ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (61)

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 SINH HỌC OCEAN KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG Lí thuyết_Bài giảng_Đột biến cấu trúc NST Ngày phát hành: 13/8/2018 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘT BIẾN NST - Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST NST đặc trưng cho loài - Đột biến cấu trúc NST: Là biến đổi xảy cấu trúc NST, xếp lại trình tự gen làm thay đổi cấu trúc hình dạng NST - Nguyên nhân phát sinh đột biến:  Bên ngoài: Do tác nhân vật lý, hóa học, sinh học  Bên : Do rối loạn trình sinh lý, sinh hóa, trao chất tế bào… - Cơ chế:  Các tác nhân gây đột biến ảnh hưởng đến trình tiếp hợp, trao đổi chéo trực tiếp gây đứt gãy nhiễm sắc thể làm phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể  Sự trao đổi chéo không cân cromatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng làm xuất dạng đột biến lặp đoạn đoạn  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thực chất xếp lại nhóm gen (đảo đoạn) làm giảm (mất đoạn) hay tăng số lượng gen (lặp đoạn) nhiễm sắc thể Loại đột biến quan sát trực tiếp nhiễm sắc thể tiêu nhuộm màu II CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Mất đoạn - Là trường hợp đoạn nhiễm sắc thể bị đứt đi, hậu nhiễm sắc thể bị số gen (ADN) mà đoạn chứa Đoạn bị đứt đầu tận cánh đoạn nhiễm sắc thể - Cơ chế: Do trao đối chéo khơng cân tạo vòng NST đứt phần vòng Ví dụ: Một nhiễm sắc thể có đoạn ABC  DEGH, bị đứt gãy giới hạn đoạn E G gây đoạn GH nhiễm sắc thể lại đoạn ABCDE đoạn bị đoạn GH Nếu đoạn đoạn cuối nhiễm sắc thể đoạn khơng có tâm động (đoạn GH), nên thường khơng phân ly hai cực bị phân huỷ; nhiễm sắc thể bị đứt hai đoạn mút hai đầu dính liền với tạo nên nhiễm sắc thể vòng - Hậu quả: Làm giảm số lượng gen NST, làm cân gen hệ gen nên thường gây chết giảm sức sống Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Tuỳ theo đoạn có chứa nhiều gen quan trọng hay không gây ảnh hưởng nhiều hay đến biểu tính trạng thể  Tuỳ theo độ dài đoạn mất, người ta chia đoạn lớn, đoạn vừa, đoạn bé Đoạn lớn thường gây chết cho thể Đoạn vừa gây chết trường hợp đồng hợp tử có khả sống trường hợp dị hợp tử Đoạn nhỏ tồn trạng thái đồng hợp gây ảnh hưởng lên kiểu hình giống với đột biến gen sai khác chỗ chúng khơng có tính đột biến ngược chiều  Hậu ảnh hưỏng lên kiểu hình đoạn xác định nguyên nhân sau: Mất hẳn chức số gen Thay đổi số lượng vật chất di truyền (ADN) Phá huỷ cân gen điều chỉnh hệ gen - Ví dụ người:  NST thứ 21 bị đoạn gây bệnh ung thư máu  NST thứ 22 bị đoạn gây bệnh ung thư máu ác tính  NST thứ người bị đoạn gây hội chứng mèo gào - Tuy nhiên, đoạn nhỏ gây ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến nên đoạn ứng dụng để loại bỏ gen không mong muốn số giống trồng - Ý nghĩa: Tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Lặp đoạn - Một đoạn nhiễm sắc thể lặp lặp lại lần hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Cơ chế: Hiện tượng lặp đoạn xảy nhân lên đoạn nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể tiếp hợp khơng bình thường, trao đổi chéo không crômatit kết nhiễm sắc thể đoạn nhiễm sắc thể tương ứng thêm đoạn Lặp đoạn bị ảnh hưỏng so với đoạn, nhiên, đoạn thêm lớn gây ảnh hưỏng đến sức sống thể - Hậu quả: Thường gây hậu khác nhau, làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng - Ví dụ:  Ở ruồi giấm, lặp đoạn 16A NST giới tính X, lặp đoạn lần làm cho mắt lồi biến thành mắt dẹt, lặp đoạn lần làm cho mắt dẹt  Ở đại mạch, đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính enzyme amylase có ý nghĩa lớn công nghệ rượu bia - Ý nghĩa:  Lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen tạo alen q trình tiến hóa Lặp đoạn tương đối phổ biến, tạo nguồn nguyên liệu cho trình chọn lọc tiến hóa  Đối với nghiên cứu di truyền học: Xác định vị trí gen NST qua nghiên cứu đoạn NST Lập đồ gen Đảo đoạn - Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt quay ngược lại 180o gắn vào nhiễm sắc thể, làm thay đổi trật tự phân bố gen Như vậy, để xảy đảo đoạn phải có hai điểm đứt, có điểm đứt đoạn mút xảy đảo đoạn Người ta phân biệt dạng đảo đoạn: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Đảo đoạn ngoại tâm (đảo đoạn không đối xứng) trường hợp đoạn đảo không bao gồm tâm động  Đảo đoạn quanh tâm (đảo đoạn đối xứng) trường hợp đoạn đảo có mang tâm động - Đảo đoạn xảy di chuyển gen nhảy (transposons) từ nhiễm sắc thể sang nhiễm sắc thể khác - Hậu quả:  Đột biến thường ảnh hưởng tới sức sống thể Vì vật chất di truyền không bị mát Sự xếp lại gen nhiễm sắc thể đảo đoạn góp phần tạo đa dạng nòi loài  Do thay đối số gen NST làm tăng giảm hoạt động gen, nên đột biến đảo đoạn có hại cho thể đột biến, làm giảm khả sinh sản sinh vật  Tuy nhiên, thể dị hợp tử mang đột biến đảo đoạn, giảm phân trao đổi chéo diễn vùng đoạn đảo tạo giao tử khơng bình thường, dẫn đến hợp tử khơng có khả sống - Ví dụ:  Đảo đoạn thứ 12 NST thứ III ruồi giấm, giúp chúng thích nghi nhiệt độ khác Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042  Ở nhiều lồi muỗi, q trình đảo đoạn lặp lặp lại NST góp phần tạo nên lồi - Ý nghĩa: Do xếp lại gen nên đột biến đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa Chuyển đoạn - Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt gắn vào nhiễm sắc thể khác, hai nhiễm sắc thể khác cặp đứt đoạn trao đổi đoạn bị đứt với nhau, đoạn trao đổi tương đồng khơng - Chuyển đoạn bao gồm: Chuyển đoạn tương hỗ chuyển đoạn không tưorng hỗ  Chuyển đoạn tương hỗ: Là tượng trao đổi đoạn NST không tương đồng Mỗi NST bị đứt chỗ trao đổi đoạn đứt cho tạo thành NST Nếu đoạn đứt NST khơng thay đổi hình thái Nếu đoạn đứt khơng NST có kích thước số tâm khác với NST ban đầu Hậu chuyển đoạn tương hỗ: Bộ NST có NST bất thường, số lượng NST không thay đổi, chất liệu di truyền thay đổi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Chuyển đoạn tương hỗ xảy tế bào sinh dục giảm phân cho giao tử khác với giao tử bình thường  Chuyển đoạn khơng tương hỗ: Trường hợp đoạn NST NST sáp nhập vào NST khác Đọc thêm: Một chuyển đoạn đặc biệt gọi Robertson Đây trường hợp hình thành NST tâm nối lại NST Chuyển đoạn thuận nghịch thực giưa NST tâm đầu A B, A bị đứt phía tâm động tạo vai dài tâm động, B bị đứt đầu mút ngắn tâm động, đoạn nối tạo NST tâm mang tâm động B Đoạn có tâm động A với vai ngắn nối với đoạn ngắn B hình thành NST có tâm động A NST có nhiều châtss dị nhiễm sắc không quan trọng nên thường Chuyển đoạn Robertson có hậu làm giảm số lượng NST - Hậu quả:  Chuyển đoạn lớn thường gây chết làm khả sinh sản Tuy nhiên chuyển đoạn nhỏ phổ biến chuối, đậu, lúa  Bên cạnh ứng dụng để chuyển nhóm gen mong muốn từ NST sang NST khác loài hay khác Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 lồi Ví dụ:  Trong thực tế vận dụng chế chuyển đoạn chuyển gen cố định nitơ vi khuẩn vào hệ gen hướng dương, tạo giống hướng dương có hàm lượng nitơ cao dầu  Bệnh đao có NST 21, chuyển vào NST 14 số NST không đổi gây số triệu trứng: sọ nhỏ, trấn hẹp, khe mắt xếch, lưỡi dày, dị tật tim ống tiêu hố, thiểu trí tuệ Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Ý nghĩa: Chuyển đoạn có vai trò quan trọng q trình hình thành lồi Vì thể đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả sinh sản nên người ta sử dụng dòng trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phòng trừ sân hại pháp di truyền Chuyển đoạn tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hóa Đăng ký KHĨA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Chuyển đoạn tương hỗ xảy tế bào sinh dục giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (61) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (61)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay