ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (58)

7 3 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ ĐỀ ÔN TẬP TẾT GROUP ÔN THI Y DƯỢC Đáp án hướng dẫn giải Thầy Phan Khắc Nghệ – https://www.facebook.com/phankhacnghe Đáp án hướng dẫn giải có Group “Ơn thi y dược” ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP TẾT C A C C A A C A D 10 C 11 B 12 A 13 C 14 D 15 D 16 A 17 B 18 A 19 B 20 A 21 D 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 D 28 D 29 B 30 B 31 B 32 A 33 C 34 C 35 A 36 B 37 B 38 C 39 D 40 D HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN TẬP TẾT Câu 1: Đáp án C Cây hấp thụ cacbon dạng CO2 thơng qua q trình quang hợp Câu 2: Đáp án A Hệ tuần hoàn hở có đa số thân mềm (trừ mực ống) chân khớp Trong loài động vật trên, có ốc sên thuộc thân mềm Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án C Cây tam bội 3n =36 Câu 5: Đáp án A Một nucleoxome gồm đoạn ADN dài 146 cặp nucleotide quấn (3/4) vòng quanh khối cầu gồm phân tử protein loại histon Câu 6: Đáp án A Cơ thể chủng có đặc điểm di truyền ổn định, tự phối giao phối với cá thể kiểu gen đời có đặc điểm di truyền (kiểu gen, kiểu hình) khơng đổi Vậy kiểu gen AAbb thể chủng Câu 7: Đáp án C Cơ chể có loại giao tử thể chủng Câu 8: Đáp án A AaBbDd × aaBBDd = (Aa × aa) (Bb × BB) (Dd × Dd) = (1Aa : 1aa) (1Bb : 1BB) (1DD : 2Dd : 1Dd) Số loại kiểu gen = × × = 12 Số loại kiểu hình = × × = Câu 9: Đáp án D F1 tự thụ phấn: AaBb × AaBb = (Aa× Aa) (Bb × Bb) = (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB:2Bb:1bb) Hoa đỏ A-B- = (1AA : 2Aa)(1BB:2Bb) = 1:2:2:4 Câu 10: Đáp án C Thường biến biến dị không di truyền 0,4 Câu 11: Đáp án B Ở hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ = = 0,2 Câu 12: Đáp án A Phép lai khác dòng sử dụng để tạo ưu lai Câu 13: Đáp án C Di – nhập gen bao gồm phát tán cá thể phát tán giao tử Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án D - Quần thể tập hợp cá thể lồi, sống khoảng khơng gian xác định, vào thời điểm định, có khả sinh sản tạo thành hệ hữu thụ Vậy theo khái niệm quần thể sinh vật có Hươu rừng Vũ Quang quần thể Câu 16: Đáp án A Thực vật sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 17: Đáp án B Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Câu 18: Đáp án A Vì lồi động vật đơn bào, thể có tế bào nên q trình tiêu hóa phải diễn bên tế bào, gọi tiêu hóa nội bào B Sai Vì ống tiêu hóa tiêu hóa ngoại bào, thức ăn tiêu hố bên ngồi tế bào, thức ăn tiêu hoá học hoá học lòng ống tiêu hố Các chất sau tiêu hoá ngoại bào túi tiêu hoá tiếp tục đưa vào tế bào để tiêu hoá nội bào C sai Vì động vật có xương sống (gồm cá, ếch nhái, bò sát, chim, thú) có ống tiêu hóa nên tiêu hóa ngoại bào D sai Vì số lồi thú ăn cỏ (ví dụ ngựa, thỏ) có dày đơn Câu 19: Đáp án B Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac, mơi trường có hay khơng có lactozo gen điều hòa R ln tổng hợp protein ức chế → Đáp án B A sai Vì mơi trường có lactozo số phân tử lactơzơ liên kết với prơtêin ức chế C sai Vì mơi trường có lactozo gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D sai Vì ARN pơlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã mơi trường có lactozo Câu 20: Đáp án A - Kiểu gen Aaaa cho gia tử aa với tỉ lệ = 1/2; Kiểu gen aaaa cho giao tử aa =  Ở đời phép lai Aaaa × aaaa có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ = 1/2 × = 1/2  Tỉ lệ kiểu hình đời = đỏ : vàng Câu 21: Đáp án D - Đực F1 lai phân tích đời có tỉ lệ lơng đen : lơng trắng = 1:3  Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước: A-B- quy định lông đen; A-bb aaB- aabb quy định lông trắng - Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình giới đực khác với giới  Tính trạng liên kết giới tính, có cặp gen Aa Bb nằm NST X - Con F1 có kiểu gen AaXBXb lai phân tích: AaXBXb × aaXbY Giao tử cái: AXB; AXb; aXB; aXb; Giao tử đưc: aXb; aY AXB AXb aXB aXb; aXb AaXBXb AaXbXb aaXBXb aaXbXb aY AaXBY AaXbY aaXBY aaXbY Kiểu hình lơng trắng đời có lông trắng: đực lông trắng  Cá thể chiếm tỉ lệ 50% Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án A Biến động theo chu kì nhiều năm Câu 24: Đáp án A A sai Vì nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng muối amoni (NH4+) muối nitrat (NO3-) Nitơ phân tử dạng liên kết ba bền vững, thực vật hấp thụ Câu 25: Đáp án A L gen = 3332 Å → Tổng số Nu gen là: N = 1960 Nu → 2Agen + 2Ggen = 1960 (1) Gen có 2276 liên kết hidro → 2Agen + 2Ggen = 2276 (2) Giải hệ tạo (1) (2) ta được: A gen = Tgen = 664 Nu; Ggen = Xgen =316 Nu B sai A2 = T1 = Agen – A1 = 664 – 129 = 535 Nu C sai Môi trường cung cấp số nucleotit loại X = 664.(21 – 1) = 664 Nu Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ D sai X2 = Xgen – 147 = 316 – 147 = 169 Mà A2 = 535 → X2 < A2 Câu 26: Đáp án A Có hệ quả, I, III IV → Đáp án A Đảo đoạn dạng đột biến làm cho đoạn NST đứt đảo ngược 1800 nối lại Hệ đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen NST Do thay đổi vị trí gen NST nên hoạt động gen bị thay đổi làm cho gen vốn hoạt động chuyển đến vị trí khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động Do đột biến đảo đoạn gây hại làm giảm khả sinh sản cho thể đột biến Câu 27: Đáp án D Có phát biểu → Đáp án D I Vì AaBb lai phân tích có 1/4 số A-B- II Vì F1 có kiểu gen chứng tỏ P có kiểu gen AABb × AaBB → Có kiểu hình III Vì F1 có loại kiểu gen chứng P có kiểu gen AaBB × aabb (hoặc AABb × aabb) → Số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Vì F1có kiểu gen chứng tỏ P có kiểu gen AABb AaBB → Có loại kiểu hình Câu 28: Đáp án D Có phát biểu đúng, II IV → Đáp án D Cây hoa đỏ, bầu dục (A-bb) chiếm 16% = 0,16 ab → Cây hoa trắng, bầu dục ( ) chiếm tỉ lệ = 0,25 – 0,16 = 0,09 ab ab  Kiểu gen = 0,09 = 0,3 ×0,3 ab AB  Kiểu gen F1 có hốn vị gen với tần số 40% ab AB → Cây lai phân tích (Có hốn vị gen 40%) đời có tỉ lệ 3:3:1:1 → I sai ab AB AB AB AB Ab II Vì có kiểu gen ; ; ; ; AB Ab aB ab aB Ab III sai Vì dị hợp cặp gen có kiểu gen khác F1 aB Ab Kiểu gen dị hợp cặp gen ( ) có tỉ lệ = 0,5 + 2x - x = 0,5 + 2.0,09 - 0,09 = 0,08 aB IV Vì số thân cao, hoa đỏ chủng = số thân thấp, hoa trắng = 0,09 = 9% Câu 29: Đáp án B Có phát biểu đúng, I, III IV → Đáp án B I Vì khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa cá thể mang alen A = 0,36 + 0,48 = 0,84 II sai Vì đột biến không làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Vì yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn a loại bỏ hồn tồn A, IV Vì di – nhập gen mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A Câu 30: Có phát biểu đúng, II IV → Đáp án B I sai Vì mật độ cá thể cao nguồn sống khan cạnh tranh lồi tăng III sai Cạnh tranh lồi làm lồi có xu hướng phân li ổ sinh thái → làm mở rộng ổ sinh thái loài IV Sự gia tăng mức độ cạnh tranh loài làm giảm tốc độ tăng trưởng quần thể Câu 31: Các phát biểu I, II → Đáp án B III IV sai Vì vi khuẩn lam xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Câu 32: Đáp án A Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Có phát biểu đúng, I III  Đáp án A Giải thích: Dựa vào mơ tả nói trên, vẽ lưới thức ăn: Sâu đục thân Sâu hại Chim sâu Côn trùng cánh cứng Cây Chim ăn hạt Chim ăn thịt cở lớn Rắn Động vật ăn rễ Thú ăn thịt I Vì chuỗi thức ăn dài chuỗi: Cây  côn trùng cánh cứng  chim sâu  chim ăn thịt cở lớn (có mắt xích) II sai Vì đơng vật ăn rễ giảm số lượng rắn thú ăn thịt thiếu thức ăn nghiêm trọng, chúng cạnh tranh gay gắt Còn chim ăn thịt cở lớn sử dụng nhiều nguồn thức ăn, thiếu động vật ăn rễ khơng ảnh hưởng lớn đến III Vì chim ăn thịt cỡ lớn bậc dinh dưỡng cấp cấp IV sai Vì lồi sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ côn trùng cánh cứng sử dụng làm thức ăn có phân hóa ổ sinh thái (mỗi lồi ăn phận khác cây) Câu 33: Đáp án C Có phát biểu đúng, II III → Đáp án C I sai Vì nhân đơi lần số phân tử ADN hồn toàn = a.(23-2) = 30 → a = 30:6 = → Ban đầu có ADN II, III Vì kết thúc q trình nhân đơi (3 lần + lần) tạo số phân tử ADN = = × 27 = 640 phân tử Trong đó, số phân tử có chứa N14 = × (23+1 – 2) = 70 Thì suy số phân tử ADN có N15 = 640 – 70 = 570 IV sai Vì tổng số phân tử ADN = a.(2m+n) = 5×(23+4) = 640 Câu 34: Đáp án C Có phát biểu đúng, I, II III  Đáp án C I Vì thể lưỡng bội có số kiểu gen = 3×3×1×1 = kiểu gen II - Thể cặp A có số kiểu gen = 1×2×1×1= kiểu gen - Thể cặp B có số kiểu gen = 2×1×1×1= kiểu gen - Thể cặp D có số kiểu gen = 2×2×1×1= kiểu gen - Thể cặp E có số kiểu gen = 2×2×1×1= kiểu gen - Thể bình thường (2n) có số kiểu gen = 2×2×1×1= kiểu gen  Tổng số kiểu gen = 2+2+4+4+4 = 16 kiểu gen III Kiểu hình trội tính trạng kiểu hình aabbDDED - Thể có số kiểu gen = 4×1×1×1= kiểu gen - Thể bình thường (2n) có số kiểu gen = 1×1×1×1= kiểu gen  Tổng số kiểu gen = 4+1 = kiểu gen IV sai Vì có 30 kiểu gen - Thể cặp A có số kiểu gen = 2×3×1×1= kiểu gen - Thể cặp B có số kiểu gen = 3×2×1×1= kiểu gen Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ - Thể cặp D có số kiểu gen = 3×3×1×1= kiểu gen - Thể cặp E có số kiểu gen = 3×3×1×1= kiểu gen  Tổng số kiểu gen thể = 6+6+9+9 = 30 kiểu gen Câu 35: Đáp án A Có khả năng, (I), (II), (III) (IV)  Đáp án A Bài tốn có cặp tính trạng tính trạng chiều cao thân tính trạng lặn tự thụ phấn cho đời có 100% thân thấp Do loại bỏ tính trạng chiều cao, xét tính trạng màu hoa cho kết Bài toán trở thành: Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? - Nếu có KG Bb tự thụ phấn cho F1 có hoa đỏ : hoa vàng  (I) - Nếu P, có BB Bb tự thụ phấn cho F1 có tỉ lệ 11 hoa đỏ : hoa vàng  (IV) - Nếu P, có BB Bb tự thụ phấn cho F1 có hoa đỏ : hoa vàng  (II) - Nên có kiểu gen BB tự thụ phấn cho F1 có 100% hoa đỏ  (III) Câu 36: Đáp án B Có phát biểu  Đáp án B I sai Vì kí hiệu kiểu gen hoa vàng aaB-  Có kiểu gen quy định hoa vàng; Kiểu hình tròn có kiểu gen DD  Có số KG = 2×1 = kiểu gen II Vì hoa đỏ, bầu dục có kí hiệu kiểu gen A-bbD- nên số kiểu hình đời = × = kiểu hình III Vì hoa tím, dài có kí hiệu kiểu gen A-B-dd nên có loại kiểu gen Có loại kiểu gen có số sơ đồ lai = 4(4+1)/2 = 10 sơ đồ lai IV Vì hoa tím, tròn có kiểu gen AaBBDD lai phân tích có 50% số A-BDd Câu 37: Đáp án B Có phát biểu đúng, I, III IV  Đáp án B Giải thích: - Dựa vào phép lai thứ nhất,  tính trạng liên kết giới tính, gen NST giới tính X  II sai - Gà trống đem lai có kiểu gen XAXa  gà trống chân cao có 1XAXA 1XAXA  Gà trống đồng hợp có tỉ lệ = 1/4 = 25%  I - Gà mái có kiểu gen XAY gà mái có kiểu gen XaY  III - Ở F1 phép lai có 1XAXa; 1XaXa; 1XAY; 1XaY  Trong số gà trống, giao tử mang gen a = 3/4; Trong số gà mái, giao tử không mang gen A = 3/4  Kiểu hình chân thấp F2 = 3/4×3/4=9/16  IV Câu 38: Đáp án C Có phát biểu đúng, I III  Đáp án C Giao tử Abd có tỉ lệ = 15%  Giao tử bd có tỉ lệ = 30%  Đây giao tử liên kết Do kiểu gen P Aa BD ; tần số hốn vị gen = - 2×0,3 = 0,4 = 40%  I III bd Cơ thể P có kiểu gen Aa BD có tần số hốn vị gen = 40% sinh giao tử ABD có tỉ lệ 15% bd Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ P tự thụ phấn: Aa BD × Aa BD = (Aa × Aa)( BD × BD ) bd bd bd bd Aa × Aa sinh đời có 1/2 số cá thể đồng hợp BD × BD (hốn vị 40%) sinh đồng hợp lặn = 0,09 bd bd  Tổng tỉ lệ cá thể đồng hợp cặp gen = 0,5 + 4×0,09 - 0,09 = 0,26  Tỉ lệ cá thể đồng hợp cặp gen 1/2×0,26 = 0,13 = 13%  IV sai Câu 39: Đáp án D Cả phát biểu  Đáp án D 10  (10  1) I đún - Gen A có 10 alen  Số kiểu gen gen A = = 55 Vậy, quần thể có tối đa 55 kiểu gen  Đúng II - Gen A có 10 alen giao tử đực có alen gen A  Có 10 loại giao tử đực gen A  Đúng III - Gen A có 10 alen kiểu gen đồng hợp có loại alen  Cho nên có 10 kiểu gen đồng hợp gen A.Vậy, quần thể có tối đa 10 kiểu gen chủng gen A  Đúng IV - Gen A có 10 alen Kiểu gen dị hợp mang alen số 10 alen  Số kiểu gen dị hợp 10  (10  1) gen A = C10 = = 45 Vậy, quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp gen A  Đúng Câu 40: Đáp án D Cả phát biểu → Đáp án D Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 12 gái bị bệnh M  Bệnh M gen lặn nằm NST thường Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 13 bị bệnh N  Bệnh N gen lặn quy định Vì tốn cho biết gen quy định hai bệnh nằm NST  Cả hai bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Quy ước: a quy định bệnh M; b quy định bệnh N; Các alen trội A B không quy định bệnh Ab Ab AB Theo ra, người số có kiểu gen ; người số có kiểu gen Ab ab aB Ab AB  Người số 11 có kiểu gen Ab aB ab Người số có kiểu gen ab AB AB Người số có kiểu gen  Người số có kiểu gen aB ab Ab Người số có kiểu gen Ab aB Người số bị bệnh M nên có kiểu gen ab aB Người số bị bệnh M có bị bệnh N nên kiểu gen người số ab Ab Người số 10 có kiểu gen ab Ab Người số có kiểu gen aB aB Người số 12 có kiểu gen ab Ab Người số 13 có kiểu gen ab Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/  I Ab Ab AB , người số 11 có kiểu gen Ab aB ab  Cặp 10 -11 sinh bị bệnh có tượng liên kết gen AB Ab III Vì người số có kiểu gen ; Người số có kiểu gen aB ab  Sinh bị bệnh với xác suất 50% Ab Ab IV Đứa đầu lòng bị bệnh M  Kiểu gen cặp vợ chồng 10 -11 × aB ab Xác suất đứa thứ bị bệnh M 1/2 × 1/2 = 1/4 II Vì người số 10 có kiểu gen LỚP LIVESTREAM LỊCH HỌC LIVE KHAI GIẢNG HỌC PHÍ VIP SINH 2019  Thứ (21h30)  Thứ (21h30) 22/01/2019 400K Học Group bí mật Facebook!!! Liên hệ đăng kí: inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích ... nhóm sinh vật sản xuất Câu 32: Đáp án A Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ ... = 664 Nu Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ D sai X2 = Xgen – 147 = 316... kiểu gen Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ - Thể cặp D có số kiểu gen
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (58) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (58)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay