ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (57)

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ ĐỀ ÔN TẾT GROUP ÔN THI Y DƯỢC Thời gian làm : 50 phút Thầy Phan Khắc Nghệ – https://www.facebook.com/phankhacnghe Đáp án hướng dẫn giải có Group “Ơn thi y dược” Câu 1: Cây xanh hấp thụ cacbon dạng sau đây? A H2CO3 B CaCO3 C CO2 D CO Câu 2: Lồi động vật sau có hệ tuần hoàn hở? A Ốc sên B Thủy tức C Rắn D Cá chép Câu 3: Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo NST? A tARN B rARN C ADN D mARN Câu 4: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Trong tế bào sinh dưỡng đột biến dạng tam bội phát sinh từ loài chứa NST ? A 25 B 16 C 36 D 24 Câu 5: Một nuclêơxơm có cấu trúc gồm A lõi phân tử histôn đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh (3/4) vòng B phân tử histơn quấn đoạn ADN dài 156 cặp nuclêôtit C lõi đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit bọc ngồi phân tử prôtêin histôn D phân tử histôn quấn quanh đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêơtit Câu 6: Cơ thể có kiểu gen sau xem thể chủng? A AAbb B AaBb C Aabb D aaBb Câu 7: Một thể giảm phân sinh loại giao tử Cơ thể gọi là? A Dị hợp cặp gen B Dị hợp cặp gen C Thuần chủng D Không chủng Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBBDd cho đời có A 12 loại kiểu gen loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 9: Ở lồi thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác Cho dị hợp cặp gen nói tự thụ phấn F1 Theo lí thuyết, số hoa màu đỏ F1, tỉ lệ kiểu gen A 1: 2: 2: B 2: 2: 2: C 1: 2: 1: D 1: 2: 2: Câu 10 Loại biến dị sau không di truyền cho đời sau? A Đột biến gen B Đột biến NST C Thường biến D Biến dị tổ hợp Câu 11 Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát là: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa Ở hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 0,1 B 0,2 C 0,25 D 0,5 Câu 12 Phép lai sau sử dụng để tạo ưu lai? A Lai khác dòng B Lai phân tích C Lai thuận nghịch D Lai tế bào Câu 13 Theo thuyết tiến hóa đại, tượng phát tán giao tử quần thể loài gọi A giao phối không ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên C di - nhập gen D đột biến Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Câu 14: Từ thí nghiệm Milơ Urây (năm 1953) cho phép rút phát biểu sau đây? A Có thể tổng hợp chất hữu từ các chất hữu đường hóa học B Có thể tổng hợp chất vô từ chất hữu đường hóa học C Có thể tổng hợp chất vơ từ chất vơ đường hóa học D Có thể tổng hợp chất hữu từ chất vơ đường hóa học Câu 15: Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật sau quần thể? A Cây hạt kín rừng Cúc Phương B Chim đảo Trường Sa C Cá Hồ Tây D Hươu rừng Vũ Quang Câu 16: Trong lưới thức ăn, loài sinh vật sau xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1? A Cây cỏ B Cá rô C Mèo D Rắn Câu 17 Nhóm thực vật sau có giai đoạn cố định CO2 vào ban đêm? A Thực vật C4 B Thực vật CAM C Thực vật C3 D Thực vật bậc thấp Câu 18: Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau đúng? A Tất loài động vật đơn bào có tiêu hóa nội bào B Trong ống tiêu hóa lồi thú vừa diễn tiêu hóa nội bào vừa diễn tiêu hóa ngoại bào C Tất lồi động vật có xương sống tiêu hóa theo hình thức nội bào D Tất lồi thú ăn cỏ có dày túi Câu 19 Trong chế điều hòa hoạt động gen opêron Lac, kiện sau thường xuyên diễn ra? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prơtêin ức chế B Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã Câu 20: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định vàng, tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, đời phép lai tứ bội Aaaa × aaaa cho tỷ lệ kiểu hình A hoa đỏ : hoa vàng B 11 hoa đỏ : hoa vàng C hoa đỏ : hoa vàng D hoa đỏ : hoa vàng Câu 21: Ở loài động vật, cho (XX) lông đen chủng lai với đực (XY) lông trắng F1 đồng loạt lơng đen Cho đực F1 lai phân tích hệ lai gồm: 50% đực lông trắng : 25% lông đen : 25% lơng trắng Nếu cho F1 lai phân tích, theo lý thuyết, số cá thể lông trắng thu đời con, loại cá thể chiếm tỷ lệ A 66,7% B 25% C 37,5% D 50% Câu 22 Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo hướng xác định B Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể có kích thước nhỏ C Giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến trạng thái cân di truyền quần thể D Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa Câu 23: Ở ven biển Pêru, năm có dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết sinh vật phù du gây biến động số lượng cá thể quần thể Đây kiểu biến động A theo chu kỳ nhiều năm B theo chu kỳ mùa C không theo chu kỳ D theo chu kỳ tuần trăng Câu 24: Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên, phát biểu sau sai? A Nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng nitơ phân tử B Cacbon từ môi trường vào quần xã dạng cacbon đioxit Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ C Nước loại tài nguyên tái sinh D Vật chất từ môi trường vàoquần xã, sau trở lại mơi trường Câu 25 Một gen dài 3332 Å có 2276 liên kết hidro Mạch đơn thứ gen có 129A 147 X Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen có 316 nuclêơtit loại G 664 nuclêôtit loại A B Ở Mạch đơn thứ hai gen có 517 nuclêơtit loại A C Nếu gen nhân đơi lần mơi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X D Ở mạch đơn thứ hai gen, số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại X Câu 26 Cho đột biến đảo đoạn không làm phá hỏng cấu trúc gen NST Đột biến đảo đoạn NST có hệ sau đây? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST II Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết III Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động IV Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A B C D Câu 27: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình III Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Câu 28: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho tất F1 tự thụ phấn, thu F2 có 16% số hoa đỏ, bầu dục Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu cho F1 lai phân tích thu đời có tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1 II F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn III Ở F2, số cá thể dị hợp cặp gen có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2% IV F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 29: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu tác động nhân tố tiến hóa F1 có 84% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A A B C D Câu 30 Khi nói mối quan hệ cá thể loài, có phát biểu sau đúng? I Khi mật độ cá thể cao nguồn sống khan cạnh tranh lồi giảm Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ II Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, cân với sức chứa môi trường III Cạnh tranh loài làm thu hẹp ổ sinh thái loài IV Sự gia tăng mức độ cạnh tranh loài làm giảm tốc độ tăng trưởng quần thể A B C D Câu 31: Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác chết chất hữu II Xác chết sinh vật xếp vào thành phần hữu môi trường III Tất lồi vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải IV Tất sinh vật sản xuất thuộc nhóm thực vật A B C D Câu 32 Trong thực hành, bạn học sinh mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái loài vường xoài sau: Cây xoài thức ăn sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn quả, côn trùng cánh cứng ăn vỏ loài động vật ăn rễ Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại Chim sâu chim ăn hạt thức ăn chim ăn thịt cỡ lớn Động vật ăn rễ thức ăn rắn, thú ăn thịt chim ăn thịt cỡ lớn Từ mơ tả này, có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn dài lưới thức ăn có tối đa mắt xích II Nếu số lượng động vật ăn rễ bị giảm mạnh cạnh tranh chim ăn thịt cỡ lớn rắn gay gắt so với cạnh tranh rắn thú ăn thịt III Chim ăn thịt cỡ lớn động vật tiêu thụ bậc 2, động vật ăn thịt bậc IV Các loài sâu đục thân, sâu hại quả, động vật ăn rễ côn trùng cánh cứng có ổ sinh thái trùng hồn tồn A B C D Câu 33 Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang môi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực phân đôi lần tạo 30 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đơi tiếp lần Có phát biểu sau đúng? I Ban đầu có 10 phân tử ADN II Số phân tử ADN có chứa N14 sau kết thúc q trình 70 III Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 570 IV Tổng số phân tử ADN tạo 1280 A B C D Câu 34 Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Xét cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm cặp nhiễm sắc thể; cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có nhiễm sắc thể 2n loài xuất dạng thể tương ứng với cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau lồi này? I Ở thể lưỡng bội có tối đa loại kiểu gen II Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Có 39 kiểu gen đột biến thể A B C D Câu 35 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ I thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng II thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng III 100% thân thấp, hoa đỏ IV 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng V thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng VI thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 36 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb nằm cặp NST khác quy định Kiểu gen có A B quy định hoa tím; kiểu gen có A quy định hoa đỏ; có B quy định hoa vàng; kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng; Tính trạng hình dạng cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định, DD quy định tròn, dd quy định dài, Dd quy định bầu dục Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có loại kiểu gen khác quy định kiểu hình hoa vàng, tròn II Cho hoa đỏ, bầu dục giao phấn với có tối đa loại kiểu hình III Nếu cho hoa tím, dài giao phấn ngẫu nhiên với có tối đa 10 sơ đồ lai IV Lấy ngẫu nhiên hoa tím, tròn cho lai phân tích thu đời có số hoa tím, bầu dục chiếm 50% A B C D Câu 37 Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 là: gà mái chân thấp : gà trống chân cao : gà mái chân cao; Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình F là: gà trống chân cao : gà trống chân thấp : gà mái chân cao : gà mái chân thấp Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở đời phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25% II Ở phép lai thứ hai, gen nằm nhiễm sắc thể thường III Gà mái thứ có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp IV Nếu cho tất cá thể F1 phép lai giao phối ngẫu nhiên F2 có số gà chân thấp chiếm 56,25% A B C D Câu 38 Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P tạo loại giao tử Abd chiếm 15% Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P Aa BD bd II Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 10% III.Trong q trình giảm phân xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Cho P tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm 26% A B C D Câu 39 Gen A nằm nhiễm sắc thể thường có 10 alen Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Quần thể có tối đa 55 kiểu gen II Quần thể có tối đa 10 loại giao tử đực III Quần thể có tối đa 10 kiểu gen đồng hợp IV Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp tử A B C D Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ơn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc.2019/ Câu 40 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Biết khơng xảy đột biến, người số người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen gây bệnh M N 10 Ghi chú: Không bị bệnh Bị bệnh M 11 Bị bệnh N ? 12 Bị bệnh 13 Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định tối đa kiểu gen 11 người II Khơng có đứa cặp vợ chồng 10 - 11 bị bệnh III Xác suất sinh thứ bị bệnh cặp 8-9 50% IV Nếu đứa đầu lòng cặp vợ chồng 10 - 11 bị bệnh M xác suất đứa thứ bị bệnh M 1/4 A B C D LỚP LIVESTREAM LỊCH HỌC LIVE KHAI GIẢNG HỌC PHÍ VIP SINH 2019  Thứ (21h30)  Thứ (21h30) 22/01/2019 400K Học Group bí mật Facebook!!! Liên hệ đăng kí: inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Truy cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích ... cập vào group “Ôn thi Y Dược” để trao đổi học tập nhận nhiều tài liệu hay bổ ích Group Ôn thi Y Dược https://www.facebook.com/groups/Onthi.YDuoc .2019/ C Nước loại tài nguyên tái sinh D Vật chất... chết sinh vật xếp vào thành phần hữu môi trường III Tất lồi vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải IV Tất sinh vật sản xuất thuộc nhóm thực vật A B C D Câu 32 Trong thực hành, bạn học sinh. .. thu hẹp ổ sinh thái loài IV Sự gia tăng mức độ cạnh tranh loài làm giảm tốc độ tăng trưởng quần thể A B C D Câu 31: Khi nói thành phần cấu trúc hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (57) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (57)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay