ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (63)

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

MỘT SỐ BÀI TẬP MỚI VỀ ĐỘT BIẾN GEN (28/9/2018) TS PHAN KHẮC NGHỆ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH Câu 1: Một loài thực vật, NST 2n = 24, NST xét gen có alen, alen lặn alen đột biến Quần thể có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến? A 2187 B 527345 C 2186 D 531441 Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội có NST 2n = 20, NST xét gen có alen, alen lặn alen đột biến Có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 6560 kiểu gen đột biến II Quần thể có tối đa 6305 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến III Quần thể có tối đa 15360 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng IV Quần thể có kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tất tính trạng A B C D Câu Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết không xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D alen đột biến thể đột biến có tối đa 26 loại kiểu gen II Nếu A, b, d alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu a, b, d alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d alen đột biến thể đột biến có tối đa 19 loại kiểu gen A B C D Câu Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 26 loại kiểu gen II Nếu A, b, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Câu Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét gen gen có alen A, a, a1 ; B, b, b1; D, d, d1; E, e, e1 phân li độc lập A >> a>> a1 ; B>> b>> b1; D>>d>> d1; E>> e>> e1 gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu alen a, a1, b, d, e alen đột biến thể đột biến quần thể có tối đa 1104 loại kiểu gen II Nếu a, a1, b, d, e alen đột biến thể đột biến gen quần thể có tối đa 24 loại kiểu gen III Nếu a, a1, b, b1, d, e alen đột biến thể đột biến quần thể có tối đa 1152 loại kiểu gen IV Nếu a, a1, b, b1, d, e alen đột biến thể đột biến gen quần thể có tối đa 36 loại kiểu gen A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (63) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (63)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay