ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (59)

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 SINH HỌC OCEAN BÀI TẬP_ DI TRUYỀN QUẦN THỂ_P NGUYỄN THANH QUANG Ngày phát hành:18/10/2018 I TÌM TỈ LỆ KIỂU GEN VÀ TỈ LỆ KIỂU HÌNH CỦA QUẦN THỂ - Khi tìm tỉ lệ kiểu gen quần thể trước tiên ta phải xem xét quần thể tự phối hay quần thể ngẫu phối - Đối với quần th tự phối, dựa vào tỉ lệ kiểu gen Aa để tìm tỉ lệ kiểu gen lại - Đối với quần thể ngẫu phối, dựa vào tần số len để tìm tỉ lệ kiểu gen - Giả sử quần thể tự thụ ban đầu xAA + yAa + zaa = Gọi n số hệ tự phối, ta có: + Tỉ lệ kiểu gen: Aa = + Tỉ lệ kiểu gen: AA = + Tỉ lệ kiểu gen: aa = Chứng minh công thức: Giả sử hệ ban đâu có tỉ lệ Aa là: y hay yAa - Nếu yAa tự thụ phấn ta có:P: y (Aa x Aa) Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học F1 y y AA : Aa : aa ta có Aa 4 F2 y AA : Aa : aa 4 Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 y F1 có Aa - Các em để ý hệ P có yAa y F2 có Aa … Fn n yAa - Các em quan sát ban đầu có y tỉ lệ kiểu gen AA aa tạo ln dó chúng 1( hay 100%) trừ cho tỉ lệ Aa chia cho hai 1 - Tỉ lệ AA = aa = n y n n 1 1 2 y aa = z y Vậy quần thể tự thụ ban đầu xAA + yAa + zaa = Thì AA = x 2 Ví dụ mẫu: Thế hệ xuất phát quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 0,1AA + 0,8Aa+ 0,1aa = Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự thụ phấn A 0,25AA + 0,5Aa+ 0,25aa = B 0,45AA + 0,1Aa+ 0,45aa = C 0,3AA + 0,4Aa+ 0,3aa = D 0,1AA + 0,8Aa+ 0,1aa = Với x = 0,1; y = 0,8, z = 0,1và n = ta có: AA = x 1 2 n y : Aa = n y : aa = z 1 2 n y = 0,45AA + 0,1Aa+ 0,45aa - Các em để ý dễ dàng nhiên để giải nhanh em quan sát đáp án trước thường người ta xác định tỉ lệ kiểu gen Aa cơng thức tính Aa ngắn dễ nhớ Điều quan trọng y = z = 0,1 hệ Fn tỉ lệ AA aa phải Ví dụ mẫu: Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua hệ Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen hệ thứ ba là: A 0,2AA : 0,4 Aa : 0,4aa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học B 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 C 0,25AA : 0,5 Aa : 0,25aa D 0,375AA : 0,25Aa : 0,375: aa Các em để ý đáp án có Aa khác cần áp dụng cơng thức tính tần số Aa hệ thứ được: - Tỉ lệ kiểu gen: Aa = n y ( với n = y = 1) ta có Aa = 0,125 Tỉ lệ kiểu gen hệ thứ ba là: 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ Fn xAA + yAa + zaa = Thì tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát là: Chứng minh cơng thức: Gọi quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen mAA + h Aa + kaa = Gọi n số hệ tự phối, ta có: + Tỉ lệ kiểu gen: Aa = + Tỉ lệ kiểu gen: AA = m n h h =y 1 2 y n y 2n n h =x m n x 1 2 n 2n y x 2n 2n 2n y x 2n y n 1 2n 1 n 2 2n n n k z y z y z y h =z + Tỉ lệ kiểu gen: aa = k 2 2 Ví dụ mẫu: Ở hệ F4 quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen 0,4AA + 0,05Aa + 0,55aa Tỉ lệ kiểu gen hệ P là: A 0,025AA : 0,8Aa : 0,175aa B 0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa C 0,125AA : 0,6Aa : 0,275aa D 0,225AA : 0,4Aa : 0,375aa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Nếu em muốn giải tự luận ráp số vào chứng minh anh để trình bày Tuy nhiên em học để thi trắc nghiệm cần phải có nhanh nhặn nên em phải biết hướng giải tập giải nhiều quen công thức, anh không cần phải thuộc cần biết hướng suy - Theo đề bài: x = 0,4; y = 0,05; z = 0,55; n = áp dụng cơng thức ta có: x 0,4 24 0,05 AA : 0,05 Aa : 0,55 24 2n y AA : y n Aa : z 2n y aa = 0,55 aa = 0,025AA : 0,8Aa : 0,175aa Các em ý xác định cho anh hệ, từ hệ P đến F4 n = nhiên đề hỏi F1, F2 đến F4 em linh hoạt cách xác định n Ví dụ mẫu: Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét cặp gen Aa nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định to trội hoàn toàn so với alen a quy định nhỏ Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số cá thể nhỏ chiếm 20% Sau hai hệ tự thụ phấn, thu F2 có số cá thể nhỏ chiếm 35% Tỉ lệ kiểu gen hệ P là: A 0,15AA : 0,8Aa : 0,05aa B 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa C 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa D 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa Theo đề ta có số cá thể cá nhỏ ban đầu (P) 20% sau F2 35% nên: z 2n y aa = 20% ( với n = z = 35%) Ta có y = 0,1 = 10%; z = 20% nên x = 100% - 10% - 20% = 70% Áp dụng cơng thức ta có: x 2n n y AA : y Aa : z 2n y aa = 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa II CHỌN LỌC TỰ NHIÊN LOẠI BỎ HOÀN TOÀN KIỂU HÌNH ĐỒNG HỢP LẶN - Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có tần số alen a q0 ( tần số quần thể tham gia vào trình sinh sản) - Nếu CLTN loại bỏ hồn tồn kiểu hình đồng hợp lặn ( hệ, kiểu gen aa chết giai đoạn phôi) Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 tần số alen a sau n hệ là: q n Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 q0 (*) n q0 - Từ cơng thức ta suy số hệ (n) mà chọn lọc đã làm giảm tần số alen từ q0 xuống qn: n qn q0 - Một quần thể ngẫu phối hệ xuất phát có cấu trúc di truyền xAA + y Aa + z aa = Giả sử kiểu hình aa khơng tham gia vào sinh sản Xác định cấu trúc di truyền quần thể Fn - Nếu kiểu hình aa bị chết giai đoạn phơi cấu trúc di truyền quần thể hệ Fn là: - Nếu kiểu hình aa khơng có khả sinh sản cấu trúc di truyền quần thể hệ Fn là: Chứng minh cơng thức: Ta có: Gọi q0 tần số alen a p0 tần số alen A ban đầu Vậy cấu trúc quần thể F1 2 p0 AA : 2p0q Aa : q aa aa chết giai đoạn phơi nên cấu trúc di truyền p0 AA : 2p0q Aa , tần số alen 2p0q a bằng: q0 2 p0q q (1 q ) q (1 q ) q (1 q ) Do cấu trúc di truyền F2 là: q0 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học AA : q0 q0 1 q0 Tần số alen A = 1- q0 q0 Aa : q0 q0 q0 q0 q0 = q0 q0 1 q0 aa aa chết giai đoạn phơi Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 nên cấu trúc di truyền q0 1 q0 q0 q0 q0 q0 1 q0 q0 q0 1 q0 2q q0 : 1 q0 AA : Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 q0 q0 q0 q0 q0 Aa , tần số alen a q0 1 q0 1 q0 q0 q0 q0 q0 q0 q0 1 q0 q0 q0 q0 q0 q0 q0 q0 q0 q0 2q Tiếp tục với hệ em chứng minh Fn có tần số alen a q n Một quần thể tự phối , hệ xuất phát có tần số alen a = x hệ Fn tần số alen a = q0 n q0 (aa bị loại bỏ hệ phôi) Chú ý: Các em ý công thức tính tần số alen a hệ Fn phù hợp aa bị chết giai đoạn phôi hay chết giai đoạn non Còn aa khơng có khả sinh sản bắt buộc em phải tính hệ Fn-1, sau xác định thành phần kiểu gen hệ Fn biết tần số alen Chứng minh công thức: Vì aa bị loại bỏ hệ phơi nên quần thể có hai loại kiểu gen AA Aa Vì tần số a = x nên tần số Aa = 2x kiểu gen AA chiếm tỉ lệ – 2x n 2x - Vì tự tụ phấn nên hệ Fn tỉ lệ kiểu gen Aa Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 1 2 - Và tỉ lệ kiểu gen AA là: 2x Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 n 2x 2n 2x 2x 2x 2x x x 2n x x 2n 2n x2 n 2n x n 2x Vậy tần số alen a là: n 2x 2n x2 n 2n x : 2x 2x 2n x2 n x : x x x2 n 2n x x n (x 1) x n (1 x) x Ví dụ mẫu: Thế hệ xuất phát quần thể tự phối có tần số kiểu gen 0,2AA + 0,8Aa = Giả sử kiểu gen aa bị chết giai đoạn phơi đến hệ F4, tần số a bao nhiêu? A 0,04 B 0,4 C 0,2 D 0,1 Đây quần thể tự phối, nhớ phân biệt giúp anh Ta xác định tần số tần số alen a ban đầu x = 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 , n = hệ Fn tần số alen a = x x n x = = 0,04 Ví dụ mẫu: Ở, giống trồng sinh sản tự thụ phấn, A quy định trội hồn tồn so với a quy định chua Vì mục tiêu sản xuất nên đến giai đoạn sinh sản kiểu hình chua bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giống Thế hệ xuất phát giống có tỉ lệ kiểu gen 0,8AA : 0,2Aa Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết tần số alen a F3 trước giai đoạn sinh sản A 1/10 B 1/37 C 1/73 D 1/100 - Các em để ý giúp anh đến giai đoạn sinh sản loại bỏ aa trước giai đoạn sinh sản aa tham gia vào cấu trúc quần thể Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Do ta tính hệ F2 công thức cho sau tìm cấu trúc di truyền F3 giai đoạn trước sinh sản tìm tần số alen a - Ta xác định tần số tần số alen a ban đầu x = 0,1 0,1 0,1 37 = 35 AA 37 0,2 Do thành phần kiểu gen là: 2 AA : Aa : aa 37 4 35 AA 37 0,1 , n = hệ F2 tần số alen a = 35 AA : Aa 37 37 1 AA : Aa : aa 74 37 74 x 2n x x = Thành phần kiểu gen hệ F3 là: 71 AA : Aa : aa 74 74 74 1 :2 74 74 37 Ví dụ mẫu: Ở loài thực vật sinh sản tự phối, gen A quy định hạt nảy mầm bình thường trội hoàn toàn so Tần số alen a = với alen a làm cho hạt không nảy mầm Tiến hành gieo 100 hạt (gồm 40 hạt AA, 60 hạt Aa) lên đất canh tác, hạt sau nảy mầm sinh trưởng bình thường hoa, kết hạt tạo nên hệ F1; F1 nảy mầm sinh trưởng, sau hoa kết hạt tạo hệ F2 Ở hạt F2, kiểu gen Aa có tỉ lệ A 25/34 B 3/34 C 3/17 D 6/17 40 60 AA : Aa 0,4AA : 0,6Aa 100 100 - Vì hạt hệ F2 nên xét lúc trước mầm có tính đến aa lần số alen a hệ F1 = Ta có: Kiểu gen aa làm cho hạt không mầm Cấu trúc di truyền ban đầu: x 2n x x = 0,3 21 0,3 0,3 (với x = 0,3 n = 1) 17 11 6 AA : Aa Tỉ lệ kiểu gen hạt F2 là: 17 17 17 Lưu ý: Hạt F1 hệ F2 hạt Fn-1 hệ Fn Cấu trúc di truyền F1: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Aa Aa 17 Aa 17 Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Ví dụ mẫu: Ở loài ngẫu phối, màu sắc trứng cặp alen trội lặn hoàn toàn chi phối A- trứng vỏ nâu đất, atrứng vỏ trắng Các trứng vỏ trắng bị thiên địch ăn hết 100% tất hệ Các trứng nâu đất sống sót bình thường Quần thể xuất phát Po có cấu trúc di truyền: 0,6AA : 0,4Aa Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa khác, hệ F3 tần số alen lặn: A 1/5 B 1/8 C 1/9 D 1/7 - Đây loài ngẫu phối nên em để ý phân biệt với tự thụ - Ta có q0 = 0,2 n = Tần số alen a q n q0 0,2 = n q 0,2 Ví dụ mẫu: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát có 60% hoa đỏ; 40% hoa trắng Ở F3, hoa trắng chiếm 57,5% Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng: (1) Tần số kiểu gen hệ P là: 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa (2) Tần số alen A, a hệ P 0,4 0,6 (3) Nếu F3, cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F4 64% hoa đỏ : 36% hoa trắng (4) Nếu P cá thể giao phấn ngẫu nhiên tỉ lệ kiểu hình F1 36% hoa đỏ : 64% hoa trắng A B C D Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ Fn xAA + yAa + zaa = Thì tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát là: x 2n y AA : y n Aa : z 2n y aa Theo đề ta có hệ P: aa = 40% sau hệ tự thụ aa = 57,5% dó đó: 57,5% Chun luyện thi đại học online môn sinh học 23 y 40% y 5% Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Suy z = 100% - 57,5% - 5% = 37,5% Do cấu trúc quần thể là: 0,375 (2) Đúng Tần số alen A = 0,2 0,4 23 0,05 AA : 0,05 Aa : 0,4aa 0,2AA : 0,4Aa : 0, 4aa (1) Đúng 0,4 , tần số alen a = 1- 0,4 = 0,6 0,4 0,4 , tần số alen Kiểu hình hoa đỏ bằng: 100% -36% = 64% (3) Đúng Quần thể tự tụ có tần số alen khơng đổi qua hệ nên F3 có tần số alen A = 0,2 a = 1- 0,4 = 0,6 Do kiểu hình hoa trắng (aa) = 0,62 = 36% (4) Sai Vì tần số A = 0,4 a = 0,6 dó đáp án phải giống ý (3) Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 ... F3 trước giai đoạn sinh sản A 1/10 B 1/37 C 1/73 D 1/100 - Các em để ý giúp anh đến giai đoạn sinh sản loại bỏ aa trước giai đoạn sinh sản aa tham gia vào cấu trúc quần thể Chuyên luyện thi đại... tần số quần thể tham gia vào trình sinh sản) - Nếu CLTN loại bỏ hồn tồn kiểu hình đồng hợp lặn ( hệ, kiểu gen aa chết giai đoạn phôi) Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học Nguyễn Thanh... là: A 0,2AA : 0,4 Aa : 0,4aa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học B 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (59) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (59)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay