ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (48)

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN NHÓM SINH HỌC OCEAN Chuyên đề tiến hóa http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Chuyên đề: Biên soạn: Nguyễn Thanh Quang Câu 1: Trong đại phân tử sau đây, đại phân tử coi sở vật chất chủ yếu sống A Prôtêin cacbôhyđrat B Axit nuclêic lipit C Axit nuclêic cacbôhyđrat D Prôtêin axit nuclêic Đáp án: D - Trong đại phân tử trên, có protein axit nucleic coi sở vật chất chủ yếu sống - Cơ sở vật chất chủ yếu sống gồm loại hợp chất hữu protein axit nucleic + Protein hợp phần cấu tạo chủ yếu chất nguyên sinh thành phần chức cấu tạo enzim hoocmon, đóng vai trò xúc tác điều hòa + Axit nucleic đóng vai trò quan trọng di truyền sinh sản - Protein axit nucleic thuộc loại đại phân tử, có kích thước khối lượng lớn, có cấu trúc đa phân, xây dựng từ 20 loại axit amin ( protein) từ loại Nu ( axit nucleic) Câu 2: Năm 1953, S.Milơ thực thí nghiệm tạo mơi trường có thành phần hố học giống ngun thuỷ đặt điều kiện phóng tia điện liên tục tuần, thu axit amin phân tử hữu khác Kết thí nghiệm chứng minh: A Ngày chất hữu hình thành phổ biến đường tổng hợp hoá học tự nhiên B Các chất hữu hình thành nguyên thuỷ nhờ nguồn lượng sinh học C Các chất hữu hình thành khí ngun thuỷ Trái Đất đường tổng hợp sinh học Group thảo luận tập: https://www.facebook.com/groups/16909031 77876735/ D Các chất hữu hình thành từ chất vơ điều kiện khí nguyên thuỷ Trái Đất Đáp án: D - Năm 1953, S.Milơ thực thí nghiệm tạo mơi trường có thành phần hố học giống nguyên thuỷ đặt điều kiện phóng tia điện liên tục tuần, thu axit amin phân tử hữu khác Kết thí nghiệm chứng minh chất hữu hình thành từ chất vơ điều kiện khí nguyên thuỷ Trái Đất (Xem thêm nguồn gốc sống, SGK Sinh học 12) Câu 3: Cơ thể sống xuất là: A Động vật B Thực vật C Nấm D Nhân sơ Đáp án: D - Cơ thể sống xuất thể đơn bào Trong số sinh vật trên, có sinh vật nhân sơ có dạng đơn bào Câu 4: Thực vật phát sinh kỉ A Kỉ Ocđôvic B Kỉ Đệ tứ C Kỉ Silua D Kỉ Cacbon Đáp án: A - Thực vật phát sinh kỉ Ocđôvic - Đặc điểm thực vật, động vật kỉ ocđôvic : phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị, tuyệt diệt nhiều sinh vật B sai đặc điểm hệ động vật kỉ đệ tứ: xuất lồi người C sai đặc điểm hệ thực vật động vật kỉ silua: có mạch động vật lên cạn D sai đặc điểm hệ thực vật kỉ cacbon(than đá) : dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất (Xem thêm phát triển sinh giới qua đại địa chất, SGK Sinh học 12) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tham gia nhóm SINH HỌC OCEAN để nhận nhiều tài liệu bổ ích khác Nghiêm cấm hành vi mua bán tài liệu nhóm trái phép Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (48) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (48)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay