ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (46)

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 45 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Lời giải gồm 15 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert Hubbard- Lời giải biện soạn Admin Nguyễn Thanh Quang Dù tâm huyết dành nhiều thời gian để biên soạn, song hạn chế khách quan chủ quan nên lời giải khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong q thầy (cơ) học sinh góp ý để lần thi sau hồn thiện hơn! Mọi đóng góp ý kiến inbox qua faecbook gmail: nguyenthanhquanga2@gmail.com 01.C 02.C 03.B 04.D 05.A 06.D 07.A 08.A 09.D 10.A 11.C 12.B 13.C 14.D 15.D 16.A 17.D 18.C 19.D 20.D 21.D 22.B 23.A 24.A 25.C 26.C 27.B 28.B 29.D 30.B 31.A 32.C Câu 1: Kiểu gen sau kiểu gen dị hợp cặp gen? A AABB B aaBB C Aabb D AaBb Đáp án: C - AABB, aaBB kiểu gen đồng hợp hai cặp gen - AaBb kiểu gen dị hợp hai cặp gen - Aabb kiểu gen dị hợp gặp gen(A,a) Câu 2: Kiểu gen cho loại giao tử nhất? A AabbDd B AaBbdd C AABBdd D Aabbdd Đáp án: C - Kiểu gen cho loại giao tử kiểu gen chứa nhiều cặp gen đồng hợp - Vậy kiểu gen “AABBdd” chứa toàn cặp gen đồng hợp cho loại giao tử Câu 3: Ở cà chua, gen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định vàng Phép lai cho F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa x aa B Aa x Aa C AA x Aa D AA x aa Đáp án: B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 - A: đỏ >> a: vàng - F1 có tỉ lệ kiểu hình đỏ: vàng số tổ hợp gen là: + = = x  phép lai Aa x Aa phù hợp Câu 4: Trong trường hợp trội lặn khơng hồn tồn hai cặp gen, phép lai cho đời phân tính? A AAbb x aabb B AAbb x aabb C aabb x AABB D Aabb x aabb Đáp án: D - A, B, C cho đời đồng tính, có phương án D "Aabb x aabb" cho đời phân tính Câu 5: Khi cho lai thể chứa cặp gen dị hợp (mỗi gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn), kết thu tỉ lệ kiểu hình (1 : : 1) (3 : 1) Các tính trạng di truyền theo quy luật A liên kết gen B hoán vị gen C phân li độc lập D tương tác gen Đáp án: A - Khi cho lai thể chứa cặp gen dị hợp (mỗi gen quy định tính trạng, trội lặn hoàn toàn), kết thu tỉ lệ kiểu hình (1 : : 1) (3 : l)  tính trạng di truyền theo quy luật liên kết gen Câu 6: Ở loài động vật, alen A quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen a quy định lơng trắng (gen nằm NST thường) Một cá thể lưỡng bội lông trắng giao phối vói cá thể lưỡng bội (X) thu đời đồng tính Hỏi kiểu gen (X) có thề trường hợp? A B C D Đáp án: D A: lông đen >> a: lông trắng - Cá thể lưỡng bội lơng trắng có kiểu gen aa  để đời đồng tính (X) phải có kiểu gen chủng (AA aa)  kiểu gen (X) hai trường hợp Câu 7: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Biêt khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thut, phép lai AaBb ×Aabb cho đời có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ : A 37,50% B 18,75% C 6,25% D 56,25% Đáp án: A - Do gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, nên: P: AaBb ×Aabb → F1: A-B- = ắ x ẵ = 3/8 Cõu 8: Mt thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ q trình trên, xảy hoán vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% C Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd= 17,5% Đáp án: A Ta có: AE 0,175 0,5 0,35 AeBD 0,5 0,35 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học 0,075 7,5% Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 9: Ở ruồi giấm, xét tế bào có kiểu gen Aa Bd D X Y thực q trình giảm phân Theo lí bD thuyết, số loại giao tử tối thiểu tối đa là: A 16 B 16 C 12 D Đáp án: D - Các tế bào ruồi giấm đực (XY) nên có tượng liên kết hồn tồn Do vậy, tế bào có cách phân li trùng tạo loại giao tử Còn phân li theo cách khác tạo nên loại giao tử Câu 10: Để giải thích kết thí nghiệm mình, Menđen đưa giải thuyết: “Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định Trong tế bào, nhân tố di truyền khơng hồ trộn vào phân li đồng giao tử” Để kiểm tra chứng minh cho giả thuyết trên, Menđen thực phép lai kiểm nghiệm phân tích kết lai dự đốn Phép lai kiểm nghiệm A cho F1 lai phân tích B cho F1 tự thụ phấn C cho F1 giao phấn với D cho F2, F3 tự thụ phấn Đáp án: A Câu 11: Ở cà chua, alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng Thực phép lai P hai cà chua chủng mang cặp tính trạng tương phản thu F1 Cho cà chua F1 lai trở lại với đồng hợp lặn P thu Fb Xác suất để chọn Fb mà cho loại bao nhiêu? A 25% B 50% C 100% D 6,25% Đáp án: C AA x aa  F1: Aa F1: Aa x aa  Fb: 1Aa : 1aa Mỗi cho loại nên xác suất thu 100% Câu 12: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu F1 có loại kiểu hình, thân cao, hoa đỏ chiếm 30% Biết khơng xảy đột biến Khoảng cách gen A gen B A 10cM B 20cM C 30cM D 40cM Đáp án: B - Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu F1 có loại kiểu hình Điều chứng tỏ thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen; thân thấp, hoa đỏ dị hợp cặp gen Đến đây, có cách giải tốn - Vì hệ bố mẹ có thể dị hợp cặp gen, thể dị hợp cặp gen đời con, kiểu hình mang tính trạng trội (A-B-) có tỉ lệ = 0,25 + kiểu hình đồng hợp lặn ab ab  Kiểu gen có ab ab tỉ lệ = 0,3 – 0,25 = 0,05 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Vì thể dị hợp cặp gen ln tạo loại giao tử, loại = 0,5 ab Cho nên 0,05 = 0,1ab × 0,5ab  Giao tử ab = 0,1  Tần số hoán vị = 20% ab Câu 13: Ở ruồi giấm: A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a-mắt trắng, cho cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen khác giao phối tự do(số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân ly kiểu hình đời lai A mắt đỏ : mắt trắng B mắt đỏ : mắt trắng C mắt đỏ : mắt trắng D mắt đỏ : mắt trắng Đáp án: C gen có alen có tới kiểu gen quần thể → gen nằm NST giới tính X Tỉ lệ kiểu gen , cho giao phối tự do: (XAXA : XAXa : XaXa)×(XAY: XaY) ↔ (1XA : 1Xa)×(1XA : 1Xa : 2Y) Tỷ lệ kiểu hình là: mắt đỏ : mắt trắng Câu 14: Ở lồi thực vật, xét tính trạng (x) gen (a) qui định, trường hợp lai thuận lai nghịch cho kết khác nhau, sinh ln có kiểu hình tính trạng (x) giống mẹ khi: A gen (a) nằm nhiễm sắc thể thường B gen (a) nằm nhiễm sắc thể giới tính X C gen (a) nằm nhiễm sắc thể giới tính Y D gen (a) nằm ty thể Đáp án: D Tính trạng (x) gen a qui định có kết phép lai thuận phép lai nghịch khác nhau; sinh có kiểu hình tính trạng (x) giống mẹ → Có di truyền theo dòng mẹ Nghĩa di truyền tính trạng chịu ảnh hưởng tế bào chất tế bào trứng mẹ ( gọi tượng di truyền tế bào chất hay di truyền nhân NST ) Nguyên nhân dẫn đến tượng di truyền theo dòng mẹ thụ tinh, giao tử đực truyeeng nhân mà không truyền tế bào chất cho trứng Do gen nằm tế bào chất ( ti thể lục lạp) mẹ truyền cho qua tế bào chất trứng → Gen a gen nhân ( gen NST ) gen tế bào chất Gen ADN, có mặt plasmit vi khuẩn, ti thể lục lạp Câu 15: Ở loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm trội hồn tồn so với alen quy định hạt chín muộn Cho có kiểu gen dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn đời thu 3600 cây, có 144 có kiểu hình hạt tròn, chín muộn Biết khơng có đột biến, hoán vị gen xảy giới với tần số Theo lí thuyết, số đời có kiểu hình hạt dài, chín muộn bao nhiêu? A 826 B 576 C 628 D 756 Đáp án: D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 ab ) 144/3600 = 4% ab Tỉ lệ kiểu hình dài muộn 25% - 4% = 21% Tỉ lệ kiểu hình hạt tròn, chín muộn ( → Số đời có kiểu hình hạt dài, chín muộn 3600 x 21% = 756 Câu 16: Kiểu gen cá chép không vảy Aa, cá chép có vảy aa Kiểu gen AA làm trứng khơng nở Tính theo lí thuyết, phép lai cá chép không vảy với cho tỉ lệ kiểu hình đời là: A cá chép không vảy cá chép có vảy B cá chép khơng vảy cá chép có vảy C 100% cá chép khơng vảy D cá chép có vảy cá chép khơng vảy Đáp án: A - Ta có: (P) Aa x Aa → 1AA : 2Aa : 1aa kiểu gen AA làm trứng khơng nở nên tỉ lệ kiểu hình đời cá chép không vảy cá chép có vảy Câu 17: Ở lồi động vật, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm alen, kiểu gen khác lơcut quy định kiểu hình khác nhau; lơcut gen quy định màu mắt gồm alen, alen trội trội hồn tồn Hai lơcut nằm NST giới tính X vùng khơng tương đồng Cho biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen số loại kiểu hình tối đa hai giới hai lôcut A 14 kiểu gen kiểu hình B kiểu gen kiểu hình C 10 kiểu gen kiểu hình D 14 kiểu gen 10 kiểu hình Đáp án: D - Số alen NST giới tính X là: x = alen (4 1) + = 14 kiểu gen - Số kiểu hình giới là: x = kiểu hình → Số kiểu gen giới locut là: - Số kiểu hình giới đực là: x = kiểu hình → Vậy số kiểu hình giới là: + = 10 kiểu hình Câu 18: Khi cho chủng lưỡng bội có hoa đỏ lai với hoa trắng Ở F2 thu tỷ lệ kiểu sau: : : 15 : 20 : 15 : : Biết khơng xảy đột biến, khả sống sót tổ hợp gen Tính theo lý thuyết, tính trạng màu sắc hoa chịu chi phối của: A Quy luật tương tác bố sung hai cặp gen B Di truyền gen nằm lạp màu (sắc lạp) C Quy luật tương tác cộng gộp cặp gen D Quy luật tương tác bổ sung ba cặp gen Đáp án: C P2n (t/c): hoa đỏ x hoa trắng → F1→ F2: kiểu hình: : : 15 : 20 : 15 : : = 64 tổ hợp giao tử = loại giao từ /P x loại giao tử /P → F1: AaBbDd F1 x F1: AaBbDd x AaBbDd → F2: có kiểu hình: : : 15 : 20 : 15 : : ∈ tương tác cộng gộp Như vậy: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A sai Vì quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen (Đúng phải tương tác cộng gộp gen không alen) B sai Vì di truyền gen nằm lạp màu (sắc lạp) C Quy luật tương tác cộng gộp cặp gen D sai Vì quy luật tương tác bổ sung ba cặp gen Câu 19: Ở lồi trùng, tính trạng màu mắt gen có alen quy định Cho lai cá thể đực (XY) với cá thể (XX) có kiểu hình mắt đỏ, F1 thu tỉ lệ 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng, tất cá thể mắt trắng Chọn ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình mắt đỏ F1 cho giao phối với ấu trùng F2 Xác suất để chọn ấu trùng F2 có kiểu hình mắt đỏ bao nhiêu? A 27,34% B 66,99% C 24,41% D 71,09% Đáp án: D Màu mắt phân li không giới Bố mẹ mắt đỏ, sinh trắng P: XY đỏ x XX đỏ F1 : 25% mắt trắng, XaXa Cái mắt trắng nhận Xa từ bố mẹ Bố mẹ có kiểu gen : XAXa × XaYA => XAXa : XaXa : XaYA : XAYA Cho hai cá thể có kiểu hình mắt đỏ :XAXa × (1/2 XaYA : 1/2 XAYA) P1 : XAXa× XaYA → 3/4 đỏ : 1/4 trắng P2 : XAXa× XAYA → 100% đỏ Xác suất để sinh ấu trùng có kiểu hình mắt đỏ là: 1× 1/2× (1)3 + 1× 1/2 × (3/4)3 = 0,7109 Câu 20: Ở gà, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, giới mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY Cho phép lai: Pt/c gà lơng dài, màu đen x gà lông ngắn, màu trắng thu F1 tồn gà lơng dài, màu đen Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen thu F2 gồm:  Gà mái: 40% lông dài, màu đen: 40% lông ngắn, màu trắng: 10% lông dài, màu trắng: 10% lông ngắn, màu đen  Gà trống: 100% lông dài, màu đen Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn, khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, tần số hốn vị gen gà F1 là: A 5% B 25% C 10% D 20% Đáp án: D Ở gà đực XX, XY Dài đen x ngắn trắng → 100% dài đen → Quy ước A: lông dài > a: lông ngắn B: màu đen > b: màu trắng Xét phép lai: ♂ F1 x ♀ chưa rõ →F2: 100% ♂ dài đen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 40%♀ dài đen: 40% ♀ ngắn trắng: 10%♀ dài trắng: 10% ♀ ngắn đen → gen nằm NST X có tượng hốn vị gen Xét kiểu gen ♀ F2: X AB Y 40% : X ab Y 40% : X aB Y 10% : X Ab Y 10% → ♂ F1 cho loại giao tử: X AB  X ab = 40% ; X Ab  X aB =10% → Tần số hoán vị gen f = x 10% = 20% Câu 21: Một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Lấy thân cao cho giao phấn với nhau, đời F1 có 100% thân cao chứng tỏ hai thân cao lấy có kiểu gen đồng hợp B Lấy thân cao cho tự thụ phấn thu đời có 50% số thân thấp C Lấy thân cao cho giao phấn với thu đời có 50% số thân cao D Lấy thân cao cho giao phấn với thân thấp thu đời có 50% số thân cao Đáp án: D A sai Vì lấy thân cao cho giao phấn với nhau, đời F1 có 100% thân cao chứng tỏ thân cao có kiểu gen đồng hợp (AA), lại có kiểu gen đồng hợp dị hợp (Aa) B sai, Vì lấy thân cao cho tự thụ phấn đời thu 100% thân cao thân cao ban đầu đồng hợp (AA), đời thu 75% thân cao thân cao ban đầu có kiểu gen dị hợp (Aa) C sai Vì lấy thân cao cho giao phấn với đời có trường hợp: + AA x AA → 100% AA → 100% thân cao + AA x Aa → 100% A- → 100% thân cao + Aa x Aa → 3A- : 1aa → 75% thân cao : 25% thân thấp D Lấy thân cao cho giao phấn với thân thấp thu đời có 50% số thân cao trường hợp thân cao đem lai có kiểu gen Aa Câu 22: Khi đem hai thể hoa trắng chủng lai với thu F1 đồng loạt hoa đỏ Cho F1 tự thụ, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ hoa đỏ: hoa trắng Cho hoa đỏ F2 lai ngẫu nhiên với Nếu không xét đến vai trò giới tính, có phép lai có cho kiểu hình đời sau đồng nhất? A B C D Đáp án: B - Lai hai thể hoa trắng chủng → F1 đồng loạt hoa đỏ F1 tự thụ → F2 phân ly theo tỷ lệ 9:7 ( tương tác gen bổ trợ) → F2 có 16 tổ hợp giao tử → F1 dị hợp cặp gen - Quy ước: F1 AaBb × AaBb → A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb ( Khi có alen trội có kiểu hình hoa đỏ, có alen trội khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng) - Khi cho đỏ F2 ( AABB, AABb, AaBB, AaBb) lai ngẫu nhiên với nhau, phép lai cho kiểu hình lai đồng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 AABB × AABB; AABB × AaBB, AABB × AABb, AABB × AaBb , AaBB × AABb Có phép lai cho kiểu hình đời đồng Câu 23: Khả kháng thuốc loài động vật gen nằm ti thể quy định Người ta thực phép lai P đực có khả kháng thuốc với khơng có khả kháng thuốc, đời xuất 10% số có khả kháng thuốc Biết tượng đột biến khơng xảy q trình giảm phân tạo giao tử hai giới đực Cho số nhận xét sau, số nhận xét là: (1) Tính trạng khơng kháng thuốc tính trạng trội hồn tồn so với tính trạng kháng thuốc (2) Khả kháng thuốc hợp tử thay đổi bị thay nhân tế bào có kiểu genNhồn tồn khác (3) Tính trạng kháng thuốc đời xuất cá thể (4) Con khơng có khả kháng thuốc hệ bố mẹ mang loại alen tínhtrạng kháng thuốc (5) Nếu thực phép lai nghịch tất sinh có khả kháng thuốc A B C D Đáp án: A Khả kháng thuốc loài động vật gen nằm ti thể quy định nên biểu tính trạng đời chịu định mẹ (1) Đúng đời xuất hai loại kiểu hình khác chứng tỏ mẹ có chứa đồng thời hai loại alen alen qui định khả kháng thuốc alen qui định khả kháng thuốc; đồng thời lại biểu kiểu hình khơng kháng thuốc nên alen qui định khơng có khả kháng thuốc trội (2) Sai gen qui định khả kháng thuốc loài động vật gen nằm ti thể quy định nên thay nhân tế bào không làm thay đổi khả kháng thuốc hợp tử (3) Sai biểu gen ngồi nhân khơng có phân hóa giới tính đời (4) Sai P phải chứa loại alen (như phân tích ý 1) (5) Đúng thực phép lai nghịch, mẹ mang kiểu hình lặn chứa loại alen lặn qui định có khả kháng thuốc nên đời sinh hoàn toàn giống mẹ Câu 24: Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, cấu trúc NST không thay đổi sau giảm phân Người ta cho thể bố mẹ (P) có cặp gen dị hợp cặp NST tương đồng lai với Theo lý thuyết, phát biểu sau có phát biểu đúng? (1) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử kiểu hình mang khác P chiếm 25% (2) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo tỉ lệ kiểu hình đời : : (3) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo đời có kiểu hình giống chiếm 50% (4) Nếu kiểu gen P khác tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 25% A B C D Đáp án: A Kiểu gen P: dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 → P: AB/ab x AB/ab P: Ab/aB x Ab/aB P: AB/ab x Ab/aB Theo đề bài: cấu trúc NST không thay đổi sau giảm phân → gen liên kết hoàn toàn với (1) Đúng Nếu P có kiểu gen dị hợp tử → P: AB/ab x AB/ab → F1: 1AB/AB : 2AB/ab : 1ab/ab → kiểu hình khác bố mẹ là: ab/ab = 1/4 = 25% (2) Đúng Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo → P: Ab/aB x Ab/aB → F1: 1Ab/Ab : 2Ab/aB : 1aB/aB → Tỉ lệ kiểu hình: : 2: (3) Đúng Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo → P: Ab/aB x Ab/aB → F1: 1Ab/Ab : 2Ab/aB : 1aB/aB → Tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ (Trội-Trội) = 1/2 = 50% (4) Sai Nếu kiểu gen P khác tức là: P: AB/ab x Ab/aB → F1: 1AB/Ab : 1AB/aB : 1aB/ab : 1Ab/ab → kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 0% Câu 25: Ở loài động vật, xét phép lai sau: Phép lai (P): XAXA x XaY Phép lai (P): XaXa x XAY Phép lai (P): Dd x Dd Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn không xảy đột biến; phép lai tạo F1, cá thể F1 phép lai ngẫu phối với tạo F2 Theo lý thuyết, phép lai (P) có: (1) phép lai cho F2 có kiểu hình giống hai giới (2) phép lai cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: cá thể mang kiểu hình trội : cá thể mang kiểu hình lặn (3) phép lai cho F2 có kiểu hình lặn gặp giới (4) phép lai cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Đáp án: C Viết phép lai ta có: - Phép lai 1: P: XAXA × XaY→ F1: 1XAXA : 1XAY→F2: 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY→ KH: trội: lặn - Phép lai 2: P: XaXa × XAY→F1: 1XAXa : 1XaY→F2: 1XAXa : 1XaXa : 1XAY : 1XaY→KH: trội: lặn - Phép lai 3: P: Dd × Dd→F1: 1DD : 2Dd : 1dd→F2: 1DD : 2Dd : 1dd→KH: trội: lặn (1) Đúng phép lai phép lai cho kiểu hình giống giới (2) Đúng phép lai phép lai cho F2 có tỉ lệ kiểu hình trội : lặn (3) Đúng Phép lai 2, kiểu hình lặn xuất giới XY (4) Sai phép lai chắn có tỉ lệ kiểu gen khác tỉ lệ kiểu hình Câu 26: Để xác định quy luật di truyền chi phối hình thành màu sắc hoa nhà khoa học tiến hành phép lai sau: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Phép lai 1: Lai hai dòng chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (2) thu F1 100% hoa trắng Phép lai 2: Lai hai dòng chủng hoa trắng (2) với dòng hoa trắng (3) thu F1 100% hoa trắng Phép lai 3: Lai hai dòng chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (3) thu F1 100% hoa xanh Biết q trình phát sinh giao tử khơng xảy đột biến Cho kết luận sau: (1) Nếu cho hoa xanh phép lai tự thụ phấn kiểu hình hoa trắng đời chiếm 43,75% (2) Cho hoa xanh phép lai lai với dòng hoa trắng (1) (2) đời cho 25% hoa xanh (3) Màu sắc hoa quy định gen có nhiều alen (4) Tính trạng màu sắc hoa gen nhân quy định Số kết luận chưa là: A B C D Đáp án: C - Xét phép lai ta thấy dòng chủng hoa trắng (1) (3) lại tạo hoa xanh → có gen quy định màu sắc hoa theo kiểu bổ sung (tỉ lệ 9:7), có mặt alen A,B cho hoa màu xanh; lại cho hoa màu trắng - Dựa vào kiện từ đề bài, ta nhận thấy có kiểu gen là: (1) aaBB, (2) aabb, (3) AAbb - Các phép lai có dạng:  Phép lai 1: (1) aaBB x (2) aabb → 100% aaBb  Phép lai 2: (2) aabb x (3) AAbb → 100% Aabb  Phép lai 3: (1) aaBB x (3) AAbb → 100% AaBb (1) Đúng (2) Sai hoa xanh AaBb x (1) aaBB → 50% hoa xanh; hoa xanh AaBb x (2) aabb → 25% hoa xanh (3) Sai màu sắc hoa quy định gen (4) Sai màu sắc hoa khơng phải gen nhân quy định, gen nhân quy định kiểu hình đời giống với mẹ, phép lai (3) ta thấy đời kiểu hình khác với mẹ Câu 27: Ở lồi động vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, diễn biến nhiễm AB D d AB D X X ×♂ X Y tạo F1 có kiểu hình mang ab ab tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33% Trong dự đốn sau, có dự đốn đúng? sắc thể hai giới Cho phép lai P: ♀ (1) Ở F1 có tối đa 40 loại kiểu gen khác (2) Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp F1 chiếm 8,5% (3) Tần số hoán vị gen 20% (4) Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm 30% A B C D Đáp án: B Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 10 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 AB D d AB D X X ×♂ X Y tạo F1 có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33% ab ab → F1 có (A-B-) XDX- = 0,33 → A-B- = 0,33 : 0,5 = 0,66 → aabb = 0,66 - 0,5 = 0,16 = 0,4 ab x 0,4 ab P: ♀ → Có hốn vị gen bên tần số f = 20% AB AB x ) ( XDXd x XDY) = 10 x = 40 ab ab AB Ab (2) Đúng F1 có XDXd = 0, 25, ( + ) = x (0,42 + 0,12) → Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp ab aB F1 chiếm 8,5% (1) Đúng ( (3) Đúng (4) Đúng F1 có ( A-B-)dd + ( A-bb + aaB- )D- = 0,66 x 0,25 + 0,18 x 0,75 = 0,3 Câu 28: Có trường hợp sau tạo loại giao tử với tỉ lệ : : 1: trình giảm phân trường hợp xảy bình thường? (1) tế bào sinh tinh có kiểu gen (2) Cơ thể đực có kiểu gen AB giảm phân xảy hoán vị gen ab AB xảy hoán vị gen với tần số 25% ab (3) tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (4) tế bào sinh tinh có kiểu gen AB De khơng xảy hốn vị gen ab dE (5) tế bào sinh tinh có kiểu gen AB , có tế bào liên kết hoàn toàn ab A B C D Đáp án: B (1) Tạo loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 (2) Tạo loại giao tử với tỉ lệ AB = ab = 37,5% Ab = aB = 12,5% hay 3:3:1:1 (3) Có thể tạo loại giao tử với ti lệ 3:3:1:1 (4) Có thể tạo loại giao tử với ti lệ 3:3:1:1 (5) Tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:1:1 Câu 29: Ở loài trùng kiểu gen có chứa đồng thời hai loại alen trội A B quy định mắt đỏ, kiểu gen lại quy định mắt trắng Về tính trạng màu sắc thân kiểu gen có chứa alen trội D quy định thân xám, kiểu gen lại quy định thân đen Cho cá thể chuẩn mắt đỏ, thân xám giao phôi với cá thể đực chuẩn mắt trắng, thân đen (P); hệ F1 thu 50% mắt trắng, thân xám: 50% đực mắt đỏ, thân xám Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F2 với tỉ lệ kiểu hình hai giới sau : 28,125% mắt đỏ, thân xám : 9,375% mắt đỏ thân đen : 46,875% mắt trắng thân xám : 15,625% mắt trắng thân đen Biết khơng xảy đột biến, tần số hốn vị gen khác 50% Trong phát biểu có phát biểu đúng: (1) Tần số hoán vị gen cá thể F1 đem lai 25% (2) Có tối đa kiểu gen quy định cá thể đực mắt trắng, thân xám thu hệ F2 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 11 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Một hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết với NST giới tính (4) Cá thể F1 đem giao phối có hai kiểu gen quy định A B C D Đáp án: D -F2: mắt đỏ: mắt trắng 3:5  AaBb x aaBb -F2: Thân xám: thân đen 3:  Dd x Dd suy ra: F1 x F1 : ( AaBb, Dd) x ( aaBb, Dd) - Xét tính trạng màu sắc mắt: Pt/c: mắt đỏ x mắt trắng  F1: 50% mắt trắng: 50% đực mắt đỏ -Tính trạng màu mắt phân bố khơng đồng hai giới - Một hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết với NST giới tính Nhận xét: Ở F1: 50% ♀ aaBb: 50% ♂ AaBb + F1: 100% Bb  cặp gen nằm NST thường + F1: 50% ♀ aa x 50% ♂ Aa  cặp gen liên kết với NST giới tính Pt/c: X A Y  Xa Xa  F1 : Xa Y (♀) : X A X a (♂) Giới đực có cặp NST X a X a - Xét tính trạng màu xét thân Ở F1 F2, tính trạng màu xét thân phân bố khơng hai giới  Gen quy định tính trạng màu sắc thân liên kết với NST thường suy ra:F1 x F1 : ♂ ( X A X a Bb,Dd) x ♀ ( X a Y Bb,Dd) ta xét hai trường hợp xãy mối quan hệ hai cặp gen Bb Dd - xét trường hợp 1: cặp gen phân li độc lập F1 x F1 : ♂ X A X a BbDd x ♀ Xa Y BbDd + F1 x F1 : X A X a Bb x X a Y Bb suy F2: 3/8 A-B-: 1/8 A-bb: 3/8 aaB-: 1/8 aabb suy ra: Kiểu hình F2: 3/8 mắt đỏ: 5/8 mắt trắng + F1 x F1 : Dd x Dd  F2: 3/4 D-: 1/4 dd suy ra: Kiểu hình F2: 3/8 thân xám : 1/4 thân đen Vậy kiểu hình F2: (3/8 mắt đỏ: 5/8 mắt trắng):(3/8 thân xám : 1/4 thân đen) = tỉ lệ kiểu hình giả thiết Chọn trường hợp 1: Kiểu gen cá thể mắt trắng, thân xám thu hệ F2 Kiểu gen thu gọn cá thể mắt trắng, thân xám là: aaB-D-, A-bbD-,aabbD+ aaB-D-:  ♂ mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X a X a BBDD, X a X a BBDd, X a X a BbDd, X a X a BbDD +A-bbD-:  ♂ mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X A X a bbDD, X A X a bbDd +aabbD-:  ♂ mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X a X a bbDD, X a X a bbDd - Xét trường hợp 2: Bb Dd nằm cặp NST Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 12 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 - Vì giả thiết cho xãy hốn vị tần số phải khác 50% nên F1 x F1 ( BD Bd BD Bd 50% 50%) x ( 50% 50%)  kiểu hình F2 thỏa mãn giả thiết bd bD bd bD - Cặp NST chứa hai cặp gen Bb Dd ♂ ♀ F1 phải giống nên F1 x F1 khơng thể là: BD bd Bd  kiểu hình F2 thỏa mãn giả thiết  Nên ta loại trường hợp bD Vì vai trò alen A B nên ta có 16 kiểu gen ♂ mắt trắng, thân xám tồn kiểu 25% x gen quy định cá thể F1 đem giao phối Vậy kết luận (1), (2) sai (3), (4) Câu 30: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen quy định tính trạng thân cao trội hồn tồn so với alen quy định tính trạng thân thấp, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định tính trạng hoa tím alen quy định hoa trắng, alen quy định hoa tím trội hồn toàn so với alen quy định hoa trắng Một quần thể trạng thái cân có kiểu hình gồm: 61,44% thân cao, hoa đỏ : 30,72% thân cao, hoa tím : 3,84% thân cao, hoa trắng : 2,56% thân thấp hoa đỏ : 1,28% thấn thấp, hoa tím : 0,16% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, hai gen quy định hai loại tính trạng nằm hai nhiễm sắc thể khác nhau, biểu kiểu hình khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết nhận xét sau, có nhận xét (1) Các thân cao, hoa đỏ có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 61,44% (2) Cho thân thấp, hoa tím giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời thu kiểu hình 100% thân thấp (3) Trong tổng số thân cao, hoa tím có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 20,48% (4) Các thân cao, hoa trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 2,56% A B C D Đáp án: B Quy ước gen: + A cao; a thấp + B đỏ > b1 tím > b trắng Theo đề: Cây thân thấp (aa): 2,56% + 1,28% + 0,16% = 4% a = 4% 0,2 A = 0,8 Cây thân cao A- =96% Ta có: + Cây hoa trắng (bb): 3,84% + 0,16% = 4% b = 4% + Cây hoa tím (b1-): 30,72% + 1,28% = 32% b1 0,2 32% 4% 0,2 0,4 B = 1- 0,2 - 0,4 = 0,4 (1) Sai Các thân cao hoa đỏ dị hợp là: (A B ) AABB = 0,96 0,64 - 0,8 0,4 0,512 51,2% (2) Đúng Cây thân thấp hoa tím có kiểu gen: aab1b1 aab1b giao phấn ngẫu nhiên ln cho thân thấp (3) Sai Cây cao, tím (A-b1)= 0,96 x 0,32 = 30,72% Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 13 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Cao tím dị hợp chiếm tỉ lệ: 30,72% - 0,82 x 0,42 = 20,48% Trong tổng số thân cao, hoa tím có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ: 20,48% 30,72% (4) Đúng Cây cao, trắng đồng hợp (AAbb): 0,82 x 0,22 = 2,56% Câu 31: Ở loài thực vật chiều cao quy định cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, alen làm cho chiều cao tăng thêm 5cm so với gen lặn Cho đồng hợp trội lặn lai với thu F tất cao 125 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với F2 Biết trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường khơng có đột biến xảy Cho phát biểu sau, số phát biểu (1) Tỉ lệ cao 130 cm 315 1536 (2) Tỉ lệ cao 140 cm 45 512 (3) Tỉ lệ kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đôi số cặp gen đồng hợp trội 15 128 (4) Tỉ lệ kiểu gen có cặp gen đồng hợp lặn, cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp trội A B C 128 D Đáp án: A - Ta có: P: AABBDDEEFF x aabbddeeff F1 x F1: AaBbDdEeFf x AaBbDdEeFf - Cây cao 130 cm có alen trội kiểu gen C10 - Tỉ lệ cao 130 cm: 10 105 512 (1) Đúng - Cây cao 140 cm có alen trội vì: 140 - 125 = 15cm Tăng cm có thêm alen trội kiểu gen từ alen trội kiểu gen để tăng chiều cao 140 cm phải có alen trội kiểu gen C10 - Tỉ lệ cao 140 cm: 10 45 1024 (2) Sai - Để kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đơi số cặp gen đồng hợp trội kiểu gen lúc phải có cặp gen đồng trội, cặp gen đồng lặn cặp gen dị hợp - Tỉ lệ kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đôi số cặp gen đồng hợp trội là: C C 4 2 15 128 (3) - Tỉ lệ kiểu gen có cặp gen đồng hợp lặn, cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp trội là: C35 C12 4 128 (4) Dạng không khó cần em nắm vững phương pháp giải toán tổ hợp, xác suất dễ dàng giải chúng Câu 32: Một loài động vật, xét gen, gen quy định tính trạng gen có alen, alen trội trội hồn tồn; thứ tự gen ADCB Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có bao Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 14 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 nhiêu phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen (2) Nếu cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 328 phép lai (3) Cho cá thể đực cá thể dị hợp tử cặp gen giao phối với nhau, thu đời có tối đa 136 kiểu gen (4) Cho cá thể đực cá thể có kiểu hình trội tính trạng giao phối với nhau, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 A B C D Đáp án: C (1) Đúng Vì có cặp gen dị hợp nằm cặp NST số kiểu gen 23= kiểu gen (2) Sai Vì cá thể đực có kiểu hình trội tính trạng có 41 kiểu gen Cá thể có kiểu hình lặn tính trạng có số kiểu gen C14 × 14 = 56 Số phép lai là: 41 × 56 = 2296 (2 1) 136 Adcb aDcb (4) Đúng Vì kiểu gen bố mẹ đem lai đời có loại kiểu hình với tỉ adcb adcb lệ 1:1:1:1 (3) Đúng Vì có hốn vị gen số kiểu gen tối đa Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 15 Ngày 02/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 06 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THƠNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHĨA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019 (Thời gian khuyến 1/9 – 8/9)  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh toán sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hoàn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí combo luyện thi 800k Nhưng từ ngày 1/9 – 8/9 600k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu không hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | 16 ... giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (46) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (46)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay