ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (53)

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 ĐỀ THI: TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH Bài thi: KHĨA HỌC TỰ NHIÊN- MƠN SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút - 40 câu, không kể thời tải đề Sưu tầm biên soạn đáp án: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 08 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Ở ruồi giấm, xét gen A, B, D quy định tính trạng kh{c v| alen trội l| trội ho|n toàn Phép lai P: ♀ AB AB Dd × ♂ Dd thu F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 4% Có dự đo{n đ}y ab ab l| với kết F1? (1) Có 21 loại kiểu gen v| loại kiểu hình (2) Kiểu hình có tính trạng trội chiếm tỉ 30% (3) Tần số ho{n vị gen l| 36% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 16,5% (5) Kiểu en dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 16% (6) X{c suất để c{ thể A-B-D- có kiểu gen chủng l| 8/99 A B C D Câu 2: Giả sử quần thể loài động vật phát sinh đột biến lặn, trường hợp sau đ}y đột biến nhanh chóng trở th|nh nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên? A Đột biến xuất lồi sinh sản hữu tính, cá thể giao phối có lựa chọn B Đột biến xuất lồi sinh sản hữu tính, cá thể giao phối cận huyết C Đột biến xuất quần thể lồi sinh sản hữu tính, cá thể tự thụ tinh D Đột biến xuất loài sinh sản vơ tính, cá thể sinh từ cá thể mẹ Câu 3: Có kết luận sau đ}y đúng? (1) Liên kết gen l|m hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hoán vị gen cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm cặp NST khác khơng liên kết với (5) Số nhóm gen liên kết số NST đơn có tế bào sinh dưỡng A B C D Câu 4: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen a quy định lông đen Cho gà trống lông vàng chủng giao phối với gà mái lông đen thu F1 Cho F1 giao phối với thu F2 Xét kết luận sau đ}y kiểu gen v| kiểu hình F2 (1) Gà trống lơng vàng có tỉ lệ gấp đơi gà mái lơng đen (2) Gà trống lơng vàng có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông vàng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Tất c{c g| lông đen l| g| mái (4) Gà lông vàng gà lông đen có tỉ lệ (5) Có kiểu gen quy định gà trống lơng vàng (6) Ở F2 có loại kiểu gen khác Có kết luận đúng? A B C D Câu 5: Ở lo|i thực vật, tính trạng khối lượng nhiều cặp gen nằm c{c cặp NST kh{c di truyền theo kiểu tương t{c cộng gộp Cho c}y có nặng lai với c}y có nhẹ F1 Cho F1 giao phấn tự F2 có 15 loại kiểu hình tính trạng khối lượng Tính trạng khối lượng cặp gen quy định? A Do cặp gen quy định B Do cặp gen quy định C Do cặp gen quy định D Do cặp gen quy định Câu 6: Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng th{i c}n di truyền có q(a) = 0, 2; p(A) = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa Cấu trúc di truyền quần thể thể hệ thứ ba nào? Biết cách thức sinh sản tạo hệ thứ ba giống cách thức sinh sản tạo hệ thứ hai A 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa C 0,78AA + 0,04Aa + 0,18aa D 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa Câu 7: Phương ph{p nghiên cứu di truyền người n|o đ}y cho phép ph{t hội chứng Claiphentơ? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu tế bào C Di truyền hoá sinh D Nghiên cứu phả hệ Câu 8: Một lo|i thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội l| trội ho|n to|n Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 có loại kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến có hốn vị gen đực với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Nếu cho F1 lai phân tích thu Fa có kiểu hình, thân cao, hoa trắng chiếm 20% (2) Trong trình phát sinh giao tử thể F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 1/3 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ F2, xác suất thu chủng 2/7 A B C D Câu 9: Trong qu{ trình ph{t sinh sống Tr{i Đất A tế bào nguyên thủy hình thành tiến hóa sinh học kết thúc B đại phân tử hữu hình thành giai đoạn tiến hóa sinh học C tế bào sơ khai khởi đầu giai đoạn tiến hóa tiền sinh học D chất hữu đơn giản hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học Câu 10: Ph{t biểu n|o sau đ}y l| khơng nói qu{ trình phiên mã gen nh}n tế b|o nh}n thực? A Diễn theo nguyên tắc bổ sung: A - U, T – A, X – G, G – X B mARN tổng hợp xong tham gia vào trình dịch mã tổng hợp protein Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ → 3’ D Chỉ có mạch gen tham gia vào trình phiên mã tổng hợp mARN AB Câu 11: Giả sử tế b|o sinh tinh thể có kiểu gen tiến h|nh giảm ph}n bình thường Theo lí ab thuyết, có ph{t biểu sau đ}y đúng? (1) Nếu tế b|o xảy ho{n vị gen loại giao tử aB chiếm 25% (2) Nếu tế b|o xảy ho{n vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% (3) Nếu có tế b|o xảy ho{n vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 (4) Nếu có tế b|o xảy ho{n vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B C D Câu 12: Khi nói c{c yếu tố ngẫu nhiên, kết luận n|o sau đ}y không đúng? A Với quần thể có kích thước lớn yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể v| ngược lại B Khi không xảy đột biến, khơng có CLTN, khơng có di - nhập gen, thành phần kiểu gen tần số alen quần thể có biến đổi tác động yếu tố ngẫu nhiên C Một quần thể có kích thước lớn yếu tố thiên tai yếu tố khác l|m giảm kích thước quần thể cách đ{ng kể cá thể sống sót có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen quần thể ban đầu D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền v| dẫn tới l|m suy tho{i quần thể Câu 13: Khi cho cao, hoa đỏ chủng lai với thấp, hoa trắng chủng thu F1 có 100% c}y cao, hoa đỏ C{c c}y F1 giao phấn ngẫu nhiên thu F2 có tỉ lệ kiểu hình 75% c}y cao, hoa đỏ : 25% c}y thấp, hoa trắng Có dự đo{n sau đ}y phù hợp với kết phép lai nói trên? (1) Có tượng gen quy định tính trạng, thân cao, hoa đỏ trội so với thân thấp, hoa trắng (2) Đời F2 có kiểu gen (3) Nếu cho F1 lai phân tích đời có tỉ lệ kiểu hình 50% cao, hoa đỏ : 50% thấp, hoa trắng (4) Có tượng tính trạng cặp gen quy định di truyền liên kết hoàn toàn A B C D Câu 14: Xét trình sau: (1) Tạo cừu Dolly (2) Tạo giống d}u tằm tam bội (3) Tạo giống kh{ng s}u hại (4) Tạo chuột bạch có gen chuột cống Những qu{ trình n|o thuộc ứng dụng công nghệ gen? A 3, B 1, C 1, 3, D 2, 3, Câu 15: Để tìm hiểu tượng kháng thuốc sâu bọ, người ta làm thí nghiệm dùng DDT để xử lí dòng ruồi giấm tạo phòng thí nghiệm Ngay từ lần xử lí đầu tiên, tỉ lệ sống sót dòng khác (thay đổi từ 0% đến 100% tuỳ dòng) Kết thí nghiệm chứng tỏ khả kháng DDT Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A không liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh quần thể B liên quan đến đột biến tổ hợp đột biến phát sinh ngẫu nhiên từ trước C xuất tạm thời t{c động trực tiếp DDT D biến đổi đồng loạt để thích ứng trực tiếp với mơi trường có DDT Câu 16: Bệnh gen trội nhiễm sắc thể X người g}y có đặc điểm di truyền n|o sau đ}y? A Mẹ mắc bệnh tất c{c trai mắc bệnh B Bố mắc bệnh tất c{c g{i mắc bệnh C Bố mẹ khơng mắc bệnh sinh mắc bệnh D Bệnh thường biểu nam nhiều nữ Câu 17: Hiện nay, biện pháp ứng dụng liệu pháp gen nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm c{ch chữa trị c{c bệnh di truyền người A loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh B đưa prôtêin ức chế vào thể người để ức chế hoạt động gen gây bệnh C làm biến đổi gen gây bệnh thể thành gen lành D bổ sung gen l|nh v|o thể người bệnh Câu 18: Chất cônxixin thường dùng để g}y đột biến đa bội thực vật, cônxixin có khả A kích thích quan sinh dưỡng ph{t triển B tăng cường trao đổi chất tế bào C tăng cường qu{ trình sinh tổng hợp chất hữu D cản trở hình thành thoi phân bào làm cho nhiễm sắc thể không phân li Câu 19: Sự kiện sau đ}y sau đ}y có nội dung khơng với q trình nhân đơi ADN tế bào nh}n thực? A Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (ngun tắc b{n bảo tồn) B Vì enzim ADN–pơlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’–3’, nên mạch khn 5’3’ mạch tổng hợp liên tục, mạch khuôn 3’– 5’ mạch tổng ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn nối lại nhờ enzim nối C Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc tái để lộ hai mạch khuôn D Enzim ADN – pôlimeraza sử dụng mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch theo nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T ngược lại; G liên kết với X ngược lại Câu 20: Ở kì đầu giảm phân 1, tiếp hợp trao đổi chéo không cân đoạn crômatit nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn tới dạng đột biến A cặp v| thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C chuyển đoạn NST D đoạn v| lặp đoạn NST Câu 21: Ở loài thực vật lưỡng bội sinh sản tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Ở hệ F2, tỉ lệ hoa trắng 40% Nếu F2, cá thể giao phấn ngẫu nhiên theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 35 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng B c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng C 99 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng D 21 c}y hoa đỏ : c}y hoa trắng Câu 22: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính người, ph{t biểu n|o sau đ}y l| đúng? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp alen B Trên vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y C Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn thành cặp D Trên vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y khơng mang gen Câu 23: Đột biến đoạn có đặc điểm đặc điểm sau đ}y? (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN (3) Không phải l| biến dị di truyền (4) L|m xuất c{c alen quần thể A B C D Câu 24: Gen I có alen, gen II có alen, gen III có alen Biết gen I II nằm X khơng có alen Y gen III nằm Y khơng có alen X Số kiểu gen quần thể là? A 154 B 214 C 138 D 184 Câu 25: Một loài thú, cho đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với mắt đỏ, ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, đuôi ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình gồm: Ở giới có 100% c{ thể mắt đỏ, ngắn; Ở giới đực có 45% c{ thể mắt đỏ, ngắn; 45% c{ thể mắt trắng, đuôi d|i; 5% c{ thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, đuôi dài Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đ}y đúng? (1) Đời F1 có loại kiểu gen (2) Đã xảy ho{n vị gen giới đực với tần số 10% (3) Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể chủng 45% (4) Nếu cho cá thể đực F1 lai phân tích thu Fa có kiểu hình đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5% A B C D Câu 26: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu t{c động chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền c{c hệ sau: Thế hệ Thành phần kiểu gen P AA Aa aa F1 0,05 0,03 0,02 F2 0,45 0,25 0,03 F3 0,40 0,02 0,04 F4 0,30 0,15 0,55 F5 0,15 0,10 0,75 Nhận xét n|o sau đ}y l| t{c động chọn lọc tự nhiên quần thể n|y? A Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp giữ lại kiểu gen dị hợp C Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần D Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 27: Khi nói vấn đề quản lí t|i nguyên cho ph{t triển bền vững, ph{t biểu n|o sau đ}y không Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 đúng? A Con người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên B Con người phải biết khai thác tài nguyên cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học C Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh D Con người cần phải bảo vệ môi trường sống Câu 28: Khi nói cạnh tranh lo|i, có ph{t biểu sau đ}y đúng? (1) Khi môi trường đồng v| cạnh tranh lo|i diễn khốc liệt c{c c{ thể ph}n bố c{ch đồng khu vực sống quần thể (2) Cạnh tranh lo|i giúp trì ổn định số lượng c{ thể quần thể, c}n với sức chứa môi trường (3) Về mặt sinh thái, phân bố cá thể loài cách đồng mơi trường có ý nghĩa giảm cạnh tranh gay gắt c{c c{ thể quần thể (4) Trong quần thể, cạnh tranh diễn thường xuyên cá thể để tranh giành thức ăn, nơi sinh sản, A B C D Câu 29: Cho c{c bước tạo động vật chuyển gen: (1) Lấy trứng khỏi vật (2) Cấy phôi chuyển gen vào tử cung vật khác để mang thai sinh đẻ bình thường (3) Cho trứng thụ tinh ống nghiệm (4) Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử hợp tử phát triển thành phơi Trình tự quy trình tạo động vật chuyển gen A (2)  (3)  (4)  (2) B (1)  (3)  (4)  (2) C (3)  (4)  (2)  (1) D (1)  (4)  (3)  (2) Câu 30: Trong quần xã sinh vật xét loài sinh vật: Cây gỗ lớn, bụi, cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa hổ Đại bàng hổ ăn thú nhỏ; bọ ngựa thú nhỏ ăn sâu ăn lá; hổ bắt hươu làm thức ăn; c}y gỗ, c}y bụi, cỏ l| thức ăn hươu, s}u, bọ ngựa Trong phát biểu sau đ}y quần xã này, có ph{t biểu đúng? (1) Chuỗi thức ăn d|i có mắt xích (2) Hươu sâu loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Quan hệ đại bàng hổ quan hệ hợp tác (4) Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt số lượng thú nhỏ tăng lên (5) Nếu giảm số lượng hổ làm tăng số lượng sâu A B C D Câu 31: Khi nói hóa thạch ph{t biểu n|o sau đ}y khơng đúng? A Tuổi hóa thạch xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có hóa thạch B Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử tiến hóa sinh giới C Căn vào hóa thạch biết lồi xuất trước, lồi xuất sau D Hóa thạch di tích sinh vật để lại lớp đất đ{ vỏ trái đất Câu 32: Khi nói qu{ trình hình th|nh lo|i mới, ph{t biểu n|o sau đ}y l| sai? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A Quá trình hình thành lồi diễn khu vực địa lí khác khu vực địa lí B Hình thành lồi cách sinh thái thường xảy loại động vật di chuyển C Q trình hình thành lồi đường cách li thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Hình thành loài nhờ chế lai xa đa bội hóa diễn phổ biến động vật thực vật Câu 33: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: (1) Tốc độ sinh sản cao (2) Gần chưa có thiên địch (3) Nguồn số dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh (4) Giới hạn sinh th{i rộng Số phương {n l|: A B C D Câu 34: Sơ đồ minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho c{c kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn n|y có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác (3) Loài E tham gia vào chuỗi thức ăn lồi F (4) Nếu loại bỏ lồi B khỏi quần xã lồi D khơng (5) Có lo|i thuộc bậc dinh dưỡng cấp (6) Nếu số lượng cá thể lồi C giảm số lượng cá thể loài F giảm Số kết luận là: A B C D Câu 35: Có ph{t biểu sau đ}y nói qu{ trình hình th|nh lo|i mới? (1) Hình thành lồi cách li sinh thái thường xảy với loài động vật di chuyển xa (2) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo c{c nh}n tố tiến hóa (3) Hình thành lồi nhờ lai xa đa bội hóa thường xảy quần xã gồm nhiều lồi thực vật có quan hệ họ h|ng gần gũi (4) Sự hình thành lồi khơng liên quan đến q trình phát sinh đột biến Số phương {n là: A B C D Câu 36: Ở loài thực vật lưỡng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20 cM Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường hốn vị gen xảy bên Phép lai P: (đơn, dài) × (kép, ngắn) F1: 100% đơn, dài Đem F1 tự thụ phấn thu F2 Cho kết luận sau, có kết luận thông tin trên? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Ab chiếm tỉ lệ 2% aB (2) F2 tỉ lệ đơn, d|i dị hợp l| 66% (3) F2 gồm kiểu hình: 66% đơn, dài: 9% đơn, ngắn: 9% kép, dài: 16% kép, ngắn (4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 50% (5) Khi lai phân tích F1 đời (Fa) gồm 10% kép, ngắn (6) Số kiểu gen F2 A B C D Câu 37: Mối quan hệ n|o sau đ}y khơng mang tính chất thường xun v| bắt buộc? A Trùng roi sống ruột mối B C}y phong lan sống th}n c}y gỗ C Nấm sống chung với địa y D Giun s{n sống ruột người Câu 38: Cho c{c ph{t biểu sau đ}y : (1) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi (3) Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hố làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên đ|o thải ho|n to|n alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số ph{t biểu theo quan điểm đại tiến hóa l|: A B C D Câu 39: Điều n|o sau đ}y l| nguyên nh}n dẫn đến diễn sinh th{i ? A Do cạnh tranh v| hợp t{c c{c lo|i quần xã B Do hoạt động khai th{c t|i nguyên người C Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu D Do cạnh tranh gay gắt c{c lo|i quần xã Câu 40: Ph{t biểu n|o sau đ}y l| quan niệm Đacuyn? A Toàn sinh giới ngày kết q trình tiến hóa từ nguồn gốc chung B Chỉ có biến dị phát sinh trình sinh sản nguyên liệu tiến hóa C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây biến đổi thể sinh vật D Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật (1) F2 có kiểu gen Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Lưu ý: Trong khóa n|y cung cấp đủ kiến thức từ đến n}ng cao, công thức v| c{c thủ thuật giải nhanh c{c b|i to{n sinh học + Khóa bao gồm video b|i giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức v| b|i tập mẫu T|i liệu PDF gồm: File lí thuyết b|i giảng, c{c phương ph{p giải b|i tập đề thi, v| lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + b|i tập n}ng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa n|y cung cấp b|i tập n}ng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất c{c dạng b|i tập v| bổ sung dạng lạ năm 2019 m| c{c khóa kh{c chưa có + Khóa bao gồm video b|i giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức v| b|i tập mẫu T|i liệu PDF gồm: File lí thuyết b|i giảng, c{c phương ph{p giải b|i tập đề thi, v| lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa n|y tổng hợp tất c{c kiến thức th|nh đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật V| khóa luyện đề n}ng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video b|i giảng lí thuyết v| hướng dẫn c{c phương ph{p, công thức v| b|i tập mẫu T|i liệu PDF gồm: Đề thi, v| lời giải chi tiết  Tất c{c khóa theo lộ trình l| đến ng|y 15/5 ho|n th|nh xong, em n|o đăng kí full tất c{c khóa v|o khóa luyện đề vip đ}y luyện đề trọng t}m để bước v|o kì thi THPT Quốc Gia Hiện gi{ gốc đăng kí khóa luyện thi n|y l| 950k Nhưng khuyến 800k (chỉ {p dụng cho c{c bạn mua full tất c{c khóa) Nếu mua combo khóa luyện thi 10,11,12 gi{ 400k Nếu mua riêng rẽ c{c em ib để anh b{o gi{ - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất c{c dạng b|i tập để c{c em thi, c{c em khơng cần mua khóa n|o đăng kí full khóa, ngo|i b|i giảng c}u n|o khơng hiểu c{c em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối c{c khoảng thời gian lại c{c em ib) Ngo|i t|i liệu môn sinh anh tặng thêm c{c em c{c t|i liệu môn kh{c đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH_LẦN Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Đáp án biện soạn Admin Nguyễn Thanh Quang Dù tâm huyết dành nhiều thời gian để biên soạn, song hạn chế khách quan chủ quan nên đáp án không tránh khỏi thiếu sót định, mong q thầy (cơ) học sinh góp ý để lần sau đề thi hồn thiện hơn! Mọi đóng góp ý kiến inbox qua faecbook gmail: nguyenthanhquanga2@gmail.com 01.D 11.C 21.B 31.B 02.C 12.A 22.A 32.D 03.C 13.D 23.B 33.C 04.A 14.A 24.C 34.A 05.A 15.B 25.C 35.A Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học 06.D 16.B 26.D 36.A 07.B 17.D 27.C 37.B 08.A 18.D 28.D 38.C 09.D 19.B 29.B 39.A 10.B 20.D 30.C 40.C Nguyễn Thanh Quang | 10 ... Ngo|i t|i liệu môn sinh anh tặng thêm c{c em c{c t|i liệu môn kh{c đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC... phương ph{p giải b|i tập đề thi, v| lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa n|y... khóa n|y tổng hợp tất c{c kiến thức th|nh đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật V| khóa luyện đề n}ng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (53) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (53)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay