạn phơi F2, có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 2/17 A B C D Câu 21: Ở loài thực vật lưỡng bội tự thụ phấn bắt buộc, xét alen A quy định hạt tròn trội khơng hồn tồn với alen a quy định hạt dài, kiểu gen Aa cho kiểu hình hạt bầu Cho có kiểu gen dị hợp tự thụ phấn, thu hạt F1 Đem toàn hạt F1 gieo thành F1 tiếp tục cho tự thụ phấn, hoa kết hạt Giả sử khả nảy mầm hạt sức sống nhau, khơng có đột biến xảy Cho nhận xét sau (1) Trong tồn hạt F1, có 25% hạt có kiểu hình hạt tròn (2) Trong F1, có thu 100% hạt có kiểu hình hạt bầu (3) Trong F1, có thu kiểu hình hạt khác có 25% hạt dài (4) Lấy ngẫu nhiên hạt tròn đem gieo thành cây, kết hạt chắn thu loại hạt có kiểu hình hạt tròn (5) Lấy ngẫu nhiên hạt bầu đem gieo thành cây, kết hạt chắn thu loại hạt có kiểu hình hạt bầu Theo lý thuyết, số nhận xét A B C D Câu 22: Một quần thể có 500 có kiểu gen AA; 400 có kiểu gen Aa ; 100 có kiểu gen aa Trong điều kiện khơng có yếu tố làm thay đổi tần số alen Có kết luận sau (1) Quần thể chưa cân mặt di truyền (2) Alen A có tần số 0,60; alen a có tần số 0,40 (3) Sau hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42 (4) Sau hệ tự thụ phấn, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,25 (5) Nếu cho cá thể có kiểu gen Aa aa quần thể ngẫu phối tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa thu đời 0,36 Số kết luận không A B C D Câu 23: Ở loài thực vật, AA quy định đỏ, Aa quy định vàng, aa quy định xanh, khả sinh sản cá thể Thế hệ xuất phát quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt có tần số kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa Giả sử hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn aa giai đoạn chuẩn bị hoa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở tuổi sau sinh sản hệ F1, Aa chiếm tỉ lệ 2/9 (2) Ở giai đoạn nảy mầm hệ F2, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 1/18 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Ở giai đoạn nảy mầm hệ F3, alen a có tần số 2/17 (4) Ở tuổi sau sinh sản hệ F3, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 31/33 A B C D Câu 24: Ở loài thực vật sinh sản tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có tất cá thể có kiểu hình hoa đỏ, q trình tự thụ phấn liên tục đến đời F3, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 67,1875% Có phát biểu sau đúng? (1) Ở hệ xuất phát, có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 75% (2) Quần thể có tần số a = 0,375 (3) Ở đời F3, chủng chiếm tỉ lệ 90,625% (4) Nếu liên tục tự thụ phấn tỉ lệ hoa trắng tăng dần tỉ lệ hoa đỏ A B C D Câu 25: Một quần thể ban đầu (P) có tần số alen A a 0,4 0,6 Do môi trường bị ô nhiễm nên đời F1, khả sống sót kiểu hình trội 25%, khả sống sót kiểu hình lặn 50% Trong nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,04AA : 0,12Aa : 0,18aa (2) Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa (3) Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa (4) Thế hệ F2 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa A B C D Câu 26: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có 60% hoa đỏ; 40% hoa trắng Ở F3, hoa trắng chiếm 57,5% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: (1) Tần số kiểu gen hệ P là: 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa (2) Tần số alen A, a hệ P 0,4 0,6 (3) Nếu F3, cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F4 64% hoa đỏ : 36% hoa trắng (4) Nếu P cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F1 36% hoa đỏ : 64% hoa trắng A B C D Câu 27: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có kiểu hình, hoa trắng chiếm 40% Qua hệ ngẫu phối, F2 có tỉ lệ kiểu hình: 16 hoa đỏ : hoa trắng Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen A lớn tần số alen a (2) Ở hệ P, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 60% (3) Giả sử cá thể P tự thụ phấn F1, sau F1 tự thụ phấn thu F2 Ở F2, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (4) Nếu cá thể F2 tự thụ phấn thu F3; Các cá thể F3 tự thụ phấn thu F4 Tỉ lệ kiểu hình F4 là: 23 hoa đỏ : 27 hoa trắng A B C D Câu 28: Một quần thể ngẫu phối, nghiên cứu di truyền locus với thông tin cụ thể sau: Locus 1: Nằm NST thường, có alen với mối quan hệ trội lặn A1 > A2 = A3 Locus 2: Nằm NST thường, có alen với mối quan hệ trội lặn B1 > B2 = B3 = B4> B5 Locus 3: Nằm NST thường, có alen với mối quan hệ trội lặn D1 = D2 > D3 > D4 Locus nằm cặp NST thường khác với locus Cho nhận xét liên quan đến kiểu gen kiểu hình locus nói trên: (1) Có tối đa 1260 kiểu gen khác liên quan đến locus xuất quần thể (2) Có tối đa 60 loại giao tử khác tạo quần thể (3) Có tối đa 160 loại kiểu hình khác xuất quần thể (4) Có tối đa 1587600 kiểu giao phối quần thể liên quan đến kiểu gen locus Số nhận xét là: A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... biểu sau đúng? (1) Ở tuổi sau sinh sản hệ F1, Aa chiếm tỉ lệ 2/9 (2) Ở giai đoạn nảy mầm hệ F2, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 1/18 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang |... Quần thể có tính đa hình di truyền thấp B Đây quần thể lồi tự phối lồi sinh sản vơ tính Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43... Sau hệ tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 35% Biết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 19/10/2018 – Bài kiểm tra - Số 43 Nguyễn Thanh Quang-Sđt:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (65) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (65)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay